Postup : 2015/2757(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0690/2015

Předložené texty :

RC-B8-0690/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 17.2
CRE 09/07/2015 - 17.2

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 18.2

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0278

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 162kWORD 96k
8.7.2015
PE565.668v01-00}
PE565.670v01-00}
PE565.672v01-00}
PE565.674v01-00}
PE565.677v01-00}
PE565.678v01-00}
PE565.680v01-00} RC1
 
B8-0690/2015}
B8-0692/2015}
B8-0694/2015}
B8-0696/2015}
B8-0699/2015}
B8-0700/2015}
B8-0702/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8‑0690/2015)

EFDD (B8‑0692/2015)

ECR (B8‑0694/2015)

PPE (B8‑0696/2015)

GUE/NGL (B8‑0699/2015)

ALDE (B8‑0700/2015)

S&D (B8‑0702/2015)


o Demokratické republice Kongo, zejména o případu dvou zadržovaných obránců lidských práv Yvesa Makwambaly a Freda Baumy (2015/2757(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola za skupinu PPE
Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić za skupinu ECR
Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o Demokratické republice Kongo, zejména o případu dvou zadržovaných obránců lidských práv Yvesa Makwambaly a Freda Baumy (2015/2757(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo, zejména na usnesení ze dne 12. září 2013(1) a na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU k témuž tématu,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost o situaci v Demokratické republice Kongo, zvláště na prohlášení ze dne 21. Ledna 2015,

–   s ohledem na prohlášení Delegace EU v Demokratické republice Kongo týkající se situace v oblasti lidských práv v zemi, zejména na prohlášení ze dne 11. února 2015,

–   s ohledem na výroční zprávu EU o lidských právech a demokracii, kterou přijala Rada dne 22. června 2015,

–   s ohledem na závěry Rady o Demokratické republice Kongo ze dne 19. ledna 2015,

–   s ohledem na prohlášení mezinárodních vyslanců pro oblast Velkých jezer ze dne 22. ledna 2015 týkající se situace v Demokratické republice Kongo;

–   s ohledem na společnou tiskovou zprávu zvláštní zpravodajky Africké unie (AU) pro otázky týkající se obránců lidských práv v Africe a zvláštního zpravodaje AU pro otázky související s věznicemi a vazebními podmínkami v Africe ze dne 12. února 2015 o situaci v oblasti lidských práv v návaznosti na události související se změnou volebního zákona v Demokratické republice Kongo,

–   s ohledem na Dohodu o partnerství z Cotonou podepsanou v červnu 2000,

–   s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv a na obecné zásady EU týkající se svobody projevu online a offline,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 a na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–   s ohledem na Africkou listinu lidských práv a práv národů, kterou Demokratická republika Kongo ratifikovala v roce 1982,

–   s ohledem na ústavu Demokratické republiky Kongo, zejména na její články 22, 23, 24 a 25,

–   s ohledem na výzvu „Propuštění aktivistů Filimbi“, již dne 15. června 2015 vydalo více než 200 skupin pro lidská práva,

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že ve dnech 19. až 21. ledna 2015 vypukly celonárodní protesty zapříčiněné návrhem volebního zákona, který by umožnil prodloužení funkčního období prezidenta, což je v rozporu s ústavními ustanoveními, a vyžadovalo by to potenciálně velmi zdlouhavé sčítání lidu před konáním celostátních voleb;

B.  vzhledem k tomu, že podle příslušných orgánů zahynulo při protestech 27 osob, ačkoli jiné zdroje hovoří o 42 mrtvých, a vzhledem k tomu, že bylo 350 osob uvězněno, přičemž některé z nich jsou stále ve vězení, aniž by byly postaveny před soud, nebo došlo k jejich násilnému zmizení;

C. vzhledem k tomu, že při protestech v lednu 2015 vláda přerušila internetové spojení a služby pro zasílání mobilních textových zpráv;

D. vzhledem k tomu, že volební zákon, který schválil parlament, nakonec uvedené kontroverzní ustanovení neobsahoval;

E.  vzhledem k tomu, že bezprostředně po začátku protestů začaly oficiální orgány uplatňovat tvrdá opatření vůči obráncům lidských práv a opozičním politikům, kteří proti uvedenému ustanovení pokojně protestovali, a to včetně Christophera Ngoyiho, Jean-Claude Muyamba, Vana Kiboka a Cyrilla Doweho, kteří jsou stále zadržováni podle všeho z politicky motivovaných důvodů;

F.  vzhledem k tomu, že dne 15. března 2015 Národní zpravodajská služba (ANR) Demokratické republiky Kongo (DRK) zatkla a bez obvinění zadržovala více než 30 osob v době, kdy byla zahájena činnost prodemokratického hnutí mladých lidí Filimbi, včetně mezinárodních účastníků a aktivistů, hudebníků, podnikatelů a novinářů z DRK;

