Postup : 2015/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-1348/2015

Predkladané texty :

RC-B8-1348/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0474

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 385kWORD 109k
15.12.2015
PE573.384v01-00}
PE573.394v01-00}
PE573.395v01-00}
PE573.396v01-00}
PE573.397v01-00}
PE573.398v01-00}
PE573.400v01-00} RC1
 
B8-1348/2015}
B8-1352/2015}
B8-1353/2015}
B8-1354/2015}
B8-1355/2015}
B8-1356/2015}
B8-1357/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8‑1348/2015)

Verts/ALE (B8‑1352/2015)

PPE (B8‑1353/2015)

S&D (B8‑1354/2015)

ALDE (B8‑1355/2015)

GUE/NGL (B8‑1356/2015)

EFDD (B8‑1357/2015)


o situácii v Burundi (2015/2973(RSP))


Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy, Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE
Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward v mene skupiny S&D
Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Notis Marias v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL
Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, José Bové, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Burundi (2015/2973(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na Arušskú dohodu o mieri a zmierení pre Burundi z 28. augusta 2000,

–  so zreteľom na Ústavu Burundi, a najmä na jej článok 96,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie z 13. decembra 2015 podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federici Mogheriniovej a komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu o zhoršujúcej sa situácii v Burundi,

–  so zreteľom na závery Rady o konzultáciách medzi EÚ a Burundi podľa článku 96 Dohody z Cotonou prijaté 8. decembra 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2248 (2015) z 12. novembra 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zástupcu generálneho tajomníka OSN Jana Eliassona, predsedníčky Komisie Africkej únie Nkosazany Dlaminiovej-Zumovej a podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 12. novembra 2015 o Burundi,

–  so zreteľom na rozhodnutia Mierovej a bezpečnostnej rady AÚ z 13. júna, 17. októbra a 13. novembra 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na vyhlásenia, ktoré vydalo Východoafrické spoločenstvo (EAC) 31. mája a 6. júla 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 9. decembra 2015 o situácii v Burundi,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/1755 z 1. októbra 2015 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi,

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. marca, z 18. mája, 22. júna a zo 16. novembra 2015 o Burundi,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o situácii v Burundi(1),

–  so zreteľom na list, ktorý schválila Rada 26. októbra 2015 a ktorý obsahuje žiadosť o začatie konzultácií s burundskými orgánmi podľa článku 96 Dohody z Cotonou,

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátorky Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensoudovej zo 6. novembra 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže bezpečnostná situácia v Burundi sa v posledných dňoch výrazne zhoršila po útokoch na tri vojenské tábory v Bujumbure; keďže burundské bezpečnostné sily zabili najmenej 87 osôb 11. a 12. decembra 2015; keďže mnohé z týchto zabití vykazujú znaky náhodného zabíjania;

B.  keďže v článku 96 ústavy Burundi a článku 7 ods. 3 Protokolu II arušskej dohody o mieri a zmierení sa stanovuje, že prezident nemôže byť vo funkcii viac ako dve funkčné obdobia; keďže prezident Pierre Nkurunziza zastáva tento úrad od roku 2005 a v roku 2010 bol znovu zvolený;

C.  keďže v Burundi sa 29. júna 2015 uskutočnili parlamentné a miestne voľby a 21. júla 2015 prezidentské voľby; keďže oba volebné procesy medzinárodné spoločenstvo nepovažuje za transparentné, inkluzívne, slobodné ani dôveryhodné; keďže Africká únia (AÚ) preto odmietla vyslať pozorovateľov na sledovanie volieb, EÚ pozastavila svoju volebnú misiu do Burundi a veľká časť burundskej opozície sa rozhodla voľby bojkotovať;

D.  keďže kandidatúra prezidenta Nkurunzizu na tretie funkčné obdobie a jeho následné opätovné zvolenie vo voľbách 21. júla 2015 uvrhli krajinu do najhlbšej politickej krízy od konca občianskej vojny;

E.  keďže burundská vláda nezohľadnila rozhodnutia a odporúčania, ktoré prijali AÚ a Východoafrické spoločenstvo (EAC) 13. júna 2015, resp. 6. júla 2015 a ktorých úplné vykonávanie by bolo pripravilo podmienky pre dôveryhodné voľby otvorené pre všetkých;

