Menetlus : 2015/2760(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0680/2015

Esitatud tekstid :

RC-B8-0680/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0270

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 187kWORD 85k
8.7.2015
PE559.049v01-00}
PE559.050v01-00}
PE559.051v01-00}
PE559.052v01-00}
PE565.664v01-00}
PE565.665v01-00} RC1
 
B8-0680/2015}
B8-0681/2015}
B8-0682/2015}
B8-0683/2015}
B8-0686/2015}
B8-0687/2015} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

Verts/ALE (B8‑0680/2015)

PPE (B8‑0681/2015)

ALDE (B8‑0682/2015)

S&D (B8‑0683/2015)

ECR (B8‑0686/2015)

GUE/NGL (B8‑0687/2015)


olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel
Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru‑Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel
Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis (2015/2760(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta,

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi Federica Mogherini 26. märtsi 2015. aasta avaldust olukorra kohta Jeemenis,

–   võttes arvesse kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 1. aprilli 2015. aasta ühisavaldust Jeemenis toimuvate kokkupõrgete mõju kohta,

–   võttes arvesse kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 11. mai 2015. aasta ühisavaldust vaherahuettepaneku kohta Jeemenis,

–   võttes arvesse kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 3. juuli 2015. aasta ühisavaldust kriisi kohta Jeemenis,

–   võttes arvesse nõukogu 20. aprilli 2015. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) ja 2216 (2015),

–   võttes arvesse 24. Pärsia lahe koostöönõukogu / Euroopa Liidu ühisnõukogu ja ministrite kohtumise kaaseesistujate 24. mai 2015. aasta avaldust,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 25. juuni 2015. aasta pressiteadet olukorra kohta Jeemenis,

–   võttes arvesse 21. septembri 2014. aasta rahu ja riiklikku partnerlust käsitlevat lepingut, 25. jaanuari 2014. aasta dokumenti rahvusliku dialoogikonverentsi tulemuste kohta ning Pärsia lahe koostöönõukogu 21. novembri 2011. aasta algatust,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et Jeemeni praeguse kriisi on põhjustanud üksteisele järgnevate valitsuste suutmatus tulla vastu Jeemeni elanike õigustatud püüdlustele demokraatia, majandusliku ja sotsiaalse arengu, stabiilsuse ja julgeoleku poole; arvestades, et selline suutmatus on loonud tingimused vägivaldse konflikti puhkemiseks, kuna ei ole moodustatud kaasavat valitsust, ei toimu võimu õiglast jagamist ning süstemaatiliselt ignoreeritakse riigi arvukaid hõimudevahelisi vastuolusid, üldist ebaturvalisust ja majanduslikku seisakut;

B.  arvestades, et praegune konflikt on levinud 20-sse Jeemeni 22 kubernerkonnast; arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) viimaste koondandmete kohaselt tapeti 19. märtsist kuni 5. maini 2015 vähemalt 1439 inimest ja viga sai 5951 inimest, kellest paljud olid tsiviilelanikud; arvestades, et alates vaenutegevuse puhkemisest on tapetud üle 3000 ja vigastada on saanud üle 10 000 inimese;

C. arvestades, et Jeemen on üks Lähis-Ida vaesemaid riike, kus valitseb kõrge tööpuuudus ja kirjaoskamatus ning puuduvad põhiteenused; arvestades, et praegu vajab humanitaarabi 20 miljonit inimest, kellest arvestuslikult 9,4 miljonit on Jeemeni lapsed, enam kui 250 000 pagulased ja 335 000 riigisisesed põgenikud;

D. arvestades, et hiljutised sündmused ohustavad tõsiselt piirkonna stabiilsust, eelkõige Aafrika Sarve ja Punase mere piirkonnas ning Lähis-Idas laiemalt;

