Menettely : 2015/2838(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0845/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0845/2015

Keskustelut :

PV 10/09/2015 - 5.1
CRE 10/09/2015 - 5.1

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0314

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 178kWORD 81k
9.9.2015
PE565.813v01-00}
PE565.815v01-00}
PE565.818v01-00}
PE565.820v01-00}
PE565.823v01-00} RC1
 
B8-0845/2015}
B8-0847/2015}
B8-0850/2015}
B8-0852/2015}
B8-0855/2015} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B8‑0845/2015)

ECR (B8‑0847/2015)

PPE (B8‑0850/2015)

ALDE (B8‑0852/2015)

S&D (B8‑0855/2015)


Venäjästä ja erityisesti Eston Kohverin, Oleg Sentsovin ja Olexandr Koltšenkon tapauksista (2015/2838(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche, Claudia Tapardel, Marju Lauristin, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilian Pavel, Liliana Rodrigues, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomas Piotr Poręba, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta
Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjästä ja erityisesti Eston Kohverin, Oleg Sentsovin ja Olexandr Koltšenkon tapauksista (2015/2838(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Venäjän perustuslain ja erityisesti sen 118 artiklan, jonka mukaan oikeudenkäyttö Venäjän federaatiossa kuuluu yksinomaan tuomioistuimille, ja sen 120 artiklan, jonka mukaan tuomarit ovat riippumattomia ja ainoastaan Venäjän perustuslain ja federaation lainsäädännön alaisia,

–       ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja Venäjän demokratian tilasta(1) sekä ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä, etenkin 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Venäjästä ja erityisesti Aleksei Navalnyin tapauksesta(2), 30. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Nadija Savtšenkon tapauksesta(3) ja 10. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän suhteiden tilasta(4),

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 19. elokuuta 2015 antaman julkilausuman virolaiselle poliisille Eston Kohverille langetetusta tuomiosta,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan 25. elokuuta 2015 antaman julkilausuman venäläisen tuomioistuimen Ukrainan kansalaisille Oleg Sentsoville ja Olexandr Koltšenkolle langettamista tuomioista,

–       ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä, etenkin 23. lokakuuta 2012 antamansa suosituksen neuvostolle Sergei Magnitskin tapauksessa osallisia Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta(5), 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä, 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjästä ja Bolotnajan aukion tapahtumissa mukana olleiden mielenosoittajien tuomitsemisesta(6) ja 23. lokakuuta 2014 antamansa päätöslauselman Memorial-kansalaisjärjestön (vuoden 2009 Saharov-palkinnon saaja) lakkauttamisesta Venäjällä(7), sekä 2. huhtikuuta 2014 antamansa suosituksen neuvostolle Sergei Magnitskin tapaukseen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta(8),

–       ottaa huomioon seitsemännen määräaikaisraportin Venäjän federaatiosta(9), jota Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea käsitteli 3136. ja 3137. kokouksessaan(10) 16. ja 17. maaliskuuta 2015,

−      ottaa huomioon 28. marraskuuta 2013 käydyt EU:n ja Venäjän ihmisoikeusneuvottelut,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja YK:n täysjäsenenä sitoutunut noudattamaan demokratian ja oikeusvaltion periaatteita ja kunnioittamaan perusvapauksia ja ihmisoikeuksia; huomauttaa, että viime kuukausina on useaan otteeseen loukattu vakavasti oikeusvaltioperiaatetta ja säädetty rajoittavia lakeja, minkä vuoksi on syytä vahvasti epäillä, noudattaako Venäjä kansainvälisiä ja kansallisia velvoitteitaan; toteaa, että Euroopan unioni on toistuvasti tarjonnut Venäjälle lisäapua ja asiantuntemusta auttaakseen sitä nykyaikaistamaan perustuslakiaan ja oikeusjärjestystään ja noudattamaan niitä Euroopan neuvoston vaatimusten mukaisesti;

B.     ottaa huomioon, että Venäjän turvallisuuspoliisi FSB sieppasi virolaisen poliisin Eston Kohverin syyskuussa 2014 Viron alueella, minkä jälkeen hän on ollut laittomasti pidätettynä Venäjällä, mikä on selvä ja vakava kansainvälisen oikeuden rikkomus;

