Procedure : 2015/3017(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-1409/2015

Indgivne tekster :

RC-B8-1409/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2015 - 9.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0464

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 285kWORD 82k
16.12.2015
PE574.479v01-00}
PE574.480v01-00}
PE574.481v01-00}
PE574.484v01-00}
PE574.487v01-00}
PE574.489v01-00}
PE574.491v01-00} RC1
 
B8-1409/2015}
B8-1410/2015}
B8-1411/2015}
B8-1414/2015}
B8-1417/2015}
B8-1419/2015}
B8-1421/2015} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

EFDD (B8-1409/2015)

Verts/ALE (B8-1410/2015)

ALDE (B8-1411/2015)

ECR (B8-1414/2015)

PPE (B8-1417/2015)

GUE/NGL (B8-1419/2015)

S&D (B8-1421/2015)


om situationen i Maldiverne (2015/3017(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann, Ivana Maletić for PPE-Gruppen
Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli, Miroslav Poche for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen
Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen
Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Maldiverne (2015/3017(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Maldiverne, særlig beslutningerne af 16. september 2004(1) og af 30. april 2015(2),

−  der henviser til den endelige rapport af 22. marts 2014 fra EU's valgobservationsmission til parlamentsvalget i Republikken Maldiverne,

−  der henviser til den fælles lokale erklæring af 30. september 2014 om trusler mod civilsamfundet og menneskerettighederne i Maldiverne, som blev udstedt af EU-delegationen efter aftale med EU-medlemsstaternes ambassader samt Norges og Schweiz' ambassader i Colombo, som er akkrediteret til Maldiverne,

−  der henviser til erklæringen af 12. marts 2015 fra formanden for Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Landene i Sydasien om arrestationen af Maldivernes tidligere præsident Mohamed Nasheed samt til skrivelse af 10. april 2015 fra formanden for Parlamentets Udenrigsudvalg til udenrigsministeren for Republikken Maldiverne,

−  der henviser til erklæringen af 14. marts 2015 fra talspersonen for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik vedrørende dommen over tidligere præsident Mohamed Nasheed,

−  der henviser til den erklæring, der den 5. november 2015 blev afgivet af talspersonen for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den maldiviske præsidents erklæring om undtagelsestilstand i Maldiverne,

−  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Maldiverne har tiltrådt,

−  der henviser til den erklæring, der den 18. marts 2015 blev afgivet af FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra’ad Al-Hussein, om retssagen mod tidligere præsident Mohamed Nasheed,

−  der henviser til udtalelsen fra FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse nr. 33/2015 (Maldiverne) af 4. september 2015,

−  der henviser til dokumentation af 6. maj 2015 om Menneskerettighedsrådets seneste universelle regelmæssige gennemgang af Maldiverne,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at afviklingen af præsidentvalget i 2013, hvor Abdulla Yameen Abdul Gayoom kom til magten, var præget af uregelmæssigheder;

B.  der henviser til, at Mohamed Nasheed – den første demokratisk valgte præsident i Maldiverne – den 13. marts 2015 blev idømt 13 års fængsel på grundlag af politisk motiverede anklager, og til, at FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse fordømte dette; der henviser til, at retssagen var præget af uregelmæssigheder; der henviser til, at andre tidligere embedsmænd, herunder tidligere vicepræsident Ahmed Adeeb og tidligere forsvarsministre Mohamed Nazim og Tholhath Ibrahim, også er blevet arresteret og fængslet;

C.  der henviser til, at der er blevet udtrykt bekymring over det yderst politisk motiverede maldiviske retsvæsen, som i årenes løb har misbrugt dets beføjelser og handlet til fordel for det regerende parti og imod oppositionspolitikere;

D.  der henviser til, at Maldivernes regering den 4. november 2015 erklærede undtagelsestilstand, og at denne blev tilbagekaldt efter seks dage, hvilket synes at være sket som et middel til at imødegå regeringsfjendtlige masseprotester, og der henviser til, at regeringen i vid udstrækning blev fordømt for at suspendere borgernes grundlæggende rettigheder og for at give militæret og politiet beføjelse til at foretage vilkårlige efterforskninger og anholdelser;

E.  der henviser til, at politiet i Maldiverne den 27. og 28. november 2015 spredte demonstranter med tåregas og peberspray og arresterede mere end en halv snes demonstranter, som krævede den tidligere præsident og andre fængslede politiske ledere løsladt;

F.  der henviser til, at Mahfooz Saeed – menneskerettighedsadvokat og medlem af tidligere præsident Mohamed Nasheeds juridiske hold – blev angrebet den 4. september 2015;

G.  der henviser til, at et i 1953 vedtaget moratorium for dødsstraf i Maldiverne (herunder udskudte domme over mindreårige) blev omstødt i april 2014;

H.  der henviser til, at parlamentet har vedtaget lovgivning, der gør det til en landsforræderisk handling at opfordre til indførelse af begrænsende foranstaltninger og andre associerede sanktioner over for Maldivernes regering og dens medlemmer;

I.  der henviser til, at Den Interparlamentariske Unions udvalg om parlamentsmedlemmers menneskerettigheder har udpeget Maldiverne som et af de værste lande i verden med hensyn til angreb på oppositionspolitikere, der rutinemæssigt trues, arresteres og fængsles; der henviser til, at ytringsfriheden, herunder mediefrihed, forsamlingsfrihed og demokratiske pluralisme i stigende grad trues, og at hundredvis af regeringsfjendtlige demonstranter er blevet anholdt og stillet over for anklager;

