Procedūra : 2016/2520(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0082/2016

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0082/2016

Debates :

PV 21/01/2016 - 12.2
CRE 21/01/2016 - 12.2

Balsojumi :

PV 21/01/2016 - 14.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0023

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 523kWORD 110k
20.1.2016
PE575.984v01-00}
PE575.988v01-00}
PE575.989v01-00}
PE575.993v01-00}
PE575.997v01-00}
PE576.002v01-00}
PE576.003v01-00} RC1
 
B8-0082/2016}
B8-0086/2016}
B8-0087/2016}
B8-0091/2016}
B8-0095/2016}
B8-0100/2016}
B8-0121/2016} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

Verts/ALE (B8‑0082/2016)

EFDD (B8‑0086/2016)

ECR (B8‑0087/2016)

PPE (B8‑0091/2016)

ALDE (B8‑0095/2016)

GUE/NGL (B8‑0100/2016)

S&D (B8‑0121/2016)


par stāvokli Etiopijā (2016/2520(RSP))


Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Lara Comi, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Thomas Mann, Csaba Sógor, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Andrey Novakov, Lefteris Christoforou, József Nagy, Dubravka Šuica, Marijana Petir, Anna Záborská, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Luděk Niedermayer, Krzysztof Hetman, David McAllister, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, László Tőkés, Romana Tomc, Inese Vaidere PPE grupas vārdā
Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Branislav Škripek ECR grupas vārdā
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā
Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Indrek Tarand, Davor Škrlec, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Etiopijā (2016/2520(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Etiopijā un nesenākās šim jautājumam veltītās debates plenārsēdē, kas notika 2015. gada 20. maijā,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2015. gada 23. decembra paziņojumu par nesenajām sadursmēm Etiopijā,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni un Etiopijas Federālās Demokrātiskās Republikas ārlietu ministra Tedros Adhanom 2015. gada 20. oktobra kopīgo paziņojumu,

–  ņemot vērā (PV/AP) Federikas Mogerīni un Etiopijas Federālās Demokrātiskās Republikas ārlietu ministra Tedros Adhanom 2016. gada 13. janvāra sanāksmes preses relīzi,

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2015. gada 27. maija paziņojumu par vēlēšanām Etiopijā,

–  ņemot vērā ANO īpašā referenta tiesību uz uzskatu un vārda brīvības veicināšanas un aizsardzības jautājumos David Kaye 2015. gada 10. jūlija deklarāciju par Etiopijas žurnālistu atbrīvošanu,

–  ņemot vērā jaunāko vispārējo periodisko pārskatu par Etiopiju, kas iesniegts ANO Cilvēktiesību padomei,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā 1994. gada 8. decembrī pieņemto Etiopijas Federālās Demokrātiskās Republikas Konstitūciju un jo īpaši tās III sadaļas noteikumus par pamattiesībām un pamatbrīvībām, cilvēktiesībām un demokrātiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā ANO 1994. gada Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, ko Etiopija ratificēja 1994. gadā,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā 2015. gada 24. maijā notika vispārējas vēlēšanas, kurās vadošo stāvokli saglabāja un visas vietas valsts parlamentā ieguva Etiopijas Tautas Revolucionārā Fronte (EPRDF), jo vēlēšanu procesā trūka platformas kritiskam vai atšķirīgam viedoklim; tā kā maijā notikušās federālās vēlēšanas notika iebiedēšanas apstākļos un pastāv šaubas par Nacionālās vēlēšanu padomes neatkarīgumu; tā kā EPRDF ir pie varas 24 gadus (kopš militārās valdības gāšanas 1991. gadā);

B.  tā kā pēdējo divu mēnešu laikā Etiopijas lielāko reģionu Oromiju, ko apdzīvo Etiopijas lielākā etniskā grupa, ir pārņēmis protestu vilnis par galvaspilsētas Adisabebas municipālās robežas paplašināšanu, kas rada draudus zemniekiem, ka viņi varētu tikt padzīti no savas zemes;

C.  tā kā saskaņā ar starptautisko cilvēktiesību organizāciju informāciju drošības spēki, reaģējot uz pamatā miermīlīgiem protestiem, ir nogalinājuši vismaz 140 protestētāju un daudzus ievainojuši, līdz ar to šī ir lielākā krīze Etiopijā kopš vardarbības, kas bija saistīta ar 2005. gada vēlēšanām; tā kā gluži otrādi — valdība ir tikai atzinusi, ka bojāgājuši vairāki cilvēki, kā arī 12 drošības spēku locekļi;