F.  keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) a ďalších organizácií pre ľudské práva došlo v krajine počas predvolebného a povolebného obdobia k politicky motivovaným porušovaniam ľudských práv, zneužívaniam ľudských práv a násilným činom namiereným proti aktivistom opozície, obhajcom ľudských práv a najmä novinárom vrátane Pierra Clavera Mbonimpu, ktorého syna našlí mŕtveho po tom, ako ho zatkla polícia, Marguerite Barankitseovej, Antoina Kaburaheho a Boba Ruguriku; keďže panuje rozšírený názor, že tieto činy sú väčšinou, ale nie výlučne, spojené so štátnymi inštitúciami; keďže hlavnú zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti v Burundi a ochranu svojho obyvateľstva na základe dodržiavania zásad právneho štátu, ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, nesie burundská vláda;

G.  keďže viac ako 200 000 ľudí je v dôsledku zhoršenia politickej situácii v Burundi vysídlených alebo hľadajú útočisko v susedných krajinách; keďže v júli 2015 EÚ zintenzívnila svoju humanitárnu pomoc a uvoľnila ďalších 4,5 milióna EUR na pomoc vysídlenému obyvateľstvu;

H.  keďže Burundi je jednou z najmenej rozvinutých krajín sveta; keďže takmer polovica (45 %) z 10,6 milióna obyvateľov Burundi je vo veku do 15 rokov (deti do 5 rokov predstavujú 19,9 %); keďže Burundi je na prvom mieste svetového indexu hladu, pričom 3 z piatich detí trpia spomaleným rastom; keďže v rokoch 2013 až 2014 kleslo Burundi o 2 miesta zo 178. na 180. v indexe ľudského rozvoja OSN, keďže štyria z piatich obyvateľov Burundi žijú z menej než 1,25 USD na deň a keďže 66,9 % obyvateľstva žije pod hranicou chudoby;

I.  keďže 26. októbra 2015 požiadala EÚ o začatie konzultácií podľa článku 96 dohody z Cotonou s cieľom vyšetriť nedodržiavanie podstatných prvkov dohody, najmä v oblasti ľudských práv, demokratických zásad a právneho štátu; keďže tieto konzultácie sa začali 8. decembra 2015;

J.  keďže 8. decembra 2015 EÚ uviedla, že pozície Burundi počas konzultácii podľa článku 96 Dohody z Cotonou znemožňujú napraviť neschopnosť Burundi dodržiavať kľúčové prvky jeho partnerstva s EÚ; keďže EÚ takisto zastala názor, že pozície Burundi neumožňujú uspokojivú odpoveď na rozhodnutia Rady Africkej únie pre mier a bezpečnosť zo 17. októbra a 13. novembra 2015, najmä pokiaľ ide o potrebu čo najskoršieho otvorenia úprimného a inkluzívneho dialógu na základe arušskej dohody;

K.  keďže patová politická situácia v Burundi poznačená nedostatkom dialógu medzi burundskými zainteresovanými stranami, a tým aj zhoršením bezpečnostnej a hospodárskej situácie, má vážne dôsledky pre obyvateľstvo a predstavujú vážne riziko pre stabilitu regiónu, v ktorom sa počas nasledujúcich dvoch rokov majú uskutočniť viaceré voľby (Uganda, Kongo, Rwanda);

L.  keďže medzinárodné spoločenstvo zohráva významnú úlohu ako garant arušských dohôd; keďže celé doterajšie regionálne a subregionálne úsilie zamerané na riešenie krízy a obnovenie dialógu medzi všetkými politickými silami neprinieslo pozitívne výsledky;

M.  keďže 1. augusta 2015 sa politická opozícia a občianska spoločnosť stretli v Addis Abebe, aby vytvorili národnú radu pre obnovenie arušských dohôd a zásad právneho štátu;

N.  keďže 23. septembra 2015 prezident podpísal dekrét o vytvorení národnej komisie pre vnútorný burundský dialóg, ktorá mala v období šiestich mesiacov viesť rokovania; keďže občianska spoločnosť prejavila veľké pochybnosti, pokiaľ ide o prípadné výsledky práce tejto komisie, pretože väčšina predstaviteľov opozície alebo občianskej spoločnosti, ktorí vystupujú proti tretiemu funkčnému obdobiu prezidenta Nkurunzizu, čelí stíhaniu z dôvodu vyvolania povstania a účasti na pokuse o prevrat 13. mája 2015; keďže predseda nového národného zhromaždenia Pascal Nyabenda uviedol, že „osoby zapojené do organizácie a realizácie prevratu [...] nebudú mať účasť na dialógu“;

