Postup : 2015/2766(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0707/2015

Předložené texty :

RC-B8-0707/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0280

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 155kWORD 85k
8.7.2015
PE565.685v01-00}
PE565.687v01-00}
PE565.689v01-00}
PE565.691v01-00}
PE565.692v01-00}
PE565.693v01-00} RC1
 
B8-0707/2015}
B8-0709/2015}
B8-0711/2015}
B8-0713/2015}
B8-0714/2015}
B8-0715/2015} RC1/rev.

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8‑0707/2015)

Verts/ALE (B8‑0709/2015)

PPE (B8‑0711/2015)

GUE/NGL (B8‑0713/2015)

ALDE (B8‑0714/2015)

S&D (B8‑0715/2015)


o situaci dvou křesťanských pastorů v Súdánu (2015/2766(RSP))


Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Roberta Metsola za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić za skupinu ECR
Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci dvou křesťanských pastorů v Súdánu (2015/2766(RSP))  

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu,

–       s ohledem na zprávu odborníků na lidská práva ze dne 19. května 2014 vydanou v rámci Zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva,

–       s ohledem na Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 a deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře,

–       s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–       s ohledem na Dohodu z Cotonou z roku 2000,

–       s ohledem na obecné zásady EU o svobodě náboženského vyznání a přesvědčení z roku 2013,

–       s ohledem na národní plán Súdánu pro lidská práva, který byl přijat v roce 2013 a jenž vychází ze zásad univerzality a rovnosti všech lidí,

–       s ohledem na rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů, zejména na rezoluce 62/149 ze dne 18. prosince 2007, 63/168 ze dne 18. prosince 2008, 65/206 ze dne 21. prosince 2010, 67/176 ze dne 20. prosince 2012 a 3/69 ze dne 18. prosince 2014, které se týkají otázky moratoria uplatňování trestu smrti, v nichž Valné shromáždění OSN žádá od států, v nichž dosud existuje trest smrti, zavedení moratoria na výkon trestu smrti v zájmu jeho zrušení,

–       s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že pastor Presbyteriánské evangelické církve Jižního Súdánu Michael Yat byl zadržen súdánskou národní zpravodajskou službou po své bohoslužbě konané u chartúmské severní církve, která je odnoží súdánské presbyteriánské evangelické církve během své návštěvy Súdánu dne 21. prosince 2014; vzhledem k tomu, že byl zadržen bezprostředně po kázání, v němž údajně odsoudil kontroverzní prodej církevní půdy a majetku a zacházení s křesťany v Súdánu;

B.     vzhledem k tomu, že pastor Peter Yen Reith byl zatčen dne 11. ledna 2015 po tom, co zaslal súdánskému úřadu pro náboženské záležitosti dopis, v němž žádal o informace o pastoru Michaelovi a bližší podrobnosti o okolnostech jeho zatčení;

C.     vzhledem k tomu, že oba muži byli drženi do 1. března 2015 v izolaci a dne 4. května byli oba obviněni podle súdánského trestního zákona z roku 1991 z řady trestných činů, včetně: spolupachatelství (článek 21), rozvracení ústavního pořádku (článek 51), nepřátelství vůči státu (článek 50), špionáže (článek 53), neoprávněného získávání či zveřejňování úředních dokumentů (článek 55), podněcování k nenávisti (článek 64), narušování veřejného pořádku (článek 69) a rouhání (článek 125);

D.     vzhledem k tomu, že obvinění ze spáchání trestných činů uvedených ve článcích 50 a 53 súdánského trestního zákona znamenají v případě odsuzujícího rozsudku uložení trestu smrti;

E.     vzhledem k tomu, že súdánské orgány zahájily dne 1. července 2015 demolici části objektů evangelické církve Bahri; vzhledem k tomu, že právník této církve Mohamed Mustafa, který je rovněž obhájcem dvou zatčených pastorů, a pastor evangelické církve Bahri Hafez vznesli stížnost proti tomu, že vládní zaměstnanec zahájil demolici nesprávné části objektu; vzhledem k tomu, že oba byli zatčeni z důvodu maření výkonu funkce veřejného činitele; vzhledem k tomu, že státní úředník pokračoval v demolici nesprávné části objektu;

