Förfarande : 2015/2757(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0690/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0690/2015

Debatter :

PV 09/07/2015 - 17.2
CRE 09/07/2015 - 17.2

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 18.2

Antagna texter :

P8_TA(2015)0278

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 84k
8.7.2015
PE565.668v01-00}
PE565.670v01-00}
PE565.672v01-00}
PE565.674v01-00}
PE565.677v01-00}
PE565.678v01-00}
PE565.680v01-00} RC1
 
B8-0690/2015}
B8-0692/2015}
B8-0694/2015}
B8-0696/2015}
B8-0699/2015}
B8-0700/2015}
B8-0702/2015} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

Verts/ALE (B8-0690/2015)

EFDD (B8-0692/2015)

ECR (B8-0694/2015)

PPE (B8-0696/2015)

GUE/NGL (B8-0699/2015)

ALDE (B8-0700/2015)

S&D (B8-0702/2015)


Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma (2015/2757(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola för PPE-gruppen
Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić för ECR-gruppen
Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer för ALDE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om Demokratiska republiken Kongo, särskilt fallet med två fängslade människorättsaktivister, Yves Makwambala och Fred Bauma (2015/2757(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt den av den 12 september 2013(1), och av resolutionen till denna från den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen,

–   med beaktande av uttalandena från Europeiska utrikestjänstens talesperson av den 21 januari 2015 om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–   med beaktande av uttalandena från EU:s delegation till Demokratiska republiken Kongo om människorättssituationen i landet, särskilt det av den 11 februari 2015,

–   med beaktande av EU:s årliga rapport om mänskliga rättigheter och demokrati som antogs av rådet den 22 juni 2015,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 19 januari 2015 om Demokratiska republiken Kongo,

–   med beaktande av uttalandet av den 22 januari 2015 från de internationella sändebuden till området kring de stora sjöarna om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

–   med beaktande av den gemensamma presskommunikén av den 12 februari 2015 från Afrikanska unionens särskilda rapportör om människorättsförsvarare och Afrikanska unionens särskilda rapportör om fängelser och interneringsförhållanden i Afrika om människorättssituationen efter händelserna i samband med ändringen av vallagen i Demokratiska republiken Kongo,

–   med beaktande av Cotonouavtalet, som undertecknades i juni 2000,

–   med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare och EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet på och utanför internet,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–   med beaktande av den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter, som Demokratiska republiken Kongo ratificerade 1982,

–   med beaktande av Demokratiska republiken Kongos konstitution, särskilt artiklarna 22, 23, 24 och 25,

–   med beaktande av uppropet ”Free Filimbi-aktivister” som lanserades av fler än 200 människorättsgrupper den 15 juni 2015,

–   med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Mellan den 19 och 21 januari 2015 utbröt rikstäckande protester mot ett förslag till vallag som skulle ha gjort det möjligt att förlänga presidentens mandat, vilket går emot bestämmelserna i konstitutionen, och krävt en folkräkning innan nationella val hålls, vilket skulle kunna bli en mycket långdragen process.

B.  Enligt myndigheterna dog 27 människor i samband med protesterna, även om andra källor rapporter 42 döda, samtidigt som 350 människor greps, varav några fortfarande sitter i fängelse utan rättegång, eller utsattes för påtvingade försvinnanden.

C. Under protesterna i januari 2015 stängde regeringen ner de internetbaserade och mobila textmeddelandetjänsterna.

D. I slutändan omfattade inte den vallag som antogs av parlamentet den kontroversiella bestämmelsen.

E.  Så snart protesterna inleddes började myndigheterna slå ner på människorättsaktivister och oppositionspolitiker som fredligt hade protesterat mot bestämmelsen, bl.a. Christopher Ngoyi, Jean-Claude Muyambo, Vano Kiboko and Cyrille Dowe, som fortfarande är anhållna på vad som förefaller vara politiskt motiverade grunder.

F.  Den 15 mars 2015 grep och anhöll Demokratiska republiken Kongos nationella säkerhetstjänst (ANR), utan grund, över 30 människor under lanseringen av den prodemokratiska ungdomsrörelsen Filimbi, däribland internationella deltagare och kongolesiska aktivister, musiker, affärsfolk och journalister.

G. De flesta av aktivisterna och anhängarna släpptes och utlänningarna utvisades ur landet, men Yves Makwambala och Fred Bauma hålls fortfarande i Makala-fängelset i Kinshasa. De anklagas för att tillhöra en sammanslutning som skapats för att attackera människor och egendom, konspirera mot statschefen och försöka att antingen förstöra eller ändra den ”konstitutionella ordningen” samt att uppvigla människor till att ta till vapen mot statsmakten. Myndigheterna har också anklagat Fred Bauma för att ha stört freden, och Yves Makwambala för att offentligt ha förorättat statschefen i samband med att de utövade sin yttrandefrihet, sin rätt att delta i fredliga sammankomster och sin föreningsfrihet.