D.  ņemot vērā to, ka 2016. gada 14. janvārī valdība pieņēma lēmumu atcelt plaši apstrīdēto liela mēroga pilsētas attīstības plānu; tā kā tad, ja plāns tiktu īstenots, pilsēta kļūtu 20 reižu lielāka; tā kā Adisabebas paplašināšanās dēļ mājas ir bijuši spiesti pamest miljoni Oromo zemnieku, kas nonākuši nabadzības varā;

E.  tā kā Etiopijā valda liela reliģisko piederību un kultūras daudzveidība; tā kā dažas no etniskajām kopienām, īpaši oromo un somālieši (ogadeni) ir tikuši marginalizēti par lavu amhariem un tigrejiem un šīs marginalizētās kopienas ir slikti pārstāvētas politiskajos procesos;

F.  tā kā Etiopijas iestādes ir patvaļīgi arestējušas vairākus miermīlīgus protestētājus, žurnālistus, opozīcijas līderus, brutāli apspiežot protestus Oromijas reģionā; tā kā arestētie tiek spīdzināti un pret viņiem slikti izturas;

G.  tā kā lielā mērā miermīlīgos protestētājus valdība ir nosaukusi par teroristiem, piemēro viņiem Prettetrorisma proklamāciju (Likums Nr. 652/2009) un vērš pret viņiem militāros spēkus;

H.  tā kā 2015. gada 23. decembrī iestādes arestēja lielākās likumīgi reģistrētās politiskās partijas Oromo Federālistu kongresa (OFC) priekšsēdētāju Bekele Gerba; tā kā Bekele Gerba tika apcietināts un saskaņā ar ziņām — īsi pēc tam hospitalizēts; tā kā šobrīd viņa atrašanās vieta nav zināma;

I.  tā kā pēdējās nedēļās augstākie OFC līderi ir patvaļīgi arestēti vai faktiski atrodas mājas arestā;

J.  tā kā šī nav pirmā reize, kas Etiopijas drošības spēki, reaģējot uz miermīlīgiem protestiem, ir smagi pārkāpuši cilvēktiesības un tā kā ir zināms, ka Etiopijas valdība sistemātiski apspiež vārda un pulcēšanās brīvību un aizliedz cilvēkiem nepiekrist valdības politikai vai kritizēt to, tādējādi ierobežojot civilo un politisko dzīvi, tā kā tiek veiktas politiski motivētas tiesu prāvas, kurās piemēro drakonisko pretterorisma likumu, likvidēti neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi, apspiestas plaša mēroga pilsoniskās sabiedrības darbības un apspiestas opozīcijas partijas;

K.  tā kā 2015. gada decembrī patvaļīgi tika arestēti vadoši politiskie aktīvisti, piemēram, Getachew Shife (izdevuma „Negere Ethiopia” galvenais redaktors), Yonathan Teressa (interneta aktīvists) un Fikadu Mirkana (Oromijas radio un TV žurnālists), taču Etiopijas iestādes viņiem nav uzrādījušas apsūdzību;

L.  tā kā Etiopijas valdība noteica visaptverošus neatkarīgās pilsoniskās sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ierobežojumus; tā kā saskaņā ar 2014. gada gadā veikto ieslodzīto uzskaiti, ko veica Žurnālistu aizsardzības komiteja (ŽAK), Etiopijā bija ceturtais lielākais apcietināto žurnālistu skaits pasaulē — vismaz 17 žurnālisti arestēti, 57 plašsaziņas līdzekļu speciālisti pametuši Etiopiju iepriekšējos piecos gados un virkne neatkarīgo izdevumu beidza pastāvēt oficiālā spiediena rezultātā; tā kā Etiopija papildus tam minētās organizācijas pētījumā 2015. gadā tika ierindota starp 10 valstīm, kurās ir vislielākā cenzūra (SD, ALDE);

M.  tā kā joprojām apcietinājumā tiek turētas daudzas personas, kas iepriekšējos gados tika ieslodzītās viņu pārliecības dēļ — tikai par to, ka viņi saskaņā ar tiesību aktiem izmantoja savas tiesības uz vārda un domas brīvību, tostarp žurnālisti un opozīcijas politisko partiju locekļi; tā kā daži no viņiem ir notiesāti netaisnīgos tiesu procesos, daži nav notiesāti joprojām un dažus tur aiz restēm, neizvirzot nekādas apsūdzības, tostarp Eskinder Nega, Temesghen Desalegn, Solomon Kebede, Yesuf Getachew, Woubshet Taye, Saleh Edris un Tesfalidet Kidane;

