Postopek : 2015/2734(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0580/2015

Predložena besedila :

RC-B8-0580/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/06/2015 - 5.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0231

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 177kWORD 91k
10.6.2015
PE558.934v01-00}
PE558.935v01-00}
PE558.938v01-00}
PE558.941v01-00}
PE558.943v01-00}
PE558.944v01-00}
PE558.946v01-00} RC1
 
B8-0580/2015}
B8-0581/2015}
B8-0584/2015}
B8-0587/2015}
B8-0589/2015}
B8-0590/2015}
B8-0592/2015} RC1

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

EFDD (B8‑0580/2015)

ECR (B8‑0581/2015)

GUE/NGL (B8‑0584/2015)

PPE (B8‑0587/2015)

Verts/ALE (B8‑0589/2015)

ALDE (B8‑0590/2015)

S&D (B8‑0592/2015)


o razmerah v Nepalu po potresih (2015/2734(RSP))


Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Seán Kelly v imenu skupine PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Simona Bonafè v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR
Dita Charanzová, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria, Philippe De Backer v imenu skupine ALDE
Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) v imenu skupine GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Nepalu po potresih (2015/2734(RSP))  

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Nepalu,

–       ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini, komisarja za razvoj Nevena Mimice ter komisarja za humanitarno pomoč in krizno odzivanje Hristosa Stilianidisa z dne 25. aprila 2015 o potresu v Aziji, pa tudi drugih uradnih izjav,

–       ob upoštevanju izjav predsednika delegacije Parlamenta za odnose z državami južne Azije z dne 30. aprila 2015 o potresu v Nepalu,

–       ob upoštevanju obiska delegacije Parlamenta za odnose z državami južne Azije v Nepalu ob 9. medparlamentarnem srečanju med Evropskim parlamentom in Nepalom, ki je potekalo od 8. do 10. aprila 2015,

–       ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov z dne 13. maja 2013 o krepitvi nujne pomoči, rehabilitacije in obnove kot odgovoru na uničujoče posledice potresa v Nepalu,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966,

–       ob upoštevanju nepalskih pobud po potresu, kot sta nacionalni načrt za obnovo in rehabilitacijo in ocena potreb po nesreči,

–       ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.     ker so humanitarne razmere, ki po uničujočem potresu 25. aprila 2015 in kasnejšem potresu 12. maja vplivajo na Nepal in okoliške regije, še vedno zelo kritične, pri čemer je po poročanjih do danes umrlo 8800 ljudi, še veliko več pa je ranjenih, uničenih je vsaj pol milijona domov, 2,8 milijona ljudi je razseljenih, milijoni pa potrebujejo nujno humanitarno pomoč;

B.     ker je poleg tega približno 1,7 milijona otrok prizadela razseljenost, smrt enega ali obeh staršev ali uničenje domov ali šol; ker sirote še posebej ogrožajo lakota, bolezni, zlorabe, zapostavljenost in trgovina z ljudmi; ker je nepalska policija poročala o skupinah otrok, ki so jih odpeljali odrasli, ki z njimi niso v sorodu; ker je bila napovedana prepoved potovanja za mladoletne brez spremstva, mednarodne posvojitve pa so ustavljene;

C.     ker je poleg izjemno velikega števila smrti in številnih ranjenih potres povzročil hudo škodo kulturni, verski in zgodovinski dediščini te države, vključno s štirimi od sedmih krajev svetovne dediščine in tisoči spomenikov, templjev in samostanov, kar pomeni hud udarec nacionalni identiteti in vpliva na nepogrešljive vire dohodka;

D.     ker poročila navajajo več kot 500 večjih zemeljskih plazov v gorskih regijah, ki so na več mestih zajezili reke, kar pomeni tveganje poplav ali nevarnost, da popustijo ledeniške pregrade in jezera poplavijo; ker je nevarnost nadaljnjih plazov, poplav in popustitev jezerskih pregrad zaradi bližajočega se monsunskega obdobja zelo visoko;

E.     ker obstajajo resni pomisleki zaradi tveganja izbruha prenosljivih bolezni, zlasti na prenaseljenih območjih in na območjih z motenimi vodovodnimi, sanitarnimi in komunalnimi sistemi;

F.     ker naj bi se monsunsko deževje začelo zelo kmalu in bo bistveno vplivalo na prizadevanja za pomoč, zlasti na odročnejših območjih;

G.     ker je OZN ocenila, da 1,4 milijona ljudi potrebuje pomoč v hrani zaradi velike škode v kmetijstvu, ki zagotavlja njihovo preživetje; ker se setvena sezona začne ta mesec in okoli 236.000 ljudi potrebuje kmetijske vložke, vključno s semeni riža in zelenjave, in ker so razmere hujše zaradi velike izgube živine; ker bodo kmetje, ki bodo zamudili letošnjo setveno sezono, pridelek lahko pobrali šele proti koncu leta 2016;

H.     ker je komisar Hristos Stilianidis skupaj z generalno podsekretarko OZN Valerie Amos od 30. aprila do 2. maja 2015 obiskal prizadeta območja;

I.      ker so EU in njene države članice zagotovile znatno finančno pomoč s takojšnjo sprostitvijo 6 milijonov EUR za nujne potrebe in sredstvi Komisije, ki do danes znašajo 22,6 milijona EUR, poleg tega pa so prek mehanizma EU na področju civilne zaščite ponudile materialno pomoč ter ekipe za iskanje in reševanje;

J.      ker pa je humanitarni koordinator OZN dne 4. junija 2015 izjavil, da je mednarodno financiranje v podporo Nepalu še vedno nezadovoljivo in da je OZN prejela zgolj 120 milijonov USD od skupaj obljubljenih 422 milijonov USD;

K.     ker sta nedavno odprti center za pomoč pri nesrečah in območje za razdeljevanje humanitarne pomoči, ki je zagotavljalo obroke hrane za 200.000 ljudi za dva tedna, finančno pa jo je podprla tudi EU, obratovala uspešno in sta dobra primera usmeritve, ki jo je vlada sprejela pred potresom;

L.     ker prizadevanja za pomoč ovira omejena in poškodovana infrastruktura, oskrbovalne poti pa so bile vzpostavljene preko sosednjih držav, zlasti Indije prek njene operacije Prijateljstvo;

M.    ker težave v zvezi z dolgotrajnimi carinskimi postopki za humanitarno opremo, ki so jo v Nepal poslali uradni in zasebni donatorji, – čeprav so bile delno že rešene – še ostajajo; ker je 30-dnevna oprostitev plačila dajatve na uvoz potekla, nadomestil pa jo je seznam predmetov, ki so v celoti ali delno izvzeti plačila uvozne dajatve, zaradi tega pa se uvozna dajatev zdaj za nekatere predmete za pomoč zaračuna;

N.     ker številnim pomoči potrebnim po potresu grozi, da si bodo morali pomagati sami, saj obstajajo zaskrbljujoči znaki, da prizadevanja za pomoč ovira diskriminacija na podlagi spola, kaste in etnične pripadnosti; ker več kot polovica dalitske skupnosti v državi še vedno čaka na zatočišča in obroke hrane;

O.     ker nepalsko finančno ministrstvo ocenjuje, da bo strošek obnove znašal približno 10 milijard USD, kar je polovica letnega BDP države;

P.     ker je nepalska vlada napovedala, bo 25. junija 2015 v Katmanduju organizirala mednarodno konferenco, da bi mobilizirala mednarodno finančno pomoč za obnovo in rehabilitacijo v državi;

Q.     ker se je v Nepalu, ki sodi med najrevnejše države na svetu, šele nedavno in počasi končala desetletna državljanska vojna; ker se je vlada kljub temu v zadnjih letih prizadevala pripraviti na pričakovan večji potres;

1.      izraža globoko sožalje vsem, ki jih je prizadela ta huda tragedija, vključno z družinami več kot 8800 oseb, ki so izgubile življenje v Nepalu, Indiji, na Kitajskem in v Bangladešu;

2.      pozdravlja trud nepalskih institucij in družbe v obdobju po potresih;

