Postupak : 2015/2876(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-1003/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-1003/2015

Rasprave :

PV 08/10/2015 - 4.3
CRE 08/10/2015 - 4.3

Glasovanja :

PV 08/10/2015 - 9.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0344

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 166kWORD 103k
7.10.2015
PE568.490v01-00}
PE568.507v01-00}
PE568.510v01-00}
PE568.511v01-00}
PE568.514v01-00}
PE568.516v01-00}
PE568.518v01-00} RC1
 
B8-1003/2015}
B8-1020/2015}
B8-1023/2015}
B8-1024/2015}
B8-1027/2015}
B8-1029/2015}
B8-1031/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8‑1003/2015)

ALDE (B8‑1020/2015)

EFDD (B8‑1023/2015)

S&D (B8‑1024/2015)

Verts/ALE (B8‑1027/2015)

PPE (B8‑1029/2015)

GUE/NGL (B8‑1031/2015)


o masovnom raseljavanju djece u Nigeriji kao posljedici napada skupine Boko Haram (2015/2876(RSP))


Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Tunne Kelam, David McAllister, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Kinga Gál, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić u ime Kluba zastupnika PPE-a
Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis, Petr Ježek u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o masovnom raseljavanju djece u Nigeriji kao posljedici napada skupine Boko Haram (2015/2876(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Nigeriji, uključujući one od 16. srpnja 2014.(1) i 30. travnja 2015.(2),

–  uzimajući u obzir prethodne izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini, među ostalima izjave od 8. i 19. siječnja, 31. ožujka, 14. i 15. travnja te 3. srpnja 2015.,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a od 28. srpnja 2015.,

–  uzimajući u obzir obraćanje nigerijskog predsjednika Muhammadua Buharija Općoj skupštini UN-a od 28. rujna 2015. te na sastanku na vrhu UN-a o borbi protiv terorizma,

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 1325 o ženama, miru i sigurnosti donesenu 31. listopada 2000.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i Povelju o pravima i dobrobiti djeteta Organizacije afričkog jedinstva (1990.),

–  uzimajući u obzir Zakon o zaštiti prava djece iz 2003. koji je usvojila savezna vlada Nigerije;

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Afričke unije o prevenciji i borbi protiv terorizma, koju je Nigerija ratificirala 16. svibnja 2003. i dodatni protokol, koji je Nigerija ratificirala 22. prosinca 2008.,

–  uzimajući u obzir Uzajamni fond EU-a za hitne slučajeve za stabilnost i rješavanje glavnih uzroka nezakonite migracije i raseljenih osoba u Africi,

–  uzimajući u obzir izvješće Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava o kršenjima i zlouporabi ljudskih prava koje počinio Boko Haram i o učinku na stanje ljudskih prava u pogođenim zemljama od 29. rujna 2015., uzimajući u obzir izjave Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o mogućnosti da se članove skupine Boko Haram optuži za ratne zločine,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Nigerija najmnogoljudnija afrička zemlja s najvećim gospodarstvom, etnički raznolika i obilježena regionalnim i vjerskim raskolom, podjelom između sjevera i juga te snažnim ekonomskim i socijalnim nejednakostima, postala bojno polje terorističke islamističke skupine Boko Haram koja se obvezala na odanost Daešu; budući da ta teroristička skupina predstavlja rastuću prijetnju za stabilnost Nigerije i zapadnoafričke regije; budući da su se nigerijske sigurnosne snage često koristile prekomjernom silom te su počinile kršenja ljudskih prava tijekom vojnih operacija za suzbijanje pobune;

 

B.  budući da je u posljednja četiri mjeseca Boko Haram ubio najmanje 1600 civila, te sada broj smrtno stradalih samo za 2015. godinu iznosi najmanje 3500 civila;

C.  budući da su od početka pobune na meti skupine Boko Haram djeca školske dobi kojoj je oduzeta mogućnost školovanja te prema podacima UNESCO-a 10,5 milijuna djece osnovnoškolske dobi u Nigeriji ne pohađa nastavu, što je najveća brojka na svijetu; budući da teroristička skupina Boko Haram, kao i skupine al-Shabaab u Somaliji, AQIM, MUJAO i Ansar Dine u Sjevernom Maliju i Talibani u Afganistanu i Pakistanu, ciljano napadaju djecu i žene koji se školuju;