N.  tā kā 2014. gada jūnijā tika arestēts britu pavalstnieks un Etiopijas pilsonis un opozīcijas partijas vadītājs Andargachew Tsege, kas dzīvo izsūtījumā; tā kā Andargachew Tsege tika aizmuguriski piespriests nāvessods un nāvinieku kamerā viņš praktiski bez saziņas iespējām atrodas kopš apcietināšanas brīža;

O.  tā kā Etiopijas Labdarības un sabiedrību proklamācijas likumā ir noteikta prasība aizstāvības organizācijām 90 % no savas darbības finansējuma iegūt no vietējiem avotiem, kā rezultātā samazinājās pilsoniskās sabiedrības organizāciju (PSO) aktivitāte un daudzas no tām savu darbību izbeidza pavisam; tā kā Etiopija ir noraidījusi tās rekomendācijas labot Labdarības un sabiedrību proklamāciju un Terorisma apkarošanas proklamāciju, kuras izteica vairākas valstis, 2014. gada maijā periodiskās pārskatīšanas ietvaros Cilvēktiesību padomē izskatot Etiopijas cilvēktiesību situāciju;

P.  tā kā Etiopijas valdība de facto ir noteikusi vērienīgu Etiopijas Ogadena reģiona blokādi — šajā reģionā ir bagātas naftas un gāzes iegulas; tā kā starptautisko plašsaziņas līdzekļu un humanitāro grupu mēģinājumi strādāt šajā reģionā un ziņot par to tiek uztverti kā noziedzīgi nodarījumi, kas ir jāsoda saskaņā ar Terorisma apkarošanas proklamāciju; tā kā tiek saņemtas ziņas par kara noziegumiem un nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, kurus pret Ogadena reģiona iedzīvotājiem ir izdarījusi armija un valdības desanta spēki;

Q.  tā kā Etiopija ir otrā visapdzīvotākā Āfrikas valsts un esot viena no visstraujāk augošajām Āfrikas ekonomikām — vidējais izaugsmes radītājs pagājušajā desmitgadē bija 10 %; tā kā, neskatoties uz to, tā joprojām ir arī viena no visnabadzīgākajām valstīm, jo tās nacionālais kopprodukts uz vienu iedzīvotāju ir USD 632; tā kā tā atrodas 173. vietā no 187 valstīm 2014. gada tautas attīstības sarakstā;

R.  tā kā Etiopijai ir šā reģiona vissvarīgākā valsts un rietumu līdzekļu devēji tai un lielākajai daļai tās kaimiņvalstu sniedz atbalstu — galvenokārt tāpēc, ka tā ir Āfrikas Savienības (AS) mītnes valsts un tā piedalās ANO miera uzturēšanas, drošības un palīdzības partnerībā līdztekus rietumu valstīm;

S.  tā kā ekonomiskā izaugsme saglabājas augsta (kopsakarā ar lielām ārvalstu investīcijām, tostarp lauksaimniecībā, celtniecībā un ražošanas nozarēs, liela apjoma attīstības projektos, piemēram, hidroelektriskās stacijas aizsprosta celtniecībā un plantācijās, kā arī izplatītajā zemes nomā — bieži vien rietumu uzņēmumiem), daudzi cilvēki, tostarp lauksaimnieki un lopkopji, tiek padzīti no savām mājām;

T.  tā kā Etiopijas konstitūcijas 40. panta 5. punktā ir garantēta Etiopijas lopkopju tiesības uz brīvām ganībām un aramzemi un tiesības netikt pārvietotiem no savas zemes uz citurieni;

 

U.  tā kā Etiopija ir parakstījusi Kotonū nolīgumu, kura 96. pantā ir noteikts, ka cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana ir būtiska ĀKK un ES sadarbības sastāvdaļa; (EPP)

V.  tā kā Etiopijā valda vairāku desmitgažu lielākais sausums, kura dēļ samazinās nodrošinājums ar pārtiku, pieaug novājēšana un neparasti lielā daudzumā iet bojā mājlopi; tā kā plūdu, vardarbīgu sadursmju par trūcīgajiem resursiem un sausuma dēļ gandrīz 560 000 cilvēku tiek pārvietoti valsts iekšienē; tā kā Etiopijas valdība lēš, ka sausuma dēļ 10,1 miljonam cilvēku — puse no viņiem ir bērnu — ir nepieciešama ārkārtas pārtika;

