Postupak : 2015/2760(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0680/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0680/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0270

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 191kWORD 102k
8.7.2015
PE559.049v01-00}
PE559.050v01-00}
PE559.051v01-00}
PE559.052v01-00}
PE565.664v01-00}
PE565.665v01-00} RC1
 
B8-0680/2015}
B8-0681/2015}
B8-0682/2015}
B8-0683/2015}
B8-0686/2015}
B8-0687/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

Verts/ALE (B8‑0680/2015)

PPE (B8‑0681/2015)

ALDE (B8‑0682/2015)

S&D (B8‑0683/2015)

ECR (B8‑0686/2015)

GUE/NGL (B8‑0687/2015)


o stanju u Jemenu (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso u ime Kluba zastupnika PPE-a
Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru‑Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

 

 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Jemenu (2015/2760(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Jemenu,

–   uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 26. ožujka 2015. o stanju u Jemenu,

–   uzimajući u obzir zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa od 1. travnja 2015. o učinku sukoba u Jemenu,

–   uzimajući u obzir zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa od 11. svibnja 2015. o predloženom primirju u Jemenu,

–   uzimajući u obzir zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa od 3. srpnja 2015. o krizi u Jemenu,

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Jemenu od 20. travnja 2015.,

–   uzimajući u obzir Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) i 2216 (2015),

–   uzimajući u obzir izjavu supredsjedatelja 24. sastanka Zajedničkog vijeća te ministarski sastanak Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva (GCC) i Europske unije (EU) od 24. svibnja 2015.,

–   uzimajući u obzir izjavu za medije Vijeća sigurnosti UN-a od 25. lipnja 2015. o stanju u Jemenu,

–   uzevši u obzir Sporazum o miru i nacionalnom partnerstvu od 21. rujna 2014., dokument o ishodima Konferencije za nacionalni dijalog od 25. siječnja 2014. i inicijativu Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva od 21. studenog 2011.,

–   uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda,

–   uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da je do trenutačne krize u Jemenu došlo zbog nemogućnosti uzastopnih vlada da zadovolje legitimne težnje jemenskog naroda za demokracijom, gospodarskim i socijalnim razvojem, stabilnošću i sigurnošću; budući da je taj neuspjeh stvorio uvjete za izbijanje nasilnog sukoba jer nije oformljena uključiva vlada i pravedna podjela vlasti te se sustavno ignoriraju brojne napetosti među plemenima u državi, rasprostranjena nesigurnost i gospodarska paraliza;

B.  budući da su se aktualni sukobi u Jemenu proširili na 20 od 22 guvernata; budući da je prema zadnjim konsolidiranim podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 19. ožujka do 5. svibnja 2015. poginulo najmanje 1 439 osoba, a još 5 951 osoba je ozlijeđena, od kojih su mnogi civili; budući da je više od 3 000 osoba ubijeno i više od 10 000 osoba ranjeno od trenutka izbijanja nasilja;

C. budući da je Jemen jedna od najsiromašnijih zemalja na Bliskom istoku, s visokim stopama nezaposlenosti i nepismenosti te nedostatkom osnovnih usluga; budući da 20 milijuna ljudi trenutačno treba humanitarnu pomoć, uključujući procijenjenih 9,4 milijuna jemenske djece, preko 250 000 izbjeglica i 335 000 interno raseljenih osoba;

D. budući da nedavni razvoj događaja predstavlja ozbiljnu opasnost za stabilnost regije, posebno za Rog Afrike, Crveno more i širi Bliski istok;

E.  budući da je 26. ožujka 2015. koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije, koja uključuje Bahrein, Egipat, Jordan, Kuvajt, Maroko, Katar, Sudan i Ujedinjene Arapske Emirate, pokrenula vojnu operaciju u Jemenu protiv hutijskih pobunjenika na zahtjev predsjednika Jemena Abd-Rabua Mansura Hadija; budući da ta koalicija navodno u Jemenu upotrebljava međunarodno zabranjene kasetne bombe i budući da te navode trenutačno istražuje visoki povjerenik UN-a za ljudska prava;

F.  budući da su naoružane skupine Hutija i s njima povezane snage uzrokovale brojne civilne žrtve, među ostalim primjenom protuzrakoplovnog streljiva koje eksplodira nakon što padne među naseljena područja te ubija i sakati civile;

G. budući da su u zračnim napadima vojne koalicije u Jemenu koju predvodi Saudijska Arabija u nekoliko navrata stradali civili, što predstavlja kršenje međunarodnog humanitarnog prava i zahtijeva poduzimanje svih mogućih mjera kako bi se civilne žrtve spriječile ili svele na minimum;

