Förfarande : 2015/2838(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0845/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0845/2015

Debatter :

PV 10/09/2015 - 5.1
CRE 10/09/2015 - 5.1

Omröstningar :

PV 10/09/2015 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2015)0314

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 178kWORD 78k
9.9.2015
PE565.813v01-00}
PE565.815v01-00}
PE565.818v01-00}
PE565.820v01-00}
PE565.823v01-00} RC1
 
B8-0845/2015}
B8-0847/2015}
B8-0850/2015}
B8-0852/2015}
B8-0855/2015} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

Verts/ALE (B8-0845/2015)

ECR (B8-0847/2015)

PPE (B8-0850/2015)

ALDE (B8-0852/2015)

S&D (B8-0855/2015)


om Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (2015/2838(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola för PPE-gruppen
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche, Claudia Tapardel, Marju Lauristin, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilian Pavel, Liliana Rodrigues, Jutta Steinruck för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomas Piotr Poręba, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek för ECR-gruppen
Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen
Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (2015/2838(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den ryska författningen, särskilt artikel 118, enligt vilken rättskipning i Ryssland får utövas endast av domstolar, och artikel 120, enligt vilken domarna är oberoende och lyder endast under den ryska författningen och den federala lagstiftningen,

–       med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2015 om mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland(1) och av sina tidigare betänkanden och resolutioner om Ryssland, särskilt resolutionerna av den 15 januari 2015 om Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj(2), av den 30 april 2015 om fallet med Nadja Savtjenko(3) och av den 10 juni 2015 om läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland(4),

–       med beaktande av uttalandet av den 19 augusti 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om domen mot den estniske polistjänstemannen Eston Kohver,

–       med beaktande av uttalandet av den 25 augusti 2015 från vice ordföranden/den höga representanten om att en rysk domstol dömt de ukrainska medborgarna Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko,

–       med beaktande av sina tidigare betänkanden och resolutioner om Ryssland, särskilt sin rekommendation till rådet av den 23 oktober 2012 om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij(5) och sina resolutioner av den 13 juni 2013 om rättsstatsprincipen i Ryssland, av den 13 mars 2014 om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget(6) och av den 23 oktober 2014 om upplösning av den icke-statliga organisationen Memorial (vinnare av Sacharovpriset 2009) i Ryssland(7) samt av sin rekommendation till rådet av den 2 april 2014 med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij(8),

–       med beaktande av den sjätte återkommande utvärderingen av Ryska federationen(9), som behandlades av FN:s råd för mänskliga rättigheter vid dess 3 136:e och 3 137:e möten(10) den 16 och 17 mars 2015,

−      med beaktande av de människorättssamråd som hölls mellan EU och Ryssland den 28 november 2013,

–       med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Som fullvärdig medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och av Förenta nationerna har Ryska federationen förbundit sig att efterleva principerna om demokrati, rättsstaten och respekt för de grundläggande friheterna och mänskliga rättigheterna. Efter åtskilliga allvarliga kränkningar av rättstatsprincipen och antagandet av restriktiva lagar under de senaste månaderna finns det allvarliga farhågor kring Rysslands efterlevnad av internationella och nationella förpliktelser. Europeiska unionen har vid upprepade tillfällen erbjudit extra stöd och experthjälp för att hjälpa Ryssland att modernisera och leva upp till sin konstitutionella och rättsliga ordning, i enlighet med Europarådets normer.

B.     Den estniske polistjänstemannen Eston Kohver bortfördes i september 2014 från estniskt territorium av FSB och fängslades därefter olagligen i Ryssland, en handling som utgör en uppenbar och allvarlig överträdelse av internationell rätt.

C.     Den ukrainske filmskaparen Oleh Sentsov och medborgarrättsaktivisten Oleksandr Koltjenko, som hade motsatt sig Rysslands olagliga annektering av Krimhalvön, greps i maj 2014 i samband med påstådd verksamhet på Krim. De behandlades som ryska medborgare trots att de innehar ukrainskt medborgarskap.

D.     När det gäller både Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko har det förekommit anklagelser om tortyr och svår misshandel som använts för olaglig upptagning av vittnesmål som därefter getts rättsverkan.

E.     Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko ställdes inför rätta i en militärdomstol för brott över vilka civila domstolar har fullständig behörighet. Rättegången kantades av talrika och allvarliga procedurfel.

F.     FN:s människorättsråds särskilda rapportör om domares och advokaters oberoende, Gabriela Knaul, uttryckte i sin rapport från april 2014 efter ett officiellt besök i Ryska federationen stark oro över anklagelser om direkta och indirekta hot mot och otillbörligt inflytande över, orättmätig inblandning i och otillbörliga påtryckningar på rättsväsendet.

G.     Det finns ett allt större behov av en beslutsam, sammanhållen och heltäckande EU-politik gentemot Ryssland som respekteras av alla medlemsstater.

H.     Enligt åtgärdspaketet för genomförandet av Minskavtalen skulle alla som tagits som gisslan och alla som olagligen frihetsberövats släppas och utväxlas på grundval av ”alla för alla”-principen.

I.      Flera rättegångar och rättsliga förfaranden under de senaste åren, till exempel målen mot Navalnyj, Magnitskij och Chodorkovskij, har väckt tvivel om det ryska rättsväsendets oberoende och opartiskhet.

J.      EU har vid upprepade tillfällen erbjudit extra stöd och experthjälp, via partnerskapet för modernisering, för att hjälpa Ryssland att modernisera och leva upp till sin konstitutionella och rättsliga ordning, i enlighet med Europarådets normer.

