Proċedura : 2016/2529(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0149/2016

Testi mressqa :

RC-B8-0149/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0051

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 462kWORD 118k
3.2.2016
PE576.509v01-00}
PE576.515v01-00}
PE576.518v01-00}
PE576.520v01-00}
PE576.522v01-00}
PE576.523v01-00} RC1
 
B8-0149/2016}
B8-0154/2016}
B8-0157/2016}
B8-0159/2016}
B8-0161/2016}
B8-0162/2016} RC1

imressqa skont l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

Verts/ALE (B8‑0149/2016)

ECR (B8‑0154/2016)

ALDE (B8‑0157/2016)

S&D (B8‑0159/2016)

PPE (B8‑0161/2016)

EFDD (B8‑0162/2016)


dwar il-qtil tal-massa sistematiku ta' minoranzi reliġjużi mill-hekk imsejħa 'ISIS/Da'esh' (2016/2529(RSP))


Lars Adaktusson, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Antonio Tajani, Michael Gahler, Mariya Gabriel, David McAllister, Michèle Alliot-Marie, Esther de Lange, Kinga Gál, Tunne Kelam, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Barbara Matera, Milan Zver, Marijana Petir, Anna Záborská, Philippe Juvin, Andrey Kovatchev f'isem il-Grupp PPE
Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Javi López, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Nicola Caputo f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Beatrix von Storch f'isem il-Grupp ECR
Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE
Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD
EMENDI

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-qtil tal-massa sistematiku ta' minoranzi reliġjużi mill-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh' (2016/2529(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu tas-27 ta' Frar 2014 dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq(1), tat-18 ta' Settembru 2014 dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq u fis-Sirja u l-offensiva tal-IS, inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi(2), b'mod partikolari l-paragrafu 4 tagħha, tas-27 ta' Novembru 2014 dwar l-Iraq: sekwestru u trattament ħażin tan-nisa(3), tat-12 ta' Frar 2015 dwar il-kriżi umanitarja fl-Iraq u s-Sirja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-IS(4), u speċifikament il-paragrafu 27 tagħha, tat-12 ta' Marzu 2015 dwar l-attakki u l-ħtif reċenti minn ISIS/Da'esh fil-Lvant Nofsani, b'mod partikolari tal-Assirjani(5), b'mod partikolari l-paragrafu 2 tagħha, tat-12 ta' Marzu 2015 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(6), b'mod partikolari l-paragrafi 129 u 211 tagħha, tat-12 ta' Marzu 2015 dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2015(7), b'mod partikolari l-paragrafi 66 u 67 tagħha, tat-30 ta' April 2015 dwar il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab(8), b'mod partikolari l-paragrafu 10 tagħha, u tat-30 ta' April 2015 dwar il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh(9),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill tat-18 ta' April 2013 dwar 'Il-prinċipju tan-NU tar-"responsabbiltà ta' protezzjoni" ('R2P')(10),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-16 ta’ Marzu 2015 dwar l-Istrateġija Reġjonali tal-UE għas-Sirja u l-Iraq kif ukoll għat-theddida tal-ISIL/Da’esh, tal-20 ta’ Ottubru 2014 dwar il-kriżi tal-ISIL/Da’esh fis-Sirja u fl-Iraq, tat-30 ta’ Awwissu 2014 dwar l-Iraq u s-Sirja, tal-14 ta’ April 2014 u tat-12 ta’ Ottubru 2015 dwar is-Sirja, u tal-15 ta’ Awwissu 2014 dwar l-Iraq,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/335/ĠAI tat-8 ta’ Mejju 2003 dwar l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-ġenoċidju, id-delitti kontra l-umanità u d-delitti tal-gwerra(11);