O.  keďže AÚ, EÚ a USA zaviedli zmrazenie aktív a zákaz cestovania pre vládu a predstaviteľov opozície, ktorých kroky a vyhlásenia prispievajú k pretrvávaniu násilia a bránia v hľadaní politického riešenia krízy v Burundi;

P.  keďže USA a viacero iných krajín odporučilo svojim občanom, aby vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu okamžite opustili Burundi;

Q.  keďže 17. októbra 2015 Mierová a bezpečnostná rada AÚ požiadala o dokončenie plánovania pre prípad nepredvídaných udalostí, aby v prípade, že si to situácia vyžiada, mohla byť do Burundi vyslaná misia na predchádzanie násiliu v krajine pod africkým vedením, a dohodla sa na začatí dôkladného vyšetrovania prípadov porušovania ľudských práv a ďalších činov páchaných na civilnom obyvateľstve Burundi;

R.  keďže generálny tajomník Organizácie Spojených národov Pan Ki-Mun predložil Bezpečnostnej rade 30. novembra 2015 na základe vývoja situácie tri návrhy s odporúčaniami týkajúcimi sa revízie mandátu prítomnosti OSN v Burundi, aby pripravil cestu pre mierovú misiu ako posledné riešenie v prípade, ak by došlo k zhoršeniu krízy;

S.  keďže bude nasadený podporný tím OSN s cieľom podporiť vnútorný dialóg v Burundi, poskytnúť poradenstvo vláde pri posilňovaní inštitúcií právneho štátu a otázkach odzbrojenia, koordinovať s regionálnymi aktérmi, monitorovať a podávať správy o situácii v krajine a uľahčiť plánovanie OSN pre väčšiu prítomnosť v Burundi;

T.  keďže AÚ a iní medzinárodní aktéri opakovane vyzvali na skutočný a inkluzívny dialóg so všetkými zainteresovanými stranami založený na dodržiavaní arušskej dohody a burundskej ústavy s cieľom nájsť konsenzuálne riešenie konfliktu v Burundi; keďže EÚ a OSN túto pozíciu podporujú;

U.  keďže sprostredkovateľské úsilie pokračuje s plnou podporou AÚ, EÚ a OSN s cieľom podporiť vnútorný burundský dialóg a nájsť konsenzuálne a mierové riešenie krízy v Burundi;

V.  keďže EÚ významne prispieva do ročný rozpočtu Burundi, ktorého približne polovica pochádza z medzinárodnej pomoci, a nedávno pridelila Burundi 432 miliónov EUR z Európskeho rozvojového fondu 2014 – 2020;

W.  keďže burundské orgány prostredníctvom dekrétu 530/1597 pozastavili činnosti 10 organizácií pre ľudské práva, konkrétne ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, Fontaine-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP a SPPDF, a zablokovali ich bankové účty;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad vážnou politickou a bezpečnostnou situáciou v Burundi, rýchlo sa zhoršujúcou humanitárnou situáciou a možnými dôsledkami pre bezpečnosť a stabilitu celého subregiónu;

2.  dôrazne odsudzuje nedávne násilné útoky a nárast prípadov porušovania a zneužívania ľudských práv vrátane vrážd, mimosúdnych popráv, porušovania telesnej integrity, prípadov mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, svojvoľného zatýkania a nezákonného zadržiavania vrátane zadržiavania detí, zaberania škôl vojskom a porušovania slobody tlače a prejavu, ako aj častého výskytu beztrestnosti; žiada podrobné a nezávislé vyšetrenie prípadov zabitia a násilia a na postavenie páchateľov týchto aktov pred súd;

3.  žiada okamžité ukončenie násilia, porušovania ľudských práv a politického zastrašovania oponentov a okamžité odzbrojenie všetkých ozbrojených skupín prepojených na politické strany v prísnom súlade s medzinárodným právom a ľudskými právami;

4.  nalieha na všetky strany, aby vytvorili podmienky potrebné na obnovenie dôvery a podporu národnej jednoty, a žiada okamžité obnovenie inkluzívneho a transparentného národného dialógu, do ktorého sa zapoja vláda, opozičné strany a zástupcovia občianskej spoločnosti;

5.  zdôrazňuje, že tento dialóg zameraný na dosiahnutie trvalého mieru, bezpečnosti a stability a na obnovu demokracie a právneho štátu v záujme občanov Burundi, by mal vychádzať z arušskej dohody a burundskej ústavy, čo si vyžaduje súlad s medzinárodným právo a zmluvami;