W.  tā kā Etiopijā nemitīgi ieplūst imigranti un tajā patvērumu rod aptuveni 700 000 bēgļu — galvenokārt no Dienvidsudānas, Eritrejas un Somālijas; tā kā 2015. gada 11. novembrī ES un Etiopija parakstīja Kopējo migrācijas un mobilitātes programmu (CAMM), lai pastiprinātu abu pušu sadarbību un dialogu migrācijas jomā;

1.stingri nosoda to, ka drošības spēki Oromijā un visos Etiopijas reģionos nesen piemēroja nesamērīgi lielu spēku un ka tika izdarīts lielāks skaits cilvēktiesību pārkāpumu; pauž līdzjūtību cietušo personu ģimenēm un mudina nekavējoties atbrīvot visus tos, kas izmantoja tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos un vārda brīvību;

2. Etiopijas valdībai atgādina par tās pienākumiem aizsargāt pamattiesības, tostarp iespējas nodrošināt taisnīgumu un tiesības uz taisnīgu tiesu, kas ir paredzētas Āfrikas hartā un citos starptautiskos un reģionālos cilvēktiesību instrumentos, tostarp Kotonū nolīgumā un jo īpaši tā 8. un 96. pantā;

3.prasa veikt ticamu, pārredzamu un neatkarīgu izmeklēšanu attiecībā uz protestētāju nogalināšanu un citiem iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas izdarīti, apspiežot protesta kustību, un aicina valdību kompetentās tiesās taisnīgi sodīt tos, kas minētos noziegumus ir izdarījuši;

4.aicina Etiopijas valdību ievērot Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju un Āfrikas Savienības cilvēku un tautu tiesību hartu, tostarp tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos, vārda brīvību un biedrošanās brīvību; mudina valdību nekavējoties uzaicināt ANO īpašo ziņotāju biedrošanās brīvības un miermīlīgas pulcēšanās jautājumos un citus ANO cilvēktiesību ekspertus apmeklēt Etiopiju un ziņot par situāciju;

5.atzinīgi vērtē valdības lēmumu pilnībā apturēt Adisabebas un Oromijas īpašās zonas stratēģisko plānu; prasa nekavējoties īstenot visaptverošu un pārredzamu politisko dialogu, ietverot arī valdību, opozīcijas partijas, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un vietējos iedzīvotājus, novēršot turpmāku vardarbību vai iedzīvotāju radikalizēšanos;

6.uzsver, ka brīvi un neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi ir svarīgi, lai nodrošinātu iedzīvotāju informētību, aktivitāti un līdzdalību, un prasa, lai Etiopijas iestādes izbeigtu informācijas brīvas aprites apspiešanu, tostarp izbeigtu plašsaziņas līdzekļu raidījumu kropļošanu un to represēšanu, nodrošinot vietējās pilsoniskās sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu tiesību aizsardzību un atvieglot neatkarīgo žurnālistu un cilvēktiesību uzraugu brīvu pārvietošanos visā Etiopijā; atzīst, ka nesen tika atbrīvoti „Zone9ˮ emuāristi un 6 žurnālisti;

7.prasa, lai Etiopijas iestādes izbeigtu izmantot terorisma apkarošanas tiesību aktus (Pretterora proklamācija Nr. 652/2009) nolūkā vajāt politiskos pretiniekus, disidentus, cilvēktiesību aizstāvjus, citas pilsoniskās sabiedrības dalībniekus un neatkarīgos žurnālistus; papildus tam aicina Etiopijas valdību pārskatīt tās terorisma apkarošanas regulējumu, lai panāktu tā atbilstību starptautiskajām cilvēktiesībām un principiem;

8.nosoda nesamērīgi stingros ierobežojumus, kādi ir noteikti Labdarības un sabiedrību proklamācijā attiecībā uz minēto NVO darbu cilvēktiesību jomā, liedzot šīm organizācijām iespēju iegūt nepieciešamo finansējumu un Labdarības un sabiedrību aģentūrai piešķirot nesamērīgi lielas pilnvaras iejaukties cilvēktiesību organizāciju darbībā, vēl vairāk apdraudot cilvēktiesību pārkāpumu upurus, jo tiek pārkāpti konfidencialitātes principi;

9.aicina Etiopijas iestādes novērst jebkādu etnisko vai reliģisko diskrimināciju un sekmēt miermīlīgu un konstruktīvu dialogu visu kopienu starpā, un rīkoties atbilstoši šim uzstādījumam;

10.atzinīgi vērtē Etiopijas 2013. gada cilvēktiesību rīcības plānu un prasa to īstenot ātri un pilnībā;

11.jo īpaši mudina iestādes īstenot Cilvēktiesību padomes Patvaļīgas aizturēšanas darba grupas rekomendācijas un nekavējoties atbrīvot britu pavalstnieku un politisko aktīvistu Andargachew Tsege;

12.apgalvo, ka cilvēktiesību un tiesiskas valsts principa ievērošana ir izšķiroši svarīga no ES politikas virzienu viedokļa, lai sekmētu attīstību Etiopijā un visā Āfrikas ragā; aicina ĀS pievērst uzmanību tās mītnes zemes — Etiopijas — politiskajai, ekonomiskajai un sociālajai situācijai

13.aicina ES, kas ir vienīgā lielākā līdzekļu devēja, efektīvi uzraudzīt programmu un politikas virzienu īstenošanu, lai nodrošinātu to, ka ar ES attīstības palīdzību netiek atbalstīti cilvēktiesību pārkāpumi Etiopijā, jo īpaši programmas par lauksaimnieku un lopkopju pārvietošanu, un izstrādāt stratēģijas, ar kurām maksimāli mazina jebkādu ES finansēto attīstības projektu negatīvo ietekmi uz pārvietošanu; uzsver, ka ES būtu finansiālais atbalsts jāsniedz atkarībā no Etiopijas cilvēktiesību situācijas un no apmēra, kādā Etiopijas valdība veicina demokrātijas iedibināšanas reformas;

14.aicina valdību vietējās kopienas iekļaut dialogā par visu liela apjoma attīstības projektu īstenošanu; pauž bažas par valdības īstenoto piespiedu pārmitināšanas programmu;

15.ir dziļi nobažījies par pašreizējiem postošajiem klimatiskajiem apstākļiem, kas valda Etiopijā un kuru dēļ ir pasliktinājusies humanitārā situācija šajā valstī; aicina ES un citus starptautiskos partnerus pastiprināt savu atbalstu Etiopijas valdībai un tautai; atzinīgi vērtē nesen ES izsludināto ieguldījumu un aicina Eiropas Komisiju nodrošināt, lai šis papildu finansējums tiktu sniegts ātri;

16.atgādina, ka Etiopija ir svarīga valsts, kas kalpo par migrantu un patvēruma meklētāju galapunkta, tranzīta un izcelsmes valsti un ka tajā atrodas Āfrikas lielākais bēgļu kontingents; tādēļ pieņem zināšanai, ka ES un Etiopija ir pieņēmušas Kopīgo migrācijas programmu, kurā reglamentēti bēgļu jautājumi, robežkontrole un cīņa ar cilvēku tirdzniecību; papildus tam aicina Eiropas Komisiju cieši uzraudzīt visus projektus, kurus nesen ierosināja ES Āfrikas trasta fonda ietvaros;

17.ir ļoti norūpējies par Etiopijas iedzīvotāju ekonomisko un sociālo situāciju, jo īpaši attiecībā uz sievietēm un minoritātēm, kā arī bēgļiem un pārvietotajām personām, kuru skaits turpina pieaugt, ņemot vērā reģionā valdošo krīzi un nestabilitāti; atkārtoti pauž atbalstu visām humanitārajām organizācijām, kas darbojas uz vietas Etiopijā un bēgļus uzņemošajās kaimiņvalstīs; atbalsta starptautiskās kopienas un humanitāro organizāciju aicinājumu palielināt palīdzību bēgļiem un pārvietotajām personām;

18.uzsver, ka nolūkā sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus ir nepieciešami ļoti nopietni publisko investīciju plāni, jo īpaši izglītības un veselības aizsardzības jomā; aicina Etiopijas iestādes efektīvi ķerties pie ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas;

19.uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Etiopijas valdībai un parlamentam, Eiropas Komisijai, Padomei, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES ĀKK Ministru padomei, Āfrikas Savienības iestādēm un ANO ģenerālsekretāram, kā arī Visāfrikas parlamentam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridisks paziņojums