C.     ottaa huomioon, että Krimin niemimaan laitonta liittämistä Venäjään vastustaneet ukrainalaiset elokuvaohjaaja Oleg Sentsov ja kansalaisaktivisti Olexandr Koltšenko pidätettiin toukokuussa 2014 syytettyinä väitetystä toiminnasta Krimillä; toteaa, että heitä kohdeltiin Venäjän kansalaisina, vaikka molemmilla on Ukrainan kansalaisuus;

D.     ottaa huomioon, että sekä Sentsovin että Koltšenkon tapauksessa on esitetty syytöksiä pidätettyjen kiduttamisesta ja törkeästä pahoinpitelystä keinoina hankkia laittomasti lausuntoja, jotka sen jälkeen on julistettu oikeudellisesti päteviksi;

E.     ottaa huomioon, että Oleg Sentsov ja Olexandr Koltšenko tuomittiin sotaoikeudessa rikoksista, jotka kuuluvat kaikilta osin siviilituomioistuinten tuomiovaltaan; panee merkille, että oikeudenkäynnissä tapahtui monia vakavia menettelyvirheitä;

F.     ottaa huomioon, että tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta käsittelevä YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoija Gabriela Knaul ilmaisi Venäjän federaatioon tekemänsä virallisen vierailun jälkeen huhtikuussa 2014 antamassaan raportissa vakavan huolensa väitteistä, että tuomareita on uhkailtu suoraan ja epäsuorasti, että oikeuslaitoksen toimintaan on pyritty vaikuttamaan asiattomasti ja että tuomareita on häiritty ja painostettu;

G.     toteaa, että yhä kipeämmin tarvitaan lujaa, johdonmukaista ja kokonaisvaltaista EU:n Venäjän-politiikkaa, jota kaikki jäsenvaltiot noudattaisivat;

H.     ottaa huomioon, että Minskin sopimusten täytäntöönpanoa koskevassa toimenpidepaketissa oli määrä varmistaa kaikkien panttivankien ja laittomasti pidätettyjen henkilöiden vapauttaminen ja vaihtaminen vastavuoroisesti;

I.      toteaa, että monet viime vuosien oikeudenkäynnit ja oikeusmenettelyt, esimerkiksi Navalnyin, Magnitskin ja Hodorkovskin tapaukset, ovat asettaneet kyseenalaisiksi Venäjän federaation oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja puolueettomuuden;

J.      toteaa, että EU on modernisaatiokumppanuuden välityksellä toistuvasti tarjonnut Venäjälle lisäapua ja asiantuntemusta auttaakseen sitä kehittämään demokratiaa ja noudattamaan perustuslakiaan ja oikeusjärjestystään Euroopan neuvoston vaatimusten mukaisesti;

1.      tuomitsee jyrkästi Pskovin alueen tuomioistuimen langettaman tuomion ja koko oikeudenkäynnin, jossa virolainen poliisi Eston Kohver tuomittiin 15 vuoden vankeusrangaistukseen, kun hänet oli ensin siepattu Viron, Euroopan unionin jäsenvaltion, alueelta viime vuonna; pitää tapausta kansainvälisen oikeuden ja perustavien oikeusnormien loukkauksena;

2.      vaatii Venäjän federaatiota noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan ja vapauttamaan Eston Kohverin viipymättä ja takaamaan hänen turvallisen paluunsa Viroon;

3.      on täysin vakuuttunut, että Eston Kohverille ei ole suotu alusta alkaen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, sillä tapauksen käsittely ei ollut julkinen, Viron konsuli ei saanut olla läsnä käsittelyssä, Kohverilta evättiin riittävä oikeusapu sekä lisäksi oikeus tavata puolisonsa ja perheensä ja hänet määrättiin perusteettomasti psykiatriseen tutkimukseen, jonka yksityiskohdat eivät ole tiedossa;

4.      tuomitsee jyrkästi Oleg Sentsovin ja Olexandr Koltšenkon laittomat tuomiot ja vangitsemisen; vetoaa Venäjän federaatioon, jotta se vapauttaisi heidät viipymättä ja takaisi heidän turvallisen paluunsa Ukrainaan; vaatii Venäjän viranomaisia tutkimaan viipymättä, puolueettomasti ja tehokkaasti syytettyjen ja todistajien esittämät kidutussyytökset, jotka syyttäjä hylkäsi oikeudenkäynnissä; kehottaa antamaan kansainvälisille tarkkailijoille mahdollisuuden seurata tutkintaa;

