Förfarande : 2015/2734(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0580/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0580/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/06/2015 - 5.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0231

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 178kWORD 80k
10.6.2015
PE558.934v01-00}
PE558.935v01-00}
PE558.938v01-00}
PE558.941v01-00}
PE558.943v01-00}
PE558.944v01-00}
PE558.946v01-00} RC1
 
B8-0580/2015}
B8-0581/2015}
B8-0584/2015}
B8-0587/2015}
B8-0589/2015}
B8-0590/2015}
B8-0592/2015} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

EFDD (B8-0580/2015)

ECR (B8-0581/2015)

GUE/NGL (B8-0584/2015)

PPE (B8-0587/2015)

Verts/ALE (B8-0589/2015)

ALDE (B8-0590/2015)

S&D (B8-0592/2015)


om situationen i Nepal efter jordbävningarna (2015/2734(RSP))


Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Seán Kelly för PPE-gruppen
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru‑Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Simona Bonafè för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen
Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria, Philippe De Backer för ALDE-gruppen
Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om situationen i Nepal efter jordbävningarna (2015/2734(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nepal,

–       med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 25 april 2015 från Federica Mogherini, kommissionens vice ordföranden/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Neven Mimica, kommissionsledamot med ansvar för utveckling, och Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, samt andra offentliga uttalanden,

–       med beaktande av uttalandet av den 30 april 2015 om jordbävningarna i Nepal från ordföranden för parlamentets delegation för förbindelserna med länderna i Sydasien,

–       med beaktande av det besök i Nepal som parlamentets delegation för förbindelserna med länderna i Sydasien gjorde med anledning av det nionde interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Nepal den 8–10 april 2015,

–       med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution av den 13 maj om att stärka insatserna för katastrofhjälp, återanpassning och återuppbyggnad för att hantera jordbävningens förödande konsekvenser för Nepal,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–       med beaktande av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966,

–       med beaktande av nepalesiska initiativ till följd av jordbävningarna, såsom den nationella planen för återuppbyggnad och återanpassning samt behovsbedömningen efter katastrofen,

–       med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den humanitära situation som uppstått i Nepal och den omgivande regionen efter den förödande jordbävningen den 25 april 2015 och efterskalvet den 12 maj är fortfarande mycket allvarlig, och hittills har mer än 8 800 personer rapporteras döda och många fler rapporterats skadade, och minst en halv miljon bostäder har förstörts, 2,8 miljoner människor är på flykt och miljontals människor är i akut behov av humanitärt bistånd.

B.     Dessutom har uppskattningsvis 1,7 miljoner barn drabbats genom att de blivit flyktingar, genom att en eller båda föräldrarna omkommit eller genom att deras hem eller skolor förstörts. Föräldralösa barn riskerar i högre utsträckning att drabbas av svält, sjukdomar, övergrepp, försummelse och människohandel. Den nepalesiska polisen har rapporterat om fall då grupper av barn har tillfångatagits av okända vuxna. Reseförbud för underåriga utan medföljande vuxen har införts och internationella adoptioner har ställts in.

C.     Förutom det hemska faktum att så många omkommit och skadats, har jordbävningarna även skadat landets kulturella, religiösa och historiska arv allvarligt, häribland fyra av sju världsarvsplatser och tusentals monument, tempel och kloster, något som utgör ett hårt slag för landets identitet samt oumbärliga intäktskällor.

D.     I bergsregionerna har mer är 500 större jordskred rapporterats och de blockerar ofta flodernas flöden och leder till risker för översvämningar eller gör att sjöar bräddar över och orsakar jökellopp. Risken för ytterligare jordskred, översvämningar och det faktum att sjöar kan brädda över är mycket hög med tanke på den stundande monsunsäsongen.

E.     Det råder en allvarlig oro för risken att smittsamma sjukdomar bryter ut, i synnerhet i överbefolkade områden och i områden där vattensystem samt sanitära och hygieniska system har skadats.

