Procedūra : 2015/2757(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0690/2015

Pateikti tekstai :

RC-B8-0690/2015

Debatai :

PV 09/07/2015 - 17.2
CRE 09/07/2015 - 17.2

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 18.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0278

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 163kWORD 97k
8.7.2015
PE565.668v01-00}
PE565.670v01-00}
PE565.672v01-00}
PE565.674v01-00}
PE565.677v01-00}
PE565.678v01-00}
PE565.680v01-00} RC1
 
B8-0690/2015}
B8-0692/2015}
B8-0694/2015}
B8-0696/2015}
B8-0699/2015}
B8-0700/2015}
B8-0702/2015} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

Verts/ALE (B8‑0690/2015)

EFDD (B8‑0692/2015)

ECR (B8‑0694/2015)

PPE (B8‑0696/2015)

GUE/NGL (B8‑0699/2015)

ALDE (B8‑0700/2015)

S&D (B8‑0702/2015)


dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejo (2015/2757(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola PPE frakcijos vardu
Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu
Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), ypač dviejų sulaikytų žmogaus teisių aktyvistų Yves'o Makwambala ir Fredo Bauma atvejo (2015/2757(RSP))  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos, ypač į 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją(1), taip pat į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją šia tema,

–   atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai pareiškimus dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje, ypač į 2015 m. sausio 21 d. pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į ES delegacijos Kongo Demokratinei Respublikai pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties šalyje, ypač į 2015 m. vasario 11 d. pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 22 d. Tarybos priimtą ES metinę žmogaus teisių ir demokratijos ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. sausio 19 d. išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

–   atsižvelgdamas į tarptautinių pasiuntinių Didžiųjų ežerų regione 2015 m. sausio 22 d. pareiškimą dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–   atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos (AS) specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų klausimais ir AS specialiojo pranešėjo kalėjimų ir kalinimo sąlygų Afrikoje klausimais 2015 m. vasario 12 d. bendrą pranešimą spaudai dėl žmogaus teisių padėties po įvykių Kongo Demokratinėje Respublikoje pakeitus rinkimus reglamentuojantį įstatymą,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio mėn. pasirašytą Kotonu partnerystės susitarimą,

–   atsižvelgdamas į ES žmogaus teisių gynėjų gaires ir ES žmogaus teisių gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime,

–   atsižvelgdama į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–   atsižvelgdama į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurią Kongo Demokratinė Respublika ratifikavo 1982 m.,

–   atsižvelgdamas į Kongo Demokratinės Respublikos Konstituciją, ypač į jos 22, 23, 24 ir 25 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į iniciatyvos „Free Filimbi Activists“ kreipimąsi, kurį 2015 m. birželio 15 d. paskelbė daugiau kaip 200 žmogaus teisių grupių,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi 2015 m. sausio 19–21 d. visos šalies mastu kilo protestai dėl rinkimų įstatymo projekto, kuriuo, prieštaraujant konstitucinėms nuostatoms, būtų buvę leista pratęsti prezidento kadenciją, ir būtų reikėję prieš įvykstant nacionaliniams rinkimams surengti galima labai ilgą gyventojų surašymą;

B.  kadangi valdžios institucijų duomenimis per protestus žuvo 27 žmonės, nors kiti šaltiniai praneša apie 42 žuvusius, ir kadangi 350 žmonių buvo suimta, o kai kurie iš jų vis dar yra kalėjime ir nėra teisiami arba priverstinai dingo;

C. kadangi per 2015 m. sausio mėn. protestus vyriausybė išjungė interneto ir mobiliojo ryšio tekstinių pranešimų paslaugas;

D. kadangi galiausiai parlamento priimtame rinkimų įstatyme nebuvo kontraversiškos nuostatos;

E.  kadangi vos prasidėjus protestams valdžios institucijos pradėjo susidorojimą su žmogaus teisių aktyvistais ir opozicijos politikais, kurie taikiai demonstravo prieš minėtą nuostatą, įskaitant Christopherį Ngoyi, Jean-Claude'ą Muyambo, Vano Kiboko ir Cyrille'ą Dowe, kurie vis dar yra sulaikyti dėl, kaip atrodo, priežasčių, grindžiamų politiniais motyvais;

