Postup : 2016/2555(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0313/2016

Předložené texty :

RC-B8-0313/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/03/2016 - 11.8

Přijaté texty :


SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 340kWORD 77k
7.3.2016
PE579.741v01-00}
PE579.745v01-00} RC1
 
B8-0313/2016}
B8-0316/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8-0313/2016)

PPE (B8-0316/2016)


o dohodě o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa za skupinu PPE
Ryszard Czarnecki za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o dohodě o tabáku (dohoda se společností Philip Morris International (PMI)) (2016/2555(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu společnosti Philip Morris International (PMI) a jejích poboček s Unií a jejími členskými státy o boji proti pašování a padělání a o obecném zproštění odpovědnosti ze dne 9. července 2004,

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 24. února 2016 s názvem „Odborné posouzení zkušeností s uplatňováním dohody proti pašování a padělání a o všeobecném zproštění nároků ze dne 9. července 2004, která byla uzavřena mezi společností Philip Morris International a jejími dceřinými společnostmi a mezi Unií a jejími členskými státy“ (SWD(2016)0044),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES,

–  s ohledem na Protokol o zamezení nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku, který byl přijat v průběhu páté konference stran této rámcové úmluvy, a to rozhodnutím č. FCTC/COP5 (1) ze dne12. listopadu 2012,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. října 2007 o dopadech dohody mezi Společenstvím, členskými státy a společností Philip Morris o zintenzivnění boje proti podvodům a pašování cigaret a o pokroku dosaženém při zavádění doporučení vyšetřovacího výboru Parlamentu pro tranzitní režim Společenství(1),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s tabákovými výrobky, zejména pak obchod s pašovanými a padělanými cigaretami, způsobuje EU a jejím členským státům ztráty příjmů (z hlediska nezaplaceného cla, neodvedených daní a spotřební daně) ve výši více než 10 miliard EUR ročně;

B.  vzhledem k tomu, že pašování tabákových výrobků je závažným trestným činem, který pomáhá financovat další mezinárodní organizovanou trestnou činnost, včetně nezákonného obchodování s lidmi, drogami a zbraněmi;

C.  vzhledem k tomu, že podvod s tabákovými výrobky podkopává politiky zaměřené na boj proti kouření, čímž dále přiživuje tabákovou epidemii: usnadňuje přístup k (často levnějším) tabákovým výrobkům, především pro mladé lidi a nízkopříjmové skupiny obyvatel;

D.  vzhledem k tomu, že podvody s tabákovými výrobky jsou veřejným zdravotnickým problémem, který představuje dokonce větší riziko než pravé cigarety, protože nejenže jsou padělané cigarety vyráběny a dováženy protizákonně, ale zároveň není známo jejich složení;

E.  vzhledem k tomu, že klíčovým cílem dohody se společností PMI (Philip Morris International) je snížit podíl pašovaných výrobků této společnosti na nezákonném trhu s tabákovými výrobky v EU;

F.  vzhledem k tomu, že technické posouzení dohody s PMI, které vypracovala Komise, dospělo k závěru, že tohoto hlavního cíle bylo skutečně dosaženo, ale že omezení pašování výrobků PMI nevedlo k celkovému snížení množství nezákonných výrobků na trhu EU;

G.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy (s výjimkou Švédska v případě dohod s BAT a ITL) podepsaly právně závazné dohody se společností Philip Morris International (PMI) v roce 2004, s Japan Tobacco International (JTI) v roce 2007, s British American Tobacco (BAT) v roce 2010 a ve stejném roce i s Imperial Tobacco Limited (ITL) s cílem řešit problém pašovaných a padělaných cigaret;

H.  vzhledem k tomu, že dohoda se společností Philip Morris International dodnes přinesla finanční příspěvky do veřejných příjmů ve výši přibližně 1 miliardy USD v ročních platbách a 68,2 milionu EUR v platbách spojených se zabaveným zbožím, o něž se dělí Komise (přibližně 10 %) s členskými státy (přibližně 90 %);

I.  vzhledem k tomu, že platnost dohody s touto společností má skončit k 9. červenci 2016;

J.  vzhledem k tomu, že od podpisu stávající dohody se společností Philip Morris International došlo ke značným změnám tržního prostředí, zejména k posílení přítomnosti neznačkových, levných cigaret na trhu;

K.  vzhledem k tomu, že od podpisu stávající dohody s touto společností došlo v regulačním prostředí ke značným změnám, především k přijetí směrnice 2014/40/EU o výrobě, obchodní úpravě a prodeji tabákových a souvisejících výrobků a k podpisu protokolu k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku;