–  wara li kkunsidra: il-Linji gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin; il-Linji gwida tal-UE dwar il-promozzjoni tal-konformità mad-dritt umanitarju internazzjonali; il-Linji gwida tal-UE dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u l-ġlieda kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni kontrihom; il-Linji gwida għall-politika tal-UE fil-konfront ta' pajjiżi terzi rigward it-tortura u t-trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra; il-Lnji Gwida tal-UE dwar it-tfal u l-kunflitti armati; il-Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal; u l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fir-rigward tal-libertà ta' espressjoni online u offline, u l-Linji Gwida tal-UE għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem kollha minn persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali (LGBTI),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (VP/RGħ) dwar l-Iraq u s-Sirja,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 2091(2016) 'Foreign fighters in Syria and Iraq' (Ġellieda Barranin fis-Sirja u l-Iraq) adottata mill-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa fis-27 ta' Jannar 2016,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Navi Pillay, tal-25 ta' Awwissu 2014 dwar "ċittadini Iraqqini li qed ibatu persekuzzjoni mifruxa u sistematika 'orribbli'",

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar l-Iraq u s-Sirja, b'mod partikolari r-Riżoluzzjoni 2249 (2015) li tikkundanna l-attakki terroristiċi reċenti mill-ISIS, u r-Riżoluzzjoni 2254 (2015) li tapprova pjan direzzjonali għall-proċess ta’ paċi fis-Sirja u tistabbilixxi kalendarju għal taħdidiet,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni S-22/1 adottata mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU dwar "The human rights situation in Iraq in the light of abuses committed by the so-called Islamic State in Iraq and the Levant and associated groups" (Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iraq fid-dawl tal-abbużi mwettqa mill-hekk imsejjaħ Stat Iżlamiku fl-Iraq u fil-Levant u minn gruppi assoċjati), tat-3 ta' Settembru 2014,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Intolleranza u ta' Diskriminazzjoni abbażi tar-Reliġjon u t-Twemmin tal-1981,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti tal-1984,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Prevenzjoni u l-Kastig tad-Delitt ta' Ġenoċidju tad-9 ta' Diċembru 1948,

–  wara li kkunsidra l-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, b'mod partikolari l-Artikoli 5 sa 8 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Qafas tal-Analiżi mill-Uffiċċju tal-Konsulent Speċjali tan-NU dwar il-Prevenzjoni ta' Ġenoċidju (OSAPG),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-12 ta' Awwissu 2014 tal-Konsulent Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar il-Prevenzjoni tal-Ġenoċidju u tal-Konsulent Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar ir-Responsabbiltà ta' Protezzjoni rigward is-sitwazzjoni fl-Iraq,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iraq fid-dawl tal-abbużi mwettqa mill-hekk imsejjaħ Stat Iżlamiku fl-Iraq u l-Levant u l-gruppi assoċjati, tas-27 ta' Marzu 2015, b'mod partikolari l-paragrafu 16 tiegħu dwar 'Il-vjolazzjonijiet imwettqa mill-ISIL – Attakki kontra gruppi reliġjużi u etniċi',

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-13 ta' Ottubru 2015 tal-Konsulent Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar il-Prevenzjoni tal-Ġenoċidju u tal-Konsulent Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar ir-Responsabbiltà ta' Protezzjoni rigward l-eskalazzjoni ta' inċitament għall-vjolenza fis-Sirja għal raġunijiet reliġjużi,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni ta' Inkjesta Internazzjonali Indipendenti dwar ir-Repubblika Għarbija Sirjana, ippreżentat fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem fit-13 ta' Awwissu 2015, b'mod partikolari l-paragrafi 165 sa 173 tiegħu,,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, kif rikonoxxut permezz tar-Riżoluzzjoni 2249 (2015) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, l-ideoloġija estremista vjolenti tal-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh', l-atti terroristiċi tiegħu, l-attakki gravi sistematiċi u mifruxa kontinwi tiegħu diretti kontra l-popolazzjonijiet ċivili, l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u l-vjolazzjonijiet tad-dritt umanitarju internazzjonali, inklużi dawk imwettqa fuq bażi reliġjuża jew etnika, l-eradikazzjoni tiegħu tal-wirt kulturali u t-traffikar tal-beni kulturali, jikkostitwixxu theddida globali u mingħajr preċedent għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali;

