Процедура : 2016/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0313/2016

Внесени текстове :

RC-B8-0313/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.8

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 483kWORD 83k
7.3.2016
PE579.741v01-00}
PE579.745v01-00} RC1
 
B8-0313/2016}
B8-0316/2016} RC1

внесено съгласно член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

ECR (B8-0313/2016)

PPE (B8-0316/2016)


относно Споразумението за тютюна (Споразумението с PMI) (2016/2555(RSP))


Ингеборг Гресле, Петри Сарвама от името на групата PPE
Ришард Чарнецки от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно Споразумението за тютюна (Споразумението с PMI) (2016/2555(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International (PMI) и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Техническа оценка на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2004 г., сключено между Philip Morris International (PMI) и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки“ (SWD(2016)0044),

–  като взе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО,

–  като взе предвид Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, приет по време на петата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна с Решение FCTC/COP5 (1) от 12 ноември 2012 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 11 октомври 2007 г. относно последствията от Споразумението между Общността, държавите членки и Philip Morris за засилването на борбата с измамите и контрабандата на цигари и постигнатия напредък по отношение на прилагането на препоръките на анкетната комисия на Парламента по режима на общностния транзит(1),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че вследствие на незаконната търговия с тютюневи продукти, и по-специално на незаконния внос и износ на контрабандни и фалшифицирани цигари, ЕС и държавите членки губят приходи (от митнически такси, ДДС и акцизи) в размер на над 10 милиарда евро всяка година;

Б.  като има предвид, че контрабандата на тютюневи изделия е тежко престъпление, което допринася за финансирането на други дейности на международната организирана престъпност, включително трафик на хора, наркотици и оръжия;

В.  като има предвид, че измамите с тютюневи изделия подкопават политиките за борба с тютюнопушенето, като по този начин стимулират епидемичното разпространение на тютюнопушенето, увеличавайки достъпа до (в много случаи по-евтини) тютюневи изделия, особено сред младите хора и групите от населението с ниски доходи;

Г.  като има предвид, че измамите, свързани с тютюневи изделия, представляват проблем за общественото здраве и създават още по-голям риск за здравето, отколкото оригиналните цигари, тъй като фалшифицираните цигари са произведени и внесени незаконно и липсва информация за използваните съставки;

Д.  като има предвид, че основната цел на Споразумението с PMI е да се намали разпространението на фалшифицирани продукти, предлагани като продукти на PMI на незаконния пазар на тютюневи изделия в ЕС;

Е.  като има предвид, че в своята техническа оценка на Споразумението с PMI Комисията стига до заключението, че тази основна цел е ефикасно постигната, но че намаляването на контрабандата на продукти на PMI не е довело до цялостно намаляване на броя на незаконните продукти на пазара на ЕС;

Ж.  като има предвид, че за справяне с проблема с контрабандните и фалшифицирани цигари ЕС и държавите членки (с изключение на Швеция за споразуменията с BAT и ITL) подписаха правно обвързващи споразумения с Philip Morris International (PMI) (2004 г.), Japan Tobacco International (JTI) (2007 г.), British American Tobacco (BAT) (2010 г.) и Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010 г.);

З.  като има предвид, че досега Споразумението с PMI е подпомогнало финансово публичните приходи с приблизително 1 милиард щатски долара под формата на годишни плащания и 68,2 милиона евро под формата на плащания при задържане, разпределени между Комисията (приблизително 10%) и държавите членки (приблизително 90%);

И.  като има предвид, че срокът на действие на Споразумението с PMI изтича на 9 юли 2016 г.;

Й.  като има предвид, че в пазарната среда са настъпили значителни промени, откакто беше подписано Споразумението с PMI, по-специално има по-голямо присъствие на немаркови цигари, които често са наричани „евтини бели цигари“;

К.  като има предвид, че в регулаторната среда настъпиха значителни промени, откакто беше подписано действащото Споразумение с PMI, по-специално беше приета Директива 2014/40/EС относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и Протоколът към Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна;

1.  приветства доклада на Комисията относно нейната оценка на споразумението с PMI за тютюна; при все това изразява съжаление във връзка с момента, избран за представянето на тази техническа оценка;

