Postup : 2015/2757(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0690/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0690/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 17.2
CRE 09/07/2015 - 17.2

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 18.2

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0278

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 164kWORD 99k
8.7.2015
PE565.668v01-00}
PE565.670v01-00}
PE565.672v01-00}
PE565.674v01-00}
PE565.677v01-00}
PE565.678v01-00}
PE565.680v01-00} RC1
 
B8-0690/2015}
B8-0692/2015}
B8-0694/2015}
B8-0696/2015}
B8-0699/2015}
B8-0700/2015}
B8-0702/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8‑0690/2015)

EFDD (B8‑0692/2015)

ECR (B8‑0694/2015)

PPE (B8‑0696/2015)

GUE/NGL (B8‑0699/2015)

ALDE (B8‑0700/2015)

S&D (B8‑0702/2015)


o Konžskej demokratickej republike, konkrétne o prípade dvoch zadržaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu and Freda Baumu (2015/2757(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola v mene skupiny PPE
Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR
Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Konžskej demokratickej republike, konkrétne o prípade dvoch zadržaných aktivistov za ľudské práva Yvesa Makwambalu and Freda Baumu (2015/2757(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie o Konžskej demokratickej republike, najmä uznesenie z 12. septembra 2013(1) a uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ,

–   so zreteľom na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť o situácii v Konžskej demokratickej republike, a najmä vyhlásenie z 21. januára 2015,

–   so zreteľom na vyhlásenia Delegácie EÚ v Konžskej demokratickej republike o situácii v oblasti ľudských práv v krajine, a najmä vyhlásenie z 11. februára 2015,

–   so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii, ktorú Rada schválila 22. júna 2015,

–   so zreteľom na závery Rady z 19. januára 2015 o Konžskej demokratickej republike ,

–   so zreteľom na vyhlásenie medzinárodných vyslancov pre oblasť Veľkých jazier z 22. januára 2015 o situácii v Konžskej demokratickej republike,

–   so zreteľom na spoločnú tlačovú správu osobitného spravodajcu Africkej únie (AÚ) pre obhajcov ľudských práv a osobitného spravodajcu AÚ pre otázky súvisiace s väznicami a podmienkami zadržiavania v Afrike z 12. februára 2015 o situácii ľudských práv po udalostiach, ktoré sprevádzali zmenu volebného práva v Konžskej demokratickej republike,

–   so zreteľom na dohodu o partnerstve z Cotonou podpísanú v júni 2000,

–   so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv a usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–   so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov, ktorú Konžská demokratická republika ratifikovala v roku 1982,

–   so zreteľom na ústavu Konžskej demokratickej republiky, a najmä články 22, 23, 24 a 25,

–   so zreteľom na výzvu „Sloboda pre aktivistov Filimbi“ (‘Free Filimbi Activists’) z 15. júna 2015, ktorú vydalo viac ako 200 skupín pre ľudské práva ;

–   so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže medzi 19. a 21. januárom 2015 vypukli v celej krajine demonštrácie proti návrhu volebného práva, ktoré by umožnilo predĺženie prezidentského mandátu, čo je v rozpore s ústavnými ustanoveniami, a zároveň by bolo treba pred usporiadaním celoštátnych volieb vykonať pravdepodobne veľmi zdĺhavé sčítanie ;

B.  keďže podľa orgánov zomrelo počas demonštrácií 27 ľudí, aj keď iné zdroje uvádzajú 42 mŕtvych, a keďže 350 ľudí bolo zatknutých, niektorí z nich sú ešte stále vo väzení bez súdneho procesu, alebo nedobrovoľne zmizli;

C. keďže počas demonštrácií v januári 2015 vláda zrušila internetové služby a služby posielania textových správ;

D. keďže nakoniec volebné právo prijaté Parlamentom neobsahovalo sporné ustanovenie;

E.  keďže ihneď po začatí demonštrácií orgány začali potláčať aktivistov za ľudské práva a opozičných politikov vrátane Christophera Ngoyia, Jean-Clauda Muyamba, Vana Kiboka and Cyrilla Dowa, ktorí pokojne protestovali proti tomuto ustanoveniu;

F.  keďže 15. marca 2015 Národná spravodajská agentúra Konžskej demokratickej republiky zatkla a uväznila bez obvinenia viac ako 30 osôb počas otvorenia prodemokratického hnutia mládeže Filimbi vrátane medzinárodných účastníkov, aktivistov, hudobníkov, podnikateľov a novinárov z KDR;

G. keďže väčšina aktivistov a prívržencov bola prepustená a cudzinci boli vyhostení z krajiny, ale keďže Yves Makwambala a Fred Bauma sú naďalej väznení vo väznici Makala v Kinshase a sú obvinení z toho, že sú členmi združenia, ktoré bolo vytvorené so zámerom útočiť na ľudí a majetky, viesť sprisahanie proti hlave štátu, snažiť sa o zničenie alebo zmenu ústavného systému, ako aj nabádať osoby na boj proti štátnym orgánom; keďže orgány takisto obvinili Freda Baumu z narušenia mieru a Yvesa Makwambalu z toho, že verejne urazil hlavu štátu, pričom obaja konali v rámci slobody prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania;