H. Filimbi skapades som en plattform för att uppmuntra unga kongoleser att på ett fredligt och ansvarsfullt sätt utöva medborgerliga skyldigheter.

I.   I Goma (i östra Demokratiska republiken Kongo) grep myndigheterna i mars och april 2015 minst 15 aktivister från Lucha-ungdomsrörelsen som fredligt demonstrerade för att begära frigivningen av deras kolleger som är frihetsberövade i Kinshasa. Aktivisterna släpptes sedan. Fyra av dessa aktivister är anklagade för att ha uppviglat till olydnad mot myndigheterna.

J.   Den 27 mars 2015 inrättade Demokratiska republiken Kongos nationalförsamling ett parlamentariskt informationsuppdrag för att samla in uppgifter och rapportera om gripandena. Uppdraget kom i sin rapport fram till att det inte fanns några bevis för att Filimbi-ledarna och deltagarna har varit inblandade i, eller hade planerat, några terroristhandlingar eller våldsamma brott, och efterlyste en politisk lösning för att de omedelbart skulle släppas.

K. Den 15 juni 2015 begärde fjorton internationella organisationer och 220 kongolesiska människorättsorganisationer att två av aktivisterna omedelbart och villkorslöst skulle släppas.

L.  I detta sammanhang upptäcktes en massgrav med uppskattningsvis 421 kroppar i Maluku, ca 8 mil från centrala Kinshasa.

M. Justitieministern medgav nyligen att Demokratiska republiken Kongos rättsväsende är behäftat med många problem, inklusive klientelism, handel med inflytande, korruption, straffrihet och obalans i rättsliga beslut.

N. Pressfriheten begränsas av hot och attacker mot journalister, och många medier har stängts eller censurerats illegalt.

O. Nästa val i landet är planerat att hållas i november 2016, och svårigheterna är stora vad gäller organisation och finansiering.

P.  Det civila samhället spelade en viktig roll i Demokratiska republiken Kongo i samband med den politiska övergången 2003, valen 2006 och 2011, översynen av gruvavtalen, uteslutandet av landet från utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet 2013 och utarbetandet av 2013 års vallag och av lagstiftning mot sexuellt våld.

Q. Regeringens reaktion på civilsamhällets engagemang är ett försök att behandla aktivister och opinionsbildande organisationer på samma sätt som politiska motståndare för att försvåra för det.

R.  I juni 2104 sände EU ett uppföljande valobservatörsuppdrag som påpekade behovet av att uppdatera röstlängden, skapa förutsättningar för rättvis konkurrens mellan kandidater och stärka skyddet för de allmänna friheterna, valtvistsystemet och kampen mot straffrihet.

S.  Det nationella vägledande programmet 2014–2020 för Demokratiska republiken Kongo, som finansierats med 620 miljoner euro ur den elfte Europeiska regionala utvecklingsfonden, prioriterar förstärkta styrelseformer och rättsstaten, inbegripet reformer av rättsväsendet, polisen och armén.

1.  Europaparlamentet beklagar förlusten av liv och det godtyckliga våldet mot och gripandena av demonstranter under protesterna i januari 2015, tillsammans med nedslaget mot aktivister och politiska motståndare, särskilt de händelser som inträffade i samband med lanseringen av Filimbi-rörelsen i mars 2015.

2.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att omedelbart och villkorslöst släppa Yves Makwambala och Fred Bauma, och att dra tillbaka alla anklagelser mot dem och mot alla andra aktivister, samvetsfångar och politiska motståndare som godtyckligen har gripits och som är frihetsberövade endast på grund av sina politiska åsikter eller för att de har deltagit i fredlig verksamhet.

3.  Europaparlamentet stöder Demokratiska republiken Kongos nationalförsamlings uppmaning till en snabb politisk lösning som gör att medlemmar av Filimbi och andra fredliga civilsamhällesorganisationer kan utöva sin yttrandefrihet och föreningsfrihet utan att behöva frukta förföljelse.

4.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck myndigheterna att se till att de gripna, varken nu eller tidigare, har utsatts för tortyr eller misshandel och att garantera deras fulla skydd och deras möjlighet att träffa anhöriga och advokater.

5.  Europaparlamentet anser att det faktum att ANR har hållit de gripna i förvar utan åtal i över 48 timmar och förvägrat dem tillgång till juridiskt bistånd och inte har ställt dem inför en behörig rättslig myndighet är en grov kränkning av rättigheter som är inskrivna i landets konstitution.

6.  Europaparlamentet uppmanar Demokratiska republiken Kongos regering att tillsammans med internationella partner inleda en grundlig och transparent utredning av händelserna i januari och mars 2105, och begär att alla olagliga handlingar och förvägranden av rättigheter eller friheter ska identifieras. Parlamentet framhåller att tjänstemän som misstänks för att ha kränkt rättigheter eller friheter som är inskrivna i nationella och internationella texter måste ställas inför rätta.

7.  Europaparlamentet är djupt oroat över de fortgående försöken att begränsa yttrandefriheten, rätten att delta i fredliga sammankomster och föreningsfriheten och myndigheternas alltfler kränkningar av dessa friheter. Det krävs nämligen ett lämpligt politiskt klimat om man ska lyckas genomföra ett framgångsrikt val i Demokratiska republiken Kongo nästa år.

8.  Europaparlamentet anser det vara synnerligen beklagligt att dessa kränkningar specifikt riktar sig mot oppositionsledare och ungdomsrörelser.

9.  Europaparlamentet uppmanar Demokratiska republiken Kongos myndigheter att se till att ovan nämnda friheter omedelbart och villkorslöst respekteras, särskilt under valperioden, vilket garanteras i landets konstitution och i internationell människorättslagstiftning.

10. Europaparlamentet påminner om att respekt för politisk mångfald och opposition, och fullt utövande av yttrandefriheten, rätten att delta i fredliga sammankomster, föreningsfriheten och informationsfriheten, som är inskrivna i konstitutionen, är en förutsättning för trovärdiga och demokratiska val som alla får delta i och som hålls i utsatt tid. Parlamentet framhåller att sådana garantier är av största vikt i en del av området kring de stora sjöarna som är särskilt eldfängd, och också är beroende av ett framgångsrikt genomförande av freds-, säkerhets- och samarbetsavtalet från Addis Abeba. Parlamentet stöder i detta sammanhang de insatser som görs av de särskilda sändebuden till området kring de stora sjöarna.

11. Europaparlamentet uppmuntrar Demokratiska republiken Kongos parlament och senat, och dess president, Joseph Kabila, att genomföra alla nödvändiga åtgärder för att befästa demokratin och se till att alla politiska krafter, rörelser i det civila samhället och prodemokratiska rörelser som uttrycker den kongolesiska nationens vilja verkligen deltar i landets styrning på grundval av konstitutionella och lagliga bestämmelser samt fria och rättvisa val.

12. Europaparlamentet uppmuntrar utvecklingen av sådana plattformar som Filimbi som ger prodemokratiska grupper en röst och gynnar unga människors deltagande i ett valförfarande från vilket de orättvist har varit uteslutna.

13. Europaparlamentet erinrar om de åtaganden som Demokratiska republiken Kongo gjort inom ramen för Cotonouavtalet om att respektera demokratin, rättsstaten och människorättsprinciperna, vilket omfattar yttrandefrihet och mediefrihet, goda styrelseformer och insyn i det politiska ämbetet. Parlamentet uppmanar med eftertryck Demokratiska republiken Kongo att respektera dessa bestämmelser i enlighet med artiklarna 11 b, 96 och 97 i Cotonouavtalet, och uppmanar kommissionen att i annat fall inleda relevant förfarande i enlighet med artiklarna 8, 9 och 96 i Cotonouavtalet.

14. Europaparlamentet framhåller att formen och storleken på ytterligare EU-stöd till valförfarandet i Demokratiska republiken Kongo måste vara underställda de framsteg som görs i genomförandet av rekommendationerna från EU:s valobservatörsuppdrag 2011 och det uppföljande uppdraget 2014, respekten för tidsplanen för valet och framläggandet av en trovärdig budget.

15. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck EU:s delegation att övervaka utvecklingen och att använda sig av alla lämpliga verktyg och instrument, inklusive det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, för att stödja människorättsförsvarare och prodemokratiska rörelser.

16. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck de rättsliga myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att bevisa att de står fria från allt politiskt inflytande och att säkerställa skyddet för rättigheter som erkänns av rättsliga instrument, såsom tillgång till rättslig prövning och rätten till en rättvis rättegång.

17. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att sluta att underskatta betydelsen av massgraven i närheten av Kinshasa, och upprepar EU:s och FN:s uppmaning att det ska genomföras en snar, transparent och trovärdig utredning för att lugna de anhöriga till saknade personer och få slut på de många påståendena.

18. Europaparlamentet fördömer det olagliga stängandet och den oriktiga censureringen av medierna liksom den tillfälliga stängningen av telekommunikationerna.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, regeringarna i länderna i området kring de stora sjöarna, Demokratiska republiken Kongos president, premiärminister och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s människorättsråd och den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2013)0388.

Rättsligt meddelande