Procedūra : 2015/2766(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0707/2015

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0707/2015

Debates :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Balsojumi :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0280

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 174kWORD 87k
8.7.2015
PE565.685v01-00}
PE565.687v01-00}
PE565.689v01-00}
PE565.691v01-00}
PE565.692v01-00}
PE565.693v01-00} RC1
 
B8-0707/2015}
B8-0709/2015}
B8-0711/2015}
B8-0713/2015}
B8-0714/2015}
B8-0715/2015} RC1/rev.

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

ECR (B8‑0707/2015)

Verts/ALE (B8‑0709/2015)

PPE (B8‑0711/2015)

GUE/NGL (B8‑0713/2015)

ALDE (B8‑0714/2015)

S&D (B8‑0715/2015)


par divu kristiešu mācītāju stāvokli Sudānā (2015/2766(RSP))


Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Roberta Metsola PPE grupas vārdā
Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā
Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par divu kristiešu mācītāju stāvokli Sudānā (2015/2766(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Sudānu,

–       ņemot vērā cilvēktiesību ekspertu 2014. gada 19. maija ziņojumu, kas izdots ANO Cilvēktiesību padomes īpašo procedūru ietvaros,

–       ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–       ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un ANO Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas neiecietības un diskriminācijas izskaušanu,

–       ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–       ņemot vērā 2000. gada Kotonū nolīgumu,

–       ņemot vērā 2013. gada ES pamatnostādnes par reliģijas vai ticības brīvību,

–       ņemot vērā Sudānas valsts cilvēktiesību plānu, kas pieņemts 2013. gadā, pamatojoties uz visu cilvēku universāluma un līdztiesības principiem,

–       ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas, jo īpaši 2007. gada 18. decembra rezolūciju Nr. 62/149, 2008. gada 18. decembra rezolūciju Nr. 63/168, 2010. gada 21. decembra rezolūciju Nr. 65/206, 2012. gada 20. decembra rezolūciju Nr. 67/176 un 2014. gada 18. decembra rezolūciju Nr. 3/69 par moratorija izsludināšanu attiecībā uz nāvessoda piemērošanu, kurās tā aicināja valstis, kurās nāvessods joprojām pastāv, noteikt nāvessodu izpildes moratoriju ar mērķi to pilnībā atcelt,

–       ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.     tā kā Dienvidsudānas prezbiterāņu evaņģēliskās baznīcas mācītāju Michael Yat Sudānas vizītes laikā 2014. gada 21. decembrī pēc viņa sprediķa Hartumas Ziemeļu baznīcā (Sudānas prezbiterāņu evaņģēliskās baznīcas filiāle) aizturēja Sudānas valsts izlūkošanas un drošības dienests (NISS); tā kā viņu arestēja tūlīt pēc dievkalpojuma, kurā viņš esot nosodījis pretrunīgi vērtējamo baznīcu zemju un īpašumu tirdzniecību un attieksmi pret kristiešiem Sudānā;

B.     tā kā mācītāju Peter Yen Reith arestēja 2015. gada 11. janvārī pēc tam, kad viņš bija nosūtījis vēstuli Sudānas Reliģijas lietu birojam, lūdzot informāciju par mācītāju Michael un vēloties vairāk uzzināt par viņa arestu;

C.      tā kā abi vīrieši tika turēti apcietinājumā bez saziņas iespējām līdz 2015. gada 1. martam un 4. maijā viņiem abiem tika izvirzīta apsūdzība par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar 1991.gada Sudānas Kriminālkodeksu, cita starpā apsūdzot viņus par: noziedzīgiem nodarījumiem grupā (21. pants), konstitucionālās iekārtas apdraudējumu (51. pants), kara veicināšanu pret valsti (50. pants), spiegošanu (53. pants), oficiālu dokumentu prettiesisku iegūšanu vai izplatīšanu (55. pants), naida kurināšanu (64. pants), sabiedriskās kārtības traucēšanu (69. pants) un zaimošanu (125. pants);

D.     tā kā, atzīstot personu par vainīgu apsūdzībās, pamatojoties uz Sudānas kriminālkodeksa 50. vai 53. pantu, tiek piespriests nāvessods;

E.     tā kā 2015. gada 1. jūlijā Sudānas iestādes pārstāvji ieradās, lai iznīcinātu daļu no Bahri evaņģēliskās baznīcas kompleksa; tā kā baznīcas advokāts Mohamed Mustafa, kurš ir arī abu arestēto mācītāju advokāts, un Bahri evaņģēliskās baznīcas mācītājs Hafez sūdzējās, ka valsts iestādes darbinieks iznīcināja kompleksa nepareizo daļu; tā kā abas minētās personas apcietināja par valsts ierēdņa traucēšanu viņa pienākumu veikšanā; tā kā valsts ierēdnis turpināja iznīcināt kompleksa nepareizo daļu;