E.  arvestades, et 26. märtsil 2015 alustas Saudi Araabia juhitav koalitsioon, kuhu kuuluvad Bahrein, Egiptus, Jordaania, Kuveit, Maroko, Katar, Sudaan ja Araabia Ühendemiraadid, Jeemeni presidendi Abd-Rabbu Mansour Hadi palvel Jeemenis sõjalist operatsiooni al-Houthi mässuliste vastu; arvestades, et teadete kohaselt kasutab nimetatud koalitsioon Jeemenis rahvusvaheliselt keelustatud kobarpomme ning et praegu uurib seda küsimust ÜRO inimõiguste ülemvolinik;

F.  arvestades, et al-Houthi mässuliste relvajõud ja nendega liitunud relvarühmitused on põhjustanud Jeemenis arvukalt tsiviilohvreid, kasutades muu hulgas õhutõrjelahingumoona, mis asustatud aladele langedes plahvatab, surmates ja sandistades tsiviilelanikke;

G. arvestades, et mitmel puhul on Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnakutes Jeemenis tapetud tsiviilelanikke, rikkudes rahvusvahelist humanitaarõigust, mille kohaselt tuleb kõigi vahenditega tsiviilohvreid vältida või nende arvu minimeerida;

H. arvestades, et lisaks õhurünnakutele on Saudi Araabia kehtestanud Jeemenile mereblokaadi, mis kahjustab rängalt tsiviilelanikke, nii et 22 miljonit inimest ehk ligi 80% elanikkonnast vajab nüüd kiiresti toitu, vett ja ravimeid;

I.   arvestades, et 15. juunil 2015 nõudis ÜRO peasekretär Ban Ki-moon ÜRO rahukõnelusi silmas pidades veel kord ramadaani ajaks vähemalt kahenädalast humanitaarvaherahu, et elutähtis abi jõuaks kõigi seda vajavate Jeemeni elanikeni, kuid vastavat kokkulepet ei saavutatud; arvestades, et 19. juunil 2015 ei saavutanud Jeemeni sõdivad osapooled relvarahukokkulepet diplomaatilistel kõnelustel, mida vahendas ÜRO erisaadik Ismail Ould Šeik Ahmed;

J.   arvestades, et 30. juunil 2015 põgenes Taizi linna keskvanglast arvatavalt umbes 1200 vangi, nende seas arvatavaid Al Qaeda liikmeid; arvestades, et aprillis oli Hadramawti kubernerkonnas asuvast vanglast juba põgenenud ligikaudu 300 kinnipeetavat; arvestades, et Jeemenis pannakse toime selliseid terrorirünnakuid nagu 17. juuni rünnakud Sanaas, sealhulgas kolmes mošees, mille käigus tapeti ja sai vigastada palju inimesi;

K. arvestades, et 1. juulil 2015 kuulutas ÜRO Jeemenis välja kolmanda astme ehk kõige tõsisema hädaolukorra; arvestades, et hädaolukorra lahendamise plaani kohaselt püüab ÜRO abistada 11,7 miljonit kõige enam puudust kannatavat inimest; arvestades, et tervishoiusüsteemi ootavat ees kohene kokkuvarisemine ning ebaturvalisuse ja kütuse ja varude puudumise tõttu on suletud vähemalt 160 tervishoiuasutust;

L.  arvestades, et Jeemenis vajab humanitaarabi 15,9 miljonit inimest; arvestades, et laialt levinud ebaturvalisuse tõttu jäävad arstiabi ja toitlustusteenused kättesaamatuks kõige kaitsetumatele lastele, kes neid vajavad;

M. arvestades, et konflikt on tugevalt mõjutanud 9,9 miljonit last ning 2015. aasta märtsist saadik on hukkunud 279 ja vigastada saanud 402 last; arvestades, et vähemalt 1,8 miljonile lapsele on konfliktist tingitud koolide sulgemise tõttu jäänud haridus kättesaamatuks, mis suurendab ohtu, et relvarühmitused neid värbavad, ära kasutavad või muul moel väärkohtlevad; arvestades, et UNICEFi andmetel moodustavad lapsed kuni kolmandiku kõigist Jeemeni võitlejatest ja ainuüksi ajavahemikul 26. märtsist kuni 24. aprillini 2015 värvati 140 last; arvestades, et kinnitatud andmetel värbasid ja kasutasid relvarühmitused 2014. aastal 156 last; arvestades, et 2015. aasta kohta on see arv juba nüüd kaks korda suurem;

N. arvestades, et UNICEFi hinnangul ähvardab enam kui poolt miljonit alla viieaastast last tõsine akuutne alatoitumus ning 1,2 miljonit alla viieaastast last mõõdukas akuutne alatoitumus, kusjuures need näitajad on kriisi algusest saadik peaaegu kahekordistunud;

O. arvestades, et tervishoiusüsteem on kokkuvarisemise äärel, kaitsepookimiste peatamise tõttu ohustab arvestuste kohaselt 2,6 miljonit vähem kui 15 aasta vanust last leetritesse nakatumine ja 2,5 miljonit last kõhulahtisus – haigus, mis võib muutuda eluohtlikuks ning mis konfliktide ja elanike põgenemise aegadel kiiresti levib; arvestades, et denguepalaviku juhtude arv sageneb, kroonilisi haigusi ei ravita ning hädavajalike ravimite ja meditsiinitöötajate abivajajateni jõudmine on takistatud;

P.  arvestades, et riigi kütusevarud on kiiresti lõppemas, mis piirab juba tõsiselt abi jaotamist ning toob varsti kaasa eluohtliku veepuuduse, sest põua käes kannatava Jeemeni veevarustus sõltub täielikult kütusel töötavatest süvaveepumpadest;

Q. arvestades, et Jeemenit puudutab otseselt ka Aafrika Sarve humanitaarkriis, kuna üle 250 000 pagulase, neist enamik Somaaliast, on riiki lõksu jäänud ning elavad seal ebakindlates tingimustes; arvestades, et lisaks sellele on Jeemen valitsuse hinnangul vastu võtnud umbes miljon sisserändajat Etioopiast;

R.  arvestades, et halvenevate julgeolekuolude tõttu on humanitaarabi organisatsioonid enamiku oma teistest riikidest pärit töötajaid Jeemenist välja viinud; arvestades, et Jeemenis suudavad tegutseda veel vaid vähesed organisatsioonid ja nende tegevus on tõsiselt raskendatud;

S.  arvestades, et Araabia poolsaare Al Qaeda (AQAP) on kasutanud ära poliitilise ja julgeolekuolukorra halvenemise Jeemenis, laiendanud oma kohalolekut ning suurendanud terrorirünnakute arvu ja ulatust;

T.  arvestades, et nn Islamiriik (ISIS/Da’esh) on hakanud Jeemenis tegutsema ja korraldanud terrorirünnakuid šiiitide mošeede vastu, tappes sadu inimesi; arvestades, et eeldatavalt asuvad nii AQAP kui ka ISIS/Da’esh Jeemeni julgeolekuvaakumit kasutama oma suutlikkuse tõstmiseks ning Jeemeni julgeolekujõudude, al-Houthi mässuliste ja igasuguse lääne kohaloleku vastasteks rünnakuteks;

U. arvestades, et relvakonflikti eskaleerumine ohustab Jeemeni kultuuripärandit; arvestades, et UNESCO maailmapärandi komitee kandis 2. juulil 2015 ohustatud maailmapärandi nimekirja kaks Jeemenis asuvat mälestist – Sanaa vanalinna ja Shibami müüriga ümbritsetud vanalinna;

V. arvestades, et EL on kehtestanud relvaembargo ja täiendavad sihtotstarbelised sanktsioonid ühe al-Houthi mässuliste juhi ja endise presidendi Ali Abdullah Salehi poja suhtes; arvestades, et veel kahe al-Houthi liikumise liikme ja riigi endise presidendi suhtes kehtivad samad piirangud alates 2014. aasta detsembrist;