5.      kehottaa vapauttamaan kaikki laittomasti pidätetyt Ukrainan kansalaiset, Nadija Savtšenko mukaan lukien, ja noudattamaan näin Minskin sopimusten täytäntöönpanoa koskevan toimenpidepaketin määräyksiä ja sitoumusta vapauttaa kaikki panttivangit ja muut Ukrainan konfliktiin liittyen pidätetyt henkilöt;

6.      pitää valitettavana, että Venäjän federaation lainsäädäntöä ja oikeuslaitosta käytetään poliittisina välineinä kansainvälisen oikeuden ja normien vastaisesti ja että tämän ansiosta ukrainalainen elokuvaohjaaja Oleg Sentsov voitiin tuomita 20 vuoden ja Olexandr Koltšenko 10 vuoden vankeusrangaistukseen avoimesti ukrainalaismielisten näkemystensä ja Krimin niemimaan laittoman Venäjän federaatioon liittämisen arvostelemisen vuoksi; huomauttaa, että joka tapauksessa heitä ei olisi kuulunut asettaa sotaoikeuden eteen ja että kaikki kiduttamalla ja muilla laittomilla keinoilla saadut lausunnot olisi pitänyt jättää huomioimatta;

7.      tuomitsee jyrkästi Ukrainan ja Viron alueellisen koskemattomuuden räikeät loukkaukset ja näiden maiden kansalaisten laittomat sieppaukset tarkoituksena saattaa heidät venäläisen tuomioistuimen eteen;

8.      korostaa, että venäläisillä tuomioistuimilla ei ole tuomiovaltaa Venäjän kansainvälisesti tunnustetun alueen ulkopuolella tehtyihin tekoihin ja huomauttaa, että oikeusmenettelyä ei voida yhdessäkään näistä kolmesta tapauksesta pitää pätevänä; kehottaa neuvostoa ja komissiota käsittelemään nämä tapaukset Venäjän viranomaisten kanssa ja raportoimaan asiasta Euroopan parlamentille; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tekemään saman kahdenvälisissä tapaamisissa;

9.      korostaa, että Venäjän viranomaiset ja oikeuslaitoksen henkilöstö kantavat täyden vastuun pidätettyjen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja että heidän oikeuttaan tavata perhettään, ottaa yhteyttä diplomaattiedustajiinsa ja saada asianmukaista lääketieteellistä hoitoa, oikeusapua ja konsulineuvontaa sekä pidätettyjen ja heidän oikeudellisten edustajiensa oikeutta saada tutustua yksityiskohtaisesti kaikkiin asiakirjoihin ja todisteisiin, jotka liittyvät heille luettuihin syytteisiin, on kunnioitettava täysin;

10.    muistuttaa Venäjää, että sen on tärkeää kunnioittaa täysin kansainvälisestä oikeudesta johtuvia velvoitteitaan ja että tuomioistuinten päätösten on oltava tehokkaita ja puolueettomia, täysin riippumattomia ja lainmukaisia, niiden on perustuttava pätevään näyttöön ja ne on tehtävä ilman poliittista painostusta; katsoo, että Venäjän federaation pitäisi Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsenenä täyttää velvoitteet, joihin se on sitoutunut;

11.    kehottaa tehostamaan ihmisoikeusloukkausten jatkuvaa seurantaa Venäjällä ja Venäjän federaatioon nykyisellään liitetyillä alueilla; on syvästi huolissaan ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä ja kehottaa Venäjän viranomaisia kunnioittamaan ihmisoikeuksia, sananvapaus sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaus mukaan lukien, sekä oikeusvaltioperiaatetta Venäjällä ja Krimillä niemimaan laittoman Venäjään liittämisen jälkeen; toteaa, että Venäjä rikkoo edelleen Euroopan ihmisoikeussopimusta;

12.    kehottaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa kehittämään kattavan poliittisen strategian, joka antaisi unionille mahdollisuuden palauttaa aloite itselleen ja harjoittaa selkeämpää Venäjän-politiikkaa;

13.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0074.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0006.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0186.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0225.

(5)

EUVL C 68 E, 7.3.2014, s. 13.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0253.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0039.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0258.

(9)

CCPR/C/RUS/7.

(10)

CCPR/C/SR.3136 ja 3137.

Oikeudellinen huomautus