F.     tā kā kopš Dienvidsudānas atdalīšanās 2011. gadā draudi baznīcas līderiem, pret kristiešu kopienām vērsta iebiedēšana un baznīcu īpašumu iznīcināšana Sudānā ir turpinājusies paātrinātā tempā;

G.     tā kā Sudānas ratificētā Āfrikas Harta par cilvēktiesībām un tautu tiesībām ietver tiesības uz dzīvību un spīdzināšanas un nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas sodīšanas un izturēšanās aizliegumu, bet tā kā valstī par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem joprojām tiek veikti nāvessodi, locekļu amputācijas, pēršana vai cita veida miesassodi;

H.     tā kā vispārēja nāvessoda moratorija noteikšanai nolūkā to pilnībā atcelt arī turpmāk ir jābūt vienam no starptautiskās sabiedrības galvenajiem mērķiem, kā 2014. gada 18. decembrī uzsvēra ANO Ģenerālajā asamblejā,

1.      aicina Sudānas iestādes atsaukt visas apsūdzības pret mācītāju Michael Yat un mācītāju Peter Yen Reith un aicina nekavējoties un bez nosacījumiem viņus atbrīvot; vienlaikus aicina Sudānas valdību nodrošināt, ka līdz abu mācītāju atbrīvošanai viņi netiek pakļauti spīdzināšanai vai jebkādai citai nežēlīgai rīcībai un ka viņu fiziskā un garīgā integritāte tiek pienācīgi ievērota;

2.      prasa ES delegācijai Sudānā uzraudzīt tiesas procesus un palīdzēt mācītājiem; aicina ES uzņemties vadību, lai vērstu uzmanību uz nopietniem un plaši izplatītiem pārkāpumiem cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību jomā šajā valstī un lai nosodītu šos pārkāpumus;

3.      atgādina Sudānas iestādēm par to saistībām valstu un starptautiskā līmenī aizsargāt reliģijas un ticības brīvību; atkārtoti apstiprina, ka reliģijas, apziņas un ticības brīvība ir vispārējas cilvēktiesības, kas ir jāaizsargā visur un attiecībā uz ikvienu personu; asi nosoda jebkādu vardarbību un iebiedēšanu, kas ierobežo tiesības pēc paša gribas piederēt vai nepiederēt kādai reliģijai vai pieņemt kādu reliģiju, tostarp draudu, fiziska spēka un sodu izmantošanu, lai ticīgos vai neticīgos piespiestu atteikties no viņu reliģijas vai pieņemt reliģiju;

4.      aicina Sudānas valdību atcelt visus tiesību aktus, kas diskriminē reliģijas dēļ, un aizsargāt minoritāšu grupu, tostarp visu reliģisko pārliecību cilvēku, identitāti;

5.      nosoda kristiešu vajāšanu un iejaukšanos baznīcas lietās; mudina Sudānas valdību atturēties no šādām darbībām; aicina Sudānu atcelt tiesību aktus par atteikšanos no ticības un izbeigt baznīcu un citu reliģisko objektu slēgšanu;

6.      aicina Sudānas valdību reformēt valsts tiesu sistēmu saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem, lai aizsargātu cilvēku pamattiesības un brīvības, un nodrošināt visu iedzīvotāju cilvēktiesību aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz sieviešu diskrimināciju, reliģiskajām minoritātēm un nelabvēlīgā situācijā esošām grupām;

7.      atkārtoti nosoda nāvessodu jebkādos apstākļos un atkārtoti norāda uz vajadzību ieviest vispasaules moratoriju ar mērķi atcelt nāves sodu; tādēļ aicina Sudānas valdību atcelt nāvessodu, kā arī pēršanas praksi, kas joprojām ir spēkā, un mīkstināt piespriestos nāvessodus;

8.      pauž atbalstu jo īpaši ANO, ES, Āfrikas Savienības un trijotnes (Norvēģijā, Apvienotā Karaliste un ASV) īstenotajiem centieniem vienoties par Sudānas situācijas risinājumu un atbalsta pilsoniskās sabiedrības un opozīcijas partiju centienus veicināt visaptverošu miera procesu;

9.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Sudānas Republikas valdībai, Āfrikas Savienībai, ANO ģenerālsekretāram, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem un Panāfrikas parlamentam.

 

 

Juridisks paziņojums