Διαδικασία : 2015/2879(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0998/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0998/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/10/2015 - 9.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0348

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 200kWORD 104k
7.10.2015
PE568.485v01-00}
PE568.486v01-00}
PE568.488v01-00}
PE568.493v01-00}
PE568.494v01-00}
PE568.495v01-00} RC1
 
B8-0998/2015}
B8-0999/2015}
B8-1001/2015}
B8-1006/2015}
B8-1007/2015}
B8-1008/2015} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

Verts/ALE (B8-0998/2015)

ECR (B8-0999/2015)

PPE (B8-1001/2015)

ALDE (B8-1006/2015)

GUE/NGL (B8-1007/2015)

S&D (B8-1008/2015)


σχετικά με τη θανατική ποινή (2015/2879(RSP))


Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, László Tőkés, Davor Ivo Stier, Miroslav Mikolášik, David McAllister, Dubravka Šuica, Michael Gahler, Patricija Šulin, Luděk Niedermayer, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Ramón Luis Valcárcel Siso εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Anneliese Dodds, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Neena Gill, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Jytte Guteland, Cătălin Sorin Ivan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Péter Niedermüller, Δημήτρης Παπαδάκης, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mark Demesmaeker, Joachim Starbatty, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Marcus Pretzell, Beatrix von Storch, Charles Tannock, Branislav Škripek εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Anneli Jäätteenmäki, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Τάκης Χατζηγεωργίου εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Bodil Valero, Ernest Maragall, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Jean Lambert εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Daniela Aiuto

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Θανατική Ποινή (2015/2879(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής, και ιδίως το ψήφισμα της 7ης Οκτωβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Federica Mogherini, και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thorbjørn Jagland, σχετικά με την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ημέρα κατά της θανατικής ποινής, στις 10 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα πρωτόκολλα 6 και 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη το καθεστώς της ΕΕ για τους ελέγχους των εξαγωγών ειδών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, το οποίο είναι σήμερα υπό επικαιροποίηση,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο στο Σύμφωνο αυτό,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1984, κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που εξέδωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον Σεπτέμβριο του 2015,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής (A/RES/69/186),

–  έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη του πέμπτου Παγκόσμιου Συνεδρίου κατά της θανατικής ποινής, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από τις 12 έως τις 15 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της θανατικής ποινής, στις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίως είναι ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της θανατικής ποινής, στις 10 Οκτωβρίου 2015, είναι η «ευαισθητοποίηση σε σχέση με την εφαρμογή της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περισσότερα από 160 κράτη μέλη του ΟΗΕ, με μια ποικιλία νομικών συστημάτων, παραδόσεων, πολιτισμών και θρησκευτικών καταβολών, είτε έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή είτε δεν την εφαρμόζουν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τουλάχιστον 2.466 άνθρωποι σε 55 χώρες είναι γνωστό ότι καταδικάστηκαν σε θάνατο το 2014 - μια αύξηση κατά σχεδόν 23% σε σύγκριση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, εκτελέστηκαν τουλάχιστον 607 θανατικές ποινές σε όλο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τον αριθμό των ανθρώπων που πιστεύεται ότι έχουν εκτελεστεί στην Κίνα, όπου συνέχισαν να εκτελούνται περισσότεροι άνθρωποι απ' ό,τι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο μαζί, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θανατικές καταδίκες και οι εκτελέσεις συνεχίζονται με ανησυχητικούς ρυθμούς το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των θανατικών ποινών συνδέεται στενά με τις αποφάσεις σε μαζικές δίκες για αδικήματα σχετικά με την τρομοκρατία, σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Νιγηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Τσαντ και την Τυνησία εξετάζεται το ενδεχόμενο επαναφοράς της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, συνεχίζουν να αποφασίζονται και να εκτελούνται θανατικές ποινές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρεται πως άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο δια λιθοβολισμού στο Πακιστάν, τη Νιγηρία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Ιράκ, το Σουδάν, τη Σομαλία και τη Σαουδική Αραβία, και ότι εκατοντάδες γυναίκες έχουν θανατωθεί με λιθοβολισμό για μοιχεία κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λιθοβολισμός ως θανατική ποινή θεωρείται τύπος βασανιστηρίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ κράτη προβλέπουν στη νομοθεσία τους τη θανατική ποινή για ομοφυλοφιλία (Μαυριτανία, Σουδάν, Ιράν, Σαουδική Αραβία, Υεμένη, Πακιστάν, Αφγανιστάν και Κατάρ) και ότι επαρχίες της Νιγηρίας και της Σομαλίας εφαρμόζουν επίσημα τη θανατική ποινή για σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή συχνά χρησιμοποιείται κυρίως κατά μη προνομιούχων ατόμων, ψυχασθενών ή ατόμων που προέρχονται από εθνικές ή πολιτιστικές μειονότητες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 33 κράτη εφαρμόζουν τη θανατική ποινή για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά, κάτι που οδηγεί σε περίπου 1000 εκτελέσεις ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, έχουν εκτελεστεί θανατικές ποινές για τέτοια αδικήματα στην Κίνα, το Ιράν, την Ινδονησία και τη Σαουδική Αραβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το τρέχον έτος, συνεχίστηκε η επιβολή θανατικής καταδίκης για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά στην Κίνα, την Ινδονησία, το Ιράν, το Κουβέιτ, τη Μαλαισία, τη Σαουδική Αραβία, τη Σρι Λάνκα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Βιετνάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αδικήματα αυτά μπορεί να σχετίζονται με διάφορες κατηγορίες διακίνησης ή κατοχής ναρκωτικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους 12 μήνες αυξήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο η χρήση της θανατικής ποινής για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, και ότι σε μια σειρά κρατών έχουν αυξηθεί σημαντικά οι εκτελέσεις θανατικών ποινών για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, επιδιώκεται η επαναφορά της θανατικής ποινής για τέτοια αδικήματα ή τερματίζονται από μακρού ισχύοντα μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν φέρεται πως θανάτωσε 394 παραβάτες της νομοθεσίας περί ναρκωτικών τους πρώτους έξι μήνες του 2015, σε σύγκριση με 367 καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισές από όλες τις εκτελέσεις φέτος στη Σαουδική Αραβία αφορούσαν αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά, σε σύγκριση με μόνο 4% του συνόλου το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 112 παραβάτες της νομοθεσίας περί ναρκωτικών αναμένουν εκτέλεση στην πτέρυγα μελλοθανάτων στο Πακιστάν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες κρατών μελών της ΕΕ είτε έχουν εκτελεσθεί σε τρίτες χώρες για εγκλήματα που συνδέεται με τα ναρκωτικά ή περιμένουν να εκτελεσθούν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα ορίζει ότι η θανατική ποινή μπορεί να εφαρμόζεται μόνο για «σοβαρότατα εγκλήματα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και οι ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και βασανιστήρια δήλωσαν ότι η θανατική ποινή δεν πρέπει να επιβάλλεται για αδικήματα που συνδέονται με τα ναρκωτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρεωτική θανατική ποινή και η χρήση της για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών έχει ενθαρρύνει κράτη που επιβάλλουν τη θανατική ποινή να την καταργήσουν για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν διαθέσει τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ για προγράμματα καταπολέμησης των ναρκωτικών του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) που εστιάζονται στην επιβολή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σε χώρες οι οποίες εφαρμόζουν τη θανατική ποινή για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πρόσφατες εκθέσεις ορισμένων ΜΚΟ εκφράζεται σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι τα προγράμματα κατά των ναρκωτικών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, σε χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή, ενδέχεται να ενθαρρύνουν τη διατήρηση της καταδίκης σε θάνατο και των εκτελέσεων, και εκτιμώντας ότι οι εν λόγω εκθέσεις πρέπει να αξιολογηθούν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο του ενωσιακού μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) και του προκατόχου του, του Μέσου Σταθερότητας (ΜΣ), η Επιτροπή έχει δρομολογήσει δύο μεγάλης κλίμακας περιφερειακά μέτρα καταπολέμησης των ναρκωτικών, τα προγράμματα για την οδό της κοκαΐνης και την οδό της ηρωίνης, στο πεδίο των οποίων περιλαμβάνονται χώρες που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού IcSP, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο όσον αφορά τα μέτρα κατά του οργανωμένου εγκλήματος·

1.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη χρήση της θανατικής ποινής και υποστηρίζει σθεναρά την επιβολή μορατόριουμ, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· τονίζει για μία ακόμη φορά ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ότι τελικός στόχος της ΕΕ είναι η πλήρης κατάργησή της·

2.  καταδικάζει κάθε εκτέλεση, οπουδήποτε κι αν πραγματοποιείται· εξακολουθεί να εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την επιβολή της θανατικής ποινής σε ανηλίκους και σε άτομα με ψυχική ή νοητική αναπηρία και ζητεί τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των πρακτικών αυτών, οι οποίες παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πρόσφατες μαζικές δίκες που κατέληξαν σε σωρεία θανατικών ποινών·

3.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την πρακτική του λιθοβολισμού, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες, και καλεί επειγόντως τις κυβερνήσεις των ενδιαφερομένων χωρών να θεσπίσουν άμεσα νομοθεσία για την απαγόρευση του λιθοβολισμού·

4.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να μάχονται κατά της χρήσης της θανατικής ποινής και να υποστηρίζουν σθεναρά την αναστολή της, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της, να συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις για την κατάργησή της σε παγκόσμιο επίπεδο, και να παρακινήσουν έντονα τις χώρες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη θανατική ποινή να συμμορφωθούν με τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα, να μειώσουν το πεδίο εφαρμογής και τη χρήση της θανατικής ποινής, και να δημοσιεύουν σαφή και ακριβή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων και των εκτελέσεων· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλες τις χώρες του κόσμου, και ιδίως στη Λευκορωσία, τη μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου ισχύει ακόμη η θανατική ποινή, και να χρησιμοποιεί κάθε μέσο επιρροής που διαθέτει·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε ορισμένες Πολιτείες των ΗΠΑ και ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ με στόχο την πλήρη κατάργησή της, ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού το ζήτημα της θανατικής ποινής σε όλο τον κόσμο·