H. budući da je Saudijska Arabija, osim što je provela zračne napade, uvela pomorsku blokadu Jemena koja je dramatično utjecala na civilno stanovništvo, 22 milijuna ljudi ili gotovo 80 % stanovništva, kojima je hitno potrebna hrana, voda i medicinska oprema;

I.   budući da je 15. lipnja 2015., u okviru mirovnih pregovora pod okriljem UN-a, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon zatražio obnovu humanitarne stanke od barem dva tjedna za vrijeme ramazana kako bi presudno važna pomoć mogla doći do svih ljudi u Jemenu kojima je ona potrebna, no budući da takav dogovor nije postignut; budući da se 19. lipnja 2015. tijekom diplomatskih dijaloga u kojima je posredovao posebni izaslanik UN-a Ismail Ould Šeik Ahmed zaraćene strane u Jemenu nisu uspjele dogovoriti oko prekida vatre;

J.   budući da je 30. lipnja 2015. približno 1 200 zatvorenika pobjeglo iz središnjeg zatvora u gradu Taizu, uključujući osumnjičenike za članstvo u al-Kaidi; budući da je oko 300 zatvorenika još u travnju pobjeglo iz drugog zatvora u provinciji Hadramut; budući da se u Jemenu događaju teroristički napadi, kao što su napadi u Sani 17. lipnja, uključujući napade na tri džamije, koji su za posljedicu imali veliki broj smrtnih slučajeva i žrtava;

K. budući da je 1. srpnja 2015. UN objavio da je situacija u Jemenu došla do izvanrednog stanja najvišeg trećeg stupnja; budući da će u okviru plana za izvanredne situacije UN pokušati doprijeti do 11,7 milijuna najugroženijih osoba; budući da se zdravstveni sustav nalazi pred „skorim kolapsom”, a 160 zdravstvenih ustanova već je zatvoreno zbog stanja nesigurnosti te manjka goriva i opreme;

L.  budući da oko 15,9 milijuna ljudi u Jemenu treba humanitarnu pomoć; budući da zbog trenutačno široko rasprostranjene nesigurnosti najugroženijoj djeci neće biti dostupna zdravstvena zaštita niti prehrambene usluge koje su im potrebne;

M. budući da je 9,9 milijuna djece ozbiljno pogođeno sukobom, 279 djece je ubijeno, a 402 njih ozlijeđeno od ožujka 2015.; budući da barem 1,8 milijuna djece više nema pristup obrazovanju zbog zatvaranja škola uslijed sukoba, zbog čega sada postoji povećana opasnost da ih naoružane skupine regrutiraju ili iskorištavaju i opasnost od drugih oblika zlostavljanja; budući da, prema UNICEF-u, djeca sačinjavaju trećinu svih boraca u Jemenu te ih je barem 140 regrutirano samo između 26. ožujka i 24. travnja 2015.; budući da je potvrđeno da je 2014. 156 djece regrutirano i iskorišteno u vojnim skupinama; budući da se 2015. taj broj već udvostručio;

N. budući da UNICEF procjenjuje da je više od pola milijuna djece mlađe od pet godina u opasnosti od teške akutne neuhranjenosti, a 1,2 milijuna djece mlađe od pet godina u opasnosti od umjerene akutne neuhranjenosti, što je gotovo dvostruko povećanje u odnosu na početak krize;

O. budući da je zdravstveni sustav na rubu propasti, a procjenjuje se da se zbog obustave cijepljenja 2,6 milijuna djece ispod petnaest godina starosti nalazi u opasnosti od zaraze ospicama, a 2,5 milijuna djece u opasnosti od dijareje, potencijalno kobnog stanja koje se brzo širi za vrijeme sukoba i raseljavanja stanovništva; budući da je denga groznica u porastu, da se kronične bolesti ne mogu liječiti te da nužna medicinska oprema i osoblje ne mogu stići do onih kojima su potrebni;

P.  budući da u zemlji ubrzano ponestaje goriva i da se već ozbiljno ograničava raspodjela pomoći te da će uskoro doći do nestašice vode koja će postati opasna za život jer je sušni Jemen potpuno ovisan o bunarskim crpkama na benzinski pogon za opskrbu vodom;

Q. budući da na Jemen izravno utječe i humanitarna kriza na Rogu Afrike gdje se nalazi više od 250 000 napuštenih izbjeglica, većinom iz Somalije, koje žive u nesigurnim uvjetima; budući da se uz to prema procjenama vlade u Jemenu nalazi oko milijun etiopskih migranata;