3.      pozdravlja hitro pomoč Komisije in držav članic Nepalu in poziva mednarodno skupnost, naj še naprej pomaga nepalski vladi s kratkoročno humanitarno pomočjo in dolgoročnimi prizadevanji za okrevanje in obnovo, pri čemer se je treba še posebej osredotočiti na kmetijski sektor in težko dostopne predele; mednarodno skupnost poziva tudi, naj izpolni svoje obljube v zvezi s finančnimi prispevki;

4.      poudarja pomen nujne zdravstvene oskrbe in ukrepov za preprečevanje izbruha nalezljivih bolezni; poziva EU in mednarodno skupnost, naj podpreta obnovo zdravstvenih ustanov in storitev v tej državi, zlasti v oddaljenih predelih, tudi z dostavo medicinskih šotorov in opreme za poškodovane in uničene zdravstvene ustanove;

5.      poziva nepalsko vlado in mednarodno skupnost, naj zagotovita, da se otroci, ki so bili ločeni od svojih družin, z njimi čim prej ponovno združijo, ter naj bodo otroci v središču humanitarnega posredovanja; poleg tega poziva, naj se posebna pozornost nameni posebej ranljivemu položaju otrok, vključno s številnimi primeri podhranjenosti in nevarnostjo zlorab in trgovine z ljudmi; poudarja, da je pomembno, da se otroci vrnejo v šolo;

6.      je zaskrbljen zaradi poročil o zlorabah in nadlegovanju žensk in otrok v začasnih taboriščih in poziva nepalsko vlado, naj sprejme dodatne ukrepe, da bi zagotovila varnost ranljivih oseb in hitro preiskavo tovrstnih poročil;

7.      poziva mednarodno skupnost, naj nepalski vladi pomaga pri reševanju in obnovi poškodovane kulturne, verske in zgodovinske dediščine;

8.      poudarja, da OZN ocenjuje, da je za nudenje humanitarne pomoči potrebnih dodatnega 298,2 milijona ameriških dolarjev, zlasti zaradi bližnjega monsunskega obdobja, ter poziva k novih mednarodnim prizadevanjem za kritje potreb po nujni finančni podpori;

9.      poziva nepalsko vlado, naj reši preostale težave s carinskimi postopki za humanitarno opremo, odpravi t.i. „davke na pomoč‟, ki jih na humanitarno opremo na nepalskih mejah odmerja lokalna policija, ter naj sodeluje z agencijami za pomoč, da bi zagotovila, da bo pomoč hitro prispela tja, kjer jo potrebujejo;

10.    je zaskrbljen zaradi poročil o diskriminaciji pri razdeljevanju humanitarne pomoči in poziva nepalsko vlado, naj zagotovi, da pomoč prispe do tistih, ki jo potrebujejo, ne glede na to, kdo so in od kod prihaja pomoč; nadalje poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj pri stikih z Nepalom to vprašanje sproži na najvišji možni politični ravni;

11.    želi pohvaliti vlade v tej regiji, zlasti indijsko, za pomoč pri mednarodnih prizadevanjih; poziva Komisijo, države članice in mednarodne deležnike, naj še naprej sodelujejo z nepalsko vlado in drugimi vladami v tej regiji, da bi povečali pripravljenost in odpornost na naravne nesreče, tudi kar zadeva gradbene predpise, infrastrukturo in načrte za izredne razmere; poudarja, da bi moral nacionalni načrt za ponovno izgradnjo in obnovo obravnavati tudi druga ključna vprašanja, vključno z bojem proti revščini, varstvom okolja in podnebnimi spremembami;

12.    poudarja, da Nepal kot pokonfliktna država za prehod v demokracijo potrebuje dodatna domača prizadevanja in mednarodno pomoč; poziva nepalske politične sile, naj skupaj delujejo v duhu tvornega sodelovanja in iskanja kompromisov, da bi sprejeli novo, demokratično in vključujočo ustavo, ki bi zadostila željam nepalskega ljudstva in bila mejnik v mirovnem procesu ter znatno prispevala k uspešni obnovi po tej naravni katastrofi; v zvezi s tem pozdravlja sporazum, ki so ga 8. junija 2015 dosegle največje nepalske stranke;

13.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in ustavodajni skupščini Nepala, vladam in parlamentom Južnoazijskega združenja za regionalno sodelovanje in generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov.

Pravno obvestilo