Förfarande : 2015/2957(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-1278/2015

Ingivna texter :

RC-B8-1278/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/11/2015 - 11.6

Antagna texter :

P8_TA(2015)0417

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 266kWORD 68k
25.11.2015
PE573.310v01-00}
PE573.312v01-00}
PE573.314v01-00}
PE573.315v01-00} RC1
 
B8-1278/2015}
B8-1280/2015}
B8-1282/2015}
B8-1283/2015} RC1

i enlighet med artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ALDE (B8-1278/2015)

PPE (B8-1280/2015)

S&D (B8-1282/2015)

ECR (B8-1283/2015)


om en ny strategi för djurs välbefinnande för 2016–2020 (2015/2957(RSP))


Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik för PPE-gruppen
Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin för S&D-gruppen
James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen
Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om en ny strategi för djurs välbefinnande för 2016–2020 (2015/2957(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 43 i EUF-fördraget om den gemensamma jordbrukspolitikens och den gemensamma fiskeripolitikens funktion,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 februari 2012 om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015 (COM(2012)0006/2),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2012 om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012-2015(1),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s lagstiftning på området djurs välbefinnande bidrar till lika villkor inom unionen och därmed till en välfungerande inre marknad.

B.  De europeiska medborgarna har ett starkt intresse för djurs välbefinnande och skulle vilja kunna göra mer välgrundade val som konsumenter.

C.  De nationella bestämmelserna om djurs välbefinnande får inte stå i strid med den inre marknadens principer.

D.  Djurens välbefinnande hänger samman med djur- och folkhälsan.

E.  Eftersom EU:s bestämmelser och de nationella bestämmelserna om djurs välbefinnande är komplexa och tolkas på olika sätt skapas rättslig osäkerhet, samtidigt som producenterna i vissa medlemsstater drabbas av stora konkurrensnackdelar.

F.  Djurskyddsnivån inom EU är bland de högsta i världen.

G.  Djurens välbefinnande bör förbättras ytterligare baserat på rådande vetenskapliga rön och med vederbörlig hänsyn till effektiviteten och konkurrenskraften inom jordbrukets boskapsskötsel. Enhetliga standarder för djurs välbefinnande i hela EU skulle gynnas av en definition av god djurhållning.

H.  Det är viktigt med en hög djurskyddsnivå för att garantera hållbarhet, även om det medför investeringar och ytterligare driftskostnader som inte fördelas proportionerligt över hela livsmedelskedjan.

1.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utan dröjsmål genomföra de kvarstående punkterna från EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015.

2.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att utvärdera den befintliga strategin och att utarbeta en ny och ambitiös strategi för djurskydd och djurs välbefinnande för perioden 2016–2020, så att man kan bygga på det arbete som gjorts inom den tidigare strategin och garantera ett fortsatt ramverk som tillhandahåller höga standarder för djurs välbefinnande i alla medlemsstater.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera en uppdaterad, heltäckande och tydlig rättslig ram som till fullo uppfyller kraven i artikel 13 i EUF-fördraget. Parlamentet betonar dock än en gång att djurskyddsnivåerna under inga omständigheter får sänkas för att förenkla administrationen. Parlamentet betonar att dessa mål inte utesluter varandra.

4.  Europaparlamentet betonar att artikel 13 i EUF-fördraget är av allmän, övergripande giltighet, och därmed lika viktig som bestämmelser om jordbruket, miljön eller konsumentskyddet.

5.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet sitter i pågående förhandlingar och har antagit rättsakter som tar upp frågor som rör djurs välbefinnande, såsom djurhälsa, avelstekniska villkor, organisk produktion och officiella kontroller.

6.  Europaparlamentet erkänner de ansträngningar som jordbrukare redan har gjort vad gäller djurs välbefinnande i de olika medlemsstaterna.

7.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att, i de fall det finns tydliga vetenskapliga bevis som pekar på problem med djurs välbefinnande, anpassa de politiska instrumenten eller införa nya för att lösa dessa problem. Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka genomförandet i medlemsstaterna av den EU-lagstiftning som gäller djurs välbefinnande.

8.  Europaparlamentet uttrycker oro över det faktiska genomförandet och tillämpningen av EU:s nuvarande lagstiftning om djurs välbefinnande, med tanke på hur komplexa och många de relevanta rättsakterna är. Parlamentet betonar att bättre tillämpning av och överensstämmelse med befintlig lagstiftning bör vara det huvudsakliga målet för alla bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande.

9.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att både vara mer ambitiös när det gäller att inkludera och prioritera ömsesidiga standarder för djurs välbefinnande som ett icke-handelspolitiskt problem i sin handelspolitik och i förhandlingarna om internationella handelsavtal, och främja djurs välbefinnande i tredjeländer genom att kräva likvärdiga standarder för importerade djur och produkter, åtföljda av strikta kontroller.

10.  Europaparlamentet understryker betydelsen av en tillräcklig finansiering för den gemensamma jordbrukspolitiken som är förenlig med vår ambitionsnivå, för att förhindra omlokalisering av produktion och handel till länder och kontinenter med lägre standarder för djurs välbefinnande.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla, utbyta och sprida vetenskapligt grundad bästa praxis och att stödja innovation och forskning om nya metoder och tekniker för djurs välbefinnande.

12.  Europaparlamentet påminner om att det förekommer obalanser i livsmedelskedjan, som gör att primärproducenten missgynnas, och att denna situation begränsar omfattningen av investeringarna i djurs välbefinnande på gårdsnivå.

13.  Europaparlamentet påminner om att producenterna är överbelastade med administrativa krav och att i en ständig strävan efter administrativ förenkling bör denna europeiska strategi undvika att göra den nuvarande bördan ännu tyngre. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa stabilitet och förutsägbarhet för investeringar i sektorn samtidigt som en rättvis konkurrens på internationell nivå garanteras.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

(1)

EUT C 349 E, 29.11.2013, s. 62.

Rättsligt meddelande