W. arvestades, et 2015. aastal on komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat eraldanud 25 miljonit eurot, et abistada Jeemeni kogukondi, kes kannatavad tõsise alatoitluse, konfliktide ja sunnitud ümberasumise tõttu; arvestades, et 2014. aastal moodustas Jeemenile humanitaarabiks ette nähtud ELi kogurahastus liikmesriikide ja komisjoni poolt kokku 100,8 miljonit eurot, millest 33 miljonit andis humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat;

X. arvestades, et ÜRO läbivaadatud humanitaarabi taotluses taotleti 1,6 miljardit eurot, kuid praeguseks on sellest summast kogutud vaid ligikaudu 10%;

1.  on tõsiselt mures poliitilise, julgeoleku- ja humanitaarolukorra kiire halvenemise pärast Jeemenis; nõuab kõigilt sõdivatelt pooltelt vägivalla kohest lõpetamist; avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; rõhutab, et EL on kinnitanud oma kindlat tahet jätkata Jeemeni ja tema rahva abistamist;

2.  kordab taas oma tugevat toetust Jeemeni ühtsusele, suveräänsusele, sõltumatusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning on Jeemeni rahvaga solidaarne;

3.  mõistab hukka al-Houthi mässuliste ning ekspresident Salehile ustavate relvarühmituste destabiliseerivad ja vägivaldsed ühepoolsed aktsioonid; mõistab samuti hukka Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnakud ja Jeemenile kehtestatud mereblokaadi, mis on toonud kaasa tuhandeid hukkunuid, on riiki veelgi destabiliseerinud, loonud ISISe/Da’eshi ja AQAPi suguste terrori- ja äärmusorganisatsioonide laienemiseks senisest soodsamad tingimused ning teravdanud juba niigi kriitilist humanitaarolukorda;

4.  nõuab tungivalt kõigilt Jeemeni osapooltelt ja eelkõige al-Houthi mässulistelt tegutsemist nendevaheliste erimeelsuste lahendamiseks dialoogi ja konsultatsioonide teel; kutsub kõiki piirkondlikke osalejaid üles tegema Jeemeni osapooltega konstruktiivset koostööd, mis võimaldaks kriisi maandada ja vältida piirkonna ebastabiilsuse suurenemist; nõuab, et kõik osapooled väldiksid kultuuripärandisse kuuluvate paikade ja ehitiste pommitamist ja raskerelvadest tulistamist ning sõjalisel otstarbel kasutamist;

5.  on rahul sellega, et EL on veel kord kinnitanud oma kindlat tahet ja otsustavust võidelda AQAPi sugustest terrori- ja äärmusrühmitustest tuleneva ohuga ning mitte lasta neil praegust olukorda veelgi rohkem oma kasuks pöörata;

6.  mõistab hukka igasuguse vägivalla ja vägivalla kasutamise katsed või sellega ähvardamise, et hirmutada ÜRO vahendusel toimuvatel kõnelustel osalejaid; rõhutab, et ÜRO vahendusel toimuvat kaasavat poliitilist dialoogi peavad juhtima jeemenlased ise, et leida Jeemeni kriisile konsensusel põhinev poliitiline lahendus kooskõlas Pärsia lahe koostöönõukogu algatuse ja selle rakendamismehhanismiga, põhjaliku rahvusliku dialoogikonverentsi tulemustega, rahu ja riiklikku partnerlust käsitleva lepinguga ning asjakohaste ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega;

7.  mõistab kõige karmimalt hukka ISISe/Da’eshi terrorirünnakud šiiidi mošeede vastu Sanaas ja Saadas, mille käigus tapeti ja sai vigastada sadu inimesi, samuti neid kuritegusid õigustava äärmussektantliku ideoloogia levitamise;

8.  peab murettekitavaks AQAPi suutlikkust saada kasu halvenevast poliitilisest ja julgeolekuolukorrast Jeemenis; nõuab, et kõik konflikti osapooled ilmutaksid kindlat tahet ja otsustavust pidada esmaülesandeks võitlust ISISe/Da’eshi ja AQAPi taoliste terrorirühmituste vastu;

9.  mõistab hukka laste värbamise ja kasutamise konfliktiosaliste poolt;