F.  kadangi 2015 m. kovo 15 d. Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) Nacionalinė žvalgybos agentūra (ANR) be kaltinimų sulaikė ir įkalino daugiau kaip 30 asmenų per demokratiją remiančio jaunimo judėjimo „Filimbi“ pristatymo renginį, įskaitant tarptautinius dalyvius ir KDR aktyvistus, muzikantus, verslininkus ir žurnalistus;

G. kadangi dauguma aktyvistų ir rėmėjų buvo paleisti, o užsieniečiai išsiųsti iš šalies, bet Yves Makwambala ir Fred Bauma vis dar kalinami Makala kalėjime Kinšasoje ir yra kaltinami tuo, kad priklausė grupuotei, kuri sudaryta siekiant puldinėti žmones ir turtą, rengti sąmokslą prieš valstybės vadovą, bandyti sunaikinti arba pakeisti „konstitucinį režimą“ ir kurstyti žmones imtis ginklo prieš valstybės valdžios institucijas; kadangi valdžios institucijos taip pat apkaltino Fredą Bauma viešosios tvarkos trikdymu, o Yves'ą Makwambala viešu valstybės vadovo įžeidimu, nors jie naudojosi savo saviraiškos, taikių susirinkimų ir asociacijų teise;

H. kadangi judėjimas „Filimbi“ buvo sukurtas kaip platforma siekiant skatinti KDR jaunimą taikiai ir atsakingai atlikti pilietines pareigas;

I.   kadangi 2015 m. balandžio ir birželio mėn. Gomoje (KDR rytinėje dalyje), valdžios institucijos sulaikė ir vėliau išlaisvino bent 15 aktyvistų iš LUCHA jaunimo judėjimo, kurie dalyvavo taikioje demonstracijoje reikalaudami išlaisvinti jų kolegas, suimtus Kinšasoje; kadangi keturiems iš šių aktyvistų pateikti kaltinimai dėl kurstymo nepaklusti viešosios valdžios institucijai;

J.   kadangi 2015 m. kovo 27 d. KDR Nacionalinė Asamblėja įsteigė parlamento informavimo misiją, kurios paskirtis – surinkti informaciją ir pranešti apie suėmimus; kadangi šios misijos ataskaitoje padaryta išvada, kad nėra jokių įrodymų, jog „Filimbi“ vadovai ir dalyviai vykdė arba buvo suplanavę teroristinius išpuolius ar kitus smurtinius nusikaltimus, ir paragino rasti politinį sprendimą, siekiant nedelsiant juos išlaisvinti;

K. kadangi 2015 m. birželio 15 d. 14 tarptautinių organizacijų ir 220 KDR žmogaus teisių organizacijų paragino nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti šiuos du aktyvistus;

L.  kadangi šiomis aplinkybėmis Maluku (maždaug 80 km nuo centrinės Kinšasos dalies) aptikta masinė kapavietė, kurioje, kaip manoma, rasta 421 kūnai;

M. kadangi teisingumo ministras neseniai pripažino, kad KDR teisingumo sistemoje esama daug problemų, įskaitant klientelizmą, naudojimąsi įtaka, korupciją, nebaudžiamumą ir neteisingumą priimant teismo sprendimus;

N. kadangi spaudos laisvė ribojama grasinimais ir išpuoliais prieš žurnalistus, be to, daugelis žiniasklaidos priemonių uždarytos ar neteisėtai cenzūruojamos;

O. kadangi ateinančius nacionalinius rinkimus numatoma surengti 2016 m. lapkričio mėn., o tam prireiks sunkių organizavimo ir finansavimo pasiruošimų;

