Postupak : 2015/2834(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0866/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0866/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0319

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 176kWORD 91k
9.9.2015
PE565.834v01-00}
PE565.840v01-00}
PE565.842v01-00}
PE565.846v01-00}
PE565.847v01-00}
PE565.848v01-00} RC1
 
B8-0866/2015}
B8-0872/2015}
B8-0874/2015}
B8-0878/2015}
B8-0879/2015}
B8-0880/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

PPE (B8‑0866/2015)

ECR (B8‑0872/2015)

EFDD (B8‑0874/2015)

Verts/ALE (B8‑0878/2015)

S&D (B8‑0879/2015)

ALDE (B8‑0880/2015)


o stanju u Bjelarusu (2015/2834(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Ramón Luis Valcárcel Siso u ime Kluba zastupnika PPE-a
Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Andrejs Mamikins u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska u ime Kluba zastupnika ECR-a
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Heidi Hautala, Rebecca Harms u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Bjelarusu (2015/2834(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije i preporuke o Bjelarusu,

–   uzimajući u obzir sastanak na vrhu Istočnog partnerstva održan u Rigi u svibnju 2015. i izjavu s tog sastanka,

–   uzimajući u obzir dijalog o ljudskim pravima između Europske unije i Republike Bjelarus od 28. srpnja 2015.,

–   uzimajući u obzir da su 22. kolovoza 2015. bjelaruske vlasti oslobodile šest političkih zatvorenika i s obzirom na popratnu izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice EU-a Federice Mogherini i povjerenika za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesa Hahna od 22. kolovoza 2015. o puštanju na slobodu političkih zatvorenika u Bjelarusu,

–   uzimajući u obzir predstojeće predsjedničke izbore koji se trebaju održati 11. listopada 2015.,

–   uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A. budući da se, unatoč zamjetnom jačanju kontakata Bjelarusa s EU-om i Sjedinjenim Državama, u Bjelarusu i dalje krše ljudska prava, između ostalog zastrašuju borci za ljudska prava, provode policijske racije usmjerene na organizacije za ljudska prava i plijeni njihova oprema te ih se pod prisilom udaljava iz Bjelarusa, kako je potvrđeno u izvješću posebnog izvjestitelja UN-a o stanju ljudskih prava u Bjelarusu;

B.  budući da je prvi službeni posjet izaslanstva Parlamenta za odnose s Bjelarusom nakon 2002. održan u Minsku 18. i 19. lipnja 2015.; budući da Europski parlament trenutačno nema službene odnose s bjelaruskim parlamentom;

C. budući da su preduvjeti za bolje odnose između EU-a i Bjelarusa znatno poboljšanje u području slobode govora i slobode medija, poštovanje političkih prava i običnih građana i oporbenih aktivista te poštovanje vladavine prava i temeljnih prava; budući da je Europska unija i dalje snažno predana daljnjem djelovanju u području zaštite ljudskih prava u Bjelarusu, uključujući slobode govora i medija;

D. budući da je postignut napredak u suradnji na nekim područjima, na primjer u visokom obrazovanju, strukovnom osposobljavanju, na digitalnom tržištu, u energetskom sektoru, u području sigurnosti hrane i u kulturi, što ima pozitivan učinak na pokretanje konstruktivne rasprave u bjelaruskom društvu o potrebnim reformama u državi i o osviještenosti o EU-u; no budući da EU mora osigurati da se njegovi resursi ne upotrebljavaju za represiju nad organizacijama civilnog društva, borcima za ljudska prava, slobodnim novinarima i vođama oporbe;

E.  budući da od 1994. u Bjelarusu nisu održani slobodni i pravedni izbori na temelju izbornog zakonodavstva koje je u skladu s međunarodno priznatim standardima i da postojeći zakon daje golemu prednost sadašnjem predsjedniku; budući da je OESS / Ured za demokratske institucije i ljudska prava uspostavio dugoročnu misiju za promatranje izbora u cijelom Bjelarusu i budući da će koordinirati rad kratkoročnih promatrača;