H. keďže združenie Filimbi vzniklo ako platforma s cieľom podporiť mladých ľudí v Konžskej demokratickej republike pri vykonávaní občianskych povinností pokojným a zodpovedným spôsobom;

I.   keďže v Gome (na východe KDR) v marci a apríli 2015 orgány zadržali a neskôr prepustili najmenej 15 aktivistov z mládežníckeho hnutia LUCHA, ktorí pokojne demonštrovali a žiadali prepustenie svojich kolegov zadržiavaných v Kinshase; keďže štyria z týchto aktivistov čelia obvineniam z nabádania na neposlušnosť voči verejným orgánom;

J.   keďže 17. marca 2015 založilo Národné zhromaždenie KDR parlamentnú informačnú misiu s cieľom získať informácie a správu o týchto zadržaniach; keďže v správe misie sa uvádza, že neexistuje žiadny dôkaz, že lídri Filimbi a účastníci vykonali alebo plánovali teroristické alebo iné násilné trestné činy a vyzýva sa v nej na politické riešenie s cieľom okamžitého prepustenia;

K. keďže 15. júna 2015, 14 medzinárodných organizácií a 220 konžských organizácií pre ľudské práva vyzvali na okamžité a bezpodmienečné prepustenie týchto dvoch aktivistov;

L.  keďže v tejto súvislosti bol objavený masový hrob s približne 421 telami v Maluku asi 80 km od centra Kinshasy;

M. keďže minister spravodlivosti nedávno priznal, že justičný systém KDR čelí mnohým problémom vrátane klientelizmu, nezákonnému ovplyvňovaniu, korupcie, beztrestnosti a nerovnosti v súdnych rozhodnutiach;

N. keďže hrozby a útoky proti žurnalistom obmedzujú slobodu tlače a mnohé médiá boli nezákonne zatvorené alebo cenzurované;

O. keďže najbližšie celoštátne voľby sú naplánované na november 2016, keďže majú zložitý program, pokiaľ ide o ich usporiadanie a financovanie;

P.  keďže občianska spoločnosť v KDR hrala významnú úlohu v súvislosti s politickou premenou v roku 2003, voľbami v roku 2006 a 2011, revíziou zmlúv v oblasti ťažby, pozastavením členstva KDR v iniciatíve pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI) v roku 2013 a v súvislosti s prípravou volebného práva a legislatívy proti sexuálnemu násiliu v roku 2013;

Q. keďže vláda sa v rámci reakcie na angažovanosť občianskej spoločnosti snaží zaobchádzať s aktivistami a osvetovými organizáciami ako s politickou opozíciou s cieľom oslabiť ich;

R.  keďže v júni 2014 vyslala Únia volebnú pozorovateľskú misiu, ktorá poukázala na potrebu aktualizovať zoznam voličov, vytvoriť podmienky na spravodlivú konkurenciu medzi kandidátmi a potrebu posilniť ochranu verejných slobôd, systém riešenia volebných sporov a boj proti beztrestnosti;

S.  keďže medzi priority národného indikatívneho programu pre KDR na obdobie 2014-2020, ktorý je financovaný vo výške 620 miliónov EUR z 11. Európskeho rozvojového fondu, patrí posilnenie dobrej správy vecí verejných a právneho štátu vrátane reforiem súdnictva, polície a armády;

1.  vyjadruje poľutovanie nad stratou životov a svojvoľným násilím proti demonštrantom počas demonštrácií v januári 2015, ako aj nad ich zatknutiami a zásahmi proti aktivistom a politickým oponentom, a najmä nad udalosťami, ktoré sa odohrali počas otvorenia hnutia Filimbi v marci 2015;

2.  vyzýva orgány KDR, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili Yvesa Makwambalu and Freda Baumu a aby stiahli všetky obvinenia proti nim a ďalším lídrom Filimbi, ako aj akýmkoľvek iným aktivistom, väzňom svedomia a politickým oponentom, ktorí boli svojvoľne zatknutí a uväznení čisto pre ich politické názory alebo kvôli účasti na mierových aktivitách;

3.  vyjadruje podporu výzvam Národného zhromaždenia KDR o rýchle hľadanie politického riešenia, ktoré umožní členom Filimbi a iným mierovým združeniam občianskej spoločnosti uplatňovať slobodu prejavu a združovania bez strachu, že budú prenasledovaní a stíhaní;

4.  naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili, že väzni neboli ani nie sú akýmkoľvek spôsobom mučení a že sa s nimi zaobchádza primerane a aby zabezpečili plnú ochranu a prístup, pokiaľ ide o ich rodinných príslušníkov a právnikov;

5.  považuje skutočnosť, že Národná spravodajská agentúra zadržiavala väzňov bez obvinenia dlhšie ako 48 hodín, pričom im odoprela prístup k právnej pomoci a nepostavila ich pred kompetentný súdny orgán, za bezohľadné porušenie práv, ktoré zaručuje ústava KDR;

6.  požaduje, aby vláda Konžskej demokratickej republiky (KDR) spolu s medzinárodnými partnermi pristúpila k úplnému, dôkladnému a transparentnému vyšetrovaniu udalostí z januára a marca 2015 a aby odhalila všetky nezákonné činnosti alebo odopieranie práv či slobôd; trvá na tom, že každý úradník, ktorý je podozrivý zo zodpovednosti za porušovanie práv alebo slobôd zaručených vnútroštátnymi alebo medzinárodnými textami, musí byť postavený pred súd;

7.  je veľmi znepokojený nad neustálymi pokusmi o obmedzovanie slobody prejavu, pokojného zhromažďovania a združovania a z rastúceho porušovania týchto slobôd orgánmi, pretože náležité politické ovzdušie je nevyhnutné, ak má byť v KDR v budúcom roku ukončený úspešný volebný cyklus;

8.  považuje za mimoriadne poľutovaniahodné, že tieto porušenia sú osobitne zamerané na vodcov opozície a mládežnícke hnutia;

9.  vyzýva orgány KDR, aby najmä vo volebnom období zabezpečili okamžité a bezpodmienečné dodržiavanie uvedených slobôd, ktoré sú zaručené ústavou KDR a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

10. pripomína, že na zaručenie demokratických volieb, ktoré sú dôveryhodné, otvorené, pokojné a dobre načasované, je nevyhnutné rešpektovať politickú rozmanitosť a opozíciu, viesť otvorenú a pokojnú politickú diskusiu a v plnej miere uplatňovať ústavné slobody prejavu, pokojného zhromažďovania, združovania a informovanosti; trvá na tom, že takéto záruky sú veľmi dôležité v mimoriadne nestabilnej oblasti Veľkých jazier a že závisia aj od úspešnej realizácie Dohody o mieri, bezpečnosti a spolupráci z Addis Abeby; v tejto súvislosti podporuje úsilie medzinárodných vyslancov pre oblasť Veľkých jazier;

11. nabáda parlament, senát a prezidenta KDR Josepha Kabilu, aby vykonali všetky potrebné opatrenia na upevnenie demokracie a zabezpečenie skutočnej účasti všetkých politických síl, občianskej spoločnosti a prodemokratických hnutí, ktoré vyjadrujú vôľu obyvateľov KDR, na správe krajiny, a to na základe ústavných a zákonných ustanovení a slobodných a spravodlivých volieb;

12. podporuje rozvoj platforiem, ako je Filimbi, ktoré umožňujú, aby boli vypočuté prodemokratické sily, a podporuje účasť mladých ľudí na volebnom procese, z ktorého boli nespravodlivo vylúčení;

13. pripomína záväzok, ktorý KDR prijala v rámci Dohody z Cotonou, rešpektovať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudských práv, ku ktorým patrí sloboda prejavu a sloboda médií, dobrá správa verejných vecí a transparentnosť v politických funkciách; naliehavo vyzýva vládu KDR, aby dodržiavala tieto ustanovenia v súlade s článkom. 11 písm. b) a článkami 96 a 97 Dohody z Cotonou, a ak tak neurobí, žiada Európsku komisiu, aby začala príslušný postup v súlade s článkami 8, 9 a 96 Dohody z Cotonou;

14. trvá na tom, že povaha a výška ďalšej podpory EÚ pre volebný proces v KDR musí závisieť od pokroku pri uplatňovaní odporúčaní volebnej pozorovateľskej misie EÚ z roku 2011 a nadväzujúce misie z roku 2014, dodržiavania volebného kalendára a predkladania vierohodného rozpočtu;

15. naliehavo vyzýva delegáciu EÚ, aby monitorovala vývoj a využívala všetky vhodné nástroje vrátane európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva na podporu obhajcov ľudských práv a prodemokratických hnutí;

16. naliehavo vyzýva justičné orgány KDR, aby uplatnili svoju nezávislosť a dištancovali sa od akejkoľvek politizácie a aby zabezpečili ochranu práv priznaných právnymi nástrojmi, ako napríklad prístup k spravodlivosti a právo na spravodlivý súdny proces;

17. naliehavo vyzýva orgány KDR, aby zastavili bagatelizovanie významu masových hrobov neďaleko Kinshasy, a opakuje výzvu EÚ a OSN na okamžité, transparentné a dôveryhodné vyšetrovanie s cieľom upokojiť rodiny nezvestných osôb a ukončiť rôzne obvinenia;

18. odsudzuje nelegálne zatváranie a hrubú cenzúru médií, ako aj dočasné odstavenie telekomunikácií;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, vládam krajín oblasti Veľkých jazier, prezidentovi, premiérovi a parlamentu KDR, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

 

 

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0388.

Právne oznámenie