10. väljendab täielikku toetust ÜRO ja ÜRO peasekretäri Jeemeni-erisaadiku Ismail Ould Šeik Ahmedi püüdlustele algatada poolte vahel rahuläbirääkimised; toetab Omaani tegevust relvarahu saavutamiseks al-Houthi mässuliste ja Jeemeni valitsusele ustavate vägede vahel, mis oleks esimene samm läbirääkimistel põhineva poliitilise lahenduse suunas;

11. rõhutab, et konfliktil saab olla vaid poliitiline, kaasav ja läbirääkimistel põhinev lahendus; nõuab seepärast, et kõik Jeemeni osapooled püüaksid lahendada oma erimeelsused dialoogi, kompromisside ja võimu jagamise teel, mis viiks rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamiseni, et taastada rahu, vältida majanduse ja rahanduse kokkuvarisemist ning leevendada humanitaarkriisi;

12. nõuab humanitaarvaherahu, et võimaldada elutähtsal abil kiiresti Jeemeni inimesteni jõuda; nõuab, et kõik osapooled soodustaksid humanitaarabi kiiret kohaletoimetamist kõigisse Jeemeni piirkondadesse, samuti humanitaartöötajate kiiret, turvalist ja takistamatut pääsu humanitaarabi, sealhulgas arstiabi vajavate inimesteni kooskõlas erapooletuse, neutraalsuse ja sõltumatuse põhimõtetega; tuletab ka meelde, et seetõttu on äärmiselt tähtis veelgi hõlbustada kaubalaevade pääsu Jeemenisse;

13. palub kõigil osapooltel järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelisi inimõiguste alaseid õigusakte, tagada tsiviilelanike kaitse ja hoiduda tsiviiltaristu, eriti tervishoiuasutuste ja veevarustussüsteemide otsesest ründamisest, mitte kasutada tsiviilrajatisi sõjalisel otstarbel ning alustada kiiresti koostööd ÜRO ja humanitaarabi organisatsioonidega abi toimetamiseks nendeni, kes seda vajavad;

14. rõhutab vajadust koordineerida humanitaartegevust ÜRO juhtimise all ning kutsub kõiki riike tungivalt üles tegelema humanitaarabivajadustega; kutsub rahvusvahelist üldsust üles aitama kaasa ÜRO läbivaadatud humanitaarabi kampaaniale;

15. nõuab kõigi rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse väidetavate rikkumiste sõltumatut rahvusvahelist uurimist;

16. võtab teadmiseks põhiseaduse koostamise komisjoni tehtud edusammud ning nõuab kaasava ja läbipaistva põhiseaduse koostamist, mis vastaks Jeemeni rahva õigustatud püüdlustele ja kajastaks rahvusliku dialoogikonverentsi tulemusi, samuti põhiseaduse eelnõu rahvahääletusele panemist ja õigeaegseid üldvalimisi, et vältida humanitaar- ja julgeolekuolukorra edasist halvenemist Jeemenis;

17. tuletab meelde, et usu- ja veendumusvabadus on põhiõigus ning mõistab teravalt hukka usu ja veendumuste põhise vägivalla ja diskrimineerimise Jeemenis; kinnitab oma toetust kõigile usu- ja muude kogukondade vahelist dialoogi ja vastastikust lugupidamist edendavatele algatustele; kutsub kõiki usujuhte üles edendama sallivust ning käivitama algatusi vihkamise, sektantluse ja vägivaldse äärmusliku radikaliseerumise vastu;

18. palub komisjoni asepresidendil ja kõrgel esindajal koos liikmesriikidega koguda ÜROs kiiremas korras toetust suurele rahvusvahelisele kavale Jeemeni veevarustuse tagamiseks, kuna selline samm võib olla hädavajalik võimaliku rahuprotsessi eduka lõpuleviimise jaoks ja anda elanikkonnale võimaluse täiustada põllumajandust, ennast ära toita ja riik uuesti üles ehitada;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.

 

Õigusalane teave