P.  kadangi pilietinė visuomenė atliko svarbų vaidmenį KDR vykstant 2003 m. politiniam pereinamajam procesui, 2006 m. ir 2011 m. rinkimams, kasybos sutarčių peržiūrai, 2013 m. sustabdant KDR dalyvavimą Gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvoje, taip pat parengiant 2013 m. rinkimų įstatymą ir kovos su seksualine prievarta teisės aktus;

Q. kadangi vyriausybės reakcija į pilietinės visuomenės dalyvavimą yra mėginimas vertinti aktyvistus ir teisių gynimo organizacijas kaip politinę opoziciją, siekiant suvaržyti jų veiklą;

R.  kadangi 2014 m. birželio mėn. ES pasiuntė tolesnės rinkimų veiklos stebėsenos misiją, kuri atkreipė dėmesį į tai, kad reikia atnaujinti rinkėjų sąrašus, sudaryti sąlygas sąžiningai konkurencijai tarp kandidatų ir stiprinti visuomenės laisvių apsaugą, rinkimų ginčų sprendimo sistemą ir kovą su nebaudžiamumu;

S.  kadangi KDR skirta 2014–2020 m. nacionalinė orientacinė programa, kuriai pagal 11-ąjį Europos plėtros fondo skiriami 620 mln. EUR, pirmenybę teikia valdymo ir teisinės valstybės principo, įskaitant teisminių institucijų, policijos ir kariuomenės reformas, stiprinimui;

1.  apgailestauja dėl žuvusiųjų ir savavališko smurto prieš demonstrantus protestų metu 2015 m. sausio mėn. ir jų suėmimų, taip pat dėl susidorojimo su aktyvistais ir politiniais oponentais, ypač dėl įvykių, kurie įvyko 2015 m. kovo mėn. steigiant „Filimbi“ judėjimą;

2.  ragina KDR valdžios institucijas nedelsiant ir be jokių sąlygų paleisti Yves'ą Makwambalą ir Fredą Baumą ir atšaukti visus jiems ir kitiems „Filimbi“ lyderiams bei visiems kitiems aktyvistams, sąžinės kaliniams ir politiniams oponentams, neteisėtai suimtiems ir sulaikytiems vien dėl jų politinių priežasčių ar dalyvavimo taikioje veikloje, pateiktus kaltinimus;

3.  remia KDR Nacionalinės Asamblėjos raginimą skubiai pasiekti politinį sprendimą, kuris sudarytų sąlygas „Filimbi“ judėjimo nariams ir kitoms taikioms pilietinės visuomenės asociacijoms naudotis saviraiškos ir asociacijų laisve, nesibaiminant, kad už tai bus sekami arba persekiojami;

4.  primygtinai ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad sulaikytieji nebuvo ir nebūtų kankinami ar su jais nebuvo ir nebūtų netinkamai elgiamasi, ir užtikrinti visišką apsaugą ir galimybę susitikti su šeimomis bei advokatais;

5.  mano, kad tai, jog Nacionalinė žvalgybos agentūra nepateikusi kaltinimų laikė sulaikytuosius daugiau nei 48 valandas, neleisdama pasinaudoti teisine pagalba ir neperduodamas jų kompetentingai teisminei institucijai, yra didžiulis KDR konstitucija užtikrinamų teisių pažeidimas;

6.  prašo, kad KDR vyriausybė kartu su tarptautiniais partneriais pradėtų visapusišką, išsamų ir skaidrų 2015 m. sausio ir kovo mėn. įvykių tyrimą ir kad būtų nustatyti bet kokie kiti neteisėti veiksmai arba teisių ar laisvių pažeidimai; primygtinai reikalauja, kad bet kuris pareigūnas, įtariamas už tai, kad pažeidė nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų užtikrinamas teises arba laisves turi būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn;

7.  yra rimtai susirūpinęs dėl nuolatinių bandymų apriboti žodžio, taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę bei padažnėjusių institucijų vykdomų šių laisvių pažeidimų, nes tinkamas politinis klimatas yra būtinas, kad kitais metais KDR sėkmingai būtų užbaigtas rinkimų ciklas;

8.  itin apgailestauja dėl to, kad šie pažeidimai yra specialiai nukreipti prieš opozicijos lyderius ir jaunimo judėjimus;

