Menetlus : 2015/2766(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0707/2015

Esitatud tekstid :

RC-B8-0707/2015

Arutelud :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0280

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 144kWORD 76k
8.7.2015
PE565.685v01-00}
PE565.687v01-00}
PE565.689v01-00}
PE565.691v01-00}
PE565.692v01-00}
PE565.693v01-00} RC1
 
B8-0707/2015}
B8-0709/2015}
B8-0711/2015}
B8-0713/2015}
B8-0714/2015}
B8-0715/2015} RC1/rev.


vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

ECR (B8‑0707/2015)

Verts/ALE (B8‑0709/2015)

PPE (B8‑0711/2015)

GUE/NGL (B8‑0713/2015)

ALDE (B8‑0714/2015)

S&D (B8‑0715/2015)


kahe kristlasest kirikuõpetaja olukorra kohta Sudaanis (2015/2766(RSP))


Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel
Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel
Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon kahe kristlasest kirikuõpetaja olukorra kohta Sudaanis (2015/2766(RSP))  

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Sudaani kohta,

–       võttes arvesse inimõiguste ekspertide 19. mai 2014. aasta aruannet, mis koostati ÜRO Inimõiguste Nõukogu erimenetluse kohaselt,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–       võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni ning ÜRO deklaratsiooni igasuguse usul või veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–       võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–       võttes arvesse 2000. aasta Cotonou lepingut,

–       võttes arvesse ELi 2013. aasta suuniseid usu- ja veendumusvabaduse kohta,

–       võttes arvesse 2013. aastal vastu võetud Sudaani riiklikku inimõiguste tegevuskava, mis põhineb universaalsuse ja kõigi inimeste võrdõiguslikkuse põhimõtetel,

–       võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone, eelkõige 18. detsembri 2007. aasta resolutsiooni 62/149, 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni 63/168, 21. detsembri 2010. aasta resolutsiooni 65/206, 20. detsembri 2012. aasta resolutsiooni 67/176 ja 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni 3/69 surmanuhtluse kohaldamisele moratooriumi kehtestamise küsimuses, milles ta kutsus riike, kus surmanuhtlus endiselt kehtib, kehtestama hukkamistele moratooriumi eesmärgiga surmanuhtlus kaotada,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.     arvestades, et 21. detsembril 2014 võttis Sudaani Riiklik Julgeolekuteenistus pärast jutlustamist Põhja-Hartumi kirikus, mis on Sudaani evangeelse presbüteri kiriku haru, vahi alla Sudaani külastanud Lõuna-Sudaani evangeelse presbüteri kiriku pastori Michael Yati; arvestades, et ta vahistati vahetult pärast jutlust, mille käigus ta mõistis teadete kohaselt hukka kiriku maa ja kinnisvara poleemikat tekitanud müügi ning kristlaste kohtlemise Sudaanis;

B.     arvestades, et 11. jaanuaril 2015 vahistati pastor Peter Yen Reith pärast seda, kui ta oli viinud Sudaani usuasjade ametisse kirja, milles ta küsis pastor Michaeli kohta ja tahtis saada tema vahistamise kohta rohkem teavet;

C.     arvestades, et mõlemat meest peeti isoleeritult kinni kuni 1. märtsini 2015 ning 4. mail esitati mõlemale Sudaani 1991. aasta kriminaalseadustiku alusel süüdistus mitmes süüteos, sh: ühised kuriteod (artikkel 21), põhiseadusliku süsteemi õõnestamine (artikkel 51), riigivastane võitlus (artikkel 50), spionaaž (artikkel 53), ametlike dokumentide õigusvastane omandamine või avalikustamine (artikkel 55), vihkamise õhutamine (artikkel 64), rahu rikkumine (artikkel 69) ja pühaduseteotus (artikkel 125);

D.     arvestades, et Sudaani kriminaalseadustiku artiklite 50 ja 53 kohaste süüdistuste puhul on süüdimõistmise korral ette nähtud surmanuhtlus;

E.     arvestades, et 1. juulil 2015 alustasid Sudaani ametivõimud Bahri evangeelse kiriku kompleksi ühe osa lammutamist; arvestades, et kiriku advokaat Mohamed Mustafa, kes on ka kahe vahistatud pastori advokaat, ja Bahri evangeelse kiriku pastor Hafez kaebasid, et valitsustöötaja purustab kompleksi valet osa; arvestades, et nad mõlemad vahistati riigiteenistuja takistamise eest tema kohustuste täitmisel; arvestades, et valitsusametnik jätkas kompleksi vale osa hävitamist;