D.  budući da je unatoč napredovanju nigerijskih i regionalnih oružanih snaga sve više samoubilačkih bombaških napada i napada općenito počinjeno izvan granica u susjednim zemljama, što predstavlja prijetnju stabilnosti i životima milijuna ljudi u čitavoj regiji; budući da su djeca iznimno ugrožena zbog sve teže humanitarne situacije, kao i sve goreg stanja u opskrbi hranom te pristupu obrazovanju, čistoj pitkoj vodi i medicinskoj skrbi;

E.  budući da UN procjenjuje da je zbog nasilja u državama Borno, Yobe i Adamawa broj interno raseljenih osoba nedavno drastično porastao i sada iznosi 2,1 milijuna, od čega je prema podacima Međunarodne organizacije za migracije 58 % djece; budući da je više od 3 milijuna ljudi ugroženo zbog pobune, a humanitarna pomoć potrebna je za 5,5 milijuna ljudi u području uz jezero Čad;

F.  budući da je Nigerija uspjela u provođenju većinom mirnih izbora za predsjednika i guvernere unatoč prijetnjama skupine Boko Haram da će omesti glasovanje; budući da su 11. lipnja 2015. u Abuji Nigerija i njezine susjedne zemlje, u skladu sa zaključcima iz Niameya iz siječnja 2015. o borbi protiv skupine Boko Haram, osnovale Multinacionalnu zajedničku jedinicu za posebne namjene;

G.  budući da je skupina Boko Haram od 2009. u Nigeriji otela više od 2000 žena i djevojčica, uključujući otmicu 276 djevojčica školske dobi iz Chiboka, na sjeveroistoku zemlje od 14. travnja 2014., što je događaj koji je zgranuo čitavi svijet i pokrenuo međunarodnu kampanju („Vratite naše djevojčice”) radi njihovog spašavanja; budući da gotovo godinu i pol nakon otmice više od 200 otetih djevojčica i dalje nije pronađeno;

H.  budući da je još mnogo djece od tada nestalo, oteto ili unovačeno kao borci, kućna posluga, a djevojke su izložene silovanjima i prisilnim brakovima ili ih se prisiljava da se preobrate na islam; budući da su od travnja 2015. nigerijske sigurnosne snage iz terorističkih uporišta izbavile 300 djevojčica koje su, zajedno sa 60 drugih koje su uspjele pobjeći svojim otmičarima na drugim lokacijama, aktivistima organizacije Human Rights Watch opisale svoj život u zarobljeništvu ispunjen svakodnevnim nasiljem i strahotama te fizičkim i psihičkim zlostavljanjem; budući da je prema posebnoj predstavnici UN-a za djecu i oružane sukobe, oružan sukob u sjeveroistočnoj Nigeriji protekle godine jedan od najsmrtonosnijih sukoba za djecu, te ga karakteriziraju usmrćivanja, sve češće novačenje i korištenje djece kao boraca, brojne otmice i seksualno nasilje nad djevojčicama; budući da je prema izjavama UNICEF-a više od 23 000 djece odvojeno od svojih roditelja i prisilno protjerano iz svojih domova nasiljem te traže spas u bijegu unutar Nigerije ili prelaskom granica prema Kamerunu, Čadu ili Nigeru;

I.  budući da je većina djece koja živi u izbjegličkim kampovima i kampovima za interno raseljene osobe izgubilo jednog ili više roditelja (ubijeni ili nestali), ali i braću i sestre i drugu rodbinu; budući da, unatoč brojnim međunarodnim i nacionalnim humanitarnim organizacijama koje djeluju u kampovima, uživanje osnovnih prava za mnogu od te djece, uključujući hranu, sklonište (prenapučenost i nehigijenski uvjeti), zdravlje i obrazovanje, ostaje i dalje iznimno nekvalitetno;

J.  budući da je u podregiji koju čine Nigerija, Kamerun, Čad i Niger barem 208 000 djece bez pristupa obrazovanju i 83 000 djece bez pristupa čistoj pitkoj vodi, te da je na sjeveroistoku Nigerije 23 000 djece odvojeno od svojih obitelji;

K.  budući da je sve više napada skupine Boko Haram u Nigeriji, kao i u susjednim zemljama, Kamerunu, Čadu i Nigeru; budući da Boko Haram i dalje otima djecu i žene kako bi prenosili eksplozivne naprave te ih bez njihova znanja koriste kao bombaše samoubojice; budući da su neke od onih koji su zatražili utočište na području uz jezero Čad na teritoriju Čada napali ti isti teroristi;

L.  budući da je u lipnju 2015. EU dodijelio 21 milijun EUR u humanitarnoj pomoći za pomoć raseljenim osobama u Nigeriji i susjednim zemljama zahvaćenim nasiljem terorističkih organizacija;

M.  budući da UNICEF, zajedno s vladama i partnerima u Nigeriji, Kamerunu, Čadu i Nigeru povećava svoje djelovanje kako bi pomogao tisućama djece i članovima njihovih obitelji u tom području osiguravajući im pristup pitkoj vodi, obrazovanju, savjetovanju i psihološkoj pomoći, kao i cjepivima i liječenju za kroničnu neishranjenost; budući da je UNICEF primio samo 32 % od ukupnih 50,3 milijuna koliko je potrebno ove godine za pružanje humanitarne pomoći u čitavoj regiji jezera Čad;

N.  budući da su se, prema podacima organizacije Human Rights Watch, mnoge otete žene i djevojčice koje su spašene, pobjegle ili oslobođene, vratile kući trudne te im je prijeko potrebna reproduktivna zdravstvena njega ili njega za majke, dok druge ne mogu niti obaviti osnovni zdravstveni pregled nakon silovanja niti dobiti skrb nakon proživljene traume, potporu socijalne službi ili savjetovanje u vezi sa silovanjem; budući da je Europska komisija izjavila da u slučajevima kada je trudnoća uzrok nepodnošljive patnje žene moraju imati pristup cijelom nizu zdravstvenih usluga povezanih sa spolnim i reproduktivnim zdravljem u skladu s njihovim zdravstvenim stanjem, što znači da međunarodno humanitarno pravo u svakom slučaju treba imati prednost;

1.  snažno osuđuje zločine skupine Boko Haram, uključujući terorističke napade i samoubilačke bombaške napade u Čadu, Kamerunu i Nigeru; suosjeća sa žrtvama tih napada te izražava sućut svim obiteljima koje su izgubile voljene osobe; osuđuje neprestano nemilosrdno nasilje u nigerijskim državama Borno, Yobe i Adamawa te u drugim gradovima u zemlji;

2.  osuđuje činove koji su doveli do masovnih odvođenja nevine djece te poziva na trenutnu koordiniranu međunarodnu akciju kako bi se pružila potpora UN-ovim agencijama i nevladinim organizacijama u sprječavanju toga da odvedena djeca i mladi budu izloženi seksualnom ropstvu, drugom obliku seksualnog nasilja i otmicama te da ih teroristička skupina Boko Haram prisili na sudjelovanje u oružanom sukobu protiv civila, vlade i vojnih ciljeva u Nigeriji; naglašava da je iznimno važno na odgovarajući način zaštititi prava djece u Nigeriji u kojoj je više od 40 % ukupnog stanovništva u dobi od 0 do 14 godina;

3.  vjeruje da bi se u slučaju djece koja su prethodno bila povezana sa skupinom Boko Haram ili drugim oružanim skupinama kao alternativa sudskom gonjenju i pritvaranju trebale razmotriti nepravosudne mjere;

4.  pozdravlja nedavnu izjavu Europske komisije o osiguranju dodatnih sredstava za povećanje hitne humanitarne pomoći toj regiji; izražava, međutim, duboku zabrinutost zbog razlike između sredstava za obveze i stvarnih plaćanja koje šira međunarodna zajednica izdvaja za operacije UNICEF-a u toj regiji; poziva donatore da bez odgode ispune svoje obveze kako bi se riješio problem kronične potrebe za dostupnosti osnovnih usluga, kao što su pitka voda, osnovna zdravstvena skrb i obrazovanje;

5.  poziva nigerijskog predsjednika i novoizabranu saveznu vladu da donesu snažne mjere kako bi se zaštitilo civilno stanovništvo, da se stavi poseban naglasak na zaštitu žena i djevojčica, da u borbi protiv ekstremizma prava žena i djece budu prioritet, da osiguraju pomoć žrtvama i sudski progone zločince, te da na svim razinama zajamče sudjelovanje žena u donošenju odluka;

6.  poziva nigerijsku vladu da, kao što je obećao predsjednik Buhari, pokrene hitnu, neovisnu i temeljitu istragu zločina prema međunarodnom pravu i drugih ozbiljnih kršenja ljudskih prava koja su počinile sve strane u oružanom sukobu;

7.  pozdravlja promjenu vojne vlasti te zahtijeva da se sva kršenja ljudskih prava i zločini koje su počinili i teroristi i nigerijske sigurnosne snage istraže kako bi se riješio problem nepostojanja odgovornosti koji je uočen za mandata bivšeg predsjednika; pozdravlja obećanje predsjednika Buharija da će istražiti dokaze da su nigerijske vojne snage ozbiljno prekršile ljudska prava te da su počinile ratne zločine i djela koja mogu predstavljati zločine protiv čovječnosti;

8.  apelira na predsjednika Savezne Republike Nigerije da se suoči s izazovima tako što će održati sva obećanja dana u predizbornoj kampanji te u najnovijim izjavama, od kojih su najvažnija poražavanje terorističke prijetnje, postavljanje poštovanja ljudskih prava i humanitarnog prava u središte vojnih operacija, vraćanje djevojčica iz Chiboka te svih otetih žena i djece zdravih i živih, rješavanje sve većeg problema neuhranjenosti, borba protiv korupcije i nekažnjavanja kako bi se obeshrabrila buduća kršenja, te rad na postizanju pravde za svaku žrtvu;

9.  poziva nigerijske vlasti i međunarodnu zajednicu da blisko surađuju i pojačaju napore kako bi se preokrenuli postojeći trendovi koji dovode do daljnjeg raseljavanja stanovništva; pozdravlja odlučnost koju je pokazalo 13 zemalja sudionica na Regionalnom sastanku na vrhu u Niameyu 20. i 21. siječnja 2015., a posebno spremnost Čada da se protiv terorističkih prijetnji skupine Boko Haram bori zajedno s Kamerunom i Nigerijom; poziva Multinacionalnu zajedničku jedinicu za posebne namjene (MNJTF) da tijekom vođenja operacija protiv skupine Boko Haram savjesno poštuje međunarodna ljudska prva i humanitarno pravo; ponavlja da samo vojni pristup neće biti dovoljan za suzbijanje pobune skupine Boko Haram;

10.  podsjeća na to da je Boko Haram potekao iz pritužbi na loše upravljanje, sveopću korupciju i velike nejednakosti u nigerijskom društvu; poziva nigerijske vlasti da iskorijene korupciju, loše upravljanje i neučinkovitost javnih ustanova i vojske te da promiču pošteno oporezivanje; poziva da se u suradnji sa susjednim zemljama donesu mjere kojima bi lišili Boko Haram izvora nezakonitih prihoda, a posebno od krijumčarenja i trgovine ljudima,

11.  apelira na međunarodnu zajednicu da pomogne Nigeriji i susjednim zemljama koje su primile izbjeglice (Kamerunu, Čadu i Nigeru) te da pruži svu potrebnu medicinsku i psihološku pomoć osobama kojima je to potrebno; apelira na vlasti u podregiji da ženama i djevojčicama koje su bile silovane olakšaju pristup cijelom nizu zdravstvenih usluga povezanih sa spolnim i reproduktivnim zdravljem u skladu sa zajedničkim člankom 3. Ženevskih konvencija; ističe potrebu da se primjenjuje univerzalna norma za postupanje sa žrtvama silovanja u ratu te da se osigura prvenstvo međunarodnog humanitarnog prava u oružanim sukobima; u potpunosti suosjeća sa ženama i djecom koji su preživjeli okrutni terorizam koji provodi Boko Haram; poziva da se uspostave specijalizirani programi obrazovanja za žene i djecu žrtve rata te za cijelo društvo kako bi im se pomoglo da nadvladaju strahote koje su proživjeli, kako bi im se pružile odgovarajuće i sveobuhvatne informacije, kako bi im se pomoglo u borbi protiv stigmatizacije i socijalne isključenosti te da postanu korisni članovi društva;

12.  poziva Europsku komisiju na davanje prednosti pomoći djeci i mladima u Nigeriji, Kamerunu, Čadu i Nigeru koji su ostali bez svega s posebnom pozornosti na njihovu zaštitu od svih oblika okrutnosti i rodno uvjetovanog nasilja, na dostupnosti obrazovanja, zdravstvene skrbi i pitke vode u okviru Uzajamnog fonda EU-a za hitne slučajeve za stabilnost i rješavanje glavnih uzroka nezakonite migracije i raseljenih osoba u Africi;

13.  poziva nigerijske vlasti da poduzmu mjere kako bi se olakšao povratak raseljenih osoba, posebno djece, zajamčila njihova sigurnost te kako bi se pružila potpora nevladinim organizacijama u njihovim nastojanjima da poboljšaju uvjete kampova za raseljene osobe i to, između ostalog, poboljšanjem higijenskih uvjeta i sanitarnih čvorova kako bi se spriječilo moguće širenje bolesti;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i parlamentu Savezne Republike Nigerije, predstavnicima ECOWAS-a i Afričkoj uniji.

 

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0008.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0185.

Pravna napomena