1.  vítá zprávu Komise o posouzení dohody o tabáku se společností PMI; s politováním však konstatuje, že toto odborné posouzení bylo provedeno v nevhodnou dobu;

2.  vítá Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě WHO o kontrole tabáku (dále jen „Protokol k úmluvě FCTC“) a vyzývá členské státy k co nejrychlejšímu dokončení procesu ratifikace;

3.  vítá přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (směrnice o tabákových výrobcích);

4.  bere na vědomí posouzení Komise, podle něhož dohoda s PMI úspěšně dosáhla svého cíle, jímž bylo omezit výskyt pašovaných výrobků PMI na černém trhu s tabákovými výrobky v EU, jak ukazuje pokles objemu autentických cigaret vyrobených společností PMI zabavených v členských státech mezi roky 2006 a 2014 o přibližně 85 %; poukazuje však na to, že podle Komise omezení pašování výrobků společnosti Philip Morris International nevedlo k celkovému snížení množství nezákonných výrobků na trhu EU; podotýká, že pašované výrobky velkých výrobců jsou stále více nahrazovány jinými výrobky, včetně neznačkových laciných cigaret, které jsou obvykle vyráběny ve třetích zemích;

5.  poukazuje na prohlášení ze zprávy Komise, že nejúčinnějšími nástroji, které by zajistily významné omezení nezákonného obchodování s tabákovými výrobky, jsou právně závazné a prosaditelné nástroje, pokud by byly doplněny o jejich jednoznačné prosazování;

6.  připomíná, že jak bylo uvedeno ve zprávě Komise, směrnice o tabákových výrobcích již obsahuje právní požadavek, podle něhož by tabákové společnosti měly zavést a provozovat systém zpětného dohledávání svých výrobků a který vstoupí v platnost nejpozději v roce 2019, a že protokol k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku z roku 2015 obsahuje podobný celosvětový požadavek, který vstoupí v platnost v roce 2022 nebo 2023;

7.  zdůrazňuje, že Komise musí přijmout okamžitá opatření, která zajistí úplné provedení směrnice o tabákových výrobcích ve všech členských státech; vyzývá členské státy, aby směrnici o tabákových výrobcích, zejména její ustanovení týkající se systémů zpětného dohledávání výrobků, urychleně zavedly do svého právního systému;

8.  je hluboce znepokojen tím, že rozpočet Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) je částečně financován z ročních poplatků získávaných od tabákového průmyslu, jak je uvedeno v dohodách o tabákových výrobcích, neboť by to mohlo vést k určitému střetu zájmů;

9.  zdůrazňuje, že Komise by se měla zaměřit na evropské a mezinárodní legislativní nástroje s cílem bojovat proti padělaným a pašovaným cigaretám;

10.  znovu opakuje, že je neustále třeba bojovat proti nezákonnému obchodu, padělání a daňovým únikům; vzhledem k tomu, že Komise by se měla zabývat otázkou vyřešení současné situace transparentním a odpovědným způsobem se zapojením Evropského parlamentu, a to vzhledem k možné prodlevě mezi ukončením platnosti dohody se společností Philip Morris International, která je v současné době v platnosti, a vstupem směrnice o tabákových výrobcích a protokolu k úmluvě FCTC v platnost;

11.  doporučuje, poté co zvážil veškeré argumenty pro a proti prodloužení dohody se společností PMI, aby ji Komise prodloužila; považuje prodloužení za přechodné ujednání, jehož cílem je překlenout regulační mezeru až do okamžiku, kdy se plně uplatní směrnice o tabákových výrobcích a protokol FCTC;

12.  vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že dohoda s PMI, která je v současnosti v platnosti, nebyla schopna vyřešit problém laciných neznačkových cigaret, které nespadají do působnosti dohody právě proto, že jsou neznačkové; vyzývá proto Komisi, aby předložila akční plán, který by obsahoval nová opatření zaměřená na urychlené řešení tohoto problému;

13.  vyzývá společnost PMI, aby i nadále uplatňovala ustanovení týkající se zpětné dohledatelnosti a náležité péče (zásada „znej svého zákazníka“) obsažená ve stávající dohodě, a to bez ohledu na to, zda je její platnost prodloužena, či nikoli;

14.  vyzývá Komisi, aby předložila dodatečný předpis, který by uplatňoval ustanovení týkající se zpětné dohledatelnosti a náležité péče (zásada „znej svého zákazníka“) na surový řezaný tabák, filtry a papír využívané tabákovým průmyslem, což by představovalo dodatečný nástroj v boji proti pašování a padělání výrobků;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 227 E, 4.9.2008, s. 147.

Právní upozornění