R.  budući da su zbog sve goreg stanja nesigurnosti humanitarne organizacije većinu svojeg međunarodnog osoblja premjestile izvan države; budući da nekoliko organizacija i dalje uspijeva djelovati u Jemenu, ali su njihove aktivnosti strogo ograničene;

S.  budući da je al-Kaida Arapskog poluotoka (AQAP) uspjela izvući koristi od pogoršanja političke i sigurnosne situacije u Jemenu, proširivši svoju prisutnost te povećavši broj i intenzitet svojih terorističkih napada;

T.  budući da je tzv. Islamska država/Daeš učvrstila svoju prisutnost u Jemenu i provela terorističke napade na šijitske džamije u kojima su ubijene stotine ljudi; budući da se očekuje da će i AQAP i Islamska država/Daeš iskoristiti stanje nesigurnosti u Jemenu kako bi ojačali i osmislili napade na sigurnosne snage Jemena, Hutije i sve zapadnjačke snage;

U. budući da eskalacija oružanih sukoba predstavlja opasnost za jemensku kulturnu baštinu; budući da je 2. srpnja 2015. Odbor za svjetsku baštinu uvrstio dvije lokacije u Jemenu na popis ugrožene svjetske baštine: povijesno središte grada Sana i stari utvrđeni grad Šibam;

V. budući da je EU uveo embargo na oružje i dodatne ciljane sankcije protiv hutijskog vođe i sina bivšeg predsjednika Alija Abdulaha Saleha; budući da su još dva člana hutijskog pokreta, zajedno s bivšim predsjednikom, podvrgnuti istim ograničenjima od prosinca 2014.;

W. budući da je 2015. Odjel Komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO) dodijelio 25 milijuna EUR za pomoć zajednicama u čitavoj zemlji pogođenima akutnom pothranjenosti, sukobima i prisilnim raseljavanjem; budući da su 2014. ukupna financijska sredstava država članica i Komisije za humanitarnu pomoć Jemenu iznosila 100,8 milijuna EUR, od čega je 33 milijuna EUR osigurao ECHO;

X. budući da je revidiranim humanitarnim apelom UN-a zatraženo 1,6 milijardi USD, ali budući da je trenutačno na raspolaganju samo oko 10 % tog iznosa;

1.  ozbiljno je zabrinut zbog naglog pogoršanja političkog, sigurnosnog i humanitarnog stanja u Jemenu; potiče sve zaraćene strane da odmah zaustave nasilje; izražava sućut obiteljima žrtava; naglašava da je EU potvrdio svoju predanost nastavku pružanja potpore Jemenu i jemenskom narodu;

2.  ponovno potvrđuje svoju čvrstu potporu jedinstvu, suverenosti, neovisnosti i teritorijalnoj cjelovitosti Jemena te pruža potporu njegovu narodu;

3.  osuđuje destabilizirajuće i nasilno jednostrano djelovanje Hutija i vojnih jedinica odanih bivšem predsjedniku Salehu, posebice u gradovima Adenu i Taizu; osuđuje i zračne napade koalicije pod vodstvom Saudijske Arabije i njezinu pomorsku blokadu Jemena zbog kojih je na tisuće osoba preminulo, koji su dodatno destabilizirali Jemen, stvorili pogodnije uvjete za širenje terorističkih i ekstremističkih organizacija poput Islamske države/Daeša i AQAP-a te pogoršali ionako kritičnu humanitarnu situaciju;

4.  potiče sve jemenske strane, posebno Hutije, da svoje sporove riješe dijalogom i savjetovanjem; poziva sve uključene strane u regiji na konstruktivnu suradnju s jemenskim stranama kako bi se omogućilo smirivanje krize i izbjeglo produbljivanje nestabilnosti u regiji; poziva sve uključene strane da lokalitete i građevine koji se ubrajaju u kulturnu baštinu ne ciljaju tijekom granatiranja i zračnih napada, niti da se njima koriste u vojne svrhe;

5.  pozdravlja činjenicu da je EU ponovno istaknuo svoju čvrstu predanost i odlučnost u borbi protiv prijetnje ekstremističkih i terorističkih skupina poput AQAP-a kako bi ih se spriječilo u daljnjem iskorištavanju trenutačne situacije;

6.  osuđuje svako nasilje, pokušaje provođenja nasilja i prijetnje upotrebom nasilja u cilju zastrašivanja strana koje sudjeluju u savjetovanju u kojemu posreduje UN; naglašava da Jemen mora voditi postupak uključivog političkog dijaloga u kojem UN posreduje u cilju pronalaska političkog rješenja jemenske krize utemeljenog na konsenzusu, u skladu s inicijativom Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva (GCC) i njezinim mehanizmom provedbe, ishodom sveobuhvatne Konferencije za nacionalni dijalog, Sporazumom o miru i nacionalnom partnerstvu te relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a;