J.  der henviser til, at der også hersker bekymring over tiltagende islamisk militarisme i Maldiverne og over antallet af radikaliserede unge mænd og kvinder, der angiveligt har tilsluttet sig ISIS; der henviser til, at Maldiverne vurderes at have det største antal ISIS-rekrutter pr. indbygger i forhold til alle andre lande;

K.  der henviser til, at Ahmed Rilwan, en regeringskritisk journalist, som "forsvandt" i august 2014, stadig er forsvundet og nu frygtes at være død;

L.  der henviser til, at bander og radikale islamistgrupper – angiveligt i samarbejde med politiet – ofte angriber institutioner, organisationer og enkeltpersoner, der er kritiske over for regeringens foranstaltninger, eller som er anklaget for at fremme ateisme, hvilket skaber et intimiderende klima;

M.  der henviser til, at civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere oplever stigende chikane, trusler og angreb, herunder den tidligere Menneskerettighedskommission i Maldiverne (HRCM), som højesteretten kritiserede for at have indgivet en rapport til FN's Menneskerettighedsråds universelle regelmæssige gennemgang;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over den gradvise forringelse af de demokratiske standarder og de tiltagende autoritære tendenser i Maldiverne, som skaber et klima præget af frygt og politiske spændinger, der kan bringe de senere års positive resultater i forbindelse med befæstelsen af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet i landet i fare;

2.  beklager undertrykkelsen af politiske modstandere; opfordrer regeringen i Maldiverne til omgående og betingelsesløst at løslade tidligere præsident Mohamed Nasheed, tidligere vicepræsident Ahmed Adeeb, tidligere forsvarsministre Tholhath Ibrahim og Mohamed Nazim, Sheikh Imran Abdulla samt andre politiske fanger og rense dem for alle anklager; er ligeledes bekymret over den tidligere præsidents forværrede sundhedstilstand;

3.  gentager sin ekstreme utilfredshed med de alvorlige uregelmæssigheder i forbindelse med retssagen mod tidligere præsident Mohamed Nasheed;

4.  opfordrer den maldiviske regering til at sikre domstolenes upartiskhed og til at respektere princippet om en retfærdig procedure og retten til en retfærdig, upartisk og uafhængig rettergang; understreger behovet for at afpolitisere landets retsvæsen og sikkerhedstjenester;

5.  udtrykker i denne forbindelse sin store bekymring for så vidt angår afskedigelsen af den offentlige anklager og minder regeringen om, at den offentlige anklagemyndighed er et uafhængigt forfatningsmæssigt organ under Maldivernes forfatning, og at den offentlige anklager skal sættes i stand til at udføre sit legitime forfatningsmæssige mandat uden vilkårlig politisk indblanding eller intimidering fra andre dele af den offentlige forvaltning;

6.  er dybt bekymret over den konstante udhuling af menneskerettighederne, herunder den udøvende myndigheds misbrug af undtagelsestilstanden i Maldiverne i Maldiverne, og over risikoen for, at denne udhuling forværres yderligere; minder Republikken Maldiverne om dens internationale forpligtelser med hensyn til at respektere menneskerettighederne, herunder børns rettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder;

7.  opfordrer til, at der oprettes en reel dialog mellem alle politiske parter om fremtiden for denne skrøbelige østat;

8.  opfordrer regeringen i Maldiverne til at overholde og fuldt ud støtte retten til at demonstrere og retten til ytringsfrihed, forenings- og forsamlingsfrihed, samt til ikke at søge at begrænse disse rettigheder; opfordrer ligeledes Maldivernes regering til at sætte en stopper for straffriheden for selvtægtsudøvere, som har brugt vold mod mennesker, der arbejder for religiøs tolerance, fredelige demonstranter, kritiske medier og civilsamfundet; opfordrer Maldiverne til at overholde sine internationale forpligtelser fuldt ud;

9.  opfordrer den maldiviske regering til at beskytte rettighederne for prodemokratiske aktivister, moderate muslimer, tilhængere af sekularisme, og dem, der er imod fremme af den wahhabistisk-salafistiske ideologi i Maldiverne, og til at sikre deres ret til at deltage i alle områder af det offentlige liv i Maldiverne;

10.  minder om, at mediefrihed er hjørnestenen i et velfungerende demokrati; opfordrer regeringen og myndighederne i Maldiverne til at sikre tilstrækkelig beskyttelse af journalister og menneskerettighedsforkæmpere, som oplever angreb som følge af deres legitime arbejde, og til i denne forbindelse at tillade en behørig efterforskning af den forsvundne Ahmed Rilwan, overfaldet på Mahfooz Saeed og angrebene og truslerne mod journalister, medlemmer af civilsamfundet og uafhængige institutioner;

11.  opfordrer som et hasteanliggende til at genindføre moratoriet for dødsstraf med henblik på dets afskaffelse, og til at foretage en revision af straffeloven med henblik på at stoppe brugen af korporlig afstraffelse;

12.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udstede omfattende advarsler om Maldivernes menneskerettighedshistorik til turister, der planlægger at tage dertil; opfordrer ligeledes EU-Udenrigstjenesten til nøje at overvåge menneskerettighedssituationen og den politiske situation i Maldiverne;

13.  opfordrer EU og dets medlemsstater til på grund af de fortsatte demokratiske tilbageskridt og den forværrede menneskerettighedssituation i Maldiverne at indføre restriktive foranstaltninger i form af målrettede sanktioner med henblik på at indefryse aktiver i udlandet, som tilhører visse medlemmer af den maldiviske regering og deres ledende tilhængere i det maldiviske erhvervsliv samt til at indføre et rejseforbud for dem;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaterne og Maldivernes regering og parlament.

 

 

(1)

Vedtagne tekster, P6_TA(2004)0017.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0180.

Juridisk meddelelse