Procedūra : 2016/2520(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0082/2016

Pateikti tekstai :

RC-B8-0082/2016

Debatai :

PV 21/01/2016 - 12.2
CRE 21/01/2016 - 12.2

Balsavimas :

PV 21/01/2016 - 14.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0023

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 442kWORD 109k
20.1.2016
PE575.984v01-00}
PE575.988v01-00}
PE575.989v01-00}
PE575.993v01-00}
PE575.997v01-00}
PE576.002v01-00}
PE576.003v01-00} RC1
 
B8-0082/2016}
B8-0086/2016}
B8-0087/2016}
B8-0091/2016}
B8-0095/2016}
B8-0100/2016}
B8-0121/2016} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

Verts/ALE (B8-0082/2016)

EFDD (B8-0086/2016)

ECR (B8-0087/2016)

PPE (B8-0091/2016)

ALDE (B8-0095/2016)

GUE/NGL (B8-0100/2016)

S&D (B8-0121/2016)


dėl padėties Etiopijoje (2016/2520(RSP))


Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu
Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu
Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Etiopijoje (2016/2520(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Etiopijos ir ypač į paskutines per 2015 m. gegužės 20 d. plenarinį posėdį vykusias diskusijas šiuo klausimu,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 23 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai pareiškimą dėl neseniai įvykusių susirėmimų Etiopijoje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 20 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Etiopijos Federacinės Demokratinės Respublikos užsienio reikalų ministro Tedroso Adhanomo bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į pranešimą spaudai dėl 2016 m. sausio 13 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Etiopijos Federacinės Demokratinės Respublikos užsienio reikalų ministro Tedroso Adhanomo susitikimo,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 27 d. EIVT atstovo spaudai pareiškimą dėl rinkimų Etiopijoje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 10 d. JT specialiojo pranešėjo teisės į saviraiškos laisvę skatinimo ir apsaugos klausimais Davido Kaye deklaraciją dėl Etiopijos žurnalistų paleidimo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos atliktą naujausią visuotinį periodinį Etiopijos vertinimą,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Etiopijos Federacinės Demokratinės Respublikos Konstituciją, kuri buvo priimta 1994 m. gruodžio 8 d., ir ypač į III skyriaus nuostatas dėl pagrindinių teisių ir laisvių, žmogaus teisių ir demokratinių teisių,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. Etiopijos ratifikuotą Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį arba baudimą,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į JT Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2015 m. gegužės 24 d. buvo surengti naujausi visuotiniai rinkimai, po kurių Etiopijos tautos revoliucinis demokratinis frontas (EPRDF) liko valdančiąja partija ir laimėjo visas vietas nacionaliniame parlamente – tai įvyko iš dalies dėl to, jog rinkimų proceso metu nebuvo užtikrintos galimybės reikšti kritiką ar skirtingas nuomones; kadangi gegužės mėn. federaliniai rinkimai vyko tvyrant bendrai baimės ir nerimo dėl nepakankamo Nacionalinės rinkimų komisijos nepriklausomumo atmosferai; kadangi EPRDF yra valdžioje jau 24 metus nuo tada, kai 1991 m. buvo nuversta karinė vyriausybė;

B.  kadangi per pastaruosius du mėnesius didžiausiame Etiopijos regione Oromijoje, kurioje gyvena didžiausia Etiopijos etninė grupė, nuvilnijo masinių protestų prieš sostinės Adis Abebos ribų plėtimo, dėl kurio ūkininkams kilo pavojus būti nuvarytiems nuo jų žemės, banga;

C.  kadangi, tarptautinių žmogaus teisių organizacijų duomenimis, saugumo pajėgos į apskritai taikius protestus atsakė nužudydamos mažiausiai 140 protestuotojų ir dar daugiau jų sužeisdamos ir tai gali būti didžiausia nuo 2005 m. po rinkimų siautėjusio smurto Etiopiją ištikusi krizė; kadangi, priešingai, vyriausybė pripažino tik dešimčių žmonių ir 12 saugumo pajėgų narių žūtį;

D.  kadangi 2016 m. sausio 14 d. vyriausybė nusprendė atšaukti ginčytiną plataus masto miesto plėtros planą; kadangi, įgyvendinus šį planą, miesto ribos padidėtų 20 kartų; kadangi plečiant Adis Abebą jau buvo perkelta milijonai Oromijos ūkininkų, kurie atsidūrė už skurdo ribos;