9.  ragina KDR valdžios institucijas užtikrinti, kad minėtų laisvių būtų paisoma nedelsiant ir besąlygiškai, ypač rinkimų laikotarpiu, kaip tai garantuoja KDR konstitucija ir tarptautinė žmogaus teisių teisė;

10. primena, kad pagarba politinei įvairovei ir opozicijai, atviroms ir taikioms politinėms diskusijoms ir galimybė visapusiškai naudotis konstitucinėmis saviraiškos, taikių susirinkimų, asociacijų ir informacijos laisvėmis yra būtinos sąlygos siekiant užtikrinti demokratinius rinkimus, kurie būtų patikimi, įtraukūs, taikūs ir savalaikiai; primygtinai pabrėžia, kad tokios garantijos yra labai svarbios itin nestabiliame Didžiųjų ežerų regione ir taip pat priklauso nuo sėkmingo Adis Abebos taikos, saugumo ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo; atsižvelgdamas į tai, remia tarptautinių pasiuntinių Didžiųjų ežerų regione pastangas;

11. ragina KDR parlamentą, senatą ir prezidentą Josephą Kabilą įgyvendinti visas būtinas priemones siekiant įtvirtinti demokratiją ir užtikrinti tikrą visų politinių jėgų, pilietinės visuomenės ir demokratiją remiančių judėjimų, išreiškiančių KDR tautos valią, dalyvavimą valdant šalį, pagal konstitucines ir kitų teisės aktų taisykles ir surengus laisvus ir sąžiningus rinkimus;

12. skatina tokių platformų kaip „Filimbi“, kurios leidžia demokratiją remiančioms jėgoms būti išklausytoms, plėtrą ir skatina jaunų jaunimo dalyvavimą rinkimų procese, iš kurio jie buvo nesąžiningai pašalinti;

13. primena KDR pagal Kotonu susitarimą prisiimtus įsipareigojimus gerbti demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principus, kurie apima saviraiškos laisvę, žiniasklaidos laisvę, gerą valdymą ir politinių pareigų vykdymo skaidrumą; ragina KDR vyriausybę laikytis šių nuostatų pagal Kotonu susitarimo 11 straipsnio b punktą, 96 ir 97 straipsnius ir prašo Komisiją, jai to nepadarius, pradėti atitinkamą procedūrą pagal Kotonu susitarimo 8, 9 ir 96 straipsnius;

14. tvirtina, kad tolesnės ES paramos rinkimų procesui KDR pobūdis ir mastas turi priklausyti nuo pažangos, padarytos įgyvendinant 2011 m. ES rinkimų stebėjimo misijos ir 2014 m. tolesnės veiklos misijos rekomendacijas, rinkimų tvarkaraščio laikymosi ir patikimo biudžeto pateikimo;

15. ragina ES delegaciją stebėti įvykius ir imtis visų tinkamų veiksmų ir priemonių, įskaitant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, siekiant paremti žmogaus teisių gynėjus ir demokratinius judėjimus;

16. ragina KDR teismines institucijas apginti savo nepriklausomumą nuo bet kokio naudojimo jomis politiniais tikslais ir užtikrinti teisinėmis priemonėmis pripažintų teisių, pvz., teisės kreiptis į teismą ir teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, apsaugą;

17. ragina KDR valdžios institucijas nemenkinti masinių kapaviečių prie Kinšasos reikšmės ir pritaria ES ir JT raginimui skubiai, skaidriai ir patikimai atlikti tyrimą siekiant nuraminti dingusių žmonių artimuosius ir padaryti galą įvairiems įtarimams;

18. smerkia tai, kad neteisėtai uždaromos ir piktnaudžiaujant cenzūruojamos žiniasklaidos priemonės, taip pat tai, kad laikinai sustabdomos telekomunikacijos;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, Didžiųjų ežerų regiono šalių vyriausybėms, Kongo Demokratinės Respublikos ministrui pirmininkui ir parlamentui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0388.

Teisinis pranešimas