G. vzhledem k tomu, že většina aktivistů a sympatizantů byla propuštěna a cizinci byli vyhoštěni ze země, avšak vzhledem k tomu, že Yves Makwambala a Fred Bauma jsou stále zadržováni ve vězení Makala v Kinshase a jsou obviněni z příslušnosti ke sdružení, které vzniklo s cílem útočit na osoby a majetek, organizovat spiknutí proti hlavě státu a pokoušet se buď zničit, nebo změnit „ústavní režim“ a podněcovat lidi k tomu, aby se chopili zbraní proti státním orgánům; vzhledem k tomu, že příslušné orgány obvinily Freda Baumu také z narušení klidu a Yvesa Makwambalu z veřejné urážky hlavy státu, přičemž oba uplatňovali své právo na svobodu projevu, pokojné shromažďování a sdružování;

H. vzhledem k tomu, že hnutí Filimbi bylo vytvořeno jako platforma podporující mladé lidi v DRK v tom, aby pokojně a odpovědně vykonávali občanské povinnosti;

I.   vzhledem k tomu, že v březnu a dubnu 2015 zatkly orgány v Gomě (na východě země) a později propustily nejméně 15 aktivistů z hnutí mladých LUCHA, kteří pokojně demonstrovali a žádali o propuštění svých kolegů zadržovaných v Kinshase; vzhledem k tomu, že čtyři z těchto aktivistů čelí obvinění z podněcování k neposlušnosti vůči veřejnému orgánu;

J.   vzhledem k tomu, že dne 27. března 2015 Národní shromáždění DRK zřídilo parlamentní informační misi s cílem shromažďovat informace a podávat zprávy o zatčeních; vzhledem k tomu, že tato mise dospěla ve své zprávě k závěru, že neexistuje důkaz o tom, že by se vedoucí představitelé a účastníci hnutí Filimbi podíleli na jakýchkoli teroristických nebo jiných násilných trestných činech nebo je plánovali, a vyzvala k politickému řešení vedoucímu k jejich okamžitému propuštění;

K. vzhledem k tomu, že dne 15. června 2015 vyzvalo 14 mezinárodních organizací a 220 organizací DRK pro lidská práva k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění obou aktivistů;

L.  vzhledem k tomu, že v této souvislosti byl v Maluku, přibližně 80 kilometrů od centra Kinshasy, objeven masový hrob, v němž se nacházelo přibližně 421 mrtvých těl;

M. vzhledem k tomu, že ministr spravedlnosti v nedávné době uznal, že soudní systém DRK se potýká s mnoha problémy, včetně klientelismu, ovlivňování, korupce, beztrestnosti a nespravedlnosti při soudních rozhodnutích;

N. vzhledem k tomu, že svobodu tisku omezují hrozby a útoky proti novinářům a že činnost mnoha sdělovacích prostředků byla zastavena nebo byly nezákonně cenzurovány;

O. vzhledem k tomu, že další celonárodní volby jsou plánovány na listopad 2016 s obtížnou agendou, pokud jde o jejich organizaci a financování;

P.  vzhledem k tomu, že občanská společnost hrála důležitou úlohu v DRK v rámci politické transformace v roce 2003, ve volbách v roce 2006 a 2011, při revizi důlních smluv, pozastavení účasti DRK v iniciativě v oblasti transparentnosti těžebního průmyslu v roce 2013 a při vypracování volebního zákona a právních předpisů proti sexuálnímu násilí v roce 2013;

Q. vzhledem k tomu, že reakce vlády na zapojení občanské společnosti je pokusem zacházet s aktivisty a zájmové (zastupující) organizace jako s politickou opozicí, aby je oslabila;

R.  vzhledem k tomu, že v červnu 2014 vyslala EU navazující volební misi, která poukázala na potřebu aktualizace seznamů voličů, nutnost vytvoření podmínek pro spravedlivou soutěž kandidátů a na potřebu posílení ochrany veřejných svobod, systému řešení volebních sporů a boje proti beztrestnosti;

S.  vzhledem k tomu, že národní orientační program pro DRK na období 2014–2020, financovaný z prostředků 11. Evropského rozvojového fondu ve výši 620 milionů EUR, upřednostňuje posílení správy věcí veřejných a právní stát, včetně reformy soudnictví, policie a armády;

1.  vyjadřuje politování nad ztrátou životů a svévolným násilím proti demonstrantům během protestů v lednu 2015 a jejich zatýkáním a také nad zásahem proti aktivistům a politickým oponentům, zejména pokud jde o události, které nastaly při zahájení činnosti hnutí Filimbi v březnu 2015;

2.  vyzývá orgány DRK, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily a zprostily všech obvinění Yvese Makwambalu a Freda Baumu a ostatní vůdčí představitele platformy Filimbi, jakož i všechny další aktivisty, vězně svědomí a politické oponenty, kteří byli svévolně zatčeni a jsou zadržováni pouze za své politické názory nebo za účast na pokojných aktivitách;