2.  приветства Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, приет във връзка с Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (Протокол към РККТ), и насърчава държавите членки да приключат процеса на ратификация във възможно най-кратки срокове;

3.  приветства приемането на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (Директива относно тютюневите изделия);

4.  приема за сведение оценката на Комисията, че Споразумението с PMI ефикасно е постигнало своята цел да намали разпространението на контрабандни продукти на PMI на незаконния пазар на тютюневи изделия в ЕС, както показва спадът с около 85% на броя оригинални цигари на PMI, задържани от държавите членки през периода 2006 – 2014 г.; отбелязва при все това, че според Комисията намаляването на контрабандата на продукти на PMI не е довело до цялостно намаляване на броя на незаконните продукти на пазара на ЕС; отбелязва, че контрабандата на продукти на големите производители все повече се заменя от други продукти, включително немаркови цигари (т.нар. „евтини бели цигари“), които обикновено се произвеждат в трети държави;

5.  подчертава изявлението в доклада на Комисията, че правно обвързващите инструменти с изпълнителна сила, ако са съчетани със стриктно правоприлагане, са най-ефикасните средства за постигане на значително намаляване на незаконната търговия с тютюневи изделия;

6.  припомня, че както се споменава в доклада на Комисията, Директивата относно тютюневите изделия вече предвижда правно изискване производителите на тютюневи изделия да въведат и поддържат система за наблюдение и проследяване на продукцията си, което изискване ще влезе в сила най-късно през 2019 г., и че освен това Протоколът към Рамковата конвенция за контрол на тютюна от 2015 г. предвижда подобно изискване в световен мащаб, което ще влезе в сила най-рано през 2022 г. или 2023 г.;

7.  подчертава, че Комисията трябва да предприеме незабавни действия, за да гарантира пълното транспониране на Директивата относно тютюневите изделия във всички държави членки; призовава държавите членки своевременно да транспонират Директивата относно тютюневите изделия, и по-специално нейните мерки за наблюдение и проследяване;

8.  изразява дълбока загриженост, че бюджетът на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) се финансира отчасти от годишни плащания от тютюневата промишленост, както се споменава в споразуменията за тютюна, тъй като това би могло да доведе до известен конфликт на интереси;

9.  подчертава, че за целите на борбата срещу фалшифицираните и контрабандните цигари Комисията следва да насочи вниманието си към европейските и международните законодателни инструменти;

10.  отново заявява трайната необходимост от борба срещу незаконната търговия, фалшифицирането и отклонението от данъчно облагане; като има предвид, че Комисията съответно следва да търси възможности да преодолее настоящата ситуация по прозрачен и отчетен начин, с участието на Европейския парламент, като се има предвид евентуалният вакуум, който може да настъпи между изтичането на действащото Споразумение с PMI и влизането в сила на Директивата относно тютюневите изделия и на Протокола към РККТ;

11.  препоръчва, след като прецени всички доводи „за“ и „против“ продължаването на Споразумението с PMI, Комисията да пристъпи към неговото продължаване; счита, че продължаването на срока на действие на споразумението е преходно решение за предотвратяване на регулаторен „вакуум“ до влизането изцяло в сила на Директивата относно тютюневите изделия и на Протокола към РККТ;

12.  изразява загриженост във връзка с факта, че в рамките на действащото Споразумение с PMI не могат да се вземат мерки по въпроса за „евтините бели цигари“, тъй като това са цигари без марка, които съответно са извън обхвата на Споразумението; поради това призовава Комисията да предложи план за действие, в който да се посочат нови мерки, насочени към незабавното предприемане на действия във връзка с този проблем;

13.  призовава PMI да продължи да прилага разпоредбите за наблюдение и проследяване и надлежна проверка (съгласно принципа „познавай клиента си“), съдържащи се в настоящото споразумение, независимо от това дали то ще бъде продължено;

14.  призовава Комисията да предложи допълнителен регламент за прилагане на разпоредби за наблюдение и проследяване и надлежна проверка (съгласно принципа „познавай клиента си“) спрямо нарязания суров тютюн, филтрите и хартията, използвани от тютюневата промишленост, като допълнителен инструмент за борба срещу контрабандните и фалшифицираните продукти;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ C 227 E, 4.9.2008 г., стр. 147.

Правна информация