F.     Monsunregnen förväntas komma mycket snart, vilket kommer att påverka hjälpinsatserna betydligt, i synnerhet i de mer avlägset belägna områdena.

G.     FN uppskattar att 1,4 miljoner människor är i behov av livsmedelsbistånd, eftersom deras jordbruksbaserade försörjning har skadats allvarligt. Såningsperioden inleds denna månad och uppskattningsvis behöver 236 000 människor insatsvaror i jordbruket, häribland ris och grönsaksfrön, och situationen förvärras eftersom en stor andel av boskapen har gått förlorad. Jordbrukare som missar årets såningsperiod kommer inte att kunna skörda förrän i slutet av 2016.

H.     Kommissionsledamot Christos Stylianides besökte de drabbade områdena tillsammans med FN:s biträdande generalsekreterare Valerie Amos mellan den 30 april och den 2 maj 2015.

I.      Som svar på detta har EU och unionens medlemsstater tillhandahållit betydande ekonomiskt stöd, eftersom man omedelbart avsatte 6 miljoner euro för akuta behov, och hittills har den totala utgiften från kommissionens sida uppgått till 22,6 miljoner euro och hjälpartiklar samt sök- och räddningsgrupper har också erbjudits genom unionens civilskyddsmekanism.

J.      Den 4 juni 2015 konstaterade dock FN:s humanitära samordnare att den internationella finansieringen av bistånd till Nepal fortfarande är otillräcklig och att FN endast har mottagit 120 miljoner av det utlovade beloppet på 422 US-dollar.

K.     Det nödhjälpscentrum och de humanitära replipunkter som nyligen invigts delade ut matransoner till 200 000 människor under en tvåveckorsperiod med ekonomiskt stöd från EU och har fungerat väl och är goda exempel på den väg som regeringen slog in på före jordbävningen.

L.     Hjälpinsatserna har dock förhindrats av att infrastrukturen begränsats och skadats, men försörjningsvägar har dragits genom angränsande länder, i synnerhet Indien genom landets Operation Friendship.

M.    Även om de till viss del är lösta, finns det fortfarande problem i fråga om utdragna tullförfaranden för humanitära leveranser som skickas till Nepal genom offentliga och privata givare. Upphävandet av importtullar under 30 dagar har löpt ut och ersatts av en förteckning över varor som är helt eller delvis undantagna från importtull, vilket lett till att importtullar nu tas ut för några hjälpartiklar.

N.     Tusentals människor som är i behov av hjälp till följd av jordbävningarna riskerar nu att lämnas för att klara sig själva och det finns oroväckande tecken på att kön, kasttillhörighet och etnisk diskriminering hämmar hjälpinsatserna. Mer än hälften av befolkningsgruppen dalit i landet väntar fortfarande på att få tak över huvudet och matransoner.

O.     Nepals finansministerium uppskattar att återuppbyggnadskostnaderna kommer att uppgå till ca 10 miljarder US-dollar, vilket motsvarar landets halva BNP under ett år.

P.     Nepals regering har tillkännagett att den kommer att hålla en internationell konferens i Katmandu den 25 juni 2015 för att mobilisera internationellt ekonomiskt stöd för landets återuppbyggande och återanpassning.

Q.     Nepal, som tillhör världens fattigaste länder, har för inte så länge sedan och långsamt tagit sig ur ett inbördeskrig som varat i tio år. Under senare år har regeringen dock ansträngt sig för att förebygga förväntade händelser som en större jordbävning.

1.      Europaparlamentet beklagar djupt förlusten för alla som drabbats av denna hemska tragedi, häribland familjerna till de mer än 8 800 människor som omkommit i Nepal, Indien, Kina och Bangladesh.

2.      Europaparlamentet välkomnar de insatser som gjorts av institutioner och samhället i Nepal i efterdyningarna av jordbävningarna.

3.      Europaparlamentet välkomnar den snabba hjälp som kommissionen och medlemsstaterna har bistått Nepal med och uppmanar det internationella samfundet att fortsätta stödja Nepals regering med humanitärt bistånd på kortare sikt och återhämtande och återuppbyggande åtgärder på längre sikt med särskilt fokus på jordbrukssektorn och svårtillgängliga områden samt att infria sina åtaganden.