6.  poukazuje najmä na prítomnosť mnohých mladých ľudí vrátane detí vo veku do 18 rokov v ozbrojených skupinách v Burundi a žiada preto medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo osobitnú pozornosť ich opätovnému začleneniu a podpore ich účasti na mierovom politickom procese;

7.  žiada, aby sa všetky strany v Burundi zdržali akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo ohroziť mier a bezpečnosť v krajine; dôrazne odsudzuje všetky verejné vyhlásenia zamerané na podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči rôznym skupinám burundskej spoločnosti, ktoré by mohli zhoršiť súčasné napätie, a vyzýva všetkých aktérov, aby sa zdržali takýchto vyhlásení;

8.  pripomína burundským orgánom ich povinnosť zaistiť bezpečnosť na území krajiny a zaručiť dodržiavanie ľudských práv, občianskych a politických práv a základných slobôd, ako sa stanovuje v burundskej ústave, Africkej charte ľudských práv a práv národov a v iných medzinárodných a regionálnych nástrojoch v oblasti ľudských práv;

9.  v tejto súvislosti pripomína, že partnerstvo EÚ s Burundi sa riadi Dohodou z Cotonou a že všetky strany sú povinné dodržiavať a plniť podmienky tejto dohody, najmä dodržiavanie ľudských práv; pripomína najmä, že v článku 96 Dohody z Cotonou sa stanovuje možnosť zaviesť konzultačné postupy v prípadoch nedodržiavania ľudských práv, demokratických zásad a zásad právneho štátu, a v tejto súvislosti víta rozhodnutie EÚ začať konzultácie, ako sa ustanovuje v tomto článku;

10.  rázne odsudzuje porušenie arušskej dohody prezidentom Nkurunzizom tým, že vykonal prísahu na tretie prezidentské volebné obdobie;

11.  naliehavo žiada burundské orgány, aby prispeli k objasneniu masových zločinov spáchaných v rokoch 1962 až 2008, a to prostredníctvom súdnych a mimosúdnych opatrení, ako sú Komisia pre pravdu a zmierenie a osobitné tribunály podporujúce národné zmierenie;

12.  víta sprostredkovateľské úsilie pod vedením EAC s podporou AÚ a OSN s cieľom uľahčiť dialóg medzi burundskými zainteresovanými stranami; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby podporovala toto sprostredkovateľské úsilie; vyzýva vládu Burundi a ostatné zainteresované strany, aby s mediátorom plne spolupracovali;

13.  vyjadruje vážne znepokojenie nad počtom obetí a prípadov závažných porušení ľudských práv hlásených od vypuknutia krízy; vyzýva príslušné orgány, aby uskutočnili dôkladné a rýchle vyšetrenie okolností a motívov týchto zločinov a zabezpečili, aby boli zodpovedné osoby postavené pred súd; opätovne zdôrazňuje, že nemôže existovať beztrestnosť pre tých, ktorí sú zodpovední za prípady vážneho porušovania ľudských práv; vyzýva orgány, aby zabezpečili, že školy zostanú bezpečným miestom vzdelávania; vyzýva prokurátorku MTS, aby dôsledne sledovala situáciu v Burundi, a podporuje jej vyhlásenie zo 6. novembra 2015;

14.  žiada zrušenie dekrétu 530/1597, ktorým sa ustanovuje dočasné pozastavenie činnosti viacerých organizácií pre ľudské práva, a vyzýva na okamžité zrušenie zmrazenia ich bankových účtov, aby tieto organizácie mohli slobodne vykonávať svoju činnosť;

15. požaduje bezpečný návrat novinárov a obhajcov ľudských práv v exile, znovuotvorenie médií, ktorých činnosť bola ukončená po neúspešnom pokuse o štátny prevrat 14. mája 2015, a stiahnutie obvinení novinárov z priamej či nepriamej účasti na neúspešnom prevrate;

16.  je osobitne znepokojený dramatickou úrovňou diskriminácie a kriminalizácie osôb LGBTI v Burundi; opätovne pripomína skutočnosť, že sexuálna orientácia je súčasťou slobody prejavu a práva na súkromie zaručeného v medzinárodným práve v oblasti ľudských práv, podľa ktorého sa zásady rovnosti a nediskriminácie musia dodržiavať a musí sa zaručiť právo na slobodu prejavu; vyzýva preto Národné zhromaždenie a vládu v Burundi, aby zrušili články trestného zákona, ktoré diskriminujú osoby LGBTI;

