Postup : 2015/2834(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0866/2015

Předložené texty :

RC-B8-0866/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0319

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 178kWORD 90k
9.9.2015
PE565.834v01-00}
PE565.840v01-00}
PE565.842v01-00}
PE565.846v01-00}
PE565.847v01-00}
PE565.848v01-00} RC1
 
B8-0866/2015}
B8-0872/2015}
B8-0874/2015}
B8-0878/2015}
B8-0879/2015}
B8-0880/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B8‑0866/2015)

ECR (B8‑0872/2015)

EFDD (B8‑0874/2015)

Verts/ALE (B8‑0878/2015)

S&D (B8‑0879/2015)

ALDE (B8‑0880/2015)


o situaci v Bělorusku (2015/2834(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE
Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Andrejs Mamikins za skupinu S&D
Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku (2015/2834(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení a doporučení o Bělorusku,

–   s ohledem na summit Východního partnerství, který se konal v Rize v květnu 2015, a na jeho prohlášení,

–   s ohledem na dialog o lidských právech mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou, který se konal dne 28. července 2015,

–   s ohledem na propuštění šesti politických vězňů běloruskými orgány dne 22. srpna 2015 a na následné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové a komisaře pro politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannese Hahna ze dne 22. srpna 2015 o propuštění politických vězňů v Bělorusku,

–   s ohledem na nadcházející prezidentské volby, které jsou naplánovány na 11. října 2015,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že navzdory patrnému zintenzivnění kontaktů mezi Běloruskem a EU a USA dochází v Bělorusku nadále k porušování lidských práv, včetně mimo jiné zastrašování obránců lidských práv, policejních razií v organizacích na ochranu lidských práv a zabavování jejich majetku a násilného vystěhování z Běloruska, jak potvrdila zpráva zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku;

B.  vzhledem k tomu, že první oficiální návštěva delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Běloruskem od roku 2002 se uskutečnila v Minsku ve dnech 18. a 19. června 2015; vzhledem k tomu, že v současné době Evropský parlament neudržuje s běloruským parlamentem žádné oficiální styky;

C. vzhledem k tomu, že k předpokladům lepších vztahů mezi EU a Běloruskem patří výrazné zlepšení svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků, dodržování politických práv běžných občanů i opozičních aktivistů a dodržování zásad právního státu a základních práv; vzhledem k tomu, že Evropská unie je nadále pevně odhodlána hájit lidská práva v Bělorusku, včetně svobody projevu a sdělovacích prostředků;

D. vzhledem k tomu, že v některých odvětvových politikách, například u vysokoškolského vzdělání, odborného vzdělávání, digitálního trhu, energetiky, zabezpečení potravin a kultury, bylo dosaženo pokroku ve spolupráci, což mělo pozitivní dopad na zahájení konstruktivní diskuse v běloruské společnosti o nezbytných reformách v zemi a na informovanost o EU; vzhledem k tomu, že EU se nicméně musí ujistit, že její prostředky nejsou využívány k potlačování organizací občanské společnosti, obránců lidských práv, nezávislých novinářů a vůdčích představitelů opozice;

E.  vzhledem k tomu, že v Bělorusku od roku 1994 neproběhly svobodné a spravedlivé volby podle právních předpisů upravujících volby, které by byly v souladu s mezinárodními normami, a vzhledem k tomu, že stávající právní předpisy silně zvýhodňují úřadujícího prezidenta; vzhledem k tomu, že OBSE/ODIHR vyslala do celého Běloruska svou dlouhodobou pozorovatelskou misi a bude koordinovat činnost krátkodobých pozorovatelů;

F.  vzhledem k tomu, že dne 2. dubna 2015 podepsal prezident Lukašenko dekret č. 3 „o prevenci sociální závislosti“, který stanoví povinnost nezaměstnaných osob pracovat pod hrozbou uvalení zvláštního poplatku do státního rozpočtu nebo administrativního opatření ve formě pokuty či správní vazby;

G. vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2015 byl zaveden nový právní předpis regulující veškeré sdělovací prostředky; vzhledem k tomu, že tento zákon vládě umožňuje ukončit činnost jakýchkoli hromadných sdělovacích prostředků, včetně on-line médií, pokud zveřejní obsah, který je považován za „nevhodný“;

H. vzhledem k tomu, že běloruské orgány konečně propustily všech šest politických vězňů, včetně bývalých kandidátů na prezidenta, a to poté, co několik let odmítaly uznat jejich existenci;

I.   vzhledem k tomu, že Rada dne 13. a 31. července 2015 revidovala restriktivní opatření vůči Bělorusku a změnila seznam osob, na které se vztahuje zákaz udělování víz a zmrazení majetku, přičemž z tohoto seznamu vypustila některé úředníky a společnosti; vzhledem k tomu, že zákaz vstupu se v současné době vztahuje na 175 osob, včetně Alexandra Lukašenka, a že všem těmto osobám a dalším 18 hospodářským subjektům byl v EU zmrazen majetek; vzhledem k tomu, že v nadcházejících měsících má být provedeno posouzení restriktivních opatření EU s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji a všem dalším faktorům, na jejichž základě byla tato opatření přijata;

J.   vzhledem k tomu, že dne 28. července 2015 proběhl v Bruselu dialog EU a Běloruské republiky o lidských právech zaměřený na celou řadu otázek, které zahrnovaly zřízení vnitrostátního orgánu pro lidská práva, svobodu projevu, shromažďování a sdružování, trest smrti, boj proti mučení a špatnému zacházení a dětská práva;

K. vzhledem k tomu, že Bělorusko sehrálo konstruktivní roli při zprostředkování dohody o příměří na Ukrajině;

L.  vzhledem k tomu, že konflikt na Ukrajině zvýšil obavy běloruské společnosti z destabilizace vnitřní situace v důsledku změny vlády;

M. vzhledem k tomu, že Bělorusko zůstává jedinou zemí v Evropě, která dosud uplatňuje trest smrti.

1.  je nadále hluboce znepokojen situací v oblasti lidských práv a základních svobod v Bělorusku, nedostatky, které během minulých voleb zjistili nezávislí mezinárodní pozorovatelé, a aktivním pronásledováním představitelů opozice v povolebním období;

2.  vítá nedávné propuštění zbývajících politických vězňů; vyzývá běloruskou vládu, aby rehabilitovala propuštěné politické vězně a v plném rozsahu jim navrátila jejich občanská a politická práva; zdůrazňuje, že by to mohl být případný první krok ke zlepšení vztahů mezi Evropskou unií a Běloruskem; zdůrazňuje však, že obdobné kroky v minulosti byly spíše symbolickými gesty a nepřispěly ke zlepšení situace v běloruské společnosti, ani ke zlepšení vztahů s EU;

3.  vyzývá Bělorusko, aby uspořádalo nadcházející prezidentské volby v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a umožnilo opozici neomezený přístup ke všem sdělovacím prostředkům, které jsou v rukou vlády, a umožnilo rovnocennou účast opozice ve volbách, zejména tím, že vytvoří nezávislé volební komise a umožní opozici přiměřené zastoupení v těchto komisích na všech úrovních, jakož i transparentní sčítání hlasů;

 

4.  očekává od běloruských orgánů, že přestanou zastrašovat nezávislé sdělovací prostředky za jejich politické názory; naléhavě vyzývá k ukončení správního stíhání a svévolného využívání článku 22 odst. 9 části II správního zákona vůči nezávislým novinářům za jejich činnost se zahraničními sdělovacími prostředky bez akreditace, což omezuje právo na svobodu projevu a svobodné šíření informací;

5.  vyjadřuje své znepokojení nad nedávným zatčením i současným trestním stíhání mladých aktivistů Maksima Piakarského, Vadzima Zharomského a Viachaslaua Kasinerau pro podezření z „výtržnictví“, které považuje za nepřiměřené, a důrazně odsuzuje násilí, kterému byli vystaveni;

6.  připomíná, že od roku 2010 bylo v Bělorusku popraveno deset osob, přičemž jen v roce 2014 byly popraveny 3 osoby a dne 18. března 2015 byl vynesen další rozsudek smrti; v této souvislosti naléhavě vyzývá Bělorusku, které je jedinou zemí v Evropě, jež stále uplatňuje trest smrti, aby se připojilo k celosvětovému moratoriu na výkon trestu smrti, což by byl první krok na cestě k jeho úplnému zrušení;

7.  vyzývá vládu Běloruska, aby dodržovala doporučení Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva týkající se zrušení prvků nucené práce v zemi;

8.  upozorňuje na situaci národnostních menšin v této zemi a jejich kulturní organizace, jejich představitelé byli v minulosti nahrazeni podle vůle státních orgánů s nimi spřízněnými osobami, čímž je porušována jedna ze základních lidských svobod: svoboda sdružování;

9.  opakovaně vyzývá běloruské orgány, aby za všech okolností zajistily dodržování demokratických zásad, lidských práv a základních svobod v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a s mezinárodními a regionálními nástroji v oblasti lidských práv, které Bělorusko ratifikovalo;

10. bere na vědomí šesté kolo konzultací mezi EU a Běloruskem o záležitostech modernizace, jež se odehrálo 3. září 2015 v Bruselu, v kterém delegace projednaly vyhlídky na spolupráci v klíčových odvětvích na základě dohod dosažených v letech 2014 a 2015; žádá ESVČ a Radu, aby zajistily, že jakákoli účast orgánů na dialogu o modernizaci bude vedena společně a na stejném základě jako účast demokratické opozice a občanské společnosti a při plném respektování demokratických zásad s cílem rozvíjet udržitelné konkurenceschopné hospodářství, zintenzivnit demokratické reformy a posilovat pluralitní společnost a právní stát;

11. podporuje politiku Komise spočívající v kritické angažovanosti vůči běloruským orgánům a vyjadřuje svou připravenost k ní i nadále přispívat mimo jiné prostřednictvím Delegace EP pro vztahy s Běloruskem; připomíná však, že EU nesmí polevit ve sledování, kde jsou používány její zdroje a musí zajistit, že nebudou použity ke zhoršení situace opozice a občanské společnosti;

12. znovu vyzývá Komisi, aby finančními i politickými prostředky podporovala úsilí běloruské občanské společnosti, nezávislých sdělovacích prostředků a nevládních organizací v Bělorusku k posílení demokratických ambicí běloruského lidu;

13. vítá pokrok dosažený v odvětvové spolupráci s Běloruskem mimo jiné v oblastech vysokoškolského vzdělání, odborné přípravy, digitálního trhu, energetiky, bezpečnosti potravin a kultury;

14. bere na vědomí zahájení rozhovorů o zjednodušení vízového režimu v lednu 2014 zaměřených na zlepšení kontaktů mezi lidmi a povzbuzování občanské společnosti; zdůrazňuje potřebu urychlit pokrok v tomto ohledu;

15. konstatuje zvýšené používání běloruštiny ve veřejném životě; dále bere na vědomí plány běloruského Ministerstva vzdělání na podporu používání běloruštiny ve vzdělání i zveřejňování legislativních aktů Ústavního soudu jak rusky, tak bělorusky;

16. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby našly nové způsoby podpory občanské společnosti v Bělorusku; v této souvislosti zdůrazňuje potřebu podporovat všechny nezávislé informační zdroje pro běloruskou společnost včetně vysílání sdělovacích prostředků v běloruském jazyce ze zahraničí;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Komisi a členským státům.

 

Právní upozornění