4.      Europaparlamentet understryker vikten av den akutvård och de åtgärder som syftar till att förhindra att smittosamma sjukdomar bryter ut. Parlamentet uppmanar EU och det internationella samfundet att stödja återuppbyggandet av vårdinrättningar och tjänster i landet, särskilt i avlägset belägna områden, bland annat genom att leverera tält och utrustning till vårdinrättningar som skadats eller förstörts.

5.      Europaparlamentet uppmanar Nepals regering och det internationella samfundet att se till att barn som har skilts från sina familjer återförenas med dem snarast möjligt och att barn sätts i fokus för den humanitära hjälpen. Parlamentet uppmanar dessutom till att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt den särskilt sårbara situationen för barn, såsom de många fall av undernäring och risken för övergrepp och människohandel. Parlamentet understryker vikten av att låta barnen få återvända till skolan.

6.      Europaparlamentet är oroat över rapporterna om övergrepp och kränkningar mot kvinnor och barn i provisoriska läger och uppmanar Nepals regering att vidta ytterligare åtgärder för att garantera säkerheten för sårbara människor och snabba utredningar av sådana rapporterade fall.

7.      Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att stödja Nepals regering i arbetet med att rädda och bygga upp skadade kulturella, religiösa och historiska arv.

8.      Europaparlamentet understryker att FN uppskattar att ytterligare 298,2 miljoner US-dollar snarast behövs för humanitär hjälp, i synnerhet med tanke på den stundande monsunsäsongen, och uppmanar till en ny global insats för att leva upp till dessa akuta finansieringsbehov.

9.      Europaparlamentet uppmanar med kraft Nepals regering att lösa de återstående problemen med tullförfaranden vad gäller humanitära leveranser, att upphöra med den så kallade biståndstull som tas ut för humanitära leveranser av den lokala polisen vid Nepals gränser, samt att arbeta vid sidan av biståndsorganisationer för att garantera att hjälpen snabbt kommer fram dit den behövs.

10.    Europaparlamentet uttrycker sin oro för rapporter om diskriminering i samband med utdelning av humanitärt bistånd, och uppmanar Nepals regering att se till att hjälpen kommer fram till dem som behöver den, oberoende av vem de är och varifrån hjälpen kommer. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionens vice ordföranden/unionens höga representant att diskutera detta ärende med den högsta politiska nivån i sina kontakter med Nepal.

11.    Europaparlamentet berömmer regionens regeringar, i synnerhet Indiens regering, för deras stöd i samband med det internationella biståndsarbetet. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och internationella aktörer att fortsätta arbeta tillsammans med Nepals regering och andra regeringar i regionen vad gäller att förbättra beredskapen och motståndskraften i samband med naturkatastrofer, häribland byggregler, infrastruktur och beredskapsplaner. Parlamentet betonar att man i den nationella planen för återuppbyggnad och återanpassning även bör ta upp andra viktiga ämnen, häribland kampen mot fattigdom, miljöskydd och klimatförändringar.

12.    Europaparlamentet betonar att Nepal, som är ett land som är påverkat av den tidigare konflikten, behöver ytterligare interna åtgärder och internationellt stöd i sin övergång till en demokrati. Parlamentet uppmanar de politiska krafterna i Nepal att samverka på ett konstruktivt och kompromissökande sätt för att anta en ny, demokratisk och inkluderande konstitution som lever upp till Nepals befolknings förhoppningar, och som kan vara en milstolpe i fredsprocessen och ett viktigt bidrag mot en snabb och lyckad återhämtning efter katastrofen. Parlamentet välkomnar i samband med detta det avtal som Nepals största politiska partier enades om den 8 juni 2015.

13.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Nepals regering och konstituerande församling, de regeringar och parlament som ingår i Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete och FN:s generalsekreterare.

 

 

 

 

Rättsligt meddelande