1.      Europaparlamentet fördömer skarpt domen från den regionala domstolen i Pskov liksom hela rättegången mot den estniske polismannen Eston Kohver, som dömdes till 15 års fängelse efter att 2014 ha förts bort från Estlands territorium, som är en del av EU. Parlamentet anser att målet strider mot folkrätten och grundläggande rättsliga standarder.

2.      Europaparlamentet uppmanar med kraft Ryssland att handla i enlighet med sina internationella förpliktelser, att omedelbart frige Eston Kohver och att garantera honom ett säkert återvändande till Estland.

3.      Europaparlamentet uttrycker sin djupa övertygelse att Eston Kohver redan från allra första början förvägrades rätten till en rättvis rättegång, med tanke på att inga offentliga förhandlingar hölls i målet, med tanke på att den estniske konsuln inte tilläts närvara vid förhandlingarna, med tanke på att Eston Kohver inte fick adekvat juridiskt biträde, med tanke på att han dessutom inte fick ta emot besök av sin hustru och familj och med tanke på att han har beordrats att genomgå en obefogad psykiatrisk undersökning, vars detaljer alltjämt är okända.

4.      Europaparlamentet fördömer skarpt den olagliga domen och det olagliga fängslandet av Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko. Parlamentet uppmanar Ryssland att omedelbart frige dem och att garantera dem ett säkert återvändande till Ukraina. Parlamentet kräver att de ryska myndigheterna omedelbart och på ett opartiskt och effektivt sätt utreder de anklagelser om tortyr som tilltalade och vittnen i målet lagt fram och som avvisades av åklagaren under rättegången. Parlamentet vill även att denna utredning ska vara öppen för internationella observatörer.

5.      Europaparlamentet kräver ett frigivande av alla olagligt frihetsberövade ukrainska medborgare, däribland Nadija Savtjenko, då detta är i linje med det överenskomna åtgärdspaket för genomförande av Minskavtalen och åtagandet att frige alla som hålls som gisslan och alla som frihetsberövats i samband med konflikten i Ukraina.

6.      Europaparlamentet beklagar att Rysslands lagstiftning och rättssystem används som politiska instrument i strid med folkrätten och internationella standarder, vilket också gjort det möjligt att döma den ukrainske filmmakaren Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko till 20 respektive 10 års fängelse för att de uttryckt sina åsikter och återgett ett aktivt pro-Ukrainskt ställningstagande mot Rysslands olagliga annektering av Krim. Parlamentet påpekar under alla omständigheter att de inte borde ha dömts i en militärdomstol och att alla vittnesuppgifter som erhållits genom tortyr och andra olagliga metoder bör lämnas utan avseende.

7.      Europaparlamentet fördömer skarpt den flagranta kränkningen av Ukrainas och Estlands territoriella integritet genom de olagliga kidnappningarna av medborgare i båda länderna, vilket innebar att de kunde åtalas inför en rysk domstol.

8.      Europaparlamentet poängterar att ryska domstolar inte är behöriga att döma i mål som rör gärningar som begåtts utanför Rysslands internationellt erkända territorium, och påpekar att de rättsliga förfarandena i alla tre målen bör betraktas som ogiltiga. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta upp dessa fall i sina kontakter med de ryska myndigheterna och att rapportera tillbaka till parlamentet. Medlemsstaterna uppmanas att göra detsamma i samband med bilaterala möten.

9.      Europaparlamentet poängterar att Rysslands myndigheter och domstolspersonal bär det fulla ansvaret för de frihetsberövades säkerhet och välbefinnande och att deras rätt till familjebesök, kontakt med diplomatiska representanter, adekvat medicinsk hjälp, juridisk och konsulär rådgivning samt omfattande tillgång, både för dem själva och för deras rättsliga företrädare, till alla handlingar och all bevisning som rör åtalen mot dem måste respekteras fullt ut.

10.    Europaparlamentet erinrar Ryssland om vikten av att helt och hållet fullgöra sina internationella rättsliga skyldigheter och om att rättsliga beslut måste fattas på ett effektivt och opartiskt sätt och vara oberoende, fullt ut förenliga med lagstiftningen och baserade på giltig bevisning utan någon politisk inblandning. Parlamentet anser att Ryssland som medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa bör fullgöra sina ingångna åtaganden.

11.    Europaparlamentet efterlyser förstärkt permanent övervakning av människorättskränkningarna i Ryssland och inom de territorier som för närvarande är annekterade av Ryssland. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över det försämrade människorättsläget och uppmanar de ryska myndigheterna att respektera de mänskliga rättigheterna, däribland rätten till yttrande- förenings- och mötesfrihet samt rättsstatsprincipen, i Ryssland och på Krim till följd av dess olagliga annektering. Parlamentet konstaterar att Ryssland fortsätter att överträda Europakonventionen.

12.    Europaparlamentet uppmanar med kraft Europeiska rådets ordförande samt vice ordföranden/den höga representanten att lägga fram en övergripande politisk strategi som gör att EU kan återta initiativet och driva en skarpare politik gentemot Ryssland.

13.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt Ryska federationens president, regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0074.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0006.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0186.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2015)0225.

(5)

EUT C 68 E, 7.3.2014, s. 13.

(6)

Antagna texter, P7_TA(2014)0253.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2014)0039.

(8)

Antagna texter, P7_TA(2014)0258.

(9)

CCPR/C/RUS/7.

(10)

CCPR/C/SR.3136 och 3137.

Rättsligt meddelande