F.  budući da je 2. travnja 2015. predsjednik Lukašenko potpisao dekret br. 3 pod naslovom „O suzbijanju društvene ovisnosti” kojim se propisuje obvezni rad za nezaposlene osobe pod prijetnjom plaćanja posebne naknade u državni proračun ili prekršajnopravnih sankcija u obliku novčane ili zatvorske kazne;

G. budući da je 1. siječnja 2015. uveden novi zakon za reguliranje svih oblika medija; budući da se tim zakonom vladi omogućuje da ukine sve oblike masovnih medija, uključujući internetske medije, ako objave sadržaje koje ona smatra „neprimjerenima”;

H. budući da su bjelaruske vlasti konačno oslobodile svih šest političkih zatvorenika, među kojima su i bivši predsjednički kandidati, nakon što su godinama nijekale njihovo postojanje;

I.   budući da je Vijeće 13. srpnja i 31. srpnja 2015. preispitalo mjere ograničavanja prema Bjelarusu te je izmijenilo zabranu izdavanja viza i popis zamrznute imovine brišući sa njega određene dužnosnike i poduzeća; budući da 175 osoba, među kojima i Aleksandar Lukašenko, u ovom trenutku podliježe zabranama ulaska i da svi oni, uz još 18 gospodarskih subjekata, podliježu zamrzavanju imovine unutar EU-a; budući da se mjere ograničavanja koje je donio EU trebaju ocijeniti u mjesecima koji slijede, pri čemu će se u obzir uzeti posljednji događaji i svi ostali faktori na temelju kojih su te mjere poduzete;

J.   budući da je 28. srpnja 2015. u Bruxellesu održan sastanak između EU-a i Republike Bjelarus radi dijaloga o ljudskim pravima na kojemu je naglasak bio na nizu pitanja koja su uključivala uspostavljanje nacionalne institucije za ljudska prava, slobodu izražavanja, okupljanja i udruživanja, smrtnu kaznu, borbu protiv mučenja i zlostavljanja te prava djece;

K. budući da je Bjelarus imao poticajnu ulogu u omogućivanju sporazuma o prekidu vatre u Ukrajini;

L.  budući da se uslijed sukoba u Ukrajini u bjelaruskom društvu povećao strah od destabilizacije unutarnjeg stanja zbog smjene vlasti;

M. budući da je Bjelarus i dalje jedina zemlja u Europi koja provodi smrtnu kaznu;

1.  i dalje je duboko zabrinut zbog stanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u Bjelarusu te zbog nedostataka koje su tijekom proteklih izbora primijetili nezavisni međunarodni promatrači i zbog aktivnog progona opozicijskih vođa nakon izbora;

2.  pozdravlja nedavno oslobađanje preostalih političkih zatvorenika; poziva bjelarusku vladu da rehabilitira oslobođene političke zatvorenike i u potpunosti im vrati građanska i politička prava; smatra da bi to mogao biti potencijalni prvi korak prema poboljšanju odnosa između Europske unije i Bjelarusa; no ističe da su slični koraci u prošlosti često bili simbolične prirode i nisu doprinijeli ni poboljšanju stanja u bjelaruskom društvu ni boljim odnosima s EU-om;

3.  poziva Bjelarus da predstojeće predsjedničke izbore provede u skladu s međunarodno priznatim standardima, da pruži oporbi neometan pristup svim komunikacijskim sredstvima koje kontrolira Vlada i omogući joj ravnopravno sudjelovanje u izborima, osobito formiranjem neovisnih izbornih povjerenstava i omogućavanjem primjerene zastupljenosti oporbe u njima na svim razinama kao i transparentnog prebrojavanja glasova;

4.  očekuje da vlasti prestanu progoniti nezavisne medije zbog političkih razloga; poziva na ukidanje prakse prekršajnog progona i proizvoljne primjene članka 22.9. odjeljka 2. Upravnog kodeksa na slobodne novinare zbog toga što surađuju sa stranim medijima bez akreditacije, čime se ograničava pravo na slobodu izražavanja i širenje informacija;

5.  izražava zabrinutost zbog nedavnog pritvaranja i kaznenog progona mladih aktivista Maksima Piakarskog, Vadzima Žaromskog i Vjačeslava Kasineraua zbog sumnji na „maliciozni huliganizam”, što smatra nesrazmjernim, te snažno osuđuje nasilje koje su pretrpjeli;

6.  podsjeća na to da je od 2010. u Bjelarusu smaknuto deset osoba, a samo 2014. izvršena su tri smaknuća te je 18. ožujka 2015. izrečena nova smrtna kazna; u tom kontekstu potiče Bjelarus, jedinu zemlju u Europi koja još primjenjuje smrtnu kaznu, da se pridruži globalnom moratoriju na izvršenje smrtne kazne kao prvom koraku prema njezinom trajnom ukidanju;

7.  poziva vladu Bjelarusa da poštuje preporuke Odbora UN-a za gospodarska, socijalna i kulturna prava za ukidanje elemenata prisilnog rada u zemlji;

8.  skreće pozornost na položaj nacionalnih manjina u zemlji i njihovih kulturnih organizacija čije su vođe katkad zamijenjeni onima koji su podobni državnim tijelima vlasti, čime se krši jedna od temeljnih ljudskih sloboda: sloboda udruživanja;

9.  ponovno poziva bjelaruske vlasti da u svim okolnostima zajamče poštovanje demokratskih načela, ljudskih prava i temeljnih sloboda, u skladu s Općom deklaracijom o ljudskim pravima te međunarodnim i regionalnim instrumentima za ljudska prava koje je Bjelarus ratificirao;

10. prima na znanje održavanje šestog kruga konzultacija između EU-a i Bjelarusa u Bruxellesu 3. rujna 2015 o pitanjima modernizacije, tijekom kojeg su izaslanstva razgovarala o izgledima za suradnju u ključnim područjima, a na temelju sporazuma postignutih 2014. i 2015. godine; poziva ESVD i Vijeće da zajamče da se suradnja vlasti u dijalogu o modernizaciji, uz ravnopravno sudjelovanje demokratske opozicije i civilnog društva, odvija uz potpuno poštovanje demokratskih načela u cilju razvoja održivog konkurentnog gospodarstva i poticanja demokratskih reformi te pluralističkog društva i vladavine prava;

11. podupire Komisiju i njezinu politiku „kritičkog angažmanaˮ prema bjelaruskim vlastima te izražava da je spreman dati doprinos toj politici, među ostalim kroz izaslanstvo Parlamenta za odnose s Bjelarusom; no podsjeća da EU mora ostati oprezan u vezi s pitanjem kome se dodjeljuju njegova sredstva te da mora osigurati da se njima ne doprinosi pogoršanju stanja oporbe i civilnog društva;

12. ponavlja poziv Komisiji da financijski i politički podrži napore bjelaruskog civilnog društva, neovisnih medija i nevladinih organizacija u Bjelarusu radi pružanja podrške demokratskim težnjama bjelaruskog naroda;

13. pozdravlja napredak postignut u sektorskoj suradnji s Bjelarusom, između ostalog u područjima visokog obrazovanja, strukovnog osposobljavanja, digitalnog tržišta, energetskog sektora, sigurnosti hrane i kulture;

14. napominje da su u siječnju 2014. započeli pregovori o pojednostavljenju viznog režima u cilju poboljšanja izravnih međuljudskih kontakata i poticanja civilnog društva; ističe da je potrebno ubrzati napredak u tom pogledu;

15. uviđa povećanje upotrebe bjelaruskog jezika u javnom životu; prima na znanje planove Ministarstva obrazovanja da potakne upotrebu bjelaruskog jezika u obrazovanju te da se zakonodavni akti Ustavnog suda objavljuju i na ruskom i na bjelaruskom;

16. poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i Komisiju da pronađu nove načine podupiranja organizacija civilnog društva u Bjelarusu; u tom pogledu naglašava da je potrebno poduprijeti sve neovisne izvore informacija u bjelaruskom društvu, uključujući radiodifuziju na bjelaruskom jeziku iz inozemstva;

17. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Vijeću, Komisiji i državama članicama.

Pravna napomena