Διαδικασία : 2016/2555(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0313/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0313/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2016 - 11.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 483kWORD 83k
7.3.2016
PE579.741v01-00}
PE579.745v01-00} RC1
 
B8-0313/2016}
B8-0316/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-0313/2016)

PPE (B8-0316/2016)


σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (2016/2555(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International (PMI) και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την τεχνική αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε με τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή, της 9ης Ιουλίου 2004, μεταξύ αφενός της Philip Morris International και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και αφετέρου της Ένωσης και των κρατών μελών της (SWD(2016)0044),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού που εγκρίθηκε κατά την πέμπτη σύνοδο της διάσκεψης των μερών της σύμβασης πλαισίου του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού με την απόφαση FCTC/COP5(1) της 12ης Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τις συνέπειες της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Philip Morris για την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της απάτης και του λαθρεμπορίου τσιγάρων και την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή των συστάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου για το Κοινοτικό Σύστημα Διαμετακόμισης(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού, και ιδίως η λαθραία διακίνηση και παραποίηση τσιγάρων, προκαλεί απώλειες εσόδων στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της (σε επίπεδο δασμών, ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης) που υπερβαίνουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λαθραία διακίνηση προϊόντων καπνού αποτελεί σοβαρό έγκλημα που συμβάλλει στη χρηματοδότηση διεθνών οργανωμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη στον τομέα των προϊόντων καπνού υπονομεύει τις πολιτικές κατά του καπνίσματος, τροφοδοτώντας με τον τρόπο αυτό την επιδημία του καπνού: αυξάνει την πρόσβαση σε (συνήθως φθηνότερα) προϊόντα καπνού, ιδίως για τους νέους και τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη στον τομέα των προϊόντων καπνού αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας καθώς δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία από ό,τι τα γνήσια τσιγάρα, δεδομένου ότι τα παραποιημένα τσιγάρα παράγονται και εισάγονται παράνομα, και τα συστατικά που χρησιμοποιούνται δεν είναι γνωστά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος στόχος της συμφωνίας ΡΜΙ είναι να μειωθεί η διάδοση του λαθρεμπορίου προϊόντων PMI στην παράνομη αγορά καπνού της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνική αξιολόγηση της συμφωνίας ΡΜΙ από την Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω κύριος στόχος έχει όντως επιτευχθεί, αλλά η μείωση του λαθρεμπορίου προϊόντων PMI δεν έχει οδηγήσει σε συνολική μείωση του αριθμού των παράνομων προϊόντων στην αγορά της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της λαθραίας διακίνησης και παραποίησης τσιγάρων, η ΕΕ και τα κράτη μέλη (εκτός από τη Σουηδία όσον αφορά τις συμφωνίες με τις εταιρείες BAT και ITL) έχουν υπογράψει νομικά δεσμευτικές συμφωνίες με την Philip Morris International (PMI) (2004), την Japan Tobacco International (JTI) (2007), την British American Tobacco (BAT) (2010) και την Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη συμφωνία ΡΜΙ έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, για τα δημόσια έσοδα, οικονομικά οφέλη ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε ετήσιες πληρωμές και 68,2 εκατομμυρίων ευρώ σε πληρωμές κατάσχεσης, κατανεμημένα μεταξύ της Επιτροπής (περίπου 10%) και των κρατών μελών (περίπου 90%)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία PMI πρόκειται να λήξει στις 9 Ιουλίου 2016·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς από τη στιγμή που υπογράφηκε η τρέχουσα συμφωνία PMI, ιδίως η αυξημένη παρουσία τσιγάρων χωρίς εμπορικό σήμα, που συχνά αναφέρονται ως «cheap whites» («φθηνά λευκά» τσιγάρα)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον από τη στιγμή που υπογράφηκε η τρέχουσα συμφωνία PMI, ιδίως η έγκριση της οδηγίας 2014/40/ΕΕ σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, και η έγκριση του πρωτοκόλλου της σύμβασης πλαισίου του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της συμφωνίας PMI για τον καπνό· εκφράζει ωστόσο τη δυσαρέσκειά του για τον χρόνο παράδοσης της τεχνικής αξιολόγησης·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού το οποίο εγκρίθηκε σε σχέση με τη σύμβαση πλαίσιο του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού («πρωτόκολλο ΣΠΕΚ»), και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης το συντομότερο δυνατόν·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ («οδηγία για τα προϊόντα καπνού)·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η συμφωνία ΡΜΙ έχει σημειώσει πλήρη επιτυχία στον στόχο της μείωσης της διάδοσης του λαθρεμπορίου προϊόντων PMI στην παράνομη αγορά καπνού της ΕΕ, όπως προκύπτει από τη μείωση κατά περίπου 85% του όγκου των κατασχεθέντων γνήσιων τσιγάρων PMI από τα κράτη μέλη από το 2006 έως το 2014· σημειώνει, παρόλα αυτά, ότι σύμφωνα με την Επιτροπή η μείωση του λαθρεμπορίου προϊόντων PMI δεν οδήγησε σε συνολική μείωση του αριθμού παράνομων προϊόντων στην αγορά της ΕΕ· σημειώνει ότι το λαθρεμπόριο που αφορά λαθραίως διακινούμενα προϊόντα μεγάλων κατασκευαστών αντικαθίσταται όλο και περισσότερο από άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τσιγάρων χωρίς εμπορικό σήμα («φθηνά λευκά») που συνήθως παράγονται σε τρίτες χώρες·