B.  billi l-minoranzi reliġjużi u etniċi, bħall-Insara, (il-Kaldej/l-Assirjani/is-Sirjaċi, il-Melkiti, l-Armeni), il-Yazidi, it-Turkmeni, ix-Shabak, il-Kaka’i, il-komunitajiet Sabej-Mandjani, Kurdi u Xi’iti, kif ukoll ħafna Għarab u Musulmani Sunniti, kienu fil-mira tal-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da’esh'; billi ħafna Insara ġew maqtula, imbiċċra, imsawta, soġġetti għal estorsjoni, issekwestrati u ttorturati; billi ġew magħmula skjavi (b'mod partikolari n-nisa u l-bniet, li ġew soġġetti wkoll għal forom oħra ta' vjolenza sesswali) u ġew ikkonvertiti bil-forza, u kienu vittmi ta' żwiġijiet sfurzati u traffikar tal-bnedmin; billi t-tfal ukoll ġew irreklutati bil-forza; billi kien hemm moskej, monumenti, santwarji, knejjes u postijiet oħra ta’ qima, oqbra u ċimiterji, li ġew vandalizzati;

C.  billi jeħtieġ li qatt ma jiġri li l-ġenoċidju, id-delitti kontra l-umanità u d-delitti tal-gwerra, kull fejn u kull meta jseħħu, ma jiġux ikkastigati, u billi l-prosekuzzjoni effikaċi tagħhom trid tiġi żgurata permezz ta' miżuri fil-livell nazzjonali, bit-tisħiħ tal-kooperazzjoni internazzjonali u permezz tal-Qorti Kriminali Internazzjonali u tal-ġustizzja kriminali internazzjonali;

D.  billi l-ġenoċidju, id-delitti kontra l-umanità u d-delitti tal-gwerra huma ta’ tħassib għall-Istati Membri kollha tal-UE, li huma determinati li jikkooperaw bil-ħsieb li jimpedixxu tali delitti u li jtemmu l-impunità ta’ min iwettaqhom, f’konformità mal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2003/444/CFSP tas-16 ta’ Ġunju 2003;

E.  billi r-riżoluzzjoni 2249 (2015) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU tawtorizza lil dawk l-Istati Membri tagħha li għandhom il-kapaċità li jagħmlu dan biex jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa, f'konformità mad-dritt internazzjonali, b'mod partikolari mal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, u mad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, ir-rifuġjati u l-affarijiet umanitarji, biex jintensifikaw u jikkoordinaw l-isforzi tagħhom għall-prevenzjoni u t-trażżin ta' atti terroristiċi fit-territorju taħt il-kontroll tal-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh' fis-Sirja u fl-Iraq;

F.  billi d-definizzjoni ġuridika internazzjonali ta' ġenoċidju, f'konformità mal-Artikolu II tal-Konvenzjoni tan-NU tal-1948 dwar il-Prevenzjoni u l-Kastig tad-Delitt ta' Ġenoċidju, tinkludi l-kliem: "kwalunkwe wieħed minn dawn l-atti kommessi bl-intenzjoni li jeqred, kompletament jew parzjalment, grupp nazzjonali, etniku, razzjali jew reliġjuż, bħala tali: (a) il-qtil ta' membri tal-grupp; (b) l-ikkawżar ta' ħsara fiżika jew mentali gravi lil membri tal-grupp; (c) l-impożizzjoni intenzjonali ta' kundizzjonijiet tal-għajxien intiżi biex jikkawżaw il-qerda fiżika tal-grupp, kompletament jew parzjalment; (d) l-impożizzjoni ta' miżuri maħsuba biex jipprevjenu t-twelid fi ħdan il-grupp; u (e) it-trasferiment furzat ta' tfal ta' grupp wieħed lejn grupp ieħor"; billi l-Artikolu III ta' dik il-Konvenzjoni jqis punibbli mhux biss il-ġenoċidju, iżda l-konfoffa biex jitwettaq ġenoċidju, l-inċitament dirett u pubbliku biex jitwettaq ġenoċidju, u l-kompliċità f'ġenoċidju;

G.  billi, mill-2014 sal-lum, huwa stmat li nqatlu 5 000 Yazidi, filwaqt li ħafna oħrajn ġew ittorturati jew ġew imġiegħla jikkonvertu għall-Iżlam; billi tal-anqas 2 000 mara Yazidi tjassru, u saru vittmi ta' żwieġ sfurzat u ta' traffikar; billi saħansitra bniet ta' sitt snin sfaw stuprati u billi tfal Yazidi ġew irreklutati bil-forza bħala suldati għall-hekk imsejjaħ "ISIS/Da'esh"; billi hemm evidenza ċara ta' oqbra tal-massa fejn huma midfuna persuni li nħatfu mill-hekk imsejjaħ "ISIS/Da'esh";

H.  billi, fil-lejl tas-6 ta' Awwissu 2014, aktar minn 150 000 Nisrani ħarbu quddiem l-avvanz tal-hekk imsejjaħ "ISIS/Da'esh" fiż-żona ta' Mosul, Qaraqosh u villaġġi oħra fil-Pjanuri ta' Nineveh, wara li kienu nsterqulhom ħwejjiġhom kollha, u billi sal-lum għadhom spostati u f'qagħda prekarja fit-Tramuntana tal-Iraq; billi l-membri tal-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh' qabdu 'l dawk li ma rnexxilhomx jaħarbu minn Mosul u mill-Pjanuri ta' Nineveh, u billi n-nisa u t-tfal mhux Musulmani sfaw ilsiera, b'uħud minnhom jinbiegħu filwaqt li oħrajn jinqatlu brutalment f'atti li l-awturi tagħhom iffilmjaw;

I.  billi, fi Frar 2015, l-hekk imsejjaħ 'ISIS/Daesh' ħataf aktar minn 220 Nisrani Assirjan, wara li kien ħa l-kontroll fuq bosta komunitajiet ta' bdiewa fuq ix-xatt tan-Nofsinhar tax-xmara Khabur fil-provinċja ta' Hassakeh fil-Grigal tal-pajjiż, u billi sal-lum ftit biss minn dawn in-nies inħelsu, filwaqt li għad mhux magħruf x'sar mill-oħrajn;

J.  billi diversi rapporti minn korpi tan-NU, inkluż mill-Konsulent Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar il-Prevenzjoni tal-Ġenoċidju, il-Konsulent Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar ir-Responsabbiltà ta' Protezzjoni u l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem iddikjaraw li l-atti mwettqa mill-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh' jistgħu jammontaw għal delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità u ġenoċidju;

K.  billi l-Kummissjoni ta' Inkjesta Internazzjonali Indipendenti ddokumentat u rrappurtat li persuni minn minoranzi etniċi u reliġjużi li jopponu l-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh' u gruppi terroristiċi, milizzji u gruppi armati oħra mhux tal-istat f'żoni taħt il-kontroll de facto tagħhom għadhom qed jiġu ppersegwitati;

L.  billi, skont il-prinċipji tar-"Responsabbiltà ta' Protezzjoni" (R2P), meta stat (jew attur mhux statali) jonqos manifestament milli jipproteġi l-popolazzjoni tiegħu jew fil-fatt ikun huwa stess l-awtur ta' dawn id-delitti, il-komunità internazzjonali għandha r-responsabbiltà li tieħu azzjoni kollettiva biex tipproteġi l-popolazzjonijiet, skont il-Karta tan-NU;

M.  billi, skont id-dritt internazzjonali, kull individwu għandu d-dritt li jgħix skont il-kuxjenza tiegħu u li jħaddan jew ibiddel liberament it-twemmin reliġjuż u mhux reliġjuż tiegħu; billi l-mexxejja politiċi u reliġjużi għandhom id-dmir, fil-livelli kollha, jiġġieldu kontra l-estremiżmu u jippromwovu r-rispett reċiproku fost l-individwi u l-gruppi reliġjużi;

