Förfarande : 2015/2760(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0680/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0680/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0270

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 189kWORD 84k
8.7.2015
PE559.049v01-00}
PE559.050v01-00}
PE559.051v01-00}
PE559.052v01-00}
PE565.664v01-00}
PE565.665v01-00} RC1
 
B8-0680/2015}
B8-0681/2015}
B8-0682/2015}
B8-0683/2015}
B8-0686/2015}
B8-0687/2015} RC1

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

Verts/ALE (B8-0680/2015)

PPE (B8-0681/2015)

ALDE (B8-0682/2015)

S&D (B8-0683/2015)

ECR (B8-0686/2015)

GUE/NGL (B8-0687/2015)


om situationen i Jemen (2015/2760(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen
Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli, Theresa Griffin för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek, Branislav Škripek för ECR-gruppen
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen
Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen (2015/2760(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen,

–   med beaktande av uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, av den 26 mars 2015 om situationen i Jemen,

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 1 april 2015 från Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, om stridernas konsekvenser i Jemen,

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 11 maj 2015 från Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, om den föreslagna vapenvilan i Jemen,

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 3 juli 2015 från Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och Christos Stylianides, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, om krisen i Jemen,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 20 april 2015 om Jemen,

–   med beaktande av Förenta Nationernas säkerhetsråds resolutioner 2014(2011), 2051(2012), 2140(2014), 2201(2015) och 2216(2015),

–   med beaktande av uttalandet av den 24 maj 2015 från medordförandena för det 24:e gemensamma råds- och ministermötet mellan Gulfstaternas samarbetsråd och EU (GCC-EU),

–   med beaktande av pressmeddelandet från FN:s säkerhetsråd av den 25 juni 2015 om situationen i Jemen,

–   med beaktande av avtalet om fred och nationellt partnerskap av den 21 september 2014, slutdokumentet från konferensen om den nationella dialogen av den 25 januari 2014 och initiativet från Gulfstaternas samarbetsråd av den 21 november 2011,

–   med beaktande av FN-stadgan,

–   med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den nuvarande krisen i Jemen uppstod sedan flera på varandra följande regeringar misslyckades med att uppfylla det jemenitiska folkets rättmätiga förhoppningar om demokrati, ekonomisk och social utveckling, stabilitet och säkerhet. Detta misslyckande skapade förutsättningar som fick en våldsam konflikt att bryta ut eftersom man inte fick till stånd en inkluderande regering och rättvis maktdelning och systematiskt ignorerade de många klankonflikterna runt om i landet, den utbredda osäkerheten och den ekonomiska förlamningen.

B.  Den nuvarande konflikten i Jemen har spridit sig till 20 av 22 guvernorat. Enligt de senaste konsoliderade uppgifterna från Världshälsoorganisationen har åtminstone 1 439 människor dödats mellan den 19 mars och 5 maj 2015, och ytterligare 5 951 har skadats. Många av dem är civila. Över 3 000 människor har dödats och över 10 000 skadats sedan fientligheterna bröt ut.

C. Jemen är ett av de fattigaste länderna i Mellanöstern, med hög arbetslöshet, utbredd analfabetism och brist på grundläggande tjänster. 20 miljoner människor är för närvarande i behov av humanitärt bistånd, däribland 9,4 miljoner jemenitiska barn, fler än 250 000 flyktingar och 335 000 internflyktingar.

D. Den senaste tidens utveckling innebär allvarliga risker för stabiliteten i regionen, särskilt på Afrikas horn, vid Röda havet och i Mellanöstern i stort.

E.  Den 26 mars 2015 inledde en koalition under ledning av Saudiarabien, som omfattar Bahrain, Egypten, Jordanien, Kuwait, Marocko, Qatar, Sudan och Förenade Arabemiraten, en militär insats i Jemen mot huthi-rebeller på begäran av Jemens president Abd-Rabu Mansur Hadi. Enligt rapporter använder denna koalition sig av förbjudna klusterbomber i Jemen, något som för närvarande utreds av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

F.  Huthi-rebellernas beväpnade grupper och därtill knutna styrkor har orsakat flera civila dödsoffer, även genom användningen av luftvärnsammunition, som detonerar efter att ha landat i tätbefolkade områden och då dödar och lemlästar civila.