6.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά τη βοήθεια και την πολιτική στήριξη, σε χώρες που σημειώνουν πρόοδο σε σχέση με την κατάργηση της θανατικής ποινής ή ενθαρρύνουν ένα οικουμενικό μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής· ενθαρρύνει τις διμερείς και πολυμερείς πρωτοβουλίες μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, τρίτων χωρών και άλλων περιφερειακών οργανισμών σχετικά με θέματα που αφορούν τη θανατική ποινή·

7.  υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή δεν συνάδει με τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί η Ένωση, καθώς και ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής από οποιοδήποτε κράτος μέλος θα αποτελούσε, συνεπώς, παραβίαση των Συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

8.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την αυξανόμενη χρήση της θανατικής ποινής στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας σε διάφορες χώρες, και για το ενδεχόμενο επαναφοράς της θανατικής ποινής σε άλλες·

9.  καταδικάζει ιδίως τη χρήση της θανατικής ποινής για την καταστολή της αντιπολίτευσης, ή για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων, ομοφυλοφιλίας ή μοιχείας, ή για άλλα ζητήματα τα οποία είτε θα θεωρούνταν ασήμαντα είτε δεν θα έπρεπε να θεωρούνται καν εγκλήματα· καλεί, συνεπώς, τα κράτη που ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία να μην εφαρμόζουν τη θανατική ποινή για τέτοιους λόγους·

10.  παραμένει απολύτως πεπεισμένο ότι οι θανατικές καταδίκες δεν αποθαρρύνουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ούτε δρουν αποτρεπτικά σε σχέση με τη χρήση ναρκωτικών· καλεί τις χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή να εφαρμόσουν εναλλακτικές στη θανατική ποινή λύσεις για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, οι οποίες να εστιάζονται κυρίως σε προγράμματα για την πρόληψη της τοξικομανίας και τον περιορισμό των επιπτώσεών της·

11.  επαναλαμβάνει τη σύστασή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οποία η κατάργηση της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά θα πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για την χρηματοδοτική συνδρομή, την τεχνική βοήθεια, την οικοδόμηση ικανοτήτων και κάθε άλλου είδους υποστήριξη για πολιτικές κατά των ναρκωτικών·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιβεβαιώσουν εκ νέου την κατηγορηματική επιταγή βάσει της οποίας η ευρωπαϊκή βοήθεια και συνδρομή, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων καταπολέμησης των ναρκωτικών του UNODC, δεν πρέπει επ’ ουδενί να διευκολύνει επιχειρήσεις των αρχών επιβολής του νόμου που καταλήγουν σε θανατικές ποινές και σε εκτελέσεις των συλληφθέντων·

13.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τους ελέγχους στις εξαγωγές των προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση θανατικής ποινής·

14.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τη βοήθεια και υποστήριξη για πολιτικές κατά των ναρκωτικών η οποία παρέχεται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις δίωξης ναρκωτικών σε χώρες οι οποίες εφαρμόζουν τη θανατική ποινή για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κατά των ναρκωτικών σε χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, περιγράφοντας ποιες διασφαλίσεις εφαρμόστηκαν όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές δεν επιτρέπουν την επιβολή θανατικών ποινών·

15.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή χωρίς άλλη καθυστέρηση τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού IcSP και να τις εφαρμόσει αυστηρά στα προγράμματα για την οδό της κοκαΐνης και την οδό της ηρωίνης·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να συμμορφωθεί με τη σύσταση στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2013-2016) όσον αφορά την «ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείου καθοδήγησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα», ώστε να εξασφαλίζεται η «αποτελεσματική ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική δράση της ΕΕ για τα ναρκωτικά»·

17.  παροτρύνει την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν οδηγίες για μια συνολική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά τη θανατική ποινή, σε σχέση με τους δεκάδες Ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτέλεση σε τρίτες χώρες, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρούς μηχανισμούς όσον αφορά την αναγνώριση, την παροχή νομικής συνδρομής και τη διπλωματική εκπροσώπηση·

18.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι η ειδική σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών, τον Απρίλιο του 2016, θα εξετάσει τη χρήση της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά και θα καταδικάσει την εφαρμογή της·

19.  υποστηρίζει όλους τους οργανισμούς του ΟΗΕ, τους διακυβερνητικούς περιφερειακούς φορείς και τις ΜΚΟ στις συνεχείς προσπάθειές τους να ενθαρρύνουν τα κράτη να καταργήσουν τη θανατική ποινή· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα αυτόν, χρησιμοποιώντας το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη κύρωση, εκ μέρους και νέων μερών, του δεύτερου προαιρετικού πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο αποβλέπει στην κατάργηση της θανατικής ποινής, αυξάνοντας, έτσι, τον αριθμό των κρατών μερών σε 81· καλεί όλα τα κράτη που δεν είναι μέρη του πρωτοκόλλου αυτού να το κυρώσουν άμεσα·

21.  καλεί τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τα πρωτόκολλα 6 και 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου να το πράξουν, ώστε να εξασφαλιστεί η ουσιαστική κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλη την περιοχή του Συμβουλίου της Ευρώπης·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου