Procedūra : 2016/2555(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0313/2016

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0313/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 09/03/2016 - 11.8

Pieņemtie teksti :


KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 400kWORD 80k
7.3.2016
PE579.741v01-00}
PE579.745v01-00} RC1
 
B8-0313/2016}
B8-0316/2016} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

ECR (B8-0313/2016)

PPE (B8-0316/2016)


par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (2016/2555(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā
Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Tabakas nolīgumu (PMI nolīgums) (2016/2555(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu, kas 2004. gada 9. jūlijā tika noslēgts starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm,

–  ņemot vērā Komisijas dienestu 2016. gada 24. februāra darba dokumentu "Tehniskais izvērtējums attiecībā uz pieredzi, kas gūta saistībā ar 2004. gada 9. jūlija Kontrabandas un viltojumu apkarošanas nolīgumu un vispārējo atbrīvojumu starp Philip Morris International un saistītajiem uzņēmumiem, Savienību un tās dalībvalstīm" (SWD(2016)0044),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK,

–  ņemot vērā Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu, ko Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli pušu konferences piektajā sesijā 2012. gada 12. novembrī pieņēma ar lēmumu FCTC/COP5 (1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. oktobra rezolūciju par Kopienas, dalībvalstu un Philip Morris nolīguma ietekmi uz krāpšanas un cigarešu kontrabandas apkarošanas pastiprināšanu un progresu, kas panākts, īstenojot Parlamenta Izmeklēšanas komitejas Kopienas tranzīta sistēmas lietā ieteikumus(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā tabakas izstrādājumu, it īpaši kontrabandas un viltotu cigarešu, nelikumīga tirdzniecība ES un tās dalībvalstīm ik gadu rada ieņēmumu zaudējumus (neiekasēto muitas nodevu, PVN un akcīzes nodokļa veidā) vairāk nekā EUR 10 miljardu apmērā;

B.  tā kā tabakas kontrabanda ir smags noziegums, kas palīdz finansēt starptautiskās organizētās noziedzības grupējumu citas darbības, tostarp cilvēku, narkotiku un ieroču nelikumīgu tirdzniecību;

C.  tā kā viltoti tabakas izstrādājumi nodara kaitējumu pretsmēķēšanas politikai, tādējādi veicinot masveidīgu tabakas lietošanu, jo tiek atvieglota piekļuve (nereti lētākiem) tabakas izstrādājumiem, jo īpaši jauniešiem un iedzīvotāju grupām ar zemiem ienākumiem;

D.  tā kā viltoti tabakas izstrādājumi ir sabiedrības veselības problēma, kas rada vēl lielāku risku veselībai nekā īstās cigaretes, jo viltotās cigaretes tiek ražotas un ievestas nelegāli, tāpēc tajās izmantotās sastāvdaļas nav zināmas;

E.  tā kā PMI nolīguma galvenais mērķis ir samazināt PMI kontrabandas izplatību nelegālajā tabakas tirgū Eiropas Savienībā;

F.  tā kā Komisijas veiktajā PMI nolīguma tehniskajā izvērtējumā secināts, ka šis galvenais mērķis faktiski ir sasniegts, taču PMI kontrabandas samazināšanās nav radījusi nelegālu izstrādājumu apjoma vispārēju samazināšanos ES tirgū;

G.  tā kā, lai risinātu kontrabandas un viltoto cigarešu problēmu, ES un tās dalībvalstis (izņemot Zviedriju BAT un ITL nolīgumu gadījumā) ir parakstījušas juridiski saistošus nolīgumus ar Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) un Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010. gadā);

H.  tā kā PMI nolīguma līdz šim nodrošinātie finanšu ieguvumi ir aptuveni USD 1 miljards valsts ieņēmumu ikgadējos maksājumos un EUR 68,2 miljoni maksājumos saistībā ar konfiskāciju, kas tiek sadalīti starp Komisiju (aptuveni 10 %) un dalībvalstīm (aptuveni 90 %);

I.  tā kā PMI nolīguma termiņš beidzas 2016. gada 9. jūlijā;

J.  tā kā tirgus apstākļos kopš pašreizējā PMI nolīguma parakstīšanas notikušas būtiskas izmaiņas, proti, palielinājies cigarešu bez starptautiski pazīstamiem zīmoliem jeb t. s. "lēto balto" cigarešu apjoms;

K.  tā kā kopš pašreizējā PMI nolīguma parakstīšanas ir notikušas nozīmīgas normatīvās vides izmaiņas, proti, pieņemta Direktīva 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu, kā arī PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli protokols,

1.  atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu par izvērtējumu, ko tā veikusi attiecībā uz nolīgumu par tabakas izstrādājumiem, kurš noslēgts ar PMI; tomēr pauž nožēlu par kavēšanos ar šā tehniskā izvērtējuma iesniegšanu;

2.  atzinīgi vērtē PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokola par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu (PKTK protokola) pieņemšanu un mudina dalībvalstis cik drīz vien iespējams pabeigt tā ratifikācijas procesu;

3.  atzinīgi vērtē to, ka pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīva 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK ("Tabakas izstrādājumu direktīva");

4.  pieņem zināšanai Komisijas vērtējumu, ka ar PMI nolīgumu ir izdevies efektīvi sasniegt mērķi samazināt PMI produkcijas kontrabandas izplatību nelikumīgajā ES tabakas tirgū, par ko liecina fakts, ka laikā no 2006. līdz 2014. gadam par aptuveni 85 % ir samazinājies dalībvalstu konfiscēto īsto PMI cigarešu apjoms; tomēr ņem vērā Komisijas atzinumu, ka šis PMI kontrabandas samazinājums neizraisīja vispārēju nelegālu izstrādājumu daudzuma samazināšanos ES tirgū; norāda, ka lielo ražotāju kontrabandas izstrādājumus arvien vairāk aizstāj citi izstrādājumi, tostarp cigaretes bez starptautiski pazīstamiem zīmoliem (jeb t. s. "lētās baltās" cigaretes), kas parasti ražotas trešās valstīs;

5.  uzsver Komisijas ziņojumā pausto apgalvojumu, ka juridiski saistoši un izpildāmi instrumenti apvienojumā ar tiesību aktu stingru īstenošanas nodrošināšanu ir visefektīvākais veids, kā panākt nelikumīgās tabakas izstrādājumu tirdzniecības apjoma būtisku samazinājumu;

6.  atgādina, ka saskaņā ar Komisijas ziņojumu Tabakas izstrādājumu direktīva jau paredz juridisku prasību tabakas izstrādājumu ražotājiem ieviest un uzturēt izsekošanas un atrašanās vietas noteikšanas sistēmu, kas stāsies spēkā ne vēlāk kā 2019. gadā, un ka turklāt PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli 2015. gada Protokols paredz līdzīgu vispārēju prasību, kura stāsies spēkā ne agrāk kā 2022. vai 2023. gadā;

7.  uzsver, ka Komisijai ir jāveic nekavējoši pasākumi, lai nodrošinātu Tabakas izstrādājumu direktīvas pilnīgu transponēšanu visās dalībvalstīs; aicina dalībvalstis savlaicīgi īstenot Tabakas izstrādājumu direktīvu, jo īpaši tās noteikumus attiecībā uz izsekošanas un atrašanās vietas noteikšanas pasākumiem;

8.  pauž nopietnas bažas par to, ka saskaņā ar tabakas nolīgumiem Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) budžetu daļēji finansē ar ikgadējiem tabakas nozares maksājumiem, jo tas var radīt zināmu interešu konfliktu;

9.  uzsver — lai apkarotu cigarešu viltošanu un kontrabandu, Komisijai galvenā uzmanība būtu jāvelta Eiropas un starptautiska līmeņa likumdošanas instrumentiem;

10.  atkārtoti uzsver nepieciešamību pastāvīgi cīnīties pret nelikumīgu tirdzniecību, viltošanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; tā kā tāpēc Komisijai vajadzētu meklēt veidus, kā ar Eiropas Parlamenta iesaisti pārredzami un atbildīgi risināt pašreizējo situāciju, jo var izveidoties pārtraukums, kad būs beidzis darboties pašlaik spēkā esošais PMI nolīgums, bet vēl nebūs stājusies spēkā Tabakas izstrādājumu direktīva un PKTK protokols;

11.  iesaka Komisijai pēc visu "par" un "pret" argumentu izvērtēšanas PMI nolīguma pagarināšanai to pagarināt; uzskata nolīguma pagarināšanu par pārejas pasākumu, lai novērstu regulējuma trūkumu līdz brīdim, kad pilnībā stāsies spēkā gan Tabakas izstrādājumu direktīva, gan PKTK protokols;

12.  pauž bažas, ka ar pašlaik spēkā esošo PMI nolīgumu nevar atrisināt t. s. "lēto balto" cigarešu problēmu, jo tās nav marķētas ar starptautiski pazīstamiem zīmoliem un tāpēc nolīgums uz tām neattiecas; tāpēc aicina Komisiju nākt klajā ar rīcības plānu par jauniem pasākumiem, kā steidzami risināt šo problēmu;

13.  aicina PMI turpināt piemērot pašreizējā nolīgumā paredzētos noteikumus par izsekošanu un atrašanās vietas noteikšanu un pienācīgu rūpību (princips "pazīsti savu klientu" ), turklāt neatkarīgi no tā, vai nolīgumu pagarina vai nē;

14.  aicina Komisiju iesniegt papildu regulējumu par izsekošanu un atrašanās vietas noteikšanu un pienācīgu rūpību (princips "pazīsti savu klientu" ) attiecībā uz tabakas nozares izmantotu neapstrādātu sasmalcinātu tabaku, filtriem un papīriem, kas būtu papildu instruments cīņā pret kontrabandu un viltotiem produktiem;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV C 227 E, 4.9.2008., 147. lpp.

Juridisks paziņojums