1.  Ifakkar fil-kundanna qawwija tiegħu fil-konfront tal-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh' u l-abbużi xokkanti tad-drittijiet tal-bniedem tiegħu li jikkostitwixxu delitti kontra l-umanità u delitti tal-gwerra, fis-sens tal-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI), u jenfasizza li għandhom jittieħdu passi biex dawn jiġu rikonoxxuti bħala ġenoċidju mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU; jinsab imħasseb għall-aħħar dwar il-fatt li dan il-grupp terroristiku għandu fil-mira intenzjonata tiegħu lill-Insara (il-Kaldej/is-Sirjaċi/l-Assirjani, il-Melkiti, l-Armeni), il-Yazidi, it-Turkmeni, ix-Xi'iti, ix-Xabaki, is-Sabej, il-Kaka'i u s-Sunniti li ma jaqblux mal-interpretazzjoni tagħhom tal-Iżlam, bħala parti mit-tentattivi tiegħu li jelimina kull minoranza reliġjuża mill-inħawi taħt il-kontroll tiegħu;

2.  Jesprimi l-fehma tiegħu li l-persekuzzjoni, l-atroċitajiet u d-delitti internazzjonali jammontaw għal delitti tal-gwerra u delitti kontra l-umanità; jenfasizza li l-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh' qed iwettaq ġenoċidju kontra l-Insara u l-Yazidi, u minoranzi reliġjużi u etniċi oħra, li ma jaqblux mal-interpretazzjoni tal-Iżlam tal-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh', u li dan, għalhekk, jitlob azzjoni skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1948 dwar il-Prevenzjoni u l-Kastig tad-Delitt tal-Ġenoċidju; jissottolinja l-fatt li dawk li intenzjonalment, għal raġunijiet etniċi jew reliġjużi, jikkospiraw, jippjanaw, ixewxu, jikkommettu jew jippruvaw jikkommettu atroċitajiet, huma kompliċi fihom jew jappoġġjawhom għandhom jitressqu quddiem il-ġustizzja u jiġu pproċessati għall-vjolazzjonijiet tal-liġi internazzjonali, partikolarment delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità u ġenoċidju;

3.  Iħeġġeġ lil kull wieħed mill-Partijiet Kontraenti tal-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Prevenzjoni u l-Kastig tad-Delitt ta' Ġenoċidju, iffirmata f'Pariġi fid-9 ta' Diċembru 1948, u ta' ftehimiet internazzjonali oħra rilevanti, b'mod partikolari l-Istati Membri, biex jimpedixxu delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità u l-ġenoċidju fit-territorju tagħhom; iħeġġeġ lis-Sirja u lill-Iraq jaċċettaw il-ġuriżdizzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali;

4.  Iħeġġeġ lill-membri tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU biex jappoġġjaw riferiment tal-Kunsill tas-Sigurtà lill-Qorti Kriminali Internazzjonali biex tinvestiga vjolazzjonijiet imwettqa fl-Iraq u s-Sirja mill-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh' kontra l-Insara, il-Yazidi u minoranzi reliġjużi u etniċi;

5.  Iħeġġeġ lil kull waħda mill-Partijiet Kontraenti tal-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Prevenzjoni u l-Kastig tad-Delitt tal-Ġenoċidju, tal-1948, u ta' ftehimiet internazzjonali oħra dwar il-prevenzjoni u l-kastig ta' delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità u ġenoċidju, u b'mod partikolari lill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi – u ċ-ċittadini tagħhom – li b'xi mod qed jappoġġjaw dawn id-delitti, qed jikkooperaw magħhom, qed jiffinanzjawhom jew huma kompliċi fihom, biex jaqdu bis-sħiħ l-obbligi legali tagħhom skont il-Konvenzjoni u skont ftehimiet internazzjonali oħra bħal dawn;

6.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti ta' dawk il-pajjiżi li bi kwalunkwe mod, direttament jew indirettament, qed jappoġġjaw dawn id-delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità u ġenoċidju, jikkooperaw f'dawn id-delitti, jiffinanzjawhom jew huma kompliċi fihom, biex jaqdu bis-sħiħ l-obbligi legali tagħhom skont id-dritt internazzjonali u jtemmu dan l-aġir inaċċettabbli, li qed jagħmel ħsara enormi lis-soċjetajiet tal-Iraq u tas-Sirja, u li qed jiddestabbilizza l-pajjiżi ġirien u l-paċi u s-sigurtà internazzjonali;

7.  Ifakkar li r-riżoluzzjoni 2253 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU imponiet obbligu legali fuq l-istati membri tan-NU biex jipprojbixxu kwalunkwe tip ta' assistenza lill-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh' u lil organizzazzjonijiet terroristiċi oħra, partikolarment għall-forniment ta' armi u assistenza finanzjarja, inkluż il-kummerċ illegali fiż-żejt, u jħeġġiġhom jagħmlu din it-tip ta' assistenza reat fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom; ifakkar li l-inosservanza ta' din id-dispożizzjoni min-naħa ta' uħud mill-istati membri tikkostitwixxi ksur tad-dritt internazzjonali u tagħti lill-istati membri l-oħra l-obbligu legali li jimplimentaw ir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU billi jieħdu azzjoni biex l-individwi u l-entitajiet responsabbli jinġiebu quddiem il-ġustizzja;

8.  Jikkundanna bl-aktar mod qawwi l-qerda ta' siti reliġjużi u kulturali u ta' artefatti mill-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh', li jikkostitwixxi attakk kontra l-wirt kulturali tal-abitanti kollha tas-Sirja u l-Iraq u tal-umanità inġenerali; jistieden lill-istati kollha jsaħħu l-investigazzjonijiet kriminali tagħhom u l-kooperazzjoni ġudizzjarja bil-ħsieb li jidentifikaw il-gruppi kollha responsabbli għat-traffikar illeċitu ta' beni kulturali jew għat-twettiq ta' ħsara jew il-qerda fil-konfront tal-wirt kulturali li jappartjeni lill-umanità kollha fis-Sirja, fl-Iraq u fir-reġjuni fuq firxa usa' tal-Lvant Nofsani u tar-reġjuni tal-Afrika ta' Fuq;

9.  Iħeġġeġ lill-pajjiżi kollha tal-komunità internazzjonali, inklużi l-Istati Membri tal-UE jaħdmu b'mod attiv għall-ġlieda kontra r-radikalizzazzjoni u jtejbu s-sistemi legali u ġuriżdizzjonali tagħhom sabiex jevitaw li ċ-ċittadini tagħhom jivvjaġġaw biex jingħaqdu mal-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh' u jipparteċipaw fi vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali, u jiżguraw li, jekk jagħmlu dan, jittieħdu passi kriminali kontrihom mill-aktar fis possibbli, inkluż għall-inċitament fuq l-internet u għall-appoġġ biex iwettqu dawn id-delitti;

10.  Jistieden lill-UE tistabbilixxi Rappreżentant Speċjali għal-Libertà tar-Reliġjon u t-Twemmin;

11.  Jirrikonoxxi, jappoġġja u jitlob li kulħadd jirrispetta d-dritt inaljenabbli tal-minoranzi etniċi, reliġjużi u oħrajn kollha, li jgħixu fl-Iraq u fis-Sirja, li jibqgħu jgħixu fl-artijiet storiċi u tradizzjonali tagħhom fid-dinjità, fl-ugwaljanza u fis-sikurezza, u li jipprattikaw bis-sħiħ ir-reliġjon u t-twemmin tagħhom b'mod liberu mingħajr ma jkunu suġġetti għal ebda tip ta' ġegħil, vjolenza jew diskriminazzjoni; jemmen li, sabiex ikun hemm tmiem għat-tbatija u għall-eżodu tal-massa tal-Insara, il-Yazidi u komunitajiet oħra tar-reġjun, jeħtieġ b'mod essenzjali li l-mexxejja politiċi u reliġjużi fir-reġjun jagħmlu dikjarazzjoni ċara u inekwivoka ta' appoġġ għall-preżenza kontinwa tagħhom u għad-drittijiet sħaħ u ugwali tagħhom bħala ċittadini tal-pajjiżi tagħhom;

