Menettely : 2016/2555(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0313/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0313/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/03/2016 - 11.8

Hyväksytyt tekstit :


YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 171kWORD 68k
7.3.2016
PE579.741v01-00}
PE579.745v01-00} RC1
 
B8-0313/2016}
B8-0316/2016} RC1

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ECR (B8-0313/2016)

PPE (B8-0316/2016)


tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta
Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tupakkasopimuksesta (PMI-sopimus) (2016/2555(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Philip Morris Internationalin (PMI) ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdyn salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisen sopimuksen ja yleisen vapautuksen,

–  ottaa huomioon 24. helmikuuta 2016 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan teknisestä arvioinnista, joka koskee Philip Morris Internationalin ja sen tytäryhtiöiden sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä 9. heinäkuuta 2004 tehdystä salakuljetuksen ja tuoteväärennösten vastaisesta sopimuksesta ja yleisestä vapautuksesta saatuja kokemuksia (SWD(2016)0044),

–  ottaa huomioon tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU,

–  ottaa huomioon tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi tehdyn lisäpöytäkirjan, jonka tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen sopimuspuolet hyväksyivät sopimuspuolikokouksen viidennessä istunnossa 12. marraskuuta 2012 tehdyllä päätöksellä FCTC/COP5(1),

–  ottaa huomioon 11. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Philip Morrisin välisen, savukkeiden salakuljetuksen torjumiseen tähtäävän sopimuksen seurauksista ja yhteisön passitusjärjestelmän tutkintavaliokunnan suositusten täytäntöönpanossa saavutetusta edistymisestä(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että tupakkatuotteiden laiton kauppa ja etenkin savukkeiden salakuljetus ja väärentäminen aiheuttavat EU:lle ja sen jäsenvaltioille tulonmenetyksiä (saamatta jääneiden tullien, arvonlisäverojen ja valmisteverojen muodossa) yli 10 miljardia euroa vuodessa;

B.  ottaa huomioon, että tupakkatuotteiden salakuljetus on vakava rikos, jonka tuotolla rahoitetaan muuta kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten ihmiskauppaa, huumausaine- ja asekauppaa;

C.  huomauttaa, että tupakkatuotteisiin liittyvät petokset heikentävät tupakoinnin vastaisten toimien tehoa ja edistävät tupakoinnin leviämistä: ne lisäävät etenkin nuorten ja pienituloisten mahdollisuuksia ostaa (usein halvempia) tupakkatuotteita;

D.  huomauttaa, että tupakkatuotteisiin liittyvät petokset ovat kansanterveydellinen huolenaihe, koska niistä aiheutuu jopa suurempi terveysriski kuin aidoista savukkeista, sillä väärennetyt savukkeet valmistetaan ja tuodaan maahan laittomasti eikä niiden valmistamiseen käytetyistä aineista ole tietoa;

E.  toteaa, että PMI-sopimuksen keskeisenä tavoitteena on vähentää salakuljetettujen PMI-tuotteiden esiintymistä laittomilla tupakkatuotemarkkinoilla EU:ssa;

F.  panee merkille, että PMI-sopimusta koskevassa komission teknisessä arvioinnissa todetaan, että tämä keskeinen tavoite on tosiasiassa saavutettu, mutta salakuljetettujen PMI-tuotteiden väheneminen ei ole johtanut laittomien tuotteiden määrän yleiseen vähenemiseen EU:n markkinoilla;

G.  ottaa huomioon, että savukkeiden salakuljetuksen ja väärentämisen torjumiseksi EU ja jäsenvaltiot (lukuun ottamatta Ruotsia British American Tobacco -yhtiön ja Imperial Tobacco Limited -yhtiön kanssa tehtyjen sopimusten osalta) ovat tehneet oikeudellisesti sitovia sopimuksia Philip Morris International -yhtiön (PMI) (2004), Japan Tobacco International -yhtiön (JTI) (2007), British American Tobacco -yhtiön (BAT) (2010) ja Imperial Tobacco Limited -yhtiön (ITL) (2010) kanssa;

H.  toteaa, että PMI-sopimus on tähän mennessä kasvattanut julkisia tuloja noin miljardilla Yhdysvaltain dollarilla vuotuisten maksujen ja 68,2 miljoonalla eurolla takavarikointimaksujen ansiosta ja että nämä tulot jakautuvat komission (noin 10 prosenttia) ja jäsenvaltioiden (noin 90 prosenttia) kesken;

I.  toteaa, että PMI-sopimuksen voimassaolon on määrä päättyä 9. heinäkuuta 2016;

J.  toteaa, että markkinoilla on tapahtunut huomattavia muutoksia sitten nykyisen PMI‑sopimuksen allekirjoittamisen ja että kaupan on entistä enemmän tuotemerkittömiä savukkeita, joita kutsutaan usein nimellä ”cheap whites”;

K.  toteaa, että myös sääntely-ympäristö on muuttunut huomattavasti nykyisen PMI‑sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, mihin on vaikuttanut etenkin tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamisesta, esittämistavasta ja myynnistä annettu direktiivi 2014/40/EU ja tupakoinnin torjuntaa koskevaan WHO:n puitesopimukseen liitetty lisäpöytäkirja;

1.  on tyytyväinen komission kertomukseen sen tekemästä PMI-tupakkasopimuksen arvioinnista; pitää kuitenkin valitettavana tämän teknisen arvioinnin toimittamisen ajoitusta;

2.  pitää myönteisenä tupakoinnin torjuntaa koskevaan WHO:n puitesopimukseen liitettyä lisäpöytäkirjaa tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi ja kehottaa jäsenvaltioita saattamaan ratifiointiprosessin päätökseen mahdollisimman nopeasti;

3.  pitää tervetulleena tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3. huhtikuuta 2014 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/40/EU (nk. tupakkatuotedirektiivi);

4.  panee merkille komission tekemästä arvioinnista, että PMI-sopimuksella on tosiasiassa saavutettu sen tavoite, joka oli salakuljetettujen Philip Morris Internationalin tuotteiden esiintymisen vähentäminen laittomilla tupakkatuotemarkkinoilla EU:ssa, mistä on osoituksena se, että jäsenvaltioissa takavarikoitujen aitojen PMI-savukkeiden määrä väheni noin 85 prosenttia vuosien 2006 ja 2014 välillä; panee kuitenkin merkille, että komission mukaan PMI-tuotteiden salakuljettamisen väheneminen ei ole johtanut laittomien tuotteiden määrän yleiseen vähenemiseen EU:n markkinoilla; panee merkille, että suurten tupakkayhtiöiden salakuljetettujen tuotteiden sijasta kaupataan yhä enemmän muita tuotteita, muun muassa tuotemerkittömiä savukkeita (”cheap whites”), jotka yleensä valmistetaan kolmansissa maissa;

5.  kiinnittää huomiota komission kertomuksessa esitettyyn toteamukseen, että oikeudellisesti sitovat ja valvottavissa olevat välineet ovat tehokkain keino varmistaa tupakkatuotteiden laittoman kaupan huomattava väheneminen, edellyttäen että niiden täytäntöönpanoa valvotaan tiukasti;

6.  palauttaa mieliin, että kuten komission kertomuksessa todetaan, tupakkatuotedirektiivissä säädetään jo tupakkayhtiöiden oikeudellisesta velvoitteesta ottaa käyttöön ja pitää toiminnassa jäljitysjärjestelmä, joka tulee voimaan viimeistään vuonna 2019, ja toteaa lisäksi, että tupakoinnin torjuntaa koskevaan WHO:n puitesopimukseen vuonna 2015 tehdyssä lisäpöytäkirjassa on samankaltainen yleinen velvoite, joka tulee voimaan aikaisintaan vuonna 2022 tai 2023;

7.  painottaa, että komission on ryhdyttävä viipymättä toimiin varmistaakseen, että kaikki jäsenvaltiot saattavat tupakkatuotedirektiivin täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä; kehottaa jäsenvaltioita panemaan tupakkatuotedirektiivin ja etenkin siinä säädetyt jäljitys- ja seurantatoimenpiteet oikea-aikaisesti täytäntöön;

8.  kantaa suurta huolta siitä, että Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) talousarviota rahoitetaan osaksi tupakkateollisuuden vuosittaisilla maksuilla, kuten tupakkasopimuksissa mainitaan, koska tämä saattaa johtaa tiettyihin eturistiriitoihin;

9.  painottaa, että komission olisi keskityttävä kansainvälisiin ja unionin lainsäädäntövälineisiin savukkeiden salakuljetuksen ja väärentämisen torjumiseksi;

10.  toteaa jälleen, että laitonta kauppaa, väärentämistä ja verovilppiä on jatkuvasti torjuttava; katsoo, että komission olisi etsittävä keinoja korjata nykytilanne avoimesti ja vastuullisesti Euroopan parlamentin avustuksella, koska vielä voimassa olevan PMI-sopimuksen päättymisestä saattaa kulua aikaa tupakkatuotedirektiivin ja lisäpöytäkirjan voimaantuloon;

11.  suosittelee, punnittuaan kaikkia näkökohtia PMI-sopimuksen jatkamisen puolesta ja sitä vastaan, että komissio jatkaa sopimuksen voimassaoloa; katsoo, että sopimuksen voimassaolon jatkaminen on siirtymäjärjestely, jolla estetään sääntelyvaje, kunnes sekä tupakkatuotedirektiivi että lisäpöytäkirja tulevat täysimääräisesti voimaan;

12.  ilmaisee huolensa siitä, että tällä hetkellä voimassa olevassa PMI-sopimuksessa ei voitu käsitellä ”cheap whites” -savukkeita, koska nämä ovat tuotemerkittömiä savukkeita eivätkä sen vuoksi kuulu sopimuksen soveltamisalaan; kehottaa komissiota näin ollen esittämään toimintasuunnitelman, jossa määritellään uusia toimia tämän ongelman ratkaisemiseksi kiireellisesti;

13.  kehottaa Philip Morris Internationalia soveltamaan edelleen jäljitys- ja seurantajärjestelmää ja due diligence -prosessia (asiakkaan tunnistaminen) koskevia nykyisen sopimuksen määräyksiä riippumatta siitä, jatketaanko sopimusta vai ei;

14.  kehottaa komissiota esittämään lisäsäädöksen, jonka mukaisesti jäljitys- ja seurantajärjestelmää ja due diligence -prosessia (asiakkaan tunnistaminen) koskevia määräyksiä sovellettaisiin leikattuun raakatupakkaan sekä tupakkateollisuuden käyttämiin filttereihin ja papereihin lisävälineenä salakuljetettujen ja väärennettyjen tuotteiden torjunnassa;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

(1)

EUVL C 227 E, 4.9.2008, s. 147.

Oikeudellinen huomautus