F.     vzhledem k tomu, že v Súdánu dochází od roku 2011, kdy došlo k odtržení Jižního Súdánu, k výhrůžkám směřujícím vůči církevním představitelům, zastrašování křesťanských komunit a ke zrychlujícímu se tempu ničení církevního majetku;

G.     vzhledem k tomu, že Africká charta lidských práv a práv národů, kterou Súdán ratifikoval, zahrnuje právo na život a zákaz mučení a krutého, nelidského či ponižujícího trestání a zacházení, avšak vzhledem k tomu, že trest smrti, amputace, bičování a další formy tělesných trestů jsou v této zemi u řady trestných činů stále vykonávány;

H.     vzhledem k tomu, že zavedení univerzálního moratoria na trest smrti za účelem jeho úplného zrušení musí i nadále zůstat jedním z hlavních cílů mezinárodního společenství, jak opětovně uvedlo Valné shromáždění OSN dne 18. prosince 2014;

1.      vyzývá súdánské orgány, aby stáhly zpět veškerá obvinění vznesená proti pastoru Michaelovi Yatovi a pastoru Peterovi Yenu Reithovi a vyzývá k jejich okamžitému a bezpodmínečnému propuštění; žádá súdánskou vládu, aby do okamžiku jejich propuštění nebyli pastor Michael Yat a pastor Peter Yen vystavováni mučení nebo jinému špatnému zacházení a aby byla náležitě respektována jejich fyzická a duševní integrita;

2.      žádá delegaci EU v Súdánu, aby sledovala toto soudní řízení a poskytla těmto pastorům pomoc; vyzývá EU, aby se ve vedoucí roli zasadila o upozorňování na případy závažného a častého porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v této zemi a o jejich odsouzení;

3.      připomíná súdánským orgánům jejich vnitrostátní a mezinárodní závazky, podle nichž mají povinnost chránit svobodu náboženského vyznání a přesvědčení; znovu opakuje, že je svoboda myšlení, přesvědčení a náboženského vyznání univerzálním lidským právem, které je třeba chránit na celém světě a které musí být každému zajištěno; jednoznačně odsuzuje veškeré formy násilí a zastrašování, které porušují právo na základě svobodného rozhodnutí vyznávat nebo přijmout náboženství, a to včetně výhrůžek, fyzické síly či trestních sankcí sloužících k zastrašování věřících i nevěřících, aby se vzdali svého náboženství či konvertovali;

4.      vyzývá vládu Súdánu, aby v zájmu ochrany identity menšinových skupin, včetně skupin všech náboženských vyznání, zrušila veškeré právní předpisy, které umožňují náboženskou diskriminaci;

5.      odsuzuje zastrašování křesťanů a zasahování do církevních záležitostí; naléhavě vyzývá súdánskou vládu, aby se těchto kroků zdržela; vyzývá Súdán, aby zrušil zákony stíhající odpadlictví a zastavil uzavírání kostelů a jiných církevních míst;

6.      vyzývá súdánskou vládu k reformě právního systému země v souladu s mezinárodními standardy lidských práv v zájmu ochrany základních lidských práv a svobod a k zajištění ochrany lidských práv všech jednotlivců, zejména pokud jde o diskriminaci žen, náboženských menšin a znevýhodněných skupin;

7.      opakovaně připomíná svá odsouzení trestu smrti za všech okolností a nezbytnost zavést celosvětové moratorium za účelem jeho zrušení; vyzývá proto súdánskou vládu, aby zrušila trest smrti, a rovněž i použití bičování, které je stále v platnosti, a aby nahradila uložené tresty smrti tresty jinými;

8.      vyjadřuje svou podporu vynakládanému úsilí, zejména ze strany OSN, EU a AU a trojky (Norsko, Spojené království a Spojené státy americké), o nalezení dohody o řešení situace v Súdánu a podporuje snahy občanské společnosti a opozičních stran na podporu mírového procesu podporujícího začlenění;

9.      pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a vládám a parlamentům členských států, vládě Súdánské republiky, Africké unii, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí