Menetlus : 2016/2555(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0313/2016

Esitatud tekstid :

RC-B8-0313/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/03/2016 - 11.8

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 168kWORD 67k
7.3.2016
PE579.741v01-00}
PE579.745v01-00} RC1
 
B8-0313/2016}
B8-0316/2016} RC1

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

ECR (B8-0313/2016)

PPE (B8-0316/2016)


tubakatootjatega sõlmitud kokkuleppe (PMI kokkulepe) kohta (2016/2555(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel
Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon tubakatootjatega sõlmitud kokkuleppe (PMI kokkulepe) kohta (2016/2555(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ettevõtte Philip Morris International (PMI) ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise kokkulepet ja üldist kohustustest vabastamist,

–  võttes arvesse komisjoni talituste 24. veebruari 2016. aasta töödokumenti tehnilise hinnangu kohta kogemustele, mis saadi ettevõtte Philip Morris International ja selle tütarettevõtete ning Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide vahel 9. juulil 2004. aastal sõlmitud salakaupade ja võltsingute vastu võitlemise kokkuleppe ja üldise kohustustest vabastamise tulemusel (SWD(2016)0044),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ,

–  võttes arvesse tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli, mis võeti vastu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni osaliste viiendal konverentsil 12. novembri 2012. aasta otsusega FCTC/COP5 (1),

–  võttes arvesse oma 11. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni, mis käsitleb ühenduse, liikmesriikide ja Philip Morrise vahel pettuse ja sigarettide salakaubaveo vastase võitluse tõhustamiseks sõlmitud kokkuleppe mõju ning Euroopa Parlamendi ühenduse transiidisüsteemi uurimiskomisjoni soovituste rakendamisel tehtud edusamme(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise ning eeskätt sigarettide salakaubaveo ja võltsimise tõttu jääb ELil ja liikmesriikidel aastas saamata enam kui 10 miljardit eurot tulu (tollimaksud, käibemaks ja aktsiis);

B.  arvestades, et tubakatoodete salakaubavedu on raske kuritegu, mis aitab kaasa teiste rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse liikide, sealhulgas inimkaubanduse ning uimasti- ja relvakaubanduse rahastamisele;

C.  arvestades, et tubakapettus õõnestab suitsetamisvastast poliitikat ja seeläbi soodustab tubakaepideemiat, suurendades (sageli odavamate) tubakatoodete kättesaadavust, eelkõige noortele ja madala sissetulekuga rühmadele;

D.  arvestades, et tubakapettus on rahvatervise probleem, mis toob kaasa veel suurema terviseriski kui ehtsate sigarettide puhul, kuna võltsitud sigaretid toodetakse ja imporditakse ebaseaduslikult ning nende koostisosad ei ole teada;

E.  arvestades, et PMI kokkuleppe peamine eesmärk on vähendada ELi ebaseaduslikul tubakaturul PMI salakauba levimust;

F.  arvestades, et komisjoni tehnilises hinnangus PMI kokkuleppele järeldatakse, et see põhieesmärk on põhimõtteliselt täidetud, kuid PMI salakauba vähenemine ei ole toonud kaasa ebaseaduslike toodete hulga üldist vähenemist ELi turul;

G.  arvestades, et salasigarettide ja võltsitud sigarettide probleemiga toimetulekuks on EL ja liikmesriigid (v.a Rootsi BAT ja ITL kokkulepete puhul) sõlminud juriidiliselt siduvad kokkulepped ettevõtetega Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) ja Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

H.  arvestades, et PMI kokkuleppe tulemusel on avaliku sektori tulud kasvanud seni ligikaudu 1 miljardi USA dollari võrra aastamaksetena ja 68,2 miljoni euro võrra toodete arestimise korral makstava tasuna, mis jaguneb komisjoni (umbes 10 %) ja liikmesriikide (umbes 90 %) vahel;

I.  arvestades, et PMI kokkuleppe kehtivus lõpeb 9. juulil 2016. aastal;

J.  arvestades, et turukeskkonnas on praeguse PMI kokkuleppe allkirjastamisest saadik toimunud olulisi muudatusi ja eelkõige on suurenenud kaubamärgita (nn odavate valgete) sigarettide hulk;

K.  arvestades, et regulatiivses keskkonnas on praeguse PMI kokkuleppe allkirjastamisest saadik toimunud olulisi muudatusi, mille tõid kaasa eelkõige direktiivi 2014/40/EL (tubaka- ja seonduvate toodete tootmise, esitlemise ja müügi kohta) ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokolli vastuvõtmine;

1.  väljendab heameelt PMI kokkuleppe hindamist käsitleva komisjoni aruande üle; peab siiski kahetsusväärseks selle tehnilise hinnangu esitamise ajastamist;

2.  peab tervitatavaks WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli vastuvõtmist ja ergutab liikmesriike viima ratifitseerimisprotsessi võimalikult kiiresti lõpule;

3.  väljendab heameelt selle üle, et on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (tubakatoodete direktiiv);

4.  võtab teadmiseks komisjoni hinnangu, mille kohaselt on PMI kokkulepe tulemuslikult täitnud oma eesmärgi vähendada PMI salasigarettide levimust ELi ebaseaduslikul tubakaturul, mida näitab asjaolu, et konfiskeeritud ehtsate PMI sigarettide maht on liikmesriikides 2006.–2014. aastal vähenenud umbes 85 %; märgib siiski, et komisjoni andmetel ei ole PMI salakauba vähenemine toonud kaasa ebaseaduslike toodete hulga üldist vähenemist ELi turul; märgib, et suurte tootjate toodete asemele, mida salakaubana ebaseaduslikult üle piiri toimetatakse, on üha sagedamini ilmunud muud tooted, sealhulgas kaubamärgita (nn odavad valged) sigaretid, mis on tavaliselt toodetud kolmandates riikides;

5.  rõhutab komisjoni aruandes esitatud väidet, mille kohaselt on juriidiliselt siduvad ja jõustatavad vahendid koos tugeva õiguskaitsega kõige tõhusam viis tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse märkimisväärseks vähendamiseks;

6.  tuletab meelde, et nii nagu komisjoni aruandes on märgitud, on tubakatoodete direktiivis juba sätestatud hiljemalt 2019. aastal jõustuv õiguslik nõue, et tubakatootjad peavad kasutusele võtma ja kasutuses hoidma jälgimis- ja tuvastussüsteemi, ning et samasugune üldine nõue, mis jõustub kõige varem aastal 2022 või 2023, on sätestatud ka WHO tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni 2015. aasta protokollis;

7.  rõhutab, et komisjon peab võtma viivitamatuid meetmeid, et tagada tubakatoodete direktiivi täielik ülevõtmine kõigis liikmesriikides; kutsub liikmesriike üles rakendama tubakatoodete direktiivi ning eelkõige selle jälgimis- ja tuvastussüsteemi puudutavaid meetmeid õigeaegselt;

8.  väljendab sügavat muret tubakatootjatega sõlmitud kokkulepetes mainitud asjaolu pärast, et Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) eelarvet rahastatakse osaliselt tubakatööstuse aastamaksetest, kuna see võib tuua kaasa teatava huvide konflikti;

9.  rõhutab, et komisjon peaks salasigarettide ja võltsitud sigarettide vastu võitlemiseks keskenduma Euroopa ja rahvusvahelise tasandi seadusandlikele vahenditele;

10.  kordab, et ebaseadusliku kaubanduse, võltsimise ja maksudest kõrvalehoidumise vastu on vaja pidevalt võidelda; seetõttu peaks komisjon otsima võimalusi praeguse olukorraga läbipaistval ja vastutustundlikul viisil tegelemiseks, kaasates sellesse Euroopa Parlamendi, kuna praeguse PMI kokkuleppe kehtivuse lõppemise ning tubakatoodete direktiivi ja raamkonventsiooni protokolli jõustumise vahele võib jääda vahe;

11.  soovitab pärast kõigi poolt- ja vastuargumentide vaagimist komisjonil PMI kokkulepet pikendada; peab kokkuleppe pikendamist üleminekukorraks, et vältida reguleerimislünka, kuni tubakatoodete direktiiv ja raamkonventsiooni protokoll on täies ulatuses jõustunud;

12.  väljendab muret asjaolu pärast, et praegu kehtivas PMI kokkuleppes ei olnud võimalik käsitleda odavate valgete sigarettide küsimust, sest tegu on kaubamärgita sigarettidega, mis seetõttu ei kuulu kõnealuse kokkuleppe kohaldamisalasse; kutsub seetõttu komisjoni üles esitama tegevuskava, milles esitatakse uued meetmed kõnealuse probleemi kiireloomuliseks lahendamiseks;

13.  palub PMI-l jätkuvalt kohaldada praeguses kokkuleppes sisalduvaid tuvastus- ja jälgimisalaseid ning nõuetekohase hoolsuse (põhimõte „tunne oma klienti“) alaseid sätteid, olenemata sellest, kas kokkulepet pikendatakse või mitte;

14.  kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku täiendava määruse kohta, milles käsitletaks tuvastamist ja jälgimist ning hoolsuskohustust (põhimõte „tunne oma klienti“) seoses tubakatööstuses kasutatavate lõigatud toortubaka, filtrite ja paberiga, kuna see oleks täiendav vahend salakauba ja võltsitud toodete vastu võitlemiseks;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT C 227 E, 4.9.2008, lk 147.

Õigusalane teave