E.  kadangi Etiopija yra didžiulę religinę ir kultūrinę įvairovę turinti šalis; kadangi kai kurios didžiausios etninės bendruomenės, ypač oromai ir somaliai (Ogadenas), buvo marginalizuotos suteikiant amharams ir tigrajams pranašumą ir joms menkai atstovaujama politikos srityje;

F.  kadangi Etiopijos valdžios institucijos, žiauriai slopindamos protestus Oromijos regione, savavališkai suėmė daugybę taikių protestuotojų, žurnalistų ir opozicinių partijų lyderių; kadangi suimtieji gali būti kankinami ir patirti netinkamą elgesį;

G.  kadangi vyriausybė daugiausia taikius protestuotojus vadina teroristais, taikydama Kovos su terorizmu įstatymą (Įstatymas Nr. 652/2009) ir naudodama prieš juos karines pajėgas;

H.  kadangi 2015 m. gruodžio 23 d. valdžios institucijos suėmė didžiausios Oromijos teisiškai registruotos politinės partijos Oromų federalistų kongreso (OFC) pirmininko pavaduotoją Bekele Gerbą; kadangi B. Gerba buvo įkalintas ir, kaip pranešama, netrukus po to paguldytas į ligoninę; kadangi nežinoma, kur jis šiuo metu yra;

I.  kadangi kiti OFC lyderiai per pastarąsias savaites buvo savavališkai suimti arba, kaip tvirtinama, jiems faktiškai paskirtas namų areštas;

J.  kadangi tai ne primas kartas, kai Etiopijos saugumo pajėgos, atsakydamos į taikius protestus, dalyvauja vykdant sunkius žmogaus teisių pažeidimus, ir kadangi žinoma, kad Etiopijos vyriausybė sistemingai varžo saviraiškos ir asociacijų laisvę ir draudžia žmonėms reikšti skirtingas nuomones ar nepritarimą vyriausybės politikai, tokiu būdu ribodama pilietinę ir politinę erdvę, be kita ko, vykdydama politinį persekiojimą pagal žiaurų kovos su terorizmo įstatymą, naikindama nepriklausomą žiniasklaidą, griaudama svarbų pilietinės visuomenės judėjimą ir varžydama opozicines politines partijas;

K.  kadangi 2015 m. gruodžio mėn. žymiausi aktyvistai, kaip antai Getachew Shiferaw (leidinio „Negere Ethiopia“ vyriausiasis redaktorius), Yonathan Teressa (interneto aktyvistas) ir Fikadu Mirkana (Oromijos radijas ir televizija) buvo savavališkai suimti, nors Etiopijos valdžios institucijos dar nepateikė jokių kaltinimų;

L.  kadangi Etiopijos vyriausybė plačiu mastu varžo nepriklausomą pilietinę visuomenę ir žiniasklaidą; kadangi, Žurnalistų gynimo komiteto 2014 m. atlikto kalėjimų surašymo duomenimis, Etiopija buvo ketvirtoje vietoje pasaulyje pagal kalinamų žurnalistų skaičių: mažiausiai 17 žurnalistų buvo už grotų, 57 žiniasklaidos profesionalai buvo palikę Etiopiją per penkerius ankstesnius metus ir dėl oficialaus spaudimo buvo uždaryta nemažai nepriklausomų leidinių; kadangi Etiopija Žurnalistų gynimo komiteto 2015 m. sąraše iš 10 griežčiausią cenzūrą turinčių šalių buvo ketvirtoje vietoje;

M.  kadangi daugybė sąžinės kalinių, ankstesniais metais įkalintų tik todėl, kad teisėtai naudojosi savo saviraiškos ir nuomonės laisve, įskaitant žurnalistus ir opozicinių politinių partijų narius, tebėra kalinami; kadangi kai kurie iš jų buvo nuteisti nesąžininguose teismuose, kai kurie dar teisiami, o kiti toliau kalinami nepateikus kaltinimų – tarp jų Eskinder Nega, Temesghen Desalegn, Solomon Kebede, Yesuf Getachew, Woubshet Taye, Saleh Edris ir Tesfalidet Kidane;

