Procedure : 2015/2747(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : RC-B8-0716/2015

Ingediende teksten :

RC-B8-0716/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 09/07/2015 - 12.12
CRE 09/07/2015 - 12.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0276

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PDF 176kWORD 309k
8.7.2015
PE565.691v01-00}
PE565.695v01-00}
PE565.696v01-00}
PE565.697v01-00}
PE565.700v01-00} RC1
 
B8-0716/2015}
B8-0717/2015}
B8-0718/2015}
B8-0719/2015}
B8-0722/2015} RC1

ingediend overeenkomstig artikel 123, leden 2 en 4, van het Reglement

ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:

Verts/ALDE (B8-0716/2015)

ECR (B8-0717/2015)

ALDE (B8-0718/2015)

S&D (B8-0719/2015)

PPE (B8-0722/2015)


over de herdenking van Srebrenica (2015/2747(RSP))


Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir namens de PPE-Fractie
Gianni Pittella, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Afzal Khan, Neena Gill, Daniele Viotti, Enrico Gasbarra, Hugues Bayet, Marlene Mizzi, Brando Benifei, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Tonino Picula, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Julie Ward, José Blanco López, Miriam Dalli, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Damiano Zoffoli, Simona Bonafè, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Biljana Borzan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Demetris Papadakis namens de S&D-Fractie
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski namens de ECR-Fractie
Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl namens de ALDE-Fractie
Igor Šoltes namens de Verts/ALE Fractie
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Eleonora Evi

Resolutie van het Europees Parlement over de herdenking van Srebrenica (2015/2747(RSP))  

Het Europees Parlement,

–   gezien zijn resoluties van 7 juli 2005(1) en 15 januari 2009(2) over Srebrenica,

–   gezien de bepalingen van de Universele Verklaring van de rechten van de mens, het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, waarin het recht van eenieder op leven, vrijheid en veiligheid van zijn persoon en op de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst wordt erkend,

–   gezien de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina (BiH), anderzijds, die op 16 juni 2008 in Luxemburg is ondertekend en op 1 juni 2015 van kracht is geworden,

–   gezien de resoluties 827 van 25 mei 1993, 1551 van 9 juli 2004 en 1575 van 22 november 2004 van de VN-Veiligheidsraad,

–   gezien artikel 123, leden 2 en 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het op 11 juli 2015 twintig jaar geleden is dat er tijdens de oorlog in Bosnië genocide en etnische zuivering plaatsvonden in en rondom Srebrenica, hetgeen kan dienen als hernieuwde herinnering aan de gevaren van extreme vormen van nationalisme en intolerantie in de samenleving, die verder worden verscherpt tijdens een oorlog;

B.  overwegende dat de Bosnische stad Srebrenica, die in resolutie 819 van 16 april 1993 van de VN-Veiligheidsraad tot veilig gebied was verklaard, op 11 juli 1995 in handen viel van Bosnisch-Servische strijdkrachten onder leiding van generaal Ratko Mladić, die opereerde onder verantwoordelijkheid van de toenmalige president van de Republika Srpska, Radovan Karadžić;

C. overwegende dat gedurende een dagenlang bloedbad na de val van Srebrenica meer dan 8 000 moslimmannen en ‑jongens die een veilig heenkomen hadden gezocht in dit gebied, dat onder de bescherming stond van de beschermingsmacht van de Verenigde Naties (United Nations Protection Force, Unprofor), zonder enige vorm van proces werden terechtgesteld door Bosnisch-Servische strijdkrachten onder leiding van generaal Mladić en door paramilitaire eenheden, waaronder ongeregelde politie-eenheden; overwegende dat in het kader van een massale etnischezuiveringscampagne bijna 30 000 vrouwen, kinderen en bejaarden onder dwang werden gedeporteerd, waardoor dit de ernstigste oorlogsmisdaad is die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa heeft plaatsgevonden;

D. overwegende dat de tragische gebeurtenissen in Srebrenica diepe emotionele wonden hebben achtergelaten bij de overlevenden en blijvende obstakels hebben opgeworpen voor politieke verzoening onder etnische groeperingen in Bosnië en Herzegovina (BiH);

E.  overwegende dat de massamoord in Srebrenica als genocide is erkend, zowel door het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) in de uitspraak in beroep, Prosecutor v. Radislav Krstić, zaak nr. IT‑99‑33 van 19 April 2004, als door het Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice, ICJ) in de zaak betreffende de toepassing van het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) van 27 februari 2007, blz. 127, paragraaf 297;