12.  Jitlob lill-komunità internazzjonali u lill-istati membri tagħha, inkluża l-UE u l-Istati Membri tagħha, jiżguraw il-kundizzjonijiet u l-prospetti ta' sigurtà meħtieġa għal dawk kollha li ġew imġiegħla jitilqu minn art twelidhom jew ġew spostati b'mod furzat, biex ikunu jistgħu jeżerċitaw malajr kemm jista' jkun id-dritt tagħhom li jirritornaw lura lejn art twelidhom, li jżommu d-djar, l-artijiet, il-proprjetà tagħhom u ħwejjiġhom, kif ukoll il-knejjes u s-siti reliġjużi u kulturali tagħhom, u li jkunu jistgħu jgħixu ħajja dinjituża u jkollhom futur;

13.  Jirrikonoxxi li l-persekuzzjoni li għaddejja ta' gruppi reliġjużi u etniċi fil-Lvant Nofsani hija fattur li jikkontribwixxi għall-migrazzjoni tal-massa u l-ispostament intern;

14.  Jenfasizza l-importanza li l-komunità internazzjonali tipprovdi protezzjoni u għajnuna, inkluża protezzjoni u għajnuna militari, f'konformità mad-dritt internazzjonali, lil dawk fil-mira tal-hekk imsejjaħ 'ISIS/Da'esh' u ta' organizzazzjonijiet terroristiċi oħra fil-Lvant Nofsani, bħall-minoranzi etniċi u reliġjużi, u li dawn il-gruppi jipparteċipaw f'soluzzjonijiet politiċi futuri permanenti; jistieden lill-partijiet kollha involuti fil-kunflitt biex jirrispettaw id-drittijiet universali tal-bniedem u jiffaċilitaw l-għoti ta’ għajnuna u assistenza umanitarja permezz tal-mezzi kollha possibbli; jitlob il-ħolqien ta' kurituri umanitarji; iqis li l-postijiet tal-kenn, protetti minn forzi b'mandat min-NU, jistgħu jkunu parti mir-risposta għall-isfida enormi biex tingħata protezzjoni temporanja lil miljuni ta' refuġjati mill-kunflitt fis-Sirja u l-Iraq;

15.  Jafferma mill-ġdid l-appoġġ sħiħ u attiv tiegħu għall-isforzi diplomatiċi internazzjonali u l-ħidma tal-Mibgħut Speċjali tan-NU Staffan de Mistura li għandhom l-għan li, fil-jiem li ġejjin, jinbdew negozjati għall-paċi f'Ġinevra bejn il-partijiet Sirjani kollha, bil-parteċipazzjoni tal-atturi globali u reġjonali rilevanti kollha, kif ukoll il-proposti tiegħu kollha għal waqfien mill-ġlied lokali; jistieden lill-UE u lill-komunità internazzjonali jagħmlu pressjoni fuq id-donaturi kollha biex jirrispettaw il-wegħdiet tagħhom u biex jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ biex jagħtu appoġġ finanzjarju lill-pajjiżi ospitanti, speċjalment qabel il-konferenza tad-donaturi għas-Sirja f'Londra fl-4 ta' Frar 2016;

16.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Gvern u lill-Parlament tas-Sirja, lill-Gvern u lill-Kunsill tar-Rappreżentanti tal-Iraq, lill-Gvern Reġjonali tal-Kurdistan, lill-istituzzjonijiet tal-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Iżlamika (OIC), lill-Kunsill ta' Kooperazzjoni għall-Istati Għarab tal-Golf (il-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf, GCC), lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU.

 

 

 

 

(1)

Testi adottati, P8_TA(2014)0011.

(2)

Testi adottati, P8_TA(2014)0027.

(3)

Testi adottati, P8_TA(2014)0066.

(4)

Testi adottati, P8_TA(2015)0040.

(5)

Testi adottati, P8_TA(2015)0071.

(6)

Testi adottati, P8_TA(2015)0076.

(7)

Testi adottati, P8_TA(2015)0079.

(8)

Testi adottati, P8_TA(2015)0178.

(9)

Testi adottati, P8_TA(2015)0179.

(10)

Testi adottati, P7_TA(2013)0180.

(11)

ĠU L 118, 14.5.2003, p. 12.

Avviż legali