N.  kadangi 2014 m. birželio mėn. buvo suimtas Britanijos ir Etiopijos pilietis ir tremtyje gyvenantis opozicinės partijos lyderis Andargachew Tsege; kadangi A. Tsege prieš keletą metų buvo nuteistas mirties bausme jam nedalyvaujant ir laukia mirties bausmės vykdymo vienutėje praktiškai nuo pat suėmimo dienos;

O.  kadangi pagal Etiopijos labdaros organizacijų ir bendrijų deklaravimo įstatymą reikalaujama, kad teisių gynimo veikla užsiimančios organizacijos turi 90 proc. pajamų veiklai gauti iš vietos šaltinių, ir dėl šios priežasties sumažėjo pilietinės visuomenės organizacijų aktyvumas, o daugelis jų išnyko; kadangi Etiopija atmetė kelių šalių per šios šalies teisių padėties tyrimą atliekant 2014 m. gegužės mėn. Žmogaus teisių tarybos visuotinį periodinį vertinimą pateiktas rekomendacijas pakeisti Labdaros organizacijų ir bendrijų deklaravimo įstatymą ir Kovos su terorizmu įstatymą;

P.  kadangi Etiopijos vyriausybė de facto taikė daug naftos ir dujų atsargų turinčio Ogadeno regiono Etiopijoje blokadą; kadangi tarptautinės žiniasklaidos ir humanitarinių grupių mėginimai vykdyti veiklą šiame regione ir teikti žinias iš jo laikomi kriminaliniais nusikaltimais, už kuriuos baudžiama pagal Kovos su terorizmu įstatymą; kadangi pranešama apie karo nusikaltimus ir sunkius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos prieš Ogadeno gyventojus įvykdė kariuomenė ir vyriausybinės sukarintos pajėgos;

Q.  kadangi pranešama, kad Etiopijos, antros pagal gyventojų skaičių Afrikos šalies, ekonomika yra viena iš sparčiausiai augančių Afrikoje: vidutinis augimas per praėjusį dešimtmetį buvo 10 proc.; kadangi, nepaisant to, ji lieka viena skurdžiausių šalių, kurioje vienam gyventojui tenkantis BVP yra 632 JAV doleriai; kadangi 2014 m. Žmogaus socialinės raidos indekse iš 187 šalių Etiopijai tenka 173 vieta;

R.  kadangi Etiopijai tenka svarbus vaidmuo regione ir ji gauna politinę paramą iš Vakarų pagalbos teikėjų ir daugumos savo kaimynių regione, daugiausiai dėl to, kad joje įsikūrusi Afrikos Sąjunga ir kad ji prisideda prie JT taikos palaikymo veiksmų, saugumo užtikrinimo ir pagalbos partnerysčių su Vakarų šalimis įgyvendinimo;

S.  kadangi, toliau sparčiai augant ekonomikai (kartu su užsienio investicijomis, be kita ko, į žemės ūkį, statybų ir gamybos sektorius, plataus masto plėtros projektus, pvz., hidroelektrinės užtvankos statybą ir plantacijas, ir su žemės nuoma, dažnai užsienio įmonėms), daugelis žmonių, įskaitant ūkininkus ir ganykline gyvulininkyste užsiimančius žmones, buvo išvaryti iš savo namų;

T.  kadangi pagal Etiopijos konstitucijos 40 straipsnio 5 dalį Etiopijos ganykline gyvulininkyste užsiimantiems žmonėms garantuojama teisė į nemokamą žemę ganykloms ir augalų auginimui ir teisė nebūti išvarytam iš savo žemių;

U.  kadangi Etiopija yra pasirašiusi Kotonu susitarimą, kurio 96 straipsnyje numatyta, kad pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms yra esminis AKR ir ES bendradarbiavimo elementas,

V.  kadangi Etiopija patiria baisiausią per pastaruosius dešimtmečius sausrą, dėl kurios didėja maisto stygius, ištinka sunkus išsekimas ir krenta neįprastai daug gyvulių; kadangi dėl potvynių, žiaurių susirėmimų dėl menkų išteklių ir sausros beveik 560 000 žmonių buvo perkelta šalies viduje; kadangi Etiopijos vyriausybė yra nustačiusi, kad 10,1 mln. žmonių, iš kurių pusė – vaikai, dėl sausros reikia skubios pagalbos maistu;

W.  kadangi Etiopija susiduria su nuolatiniais migrantų srautais ir yra priglaudusi maždaug 700 000 pabėgėlių, daugiausia iš Pietų Sudano, Eritrėjos ir Somalio; kadangi 2015 m. lapkričio 11 d. ES ir Etiopija, siekdamos sustiprinti abiejų šalių bendradarbiavimą ir dialogą migracijos srityje, pasirašė Bendrąją migracijos ir judumo darbotvarkę (BMJD);

1.  griežtai smerkia tai, kad saugumo pajėgos Oromijoje ir visuose Etiopijos regionuose pastaruoju metu naudoja neproporcingą jėgą ir kad padaugėjo žmogaus teisių pažeidimo atvejų; reiškia užuojautą aukų artimiesiems ir ragina nedelsiant paleisti visus, kurie kalinami dėl to, kad naudojosi savo teisėmis į taikius susirinkimus ir saviraiškos laisvę;

2.  primena Etiopijos vyriausybei jos įsipareigojimus užtikrinti pagrindines teises, įskaitant teisę kreiptis į teismą ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, kurios numatytos Afrikos chartijoje ir kitose tarptautinėse ir regioninėse žmogaus teisių priemonėse, įskaitant Kotonu susitarimą ir ypač jo 8 ir 96 straipsnius;

3.  ragina atlikti patikimą, skaidrų ir nepriklausomą protestuotojų žudynių ir įtariamų žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su protesto judėjimu, tyrimą ir ragina vyriausybę sąžiningai perduoti atsakingus asmenis kompetentingoms teisminėms institucijoms;

4.  ragina Etiopijos vyriausybę laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir Afrikos chartijos, be kita ko, gerbti teisę į taikius susirinkimus ir saviraiškos ir asociacijų laisvę; ragina vyriausybę nedelsiant pakviesti JT specialųjį pranešėją teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais ir kitus JT žmogaus teisių ekspertus apsilankyti Etiopijoje, kad jie galėtų pateikti ataskaitą apie padėtį;

5.  teigiamai vertina vyriausybės sprendimą visiškai sustabdyti Adis Abebos ir Oromijos specialiosios teritorijos generalinio plano įgyvendinimą; ragina nedelsiant pradėti įtraukų ir skaidrų dialogą, kuriame dalyvautų vyriausybė, opozicinės partijos, pilietinės visuomenės atstovai ir vietos gyventojai, plėtojant šį dialogą būtų siekiama užkirsti kelią tolesniam smurtui ir gyventojų radikalėjimui;

6.  pabrėžia, kad laisva ir nepriklausoma žiniasklaida yra itin svarbi siekiant užtikrinti, kad gyventojai būtų informuoti, aktyvūs ir neabejingi, ir ragina Etiopijos valdžios institucijas nustoti varžyti laisvą informacijos srautą, be kita ko, nustoti slopinti žiniasklaidos transliacijas ir bauginti žiniasklaidos atstovus, ragina užtikrinti vietos pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos teises ir sudaryti galimybes nepriklausomiems žurnalistams ir žmogaus teisių stebėtojams judėti Etiopijos teritorijoje; pripažįsta neseniai įvykusį „Zone 9“ tinklaraštininkų ir šešių žurnalistų paleidimą;

7.  reikalauja, kad Etiopijos valdžios institucijos nustotų taikyti kovos su terorizmu teisės aktus (Kovos su terorizmu įstatymas Nr. 652/2009) politiniams oponentams, disidentams, žmogaus teisių gynėjams, kitiems pilietinės visuomenės veikėjams ir nepriklausomiems žurnalistams tramdyti; ragina Etiopijos vyriausybę persvarstyti kovos su terorizmu įstatymą siekiant jį suderinti su tarptautine žmogaus teisių teise ir principais;

8.  smerkia pagal Labdaros organizacijų ir bendrijų įstatymą taikomus neproporcingus žmogaus teisių veiklos apribojimus – pagal šį įstatymą žmogaus teisių organizacijoms neleidžiama gauti svarbaus finansavimo, Labdaros organizacijų ir bendrijų agentūrai suteikti pernelyg dideli įgaliojimai kištis į žmogaus teisių organizacijų veiklą ir, prieštaraujant konfidencialumo principams, keliama dar didesnė grėsmė žmogaus teisių pažeidimų aukoms;