17. zdôrazňuje závažný vplyv krízy na deti a vyzýva Komisiu, aby sa aj naďalej angažovala s medzinárodnými partnermi s cieľom zabezpečiť poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti, vrátane základných liekov, bezpečný prístup k vzdelaniu a ochranu detí pred všetkými formami násilia, a zaručiť prístup k ďalším sociálnym službám;

18.  víta skutočnosť, že AÚ vyslala pozorovateľov a odborníkov v oblasti dodržiavania ľudských práv s cieľom monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv, a zdôrazňuje, že spolupráca s nimi je dôležitá v záujme zjednodušenia vykonávania ich mandátu; okrem toho vyzýva Medzinárodný trestný súd, aby v rámci svojej jurisdikcie vyšetril údajné porušovanie ľudských práv počas nedávnej krízy;

19.  víta cielené sankcie, ktoré schválila EÚ, v súlade s rozhodnutím AÚ uvaliť cielené sankcie vrátane zákazu cestovať a zmrazenia majetku voči občanom Burundi, ktorých konanie a vyjadrenia prispievajú k pokračovaniu násilia a bránia snahám o dosiahnutie politického urovnania krízy; vyzýva EÚ, aby rozšírila tieto sankcie na všetky osoby, ktorých konanie predstavuje hrozbu pre mier a stabilitu v regióne, podnecuje nenávisť a porušuje arušskú dohodu;

20.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vzhľadom na vývoj verenej konzultácie podľa článku 96 Dohody z Cotonou by zvážili zmrazenie všetkej nehumanitárnej pomoci, ktorá sa poskytuje burundskej vláde, až pokým vládne sily nezastavia nadmerné používanie sily a porušovanie ľudských práv, ktoré zaznamenal Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, a nenájde sa politické riešenie na základe celospoločenského dialógu v Burundi, a presmerovanie pomoci s cieľom posilniť občiansku spoločnosť; domnieva sa, že EÚ by mala riešiť základné problémy nerovnosti, chudoby a chronickej podvýživy s cieľom dosiahnuť nedávno schválené ciele udržateľného rozvoja;

21.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s pokračujúcim hromadným odchodom burundských utečencov do susedných krajín; opätovne potvrdzuje svoju podporu všetkým humanitárnym organizáciám, ktoré pracujú v teréne, a susedným hostiteľským krajinám; vyzýva medzinárodné spoločenstvo a humanitárne organizácie, aby naďalej poskytovali pomoc všetkým osobám, z ktorých sa v dôsledku konfliktu stali utečenci a vysídlenci; víta záväzok EÚ zvýšiť finančnú podporu a humanitárnu pomoc na riešenie naliehavých potrieb týchto skupín obyvateľstva;

22.  vyzýva Africkú úniu, OSN a EÚ, aby sa vážne zaoberali regionálnym rozmerom a zamedzili akejkoľvek ďalšej destabilizácii regiónu posilnením svojej prítomnosti na mieste, najmä udržiavaním trvalého politického dialógu medzi krajinami v regióne; naliehavo žiada AÚ, aby v tejto súvislosti zvážila nasadenie v koordinácii s Bezpečnostnou radou OSN mierovej misie pod africkým velením, ak sa bezpečnostná situácia v Burundi v oblasti ľudských práv ešte viac zhorší;

23.  naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogheriniovú, aby pokračovala v úsilí o okamžité prepustenie Richarda Spirosa Hagabimanu, policajta gréckeho pôvodu v Burundi, ktorý bol protiprávne uväznený a mučený, pretože 28. júla 2015 ako policajt odmietol strieľať do davu;

24.  domnieva sa, že problémy v Burundi sú prepojené so spormi o kontrole nad úrodnou poľnohospodárskou pôdou, nerovnosťou príjmov a diskrimináciou; požaduje v tejto súvislosti zriadenie zodpovedného regulačného rámca, ktorý by určoval spôsob dodržiavania ľudských práv a záväzkov týkajúcich sa sociálnych a environmentálnych noriem korporáciami;

25.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vláde a parlamentu Burundi, Rade ministrov AKT – EÚ, Komisii, Rade, Východoafrickému spoločenstvu a vládam jeho členských štátov, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, inštitúciám Africkej únie a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0275.

Právne oznámenie