F.     arvestades, et alates Lõuna-Sudaani lahkulöömisest 2011. aastal on kirikujuhtide ähvardamine, kristlike koguduste hirmutamine ja kirikuvarade hävitamine Sudaanis jätkunud üha kiiremas tempos;

G.     arvestades, et inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika harta, mille Sudaan on ratifitseerinud, sätestab õiguse elule ja keelab piinamise ning julma, ebainimliku või alandava karistuse ja kohtlemise, kuid arvestades, et siiani määratakse selles riigis mitmete kriminaalkuritegude eest karistusena ja viiakse täide surmanuhtlust ning amputatsiooni, piitsutamist ja muid kehalisi karistusi;

H.     arvestades, et nagu ÜRO Peaassambleel 18. detsembril 2014 kinnitati, peab üheks rahvusvahelise üldsuse peamistest eesmärkidest jääma surmanuhtlusele üldise moratooriumi kehtestamine eesmärgiga surmanuhtlus täielikult kaotada;

1.      kutsub Sudaani ametivõime üles loobuma kõigist süüdistustest pastor Michael Yati ja pastor Peter Yen Reithi vastu ning nõuab nende kohest ja tingimusteta vabastamist; kutsub Sudaani valitsust seni üles tagama, et kuni nende kahe pastori vabastamiseni neid ei piinata ega väärkohelda muul viisil ning et nõuetekohaselt austatakse nende õigust füüsilisele ja vaimsele puutumatusele;

2.      palub ELi delegatsioonil Sudaanis kohtumenetlust jälgida ning pastoritele abi osutada; kutsub ELi üles täitma juhtpositsiooni inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiste ja levinud rikkumiste esiletõstmisel ja hukkamõistmisel selles riigis;

3.      tuletab Sudaani ametivõimudele meelde nende kohustust kaitsta usu- ja veendumusvabadust riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil; kinnitab veel kord, et usu-, südametunnistuse- ja veendumusvabadus on üks põhilistest inimõigustest, mida tuleb kaitsta igal pool ja igaühe puhul; mõistab teravalt hukka kõik vägivalla ja hirmutamise vormid, mis piiravad õigust järgida või mitte järgida vabalt valitud usku või sellesse pöörduda, sealhulgas ähvarduste, kehalise vägivalla või kriminaalkaristuste kasutamise, mille eesmärk on sundida usklikke või mitteusklikke oma usust lahti ütlema või teise usku pöörduma;

4.      kutsub Sudaani valitsust üles tunnistama kehtetuks kõik õigusaktid, mis võimaldavad diskrimineerimist usu alusel, ning kaitsma vähemusrühmade identiteeti olenemata nende usutunnistusest;

5.      mõistab hukka kristlaste ahistamise ja kirikuasjadesse sekkumise; nõuab tungivalt, et Sudaani valitsus sellisest tegevusest loobuks; kutsub Sudaani üles usust taganemist puudutavaid seadusi kehtetuks tunnistama ning lõpetama kirikute ja muude pühapaikade sulgemist;

6.      kutsub Sudaani valitsust üles reformima riigi õigussüsteemi vastavalt rahvusvahelistele inimõigustealastele standarditele, et kaitsta põhilisi inimõigusi ja -vabadusi ning tagada iga üksikisiku inimõiguste kaitse, pidades eelkõige silmas naiste, usuliste vähemuste ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade diskrimineerimist;

7.      kordab oma hukkamõistu surmanuhtlusele mis tahes asjaoludel ja vajadust kehtestada ülemaailmne moratoorium eesmärgiga surmanuhtlus kaotada; kutsub Sudaani valitsust seetõttu üles kaotama surmanuhtlust ning piitsutamise tava, mida endiselt rakendatakse, ning juba määratud surmanuhtlusi ära muutma;

8.      väljendab oma toetust eelkõige ÜRO, ELi, Aafrika Liidu ja troika (Norra, Ühendkuningriik ja USA) tehtavatele jõupingutustele olukorrale Sudaanis läbirääkimiste teel lahenduse leidmiseks ning toetust kodanikuühiskonna ja opositsioonierakondade püüdlustele edendada kaasavat rahuprotsessi;

9.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni presidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Sudaani Vabariigi valitsusele, Aafrika Liidule, ÜRO peasekretärile, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeestele ja Üleaafrikalisele Parlamendile.

 

Õigusalane teave