F.  overwegende dat Bosnisch-Servische strijdkrachten de Conventie van Genève talloze malen hebben geschonden bij hun optreden tegen de burgerbevolking van Srebrenica, inclusief de deportatie van duizenden vrouwen, kinderen en bejaarden en de verkrachting van een groot aantal vrouwen;

G. overwegende dat, ondanks de inspanningen die zijn geleverd om individuele en massagraven op te sporen en de lijken op te graven, de stoffelijke resten van bijna 1 200 mannen en jongens uit Srebrenica nog niet zijn gelokaliseerd en geïdentificeerd;

H. overwegende dat de secretaris-generaal van de VN in 1999 in zijn rapport over de val van Srebrenica verklaarde dat de VN had gefaald in zijn missie, speciaal waar het ging om de bescherming van zogenoemde "veilige gebieden", en daardoor mede verantwoordelijk is;

I.   overwegende dat de EU berust op vreedzame samenleving en oprechte samenwerking tussen haar lidstaten; overwegende dat een van de belangrijkste drijfveren voor het proces van Europese eenmaking de wens is om verdere oorlogen en misdaden tegen het internationale humanitaire recht in Europa te voorkomen;

J.   overwegende dat het ICTY op 30 januari 2015 de vonnissen van vijf hoge Bosnisch-Servische legerofficieren die voor hun aandeel in de genocide van 1995 in Srebrenica waren veroordeeld, heeft bekrachtigd; overwegende dat sommige van de veroordeelde officieren onder direct bevel stonden van voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladić, die op dit moment voor het ICTY terechtstaat, onder meer voor genocide;

1.  herdenkt en eert alle slachtoffers van de genocide van Srebrenica en van alle gruweldaden tijdens de oorlogen in het voormalige Joegoslavië; betuigt zijn medeleven aan en solidariteit met de families van de slachtoffers, waarvan velen niet met zekerheid weten wat er met hun familieleden is gebeurd;

2.  veroordeelt de genocide in Srebrenica in de strengst mogelijke bewoordingen; verklaart plechtig dat dergelijke afschuwelijke misdrijven nooit meer mogen plaatsvinden en verklaart dat het alles zal doen wat in zijn vermogen ligt om te voorkomen dergelijke misdrijven opnieuw plaatshebben; verzet zich tegen elke ontkenning, relativering en verkeerde interpretatie van de genocide;

3.  benadrukt dat de politieke vertegenwoordigers in Bosnië en Herzegovina het verleden onder ogen moeten zien, om op succesvolle wijze samen te kunnen werken aan een betere toekomst voor alle burgers in het land; wijst op de belangrijke rol die buurlanden, religieuze autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, kunst, cultuur, de media en onderwijsstelsels kunnen spelen in dit moeilijke proces;

4.  benadrukt dat het ICTY belangrijk werk heeft geleverd en dat alle nodige maatregelen moeten worden genomen om de rechtszaken en beroepsprocedures te bespoedigen en zo snel mogelijk af te werken; herhaalt dat meer aandacht moet worden besteed aan de berechting van oorlogsmisdaden op nationaal niveau;

5.  herhaalt dat de EU alles gelegen is aan het Europese perspectief en verdere toetredingsproces van Bosnië en Herzegovina en alle landen op de westelijke Balkan; is van mening dat regionale samenwerking en het Europese integratieproces de beste manier zijn om verzoening te bevorderen en haat en verdeling het hoofd te bieden;

6.  dringt erop aan dat er onderwijs- en culturele programma's worden opgezet waarmee het inzicht in de oorzaken van dergelijke wreedheden wordt bevorderd en bewustzijn wordt gekweekt over de noodzaak om vrede te stichten en de mensenrechten en tolerantie tussen geloofsgemeenschappen te bevorderen; betuigt zijn steun aan organisaties van het maatschappelijk middenveld als "Moeders van de enclaves van Srebrenica en Žepa" voor de cruciale rol die zij hebben vervuld om de aandacht hiervoor te vergroten en een bredere basis te creëren voor verzoening tussen alle burgers van het land;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, de regeringen van de lidstaten, de regering en het parlement van Bosnië-Herzegovina en zijn entiteiten, en de regeringen en parlementen van de landen van de westelijke Balkan.

 

(1)

PB L 157 E van 6.7.2006, blz. 468.

(2)

PB L 46 E van 24.2.2010, blz. 111.

Juridische mededeling