7.  snažno osuđuje terorističke napade Islamske države/Daeša na šijitske džamije u Sani i Saadi koji su usmrtili i ozlijedili stotine osoba, kao i širenje ekstremne sektaške ideologije koja se nalazi u korijenu tih zločinačkih djela;

8.  izuzetno je zabrinut zbog sposobnosti AQAP-a da izvuče korist iz sve goreg političkog i sigurnosnog stanja u Jemenu; apelira na sve sukobljene strane da prioritetno pokažu snažnu predanost i odlučnost u borbi protiv ekstremističkih i terorističkih skupina poput Islamske države/Daeša i AQAP-a;

9.  osuđuje regrutiranje i iskorištavanje djece koje izvršavaju sukobljene strane;

10. izražava punu potporu naporima UN-a i posebnog izaslanika glavnog tajnika UN-a za Jemen Ismaila Oulda Šeika Ahmeda u postizanju mirovnih pregovora među sukobljenim stranama; podupire napore Omana u postizanju prekida vatre između Hutija i snaga odanih jemenskoj vladi, kao prvog koraka prema političkom rješenju postignutom pregovorima;

11. naglašava da se sukob može riješiti jedino političkim, uključivim rješenjem postignutim pregovorima; apelira stoga na sve jemenske strane da rade na rješavanju otvorenih pitanja među njima putem dijaloga, kompromisa i podjele vlasti koji će dovesti do stvaranja vlade nacionalnog jedinstva kako bi se obnovio mir, izbjegao gospodarski i financijski kolaps te kako bi se počela rješavati humanitarna kriza;

12. poziva na humanitarnu stanku kako bi se omogućilo da pomoć koja je od životne važnosti hitno stigne do jemenskog naroda; potiče sve strane da olakšaju hitnu dostavu humanitarne pomoći u sve dijelove Jemena, kao i da humanitarnim djelatnicima osiguraju da mogu brzo, sigurno i nesmetano doprijeti do osoba kojima je potrebna humanitarna i medicinska pomoć, u skladu s načelima nepristranosti, neutralnosti i neovisnosti; također podsjeća da je zbog toga nužno dodatno olakšati komercijalni pomorski pristup Jemenu;

13. poziva sve strane da poštuju međunarodno humanitarno pravo i međunarodna ljudska prava kako bi se zajamčila zaštita civila, da izbjegnu izravno ciljanje civilne infrastrukture, posebno zgrada zdravstvene zaštite i vodovodnih sustava, da se ne koriste civilnim građevinama u vojne svrhe, te ih poziva na hitnu suradnju s UN-om i organizacijama humanitarne pomoći kako bi se pružila pomoć onima kojima je ona potrebna;

14. naglašava potrebu za koordiniranim humanitarnim djelovanjem pod vodstvom UN-a i potiče sve zemlje da doprinesu zadovoljavanju humanitarnih potreba; poziva međunarodnu zajednicu da doprinese revidiranom humanitarnom apelu UN-a;

15. poziva na pokretanje neovisne međunarodne istrage o svim navodnim kršenjima međunarodnih ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava;

16. prima na znanje napredak Odbora za izradu nacrta ustava i poziva na uključiv i transparentan ustav koji je u skladu s legitimnim težnjama jemenskog naroda te koji odražava ishode Konferencije za nacionalni dijalog i poziva na održavanje referenduma o nacrtu ustava te pravovremenih općih izbora kako bi se izbjeglo daljnje pogoršanje humanitarne i sigurnosne situacije u Jemenu;

17. podsjeća na to da je sloboda vjeroispovijesti i uvjerenja temeljno pravo i oštro osuđuje svaki oblik nasilja ili diskriminacije u Jemenu na temelju vjeroispovijesti ili uvjerenja; ponovno ističe svoju potporu svim inicijativama usmjerenima na promicanje dijaloga i međusobnog poštovanja između vjerskih i drugih zajednica; poziva sve vjerske vlasti da promiču toleranciju i poduzimaju inicijative protiv mržnje, sektaštva i ekstremističke radikalizacije;

18. poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da hitno pridobije podršku UN-a za opsežan međunarodni plan za osiguranje opskrbe Jemena vodom jer bi takva mjera mogla biti presudna za uspješno okončanje potencijalnog mirovnog procesa i za stvaranje nade među stanovništvom za mogućnost poboljšanja poljoprivrede, samodostatne prehrane i obnove zemlje;

19. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku UN-a, glavnom tajniku Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva, glavnom tajniku Lige arapskih država i vladi Jemena.

 

Pravna napomena