9.  ragina Etiopijos valdžios institucijas užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai dėl etninės priklausomybės ar religijos ir paskatinti bei plėtoti taikų ir konstruktyvų visų bendruomenių dialogą;

10.  teigiamai vertina Etiopijos 2013 m. veiksmų planą žmogaus teisių srityje ir ragina skubiai ir visapusiškai jį įgyvendinti;

11.  ragina valdžios institucijas, visų pirma, įgyvendinti Žmogaus teisių tarybos darbo grupės savavališko sulaikymo klausimais rekomendaciją ir nedelsiant paleisti Britanijos pilietį ir politinį aktyvistą Andargachewą Tsege;

12.  tvirtina, kad pagarba žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principui yra itin svarbi, kad įgyvendinant ES politiką būtų skatinamas vystymasis Etiopijoje ir visame Somalio pusiasalyje; ragina Afrikos Sąjungą skirti dėmesį politinei, ekonominei ir socialinei padėčiai ją priimančiojoje šalyje Etiopijoje;

13.  ragina ES, kuri yra didžiausia paramos teikėja, veiksmingai stebėti, kaip įgyvendinamos programos ir politika, siekiant užtikrinti, kad ES teikiant paramą vystymuisi nebūtų prisidedama prie žmogaus teisių pažeidimų Etiopijoje, ypač įgyvendinant programas, susijusias su ūkininkų ir ganykline gyvulininkyste užsiimančių žmonių perkėlimu, ir rengti strategijas, kuriomis būtų siekiama sumažinti bet kokį neigiamą perkėlimo vykdant ES finansuojamus plėtros projektus poveikį; pabrėžia, kad ES turėtų nustatyti savo finansinę paramą atsižvelgdama į šalies pasiekimus žmogaus teisių srityje ir į tai, kokiu lygiu Etiopijos vyriausybė skatina demokratizacijos reformas;

14.  ragina vyriausybę įtraukti vietos bendruomenes į dialogą plataus masto plėtros projektų įgyvendinimo klausimais; reiškia susirūpinimą dėl vyriausybės vykdomos priverstinio perkėlimo programos;

15.  reiškia didelį susirūpinimą dėl esamų pražūtingų klimato sąlygų Etiopijoje, dėl kurių šalyje pablogėjo humanitarinė padėtis; ragina ES kartu su tarptautiniais partneriais padidinti savo paramą Etiopijos vyriausybei ir žmonėms; teigiamai vertina neseniai ES paskelbtas pagalbos priemones ir ragina Komisiją užtikrinti, kad šis papildomas finansavimas būtų teikiamas kuo skubiau;

16.  primena, kad Etiopija yra svarbi migrantų ir prieglobsčio prašytojų kelionės tikslo, tranzito ir kilmės šalis ir kad ji yra priglaudusi daugiausiai pabėgėlių Afrikoje; todėl atkreipia dėmesį į tai, kad ES ir Etiopija pasirašė Bendrąją migracijos ir judumo darbotvarkę, kurią įgyvendinant sprendžiami pabėgėlių, sienų kontrolės ir kovos su prekyba žmonėmis klausimai; taip pat ragina Komisiją atidžiai stebėti visus pagal ES ir Afrikos patikos fondą pastaruoju metu pradėtus projektus;

17.  yra labai susirūpinęs dėl ekonominės ir socialinės padėties, su kuria susiduria šalies gyventojai, ypač moterys ir mažumų atstovai, taip pat pabėgėliai ir perkeltieji asmenys, kurių skaičius toliau auga, kilus krizei ir nestabiliai padėčiai šiame regione; dar kartą reiškia paramą visoms šalyje veikiančioms humanitarinėms organizacijoms ir pabėgėlius priimančioms kaimyninėms šalims; pritaria tarptautinės bendruomenės ir humanitarinių organizacijų raginimui teikti didesnę pagalbą pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims;

18.  pabrėžia, kad, norint pasiekti darnaus vystymosi tikslus, reikia parengti svarbius viešųjų investicijų planus, ypač švietimo ir sveikatos priežiūros srityse; ragina Etiopijos valdžios institucijas tvirtai įsipareigoti siekti šių tikslų;

19.  ragina Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Etiopijos vyriausybei ir parlamentui, Komisijai, Tarybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, AKR ir ES ministrų tarybai, Afrikos Sąjungos institucijoms, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Panafrikos Parlamentui.

 

Teisinis pranešimas