Postup : 2015/2766(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0707/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0707/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0280

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 156kWORD 87k
8.7.2015
PE565.685v01-00}
PE565.687v01-00}
PE565.689v01-00}
PE565.691v01-00}
PE565.692v01-00}
PE565.693v01-00} RC1
 
B8-0707/2015}
B8-0709/2015}
B8-0711/2015}
B8-0713/2015}
B8-0714/2015}
B8-0715/2015} RC1/rev

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8‑0707/2015)

Verts/ALE (B8‑0709/2015)

PPE (B8‑0711/2015)

GUE/NGL (B8‑0713/2015)

ALDE (B8‑0714/2015)

S&D (B8‑0715/2015)


o situácii dvoch kresťanských pastorov v Sudáne (2015/2766(RSP))


Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Roberta Metsola v mene poslaneckého klubu PPE
Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR
Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii dvoch kresťanských pastorov v Sudáne (2015/2766(RSP))  

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne,

–       so zreteľom na správu odborníkov na ľudské práva z 19. mája 2014 vydanú v rámci osobitných postupov Rady OSN pre ľudské práva,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery,

–       so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–       so zreteľom na Dohodu z Cotonou z roku 2000,

–       so zreteľom na usmernenia EÚ o slobode náboženstva a viery z roku 2013,

–       so zreteľom na národný plán Sudánu v oblasti ľudských práv prijatý v roku 2013, ktorý je založený na zásadách všeobecnosti a rovnosti všetkých ľudí,

–       so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN, najmä na rezolúcie č. 62/149 z 18. decembra 2007, č. 63/168 z 18. decembra 2008, č. 65/206 z 21. decembra 2010, č. 67/176 z 20. decembra 2012 a č. 3/69 z 18. decembra 2014 o otázke moratória na uplatňovanie trestu smrti, v ktorých VZ OSN vyzvalo tie krajiny, v ktorých ešte existuje trest smrti, aby zaviedli moratórium na popravy s výhľadom zrušenia trestu smrti,

–       so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.     keďže pastora juhosudánskej evanjelickej presbyteriánskej cirkvi Michaela Yata zadržala sudánska národná spravodajská služba (NISS) po kázaní v cirkvi Chartúm-Sever, ktorá patrí pod sudánsku evanjelickú presbyteriánsku cirkev, počas návštevy v Sudáne 21. decembra 2014; keďže Michael Yat bol uväznený bezprostredne po kázni, v ktorej údajne odsúdil kontroverzný predaj cirkevných pozemkov a majetku, ako aj zaobchádzanie s kresťanmi v Sudáne;

B.     keďže 11. januára 2015 bol uväznený pastor Peter Yen Reith potom, čo sudánskemu úradu pre náboženské veci odovzdal list, v ktorom sa pýtal na pastora Michaela a na podrobnosti jeho zatknutia;

C.     keďže obaja boli držaní v izolácii do 1. marca 2015 a 4. mája boli obaja podľa sudánskeho trestného zákonníka z roku 1991 obvinení z viacerých trestných činov, medzi ktorými sú: spoločné trestné činy (článok 21), ohrozenie ústavného systému (článok 51), vedenie vojny proti štátu (článok 50), špionáž (článok 53), protiprávne získavanie alebo sprístupňovanie úradných dokumentov (článok 55), šírenie nenávisti (článok 64), narušovanie verejného poriadku (článok 69) a hanobenie (článok 125);

D.     keďže obvinenia vychádzajúce z článkov 50 a 53 sudánskeho trestného zákonníka vedú v prípade odsúdenia k trestu smrti;

E.     keďže 1. júla 2015 sudánske orgány zničili časť komplexu evanjelickej cirkvi v Bahri; keďže právnik cirkvi Mohamed Mustafa, ktorý je tiež právnym zástupcom obidvoch uväznených pastorov, a pastor Háfiz z evanjelickej cirkvi v Bahri sa sťažovali, že vládny zamestnanec ničil nesprávnu časť areálu; keďže obidvaja boli zatknutí za marenie výkonu služobných povinností štátneho zamestnanca; keďže vládny zamestnanec naďalej ničil nesprávnu časť areálu;

F.     keďže hrozby adresované vedúcim predstaviteľom cirkvi, zastrašovanie kresťanských spoločenstiev a ničenie cirkevného majetku pokračuje po oddelení Južného Sudánu v roku 2011 zrýchleným tempom;

G.     keďže Africká charta ľudských práv a práv národov, ktorú Sudán ratifikoval, zahŕňa právo na život a zákaz mučenia, ako aj krutého, neľudského alebo ponižujúceho trestania a zaobchádzania, ale keďže mnohé trestné činy sa v tejto krajine naďalej trestajú smrťou, amputáciou, bičovaním a inými telesnými trestami;

H.     keďže zavedenie všeobecného moratória na trest smrti s výhľadom na jeho úplné zrušenie musí byť i naďalej jedným z hlavných cieľov medzinárodného spoločenstva, ako to potvrdilo Valné zhromaždenie OSN 18. decembra 2014;

1.      vyzýva sudánske orgány, aby stiahli všetky obvinenia proti pastorovi Michaelovi Yatovi a pastorovi Petrovi Yen Reithovi a požaduje ich bezodkladné a bezpodmienečné prepustenie; zároveň vyzýva vládu Sudánu, aby zabezpečila, aby do svojho prepustenia obidvaja pastori neboli mučení ani vystavení inému zlému zaobchádzaniu a aby bola riadne rešpektovaná ich telesná a duševná integrita;

2.      žiada delegáciu EÚ v Sudáne, aby monitorovala súdne konania a poskytla pastorom pomoc; vyzýva EÚ, aby prevzala vedúcu úlohu pri zdôrazňovaní a odsudzovaní závažných a rozsiahlych porušovaní ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v krajine;

3.      pripomína sudánskym orgánom ich povinnosti na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni chrániť slobodu náboženského vyznania a viery; opakuje, že sloboda náboženského vyznania, svedomia a viery je všeobecným ľudským právom, ktoré treba chrániť všade a pre každého; dôrazne odsudzuje všetky formy násilia a zastrašovania, ktoré narušujú právo vyznávať alebo nevyznávať náboženstvo alebo ho prijať podľa vlastnej voľby, vrátane použitia hrozieb, fyzickej sily alebo trestných sankcií, ktoré majú prinútiť veriacich i neveriacich, aby sa zriekli svojho náboženstva alebo konvertovali;

4.      vyzýva vládu Sudánu, aby zrušila všetky právne predpisy, ktoré diskriminujú na základe náboženstva, a aby chránila identitu menšinových skupín vrátane všetkých vierovyznaní;

5.      odsudzuje obťažovanie kresťanov a zasahovanie do cirkevných vecí; naliehavo vyzýva vládu Sudánu, aby prestala s touto činnosťou; vyzýva Sudán, aby zrušil zákony o odpadlíctve od viery a zastavil zatváranie kostolov a ďalších náboženských miest;

6.      vyzýva vládu Sudánu, aby zreformovala právny systém krajiny podľa medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv s cieľom chrániť základné ľudské práva a slobody a zabezpečiť ochranu ľudských práv každého jednotlivca, najmä pokiaľ ide o diskrimináciu žien, náboženských menšín a znevýhodnených skupín;

7.      opakovane odsudzuje trest smrti za akýchkoľvek okolností a pripomína nutnosť zaviesť celosvetové moratórium s výhľadom na zrušenie trestu smrti; vyzýva preto vládu Sudánu, aby zrušila trest smrti, ako aj praktiky bičovania, ktoré stále platia, a aby nahradila existujúce tresty smrti inými;

8.      vyjadruje svoju podporu úsiliu, ktoré vyvíja najmä OSN, EÚ, Africká únia a trojka (Nórsko, Spojené kráľovstvo a USA), pokiaľ ide o dosiahnutie riešenia situácie v Sudáne na základe rokovaní, a snahám občianskej spoločnosti a opozičných strán podporiť inkluzívny mierový proces;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde Sudánskej republiky, Africkej únii, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia