Procedure : 2015/2969(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-1263/2015

Indgivne tekster :

RC-B8-1263/2015

Forhandlinger :

PV 26/11/2015 - 4.2

Afstemninger :

PV 26/11/2015 - 11.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0413

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 282kWORD 80k
25.11.2015
PE571.087v01-00}
PE571.091v01-00}
PE571.092v01-00}
PE571.095v01-00}
PE571.097v01-00}
PE571.098v01-00}
PE573.309v01-00} RC1
 
B8-1263/2015}
B8-1267/2015}
B8-1268/2015}
B8-1271/2015}
B8-1273/2015}
B8-1274/2015}
B8-1277/2015} RC1

forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

Verts/ALE (B8-1263/2015)

ECR (B8-1267/2015)

EFDD (B8-1268/2015)

PPE (B8-1271/2015)

ALDE (B8-1273/2015)

S&D (B8-1274/2015)

GUE/NGL (B8-1277/2015)


om den politiske situation i Cambodja (2015/2969(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann for PPE-Gruppen
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen
Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den politiske situation i Cambodja (2015/2969(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Cambodja,

–  der henviser til EU's lokale erklæring af 27. oktober 2015 om situationen i Cambodja,

–  der henviser til erklæringen fra talsmanden for FN's generalsekretær om Cambodja af 17. november 2015,

–  der henviser til den pressemeddelelse, der blev udstedt den 30. oktober 2015 af talspersonen for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, Ravina Shamdasani,

–  der henviser til erklæringerne fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Cambodja, professor Rhona Smith, af 23. november 2015 og 24. september 2015,

–  der henviser til rapporten af 20. august 2015 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Cambodja,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution af 2. oktober 2015 om Cambodja,

–  der henviser til erklæringen fra EU-Udenrigstjenestens talsperson den 15. juli 2015 om loven om foreninger og NGO'er i Cambodja,

–  der henviser til erklæringen af 22. juni 2015 fra FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed,

–  der henviser til FN's menneskerettighedskomités konkluderende observationer af 27. april 2015 om den anden periodiske rapport om Cambodja,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere fra 2008,

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Cambodja fra 1997,

–  der henviser til artikel 35 i den cambodjanske forfatning, som garanterer retten til foreningsfrihed og retten til at deltage aktivt i nationens politiske, økonomiske, sociale og kulturelle liv,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at de cambodjanske myndigheder den 13. november 2015 udstedte en arrestordre på lederen af det største oppositionsparti, Det Nationale Redningsparti (CNRP), Sam Rainsy, som i øjeblikket befinder sig i udlandet, og til, at Cambodjas Nationalforsamling den 16. november ekskluderede ham, fratog ham hans parlamentariske immunitet og dermed udsatte ham for risikoen for at blive arresteret, når han vender tilbage til landet, i forbindelse med en syv år gammel injuriesag;

B.  der henviser til, at Sam Rainsy den 20. november 2015 blev indkaldt af en domstol til at møde op til afhøring den 4. december i forbindelse med en opdatering på hans Facebook-profil, der blev foretaget af en oppositionssenator, Hong Sok Hour, som har været anholdt siden august måned på anklager om forfalskning og anstiftelse efter at have lagt en video på Sam Rainsys Facebook-profil, som indeholder et angiveligt falsk dokument vedrørende grænsetraktaten med Vietnam fra 1979;

C.  der henviser til, at en gruppe demonstranter, der støttede regeringen, den 26. oktober 2015 brutalt overfaldt to parlamentsmedlemmer fra oppositionspartiet (CNRP), Nhay Chamrouen og Kong Sakphea, i Phnom Penh og udgjorde en sikkerhedsmæssig fare for Nationalforsamlingens første næstformands private residens; der henviser til, at rapporter antydede, at politiet og andre statslige sikkerhedsstyrker kiggede på, mens angrebene fandt sted;

D.  der henviser til, at oppositionspartiets næstformand, Kem Sokha, den 30. oktober 2015 blev fjernet fra sin post som første næstformand for Nationalforsamlingen af regeringspartiet Cambodjansk Folkeparti (CPP) under en samling, der blev boycottet af CNRP; der henviser til, at tildelingen af posten som næstformand til CNRP var en af de vigtigste indrømmelser, som regeringspartiet CPP gav CNRP i juli 2014 for at få bragt dets ét år lange boykot af parlamentet efter valget i 2013 til ende;

E.  der henviser til, at premierminister Hun Sen har været ved magten i over 30 år, og at hans sikkerhedsstyrker nyder straffrihed for alvorlige menneskerettighedskrænkelser;

F.  der henviser til, at 11 oppositionsaktivister har afsonet fængselsdomme på mellem syv og tyve år for at deltage i eller lede "oprør";

G.  der henviser til, at de to politiske partier, CPP og CNRP, indgik en politisk våbenhvile i 2014, som gav forhåbninger om begyndelsen på en ny fase med konstruktiv bilæggelse af politiske uoverensstemmelser; der henviser til, at det politiske klima i Cambodja fortsat er spændt på trods af aftalen;

H.  der henviser til, at retten til ytringsfrihed er knæsat i artikel 41, og retten til deltagelse i politik i artikel 35 i Cambodjas forfatning;

I.  der henviser til, at den nylige offentliggørelse af loven om foreninger og NGO'er (LANGO) trods udbredt kritik fra civilsamfundet og det internationale samfund har givet de statslige myndigheder vilkårlige beføjelser til at afvikle eller blokere for oprettelsen af organisationer, der forsvarer menneskerettighederne, og allerede er begyndt at hæmme civilsamfundsaktiviteter og have afskrækkende indvirkning på indsatsen for at opretholde menneskerettighederne i Cambodja;

J.  der henviser til, at FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed har erklæret, at civilsamfundet i Cambodja har været udelukket fra processen med at udarbejde loven om foreninger og NGO'er;

K.  der henviser til, at Cambodjas regering godkendte lovforslaget om fagforeninger den 13. november 2015;

L.  der henviser til, at EU er Cambodjas største partner målt på udviklingsbistand med en ny bevilling for perioden 2014-2020 på 410 mio. EUR; der henviser til, at EU støtter en bred vifte af menneskerettighedsinitiativer, der gennemføres af cambodjanske ikke-statslige organisationer (NGO'er) og andre civilsamfundsorganisationer; der henviser til, at Cambodja er stærkt afhængig af udviklingsbistand;

1.  giver udtryk for dyb bekymring over det stadig dårligere klima for oppositionspolitikere og -aktivister såvel som for menneskerettighedsaktivister, sociale aktivister og miljøaktivister i Cambodja og fordømmer alle voldshandlinger og politisk motiverede anklager, straffe og domme mod oppositionspolitikere, aktivister og menneskerettighedsforkæmpere i Cambodja;

2.  opfordrer indtrængende Cambodjas myndigheder til at tilbagekalde arrestordren og frafalde alle anklager mod oppositionsleder Sam Rainsy og CNRP-medlemmer af Nationalforsamlingen og Senatet, herunder senator Hong Sok Hour og CNRP-aktivister og -organisatorer, således at de får lov til at arbejde frit uden frygt for anholdelse eller forfølgelse, samt til at gøre en ende på politisk brug af domstolene til at retsforfølge folk på politisk motiverede og opdigtede anklager;

3.  opfordrer Nationalforsamlingen til øjeblikkeligt at genindsætte Sam Rainsy og genoprette hans parlamentariske immunitet;

4.  opfordrer indtrængende Cambodjas regering til at anerkende den legitime og nyttige rolle, som civilsamfundet, fagforeningerne og den politiske opposition spiller ved at bidrage til Cambodjas generelle økonomiske og politiske udvikling;

5.  tilskynder regeringen til at arbejde frem imod at styrke demokratiet og retsstaten samt til at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, hvilket indbefatter en fuldstændig overholdelse af de forfatningsmæssige bestemmelser om pluralisme og forenings- og ytringsfrihed;

6.  minder om, at et trusselsfrit miljø med demokratisk dialog er afgørende for politisk stabilitet, demokrati og et fredeligt samfund i landet, og opfordrer indtrængende regeringen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at garantere sikkerheden for alle demokratisk valgte repræsentanter i Cambodja, uanset deres politiske tilhørsforhold;

7.  bemærker, at "dialogkulturen" mellem lederne af CPP og CNRP bragte håb om, at Cambodjas demokrati var inde på en positiv kurs; opfordrer Cambodjas regering og oppositionen til at gå i seriøs og meningsfuld dialog med hinanden;

8.  opfordrer regeringen til at tilsikre fuldstændige og upartiske undersøgelser med deltagelse af FN, som kan føre til retsforfølgning af alle dem, der var ansvarlige for det nylige brutale angreb på de to CNRP-medlemmer af Nationalforsamlingen, som blev udført af medlemmer af sikkerhedsstyrkerne, og for militærets og politiets brug af overdreven magt til at undertrykke demonstrationer, strejker og sociale uroligheder;

9.  opfordrer indtrængende regeringen til at ophæve loven om foreninger og NGO'er, hvis nylige offentliggørelse har givet de statslige myndigheder vilkårlige beføjelser til at afvikle eller blokere for oprettelsen af organisationer, der forsvarer menneskerettighederne, og som allerede er begyndt at have afskrækkende indvirkning på indsatsen for at opretholde menneskerettighederne i Cambodja;

10.  opfordrer indtrængende regeringen og parlamentet til at sikre reelle og oprigtige høringer af alle dem, der bliver berørt af lovforslag, som f.eks. lovene om fagforeninger, internetkriminalitet og telekommunikation, og til at sørge for, at lovteksterne er i overensstemmelse med Cambodjas forpligtelser på menneskerettighedsområdet i henhold til den nationale lovgivning og folkeretten;

11.  opfordrer den cambodjanske regering til at sætte en stopper for vilkårlige tilbageholdelser og mistænkelige forsvindinger og give frivillige organisationer og menneskerettighedsorganisationer lov til at operere frit; opfordrer den cambodjanske regering til for alvor at undersøge Khem Sapaths forsvinden;

12.  opfordrer de relevante statslige myndigheder til at standse retsforfølgelsen af menneskerettighedsforkæmpere i henhold til andre gældende love, som anvendes til at forfølge dem for deres menneskerettighedsarbejde, og til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle dem, der sidder fængslet for politisk motiverede og opdigtede anklager;

13.  opfordrer medlemsstaterne, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen til i overensstemmelse med EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati straks at tage ovenstående bekymringer og henstillinger op over for de cambodjanske myndigheder;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, sekretariatet for Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer, FN's Menneskerettighedsråd samt Kongeriget Cambodjas regering og nationalforsamling.

 

Juridisk meddelelse