G. Vid flera tillfällen har den saudiledda koalitionens luftangrepp i Jemen dödat civila vilket är ett brott mot internationell humanitär rätt som kräver att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika eller minska antalet civila dödsoffer.

H. Vid sidan av luftangrepp har Saudiarabien också infört en sjöblockad mot Jemen som har haft förödande konsekvenser för civilbefolkningen med 22 miljoner människor – nästan 80 % av befolkningen – i akut behov av livsmedel, vatten och läkemedel.

I.   Den 15 juni 2015 efterlyste FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inom ramen för FN:s fredssamtal förnyat humanitärt uppehåll i minst två veckor under Ramadan, för att akut hjälp ska kunna nå alla jemeniter som befinner sig i nöd, men ingen överenskommelse kunde nås. Den 19 juni 2015 misslyckades Jemens stridande parter med att nå en överenskommelse om eldupphör under de diplomatiska samtalen som leddes av FN:s särskilda sändebud, Ismail Ould Cheikh Ahmed.

J.   Den 30 juni 2015 lyckades omkring 1 200 fångar, däribland al-Qaida-misstänkta, fly från centralfängelset i staden Taiz. Omkring 300 fångar hade redan flytt från ett annat fängelse i Hadramout-provinsen i april. Jemen är föremål för terroristattacker, som attacken den 17 juni mot tre moskéer i Sana då många människor dödades och skadades.

K. Den 1 juli 2015 klassade FN situationen i Jemen som katastrofnivå 3, den högsta nivån på skalan. FN kommer inom ramen för räddningsplanen att försöka nå ut till 11,7 miljoner människor i nöd. Hälso- och sjukvårdssystemet sägs stå på randen till kollaps, då minst 160 sjukvårdsinrättningar har stängts ned till följd av det osäkra läget och bristen på bränsle och utrustning.

L.  15,9 miljoner människor i Jemen behöver humanitärt bistånd. De mest utsatta barnen kommer inte att ha tillgång till den hälso- och sjukvård eller näring som de behöver på grund av den utbredda bristen på säkerhet.

M. 9,9 miljoner barn är allvarligt drabbade av konflikten och 279 barn har dödats och 402 skadats sedan mars 2015. Minst 1,8 miljoner barn har inte längre tillgång till utbildning då skolor, på grund av konflikten, har stängts vilket gör barnen ännu mer utsatta för rekrytering eller utnyttjande av väpnade grupper och för andra former av övergrepp. Enligt Unicef utgör barn upp till en tredjedel av alla stridande i Jemen, och bara mellan den 26 mars och den 24 april 2015 rekryterades minst 140 barn. 156 barn bekräftas ha rekryterats och använts av väpnade grupper under 2014. Under 2015 hade antalet redan fördubblats.

N. Unicef uppskattar att över en miljon barn under 5 år är i riskzonen för att utveckla allvarlig akut undernäring, och 1,2 miljoner barn under 5 år är i riskzonen för moderat akut undernäring – nästan en fördubbling sedan krisen började.

O. Hälso- och sjukvårdsystemet är på väg att kollapsa då vaccinationstjänsterna har upphört, vilket innebär att omkring 2,6 miljoner barn under 15 år riskerar att få mässlingen och 2,5 miljoner riskerar att få diarré – ett potentiellt dödligt tillstånd som snabbt sprids i samband med konflikter och befolkningsförflyttningar. Antalet fall av denguefeber ökar, kroniska sjukdomar behandlas inte och livsnödvändiga läkemedel och vårdpersonal hindras från att nå berörda personer.

P.  Bränslet i landet håller snabbt på att ta slut och detta begränsar redan allvarligt biståndsleveranserna och kommer snart att leda till livshotande vattenbrist eftersom det torkdrabbade Jemen är helt och hållet beroende av bränsledrivna djupbrunnspumpar för sin vattenförsörjning.

Q. Jemen berörs även indirekt av den humanitära krisen i Afrikas horn, eftersom över 250 000 flyktingar, främst från Somalia, är strandsatta i landet och lever under undermåliga förhållanden. Enligt regeringens uppskattningar lever dessutom ca en miljon etiopiska invandrare i Jemen.

R.  Humanitära organisationer har flyttat huvuddelen av sin internationella personal utanför landet på grund av det försämrade säkerhetsläget. Få organisationer klarar att fortfarande bedriva verksamhet i Jemen och deras arbete är kraftigt begränsat.

S.  Al-Qaida på Arabiska halvön har kunnat dra nytta av det försämrade politiska läget och säkerhetsläget i Jemen och ökat sin närvaro liksom antalet och omfattningen av sina terroristattacker.

T.  Den så kallade Islamiska staten (IS)/Daish har etablerat sig i Jemen och utfört terroristattacker mot shiitiska moskéer och dödat hundratals människor. Både al-Qaida på Arabiska halvön och IS/Daish förväntas utnyttja Jemens säkerhetsmässiga vakuum för att öka sin kapacitet och planera attacker mot jemenitiska säkerhetsstyrkor, huthier och västerländska mål i området.

U. Upptrappningen av den väpnade konflikten hotar Jemens kulturarv. Unescos världsarvskommitté placerade den 2 juli 2015 två platser i Jemen på listan över hotade världsarv: Sanas gamla stadskärna och Shibams gamla muromgärdade stadskärna.

V. EU har infört ett vapenembargo och flera riktade sanktioner mot en huthi-ledare och sonen till f.d. president Ali Abdullah Saleh. Två andra medlemmar i huthi-rörelsen samt den f.d. presidenten har varit föremål för samma restriktioner sedan december 2014.

W. Kommissionens kontor för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) har avsatt 25 miljoner euro under 2015 för att bistå befolkningsgrupper över hela landet som drabbats av akut undernäring, konflikt och tvångsförflyttning. Under 2014 uppgick EU:s totala finansiering av humanitärt bistånd i Jemen, från medlemsstaterna och kommissionen tillsammans, till 100,8 miljoner euro, av vilka 33 miljoner kom från Echo.

X. I FN:s reviderade humanitära appell begärdes 1,6 miljarder USD, men endast cirka 10 procent är för närvarande finansierade.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över den snabbt försämrade politiska, säkerhetsmässiga och humanitära situationen i Jemen. Parlamentet uppmanar alla stridande parter att omedelbart upphöra med våldshandlingarna. Parlamentet framför sina kondoleanser till offrens familjer. Parlamentet betonar att EU bekräftat sitt starka engagemang för att fortsätta stödja Jemen och det jemenitiska folket.

2.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för Jemens enhet, suveränitet, oberoende och territoriella integritet, och stöder Jemens folk.

3.  Europaparlamentet fördömer de destabiliserande, våldsamma och ensidiga åtgärder som vidtagits av huthierna och de militära styrkor som är lojala mot före detta presidenten Saleh. Parlamentet fördömer även luftangreppen från den saudiledda koalitionen samt sjöblockaden som man har infört mot Jemen och som har krävt tusentals dödsoffer och ytterligare destabiliserat Jemen, skapat bättre förutsättningar för en utbredning av terrorist- och extremistorganisationer såsom IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön och förvärrat en redan allvarlig humanitär situation.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla jemenitiska parter, särskilt huthierna, att genom dialog och samråd arbeta för att lösa tvisten. Parlamentet uppmanar också alla regionala aktörer att på ett konstruktivt sätt föra en dialog med de jemenitiska parterna för att möjliggöra en nedtrappning av krisen och undvika ytterligare regional instabilitet. Parlamentet uppmanar alla parter att avstå från att sikta på kulturarvsplatser och kulturarvsbyggnader vid granatbeskjutning eller lufträder eller använda dem för militära ändamål.

5.  Europaparlamentet ser positivt på att EU har upprepat sitt fasta åtagande och sin fasta beslutsamhet att ta itu med hotet från extermist- och terroristgrupper som al-Qaida på Arabiska halvön, och förhindra att de ytterligare drar fördel av den nuvarande situationen.

6.  Europaparlamentet fördömer allt våld och försök till eller hot om våldsanvändning för att skrämma dem som deltar i förhandlingarna i FN:s regi. Parlamentet betonar att den inkluderande politiska dialogen i FN:s regi måste vara en jemenitiskt ledd process, med avsikt att mäkla fram en samförståndsbaserad politisk lösning på krisen i Jemen i enlighet med initiativet från Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) och dess genomförandemekanism, resultaten från den övergripande konferensen för nationell dialog, avtalet om fred och nationellt partnerskap och relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd.

7.  Europaparlamentet fördömer i starka ordalag de terroristattacker som utfördes av IS/Daish mot shiitiska moskéer i Sana och Sada, vilka dödade och skadade hundratals människor, liksom spridningen av den extremt sekteristiska ideologin som understöder dessa brottsliga handlingar.

8.  Europaparlamentet är bestört över att al-Qaida på Arabiska halvön kan utnyttja den försämrade politiska och säkerhetsmässiga situationen i Jemen. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten att som högsta prioritet visa ett tydligt åtagande och beslutsamhet när det gäller att bekämpa terroristgrupper såsom Islamiska staten/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön.

9.  Parlamentet fördömer den rekrytering och användning av barn som parterna i konflikten gör sig skyldiga till.

10. Europaparlamentet uttrycker sitt fulla stöd för FN:s insatser och FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, som ska medla i fredsförhandlingarna mellan parterna. Parlamentet stöder Omans ansträngningar för att åstadkomma vapenvila mellan huthier och styrkor som är lojala mot Jemens regering som ett första steg mot en politisk förhandlingslösning.

11. Europaparlamentet betonar att den enda lösningen på konflikten är en politiskt, inkluderande och framförhandlad lösning. Parlamentet uppmanar med kraft samtliga jemenitiska parter att därför försöka lösa sina meningsskiljaktigheter genom dialog, kompromiss och maktdelning som leder till bildandet av en regering präglad av nationell enighet, för att återupprätta fred, undvika ekonomisk och finansiell kollaps och komma till rätta med den humanitära krisen.

12. Europaparlamentet efterlyser ett humanitärt uppehåll så att livräddande bistånd kan nå det jemenitiska folket så snart som möjligt. Parlamentet uppmanar alla parter att underlätta en snabb leverans av humanitärt bistånd och ett snabbt, säkert och obehindrat tillträde för humanitära aktörer till människor i behov av humanitärt bistånd, inbegripet medicinsk hjälp, i enlighet med principerna om opartiskhet, neutralitet och oberoende. Parlamentet erinrar också om att det därför är viktigt att tillträdet för yrkesmässig sjöfart till Jemen underlättas ytterligare.

13. Europaparlamentet uppmanar alla sidor att följa internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, garantera skyddet av civila och avstå från att direkt angripa civil infrastruktur, särskilt vårdinrättningar och vattensystem, och från att använda civila byggnader för militära ändamål, samt arbeta intensivt med FN och de humanitära biståndsorganisationerna så att hjälpen kan levereras till dem som behöver den.

14. Europaparlamentet betonar att det behövs en samordnad humanitär insats under FN:s ledning, och uppmanar alla länder att bidra till att tillgodose de humanitära behoven. Det internationella samfundet uppmanas att bidra till FN:s reviderade humanitära appell.

15. Europaparlamentet efterlyser en oberoende internationell utredning av alla påstådda brott mot internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt.

16. Europaparlamentet noterar de framsteg som gjorts i kommittén för utarbetandet av konstitutionen och efterlyser en inkluderande och insynsvänlig konstitution som uppfyller det jemenitiska folkets rättmätiga förhoppningar och som återspeglar resultatet från konferensen om en nationell dialog, samt att hålla en folkomröstning om utkastet till konstitution och vid lämplig tidpunkt utlysa allmänna val, för att undvika att den humanitära och säkerhetsmässiga situationen i Jemen försämras ytterligare.

17. Europaparlamentet påminner om att religions- och trosfrihet är en grundläggande rättighet och fördömer i skarpa ordalag alla former av våld och diskriminering som har sin grund i religion eller trosuppfattning i Jemen. Parlamentet upprepar sitt stöd för alla initiativ som syftar till att främja dialog och ömsesidig respekt mellan religiösa samfund och andra samhällsgrupper. Parlamentet uppmanar alla religiösa ledare att arbeta för tolerans och ta initiativ mot hat, sekterism och våldsam och extrem radikalisering.

18. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att så fort som möjligt och tillsammans med medlemsstaterna mobilisera stöd inom FN för en omfattande internationell plan för att garantera Jemens vattenförsörjning eftersom detta kan vara avgörande för att framgångsrikt slutföra en möjlig fredsprocess och ge befolkningen hopp om att kunna förbättra jordbruket, bli självförsörjande och återuppbygga landet.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.

Rättsligt meddelande