3.  podporuje výzvy Národního shromáždění DRK k dosažení rychlého politického řešení, které umožní členům hnutí Filimbi a dalším mírovým sdružením občanské společnosti uplatňovat svobodu projevu a sdružování beze strachu, že budou sledováni nebo pronásledováni;

4.  naléhavě žádá orgány, aby zajistily, aby zadržení nebyli vystaveni mučení ani špatnému zacházení, a aby zaručily jejich plnou ochranu a styk s rodinami a právníky;

5.  považuje skutečnost, že ANR drží zadržované bez obvinění déle než 48 hodin a odepírá jim přístup k právní pomoci, aniž by je přivedla před příslušný soudní orgán, za zcela otevřené porušení práv zaručených ústavou DRK;

6.  žádá, aby vláda DRK spolu s mezinárodními partnery zahájila úplné, důkladné a transparentní vyšetřování událostí z ledna a března 2015 a aby odhalila veškeré nezákonné činnosti nebo odpírání práv a svobod; trvá na tom, že každý úředník podezřelý z toho, že je odpovědný za porušení práv nebo svobod zaručených národními a mezinárodními dokumenty, musí být postaven před soud;

7.  je velmi znepokojen neustálými pokusy o omezování svobody projevu, pokojného shromažďování a sdružování a rostoucím porušováním těchto svobod ze strany orgánů, vzhledem k tomu, že je nezbytné náležité politické ovzduší, má-li příští rok proběhnout v DRK úspěšný volební cyklus;

8.  považuje za obzvláště politováníhodné, že tato porušení specificky cílí na vůdce opozice a hnutí mladých;

9.  vyzývá orgány DRK, aby zejména ve volebním období zajistily okamžité a bezpodmínečné dodržování výše uvedených svobod, jež jsou zaručeny ústavou DRK a mezinárodním právem v oblasti lidských práv;

10. připomíná, že pro zaručení demokratických voleb, které jsou důvěryhodné, otevřené, pokojné a dobře načasované, je nezbytné respektovat politickou rozmanitost a opozici, vést otevřenou a pokojnou politickou diskusi a plně uplatňovat ústavní svobody projevu, pokojného shromažďování, sdružování a informovanosti; trvá na tom, že takové záruky jsou v mimořádně nestabilní oblasti Velkých jezer prvořadé a závisí také na úspěšném provádění dohody z Addis Abeby o míru, bezpečnosti a spolupráci; podporuje v této souvislosti úsilí mezinárodních vyslanců pro oblast Velkých jezer;

11. vybízí parlament, senát a prezidenta DRK Josepha Kabilu, aby prováděli veškerá opatření nezbytná k upevnění demokracie a zajištění skutečné účasti všech politických sil, občanské společnosti a prodemokratických hnutí, které vyjadřují vůli lidu DRK, na správě země, a to na základě ústavních a právních předpisů i svobodných a spravedlivých voleb;

12. podporuje rozvoj platforem, jako je Filimbi, které umožňují prodemokratickým silám být slyšeny, a podporuje účast mladých lidí na volebním procesu, z něhož byli nespravedlivě vyloučeni;

13. připomíná závazek přijatý DRK v rámci dohody z Cotonou, že bude respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv, které zahrnují svobodu projevu, svobodu sdělovacích prostředků, řádnou správu věcí veřejných a transparentnost v politických funkcích; naléhavě vyzývá vládu DRK, aby dodržovala tato ustanovení v souladu s čl. 11 písm. b), články 96 a 97 dohody z Cotonou, a, pokud tak neučiní, žádá Komisi, aby zahájila příslušný postup v souladu s články 8, 9 a 96 dohody z Cotonou;

14. trvá na tom, že povaha a výše další podpory EU volebnímu procesu v DRK musí záviset na pokroku dosaženém při provádění doporučení volební pozorovatelské mise EU z roku 2011 a navazující mise z roku 2014, při dodržování volebního kalendáře a při předkládání věrohodného rozpočtu;

15. naléhavě žádá delegaci EU, aby monitorovala vývoj a využila všech vhodných nástrojů, včetně evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, na podporu obránců lidských práv a prodemokratických hnutí;

16. naléhavě vyzývá soudní orgány DRK, aby prosadily svou nezávislost na jakékoli politické instrumentalizaci a zajistily ochranu práv uznávaných právními nástroji, jako je přístup ke spravedlnosti a právo na spravedlivý proces;

17. naléhavě vyzývá orgány DRK, aby zastavily bagatelizaci významu masových hrobů nedaleko Kinshasy, a opakuje výzvu EU a OSN k okamžitému, transparentnímu a důvěryhodnému vyšetření s cílem uklidnit rodiny pohřešovaných osob a učinit přítrž různým obviněním;

18. odsuzuje nelegální uzavírání a hrubou cenzuru sdělovacích prostředků, stejně jako dočasné odstavení telekomunikací;

19. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, vládám zemí oblasti Velkých jezer, prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Demokratické republiky Kongo, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0388.

Právní upozornění