Eljárás : 2016/2555(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0313/2016

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0313/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 09/03/2016 - 11.8

Elfogadott szövegek :


KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 176kWORD 79k
7.3.2016
PE579.741v01-00}
PE579.745v01-00} RC1
 
B8-0313/2016}
B8-0316/2016} RC1

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8-0313/2016)

PPE (B8-0316/2016)


a dohánytermékekre vonatkozó megállapodásról (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa a PPE képviselőcsoport nevében
Ryszard Czarnecki az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a dohánytermékekre vonatkozó megállapodásról (a PMI-vel kötött megállapodás) (2016/2555(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Philip Morris International (PMI) és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti 2004. július 9-i, csempészés és hamisítás elleni megállapodásra,

–  tekintettel „A Philip Morris International és társai, valamint az Unió és tagállamai közötti 2004. július 9-i, csempészés és hamisítás elleni megállapodás tapasztalatainak Bizottság általi technikai értékelése” című 2016. február 24-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2016)0044),

–  tekintettel a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–  tekintettel a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvre, melyet a dohányzás visszaszorításáról szóló WHO-keretegyezmény szerződő felei konferenciájának 5. ülésén az FCTC/COP5 (1) határozattal 2012. november 12-én fogadtak el,

–  tekintettel 2007. október 11-i állásfoglalására a Közösség, a tagállamok és a Philip Morris között létrejött, a csalás és cigarettacsempészet elleni küzdelem fokozásáról szóló megállapodás következményeiről, valamint a Parlament közösségi árutovábbítási rendszer vizsgálatára felállított vizsgálóbizottsága által tett ajánlások végrehajtása terén elért eredményekről(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a dohánytermékek illegális kereskedelme, és különösen a csempészett és hamisított cigaretták kereskedelme évente több mint 10 milliárd eurós bevételkiesést okoz az EU-nak és tagállamainak (vámok, héa és jövedéki adók);

B.  mivel a dohánycsempészet komoly bűncselekmény, és hozzájárul a nemzetközi szervezett bűnözés más tevékenységeinek finanszírozásához, beleértve az ember-, kábítószer- és fegyverkereskedelmet is;

C.  mivel a dohánnyal kapcsolatos visszaélés aláaknázza a dohányzás elleni politikákat, és ösztönzi a dohányzás terjedését, hiszen könnyebbé teszi a (gyakran olcsóbb) dohánytermékekhez való hozzáférést, különösen a fiatalok és az alacsony jövedelemmel rendelkezők körében;

D.  mivel a dohánnyal kapcsolatos visszaélés közegészségügyi kérdés is, hiszen az illegálisan, ismeretlen összetevőkből gyártott és behozott hamisított cigaretták nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek, mint az eredeti cigaretták;

E.  mivel a PMI-megállapodás fő célja a csempészett PMI-termékek gyakori előfordulásának visszaszorítása az illegális uniós dohánypiacon;

F.  mivel a PMI-megállapodás Bizottság általi technikai értékelése szerint az elérte fő célját, azonban a csempészett PMI-termékek mennyiségének csökkenése nem vezetett az illegális termékek teljes mennyiségének csökkenéséhez az uniós piacon;

G.  mivel a csempészett és hamisított cigaretták jelentette probléma kezelése érdekében az EU és tagállamai (Svédország kivételével a BAT- és az ITL-megállapodások tekintetében) jogilag kötelező megállapodásokat írtak alá a csempészett és a hamisított cigaretták problémájának kezeléséről a Philip Morris International (PMI) (2004), a Japan Tobacco International (JTI) (2007), a British American Tobacco (BAT) (2010) és az Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010) dohánygyártókkal;

H.  mivel a PMI-megállapodás eddig közel 1 milliárd amerikai dollár évenkénti befizetésből és 68,2 millió euró lefoglalt áruval kapcsolatos befizetésből származó költségvetési bevételt eredményezett, amely megoszlott a Bizottság (kb. 10%) és a tagállamok között (kb. 90%);

I.  mivel a PMI-megállapodás 2016. július 9-én lejár;

J.  mivel a piaci környezet jelentősen megváltozott a jelenlegi PMI-megállapodás aláírása óta, különös tekintettel a gyakran csak „olcsó fehérnek” nevezett márkátlan cigaretták elterjedésére;

K.  mivel a jelenlegi PMI-megállapodás aláírása óta jelentősen megváltozott a szabályozói környezet, különös tekintettel a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártásáról, kiszereléséről és értékesítéséről szóló 2014/40/EU irányelv és a dohányzás visszaszorításáról szóló WHO-keretegyezményhez fűzött jegyzőkönyv elfogadására;

1.  üdvözli a Bizottság jelentését a PMI-megállapodás értékeléséről; kifogásolja azonban a technikai értékelés elkészítésének időzítését;

2.  üdvözli a WHO-nak a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezménye alapján elfogadott, a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvet (FCTC-jegyzőkönyv), és arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a ratifikálási folyamatot a lehető leghamarabb fejezzék be;

3.  üdvözli a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadását (a dohánytermékekről szóló irányelv);

4.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság értékelése szerint a PMI-megállapodás elérte célját, hogy csökkenjen a csempészett PMI-termékek gyakori előfordulása az illegális uniós dohánypiacon, amint azt a tagállamok által lefoglalt eredeti PMI-cigaretták mennyiségének 2006 és 2014 közötti, mintegy 85%-os csökkenése is mutatja; megjegyzi azonban, hogy a Bizottság szerint a PMI-termékek csempészetének csökkenése nem vezetett az illegális termékek mennyiségének általános csökkenéséhez az uniós piacon; megjegyzi, hogy a nagy gyártók termékeinek csempészetét egyre inkább más, többek között jellemzően harmadik országokban gyártott, márkátlan („olcsó fehér”) cigaretták csempészete váltotta fel;

5.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság jelentése szerint a dohánytermékek illegális kereskedelmének visszaszorítására irányuló leghatékonyabb eszközök a jogilag kötelező és végrehajtható eszközök, amennyiben azokhoz határozott bűnüldözés kapcsolódik;

6.  emlékeztet, hogy amint a Bizottság jelentése megemlíti, a dohánytermékekről szóló irányelv is kötelezi jogilag a dohánycégeket, hogy olyan azonosítási és nyomon követési rendszert alakítsanak ki és tartsanak fenn, amely legkésőbb 2019-től hatályba lép, és mivel a WHO dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményének legkorábban 2022-ben vagy 2023-ban hatályba lépő 2015-ös jegyzőkönyve is hasonló globális kötelezettséget ír elő;

7.  hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak azonnal lépéseket kell tennie a dohánytermékekről szóló irányelv valamennyi tagállamban történő teljes körű átültetése érdekében; felhívja a tagállamokat, hogy időben hajtsák végre a dohánytermékekről szóló irányelvet, különösen annak az azonosításra és nyomon követésre vonatkozó rendelkezéseit;

8.  súlyos aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) költségvetésének finanszírozása – a dohányipari megállapodásokban említettek szerint – részben a dohányipar éves befizetéseiből valósul meg, ami bizonyos fokú összeférhetetlenséghez vezethet;

9.  hangsúlyozza, hogy a hamisított és csempészett cigaretták elleni küzdelemben a Bizottságnak az európai és nemzetközi jogalkotási eszközökre kell összpontosítania;

10.  ismét hangsúlyozza, hogy folyamatosan küzdeni kell az illegális kereskedelem, a termékhamisítás és az adókijátszás ellen; úgy véli, hogy a jelenleg hatályos PMI-megállapodás lejárta és a dohánytermékekről szóló irányelv, valamint az FCTC-jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontja közötti lehetséges eltérés miatt a Bizottságnak – a Parlament bevonásával – meg kell találnia a jelenlegi helyzet átlátható és elszámoltatható kezelésének módját;

11.  a PMI-megállapodás meghosszabbítása melletti és elleni valamennyi érvet figyelembe véve azt javasolja, hogy a Bizottság hosszabbítsa meg a megállapodást; úgy véli, hogy a megállapodás meghosszabbítása átmeneti megállapodás a szabályozási hézag kiküszöbölésére mindaddig, amíg mind a dohánytermékekről szóló irányelv, mind az FCTC-jegyzőköny teljes körűen hatályba nem lép;

12.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a jelenleg hatályos PMI-megállapodás nem tudott foglalkozni az „olcsó fehér” cigaretták kérdésével, amiatt, hogy ezek márkajelzés nélküli cigaretták, és így a megállapodás hatályán kívül esnek; felhívja ezért a Bizottságot, hogy készítsen cselekvési tervet az e probléma sürgős kezelését célzó új intézkedésekkel;

13.  felszólítja a PMI-t, hogy a megállapodás meghosszabbításától függetlenül továbbra is alkalmazza a hatályos megállapodásban az azonosításra és nyomon követésre és a kellő gondosságra vonatkozó („ismerd az ügyfeledet”) rendelkezéseket;

14.  felszólítja a Bizottságot, hogy a csempészet és a termékhamisítás elleni küzdelem kiegészítő eszközeként terjesszen elő további rendeletet abból a célból, hogy a dohányipar által használt nyersdohányra, szűrőkre és papírokra is terjedjenek ki az azonosításra és nyomon követésre és a kellő gondosságra vonatkozó („ismerd az ügyfeledet”) rendelkezések;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL C 227. E, 2008.9.4., 147. o.

Jogi nyilatkozat