5.  επισημαίνει τη δήλωση που περιλαμβάνεται στην έκθεση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία οι δεσμευτικές και εκτελεστές πράξεις, εάν συνδυαστούν με αυστηρή επιβολή του νόμου, αποτελούν τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για τη διασφάλιση σημαντικής μείωσης του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού·

6.  υπενθυμίζει ότι, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής, η οδηγία για τα προϊόντα καπνού προβλέπει ήδη μια νομική απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες καπνού οφείλουν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ το 2019 το αργότερο, και ότι επιπλέον το πρωτόκολλο, του 2015, της σύμβασης πλαισίου του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού προβλέπει παρόμοια συνολική απαίτηση, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το νωρίτερο το 2022 ή το 2023·

7.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εγκαίρως την οδηγία για τα προϊόντα καπνού, και ιδίως τα μέτρα παρακολούθησης και εντοπισμού που αυτή περιέχει·

8.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) χρηματοδοτείται εν μέρει από ετήσιες πληρωμές από τη βιομηχανία καπνού, όπως αναφέρεται στις συμφωνίες για τον καπνό, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων·

9.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθεί σε ευρωπαϊκά και διεθνή νομοθετικά μέσα για την καταπολέμηση της παραποίησης και του λαθρεμπορίου τσιγάρων·

10.  επαναλαμβάνει ότι η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, της παραποίησης και της φοροδιαφυγής αποτελεί διαρκή ανάγκη· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αναζητήσει τρόπους για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης με διαφάνεια και υπευθυνότητα, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι μπορεί να μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα από τη λήξη της συμφωνίας ΡΜΙ που βρίσκεται σε ισχύ αυτή τη στιγμή έως την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού και του πρωτοκόλλου ΣΠΕΚ·

11.  συνιστά στην Επιτροπή, έχοντας σταθμίσει όλα τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της παράτασης της συμφωνίας PMI, να παρατείνει τη συμφωνία· θεωρεί την παράταση της συμφωνίας μεταβατική ρύθμιση προκειμένου να αποφευχθεί το ρυθμιστικό κενό έως ότου τεθούν πλήρως σε ισχύ η οδηγία για τα προϊόντα καπνού και το πρωτόκολλο ΣΠΕΚ·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η συμφωνία ΡΜΙ που ισχύει επί του παρόντος δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το ζήτημα των «φθηνών λευκών», δεδομένου ότι πρόκειται για τσιγάρα χωρίς εμπορικό σήμα και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης που θα καθορίζει νέα μέτρα για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος·

13.  καλεί την PMI να συνεχίσει να εφαρμόζει τις διατάξεις περί παρακολούθησης και εντοπισμού καθώς και δέουσας επιμέλειας («γνωρίστε τον πελάτη σας») που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία, ανεξάρτητα από το αν αυτή παραταθεί ή όχι·

14.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόσθετο κανονισμό για την εφαρμογή διατάξεων περί παρακολούθησης και εντοπισμού καθώς και δέουσας επιμέλειας («γνωρίστε τον πελάτη σας») για τον ακατέργαστο καπνό, τα φίλτρα και τα χαρτάκια που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία καπνού, ως συμπληρωματικό εργαλείο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 227 Ε της 4.9.2008, σ. 147.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου