Procedură : 2016/2555(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0313/2016

Texte depuse :

RC-B8-0313/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/03/2016 - 11.8

Texte adoptate :


PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 405kWORD 85k
7.3.2016
PE579.741v01-00}
PE579.745v01-00} RC1
 
B8-0313/2016}
B8-0316/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B8-0313/2016)

PPE (B8-0316/2016)


referitoare la Acordul privind tutunul (Acordul PMI) (2016/2555(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa în numele Grupului PPE
Ryszard Czarnecki în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Acordul privind tutunul (Acordul PMI) (2016/2555(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul din 9 iulie 2004 privind combaterea contrabandei și a contrafacerii și exonerarea generală încheiat între Philip Morris International (PMI) și entitățile afiliate, Uniune și statele sale membre,

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 februarie 2016 intitulat „Evaluarea tehnică a experienței acumulate în aplicarea Acordului din 9 iulie 2004 privind combaterea contrabandei și a contrafacerii și exonerarea generală încheiat între Philip Morris International și entitățile afiliate, Uniune și statele sale membre” (SWD(2016)0044),

–  având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE,

–  având în vedere Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun adoptat prin Decizia FCTC/COP5 (1) din 12 noiembrie 2012 în cadrul celei de a cincea sesiuni a Conferinței părților la Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului,

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 octombrie 2007 privind implicațiile acordului dintre Comunitate, unele state membre și societatea Philip Morris, referitor la intensificarea luptei împotriva fraudei și a contrabandei cu țigări, și progresele înregistrate în vederea punerii în aplicare a recomandărilor făcute de Comisia de anchetă a Parlamentului European privind regimul de tranzit comunitar(1),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât comerțul ilicit cu produse din tutun, în special traficul cu țigarete de contrabandă și cu țigarete contrafăcute, determină reducerea veniturilor UE și ale statelor sale membre cu mai bine de 10 miliarde EUR pe an (taxe vamale, TVA și accize);

B.  întrucât contrabanda cu produse din tutun constituie o infracțiune gravă, care contribuie la finanțarea altor activități ale criminalității organizate internaționale, inclusiv a traficului de ființe umane, droguri și arme;

C.  întrucât fraudele cu produse din tutun subminează politicile de combatere a fumatului, alimentând astfel epidemia de tabagism: ele ușurează accesul la produse din tutun (deseori mai ieftine), în special pentru tineri și grupurile cu venituri scăzute;

D.  întrucât frauda cu produse din tutun este o preocupare ce ține de sănătatea publică, prezentând un risc mai mare pentru sănătate decât țigaretele autentice, dat fiind că țigaretele de contrabandă sunt fabricate și importate ilegal, iar ingredientele folosite nu sunt cunoscute;

E.  întrucât obiectivul principal al Acordului PMI este reducerea fenomenului de contrabandă cu produse ale PMI pe piața ilicită a produselor din tutun din UE;

F.  întrucât, potrivit evaluării tehnice desfășurate de Comisie cu privire la Acordul PMI, acest obiectiv de bază a fost într-adevăr atins, însă reducerea produselor PMI de contrabandă nu a dus la reducerea globală a volumului de produse ilicite pe piața UE;

G.  întrucât, pentru a aborda problema țigaretelor contrafăcute și de contrabandă, UE și statele membre (cu excepția Suediei în cazul acordurilor cu BAT și ITL) au semnat acorduri obligatorii din punct de vedere juridic cu Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) și Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

H.  întrucât, până în prezent, Acordul PMI a adus beneficii financiare veniturilor publice, care se ridică la aproximativ 1 miliard USD sub formă de plăți anuale și 68,2 milioane EUR sub formă de plăți în urma confiscărilor, aceste sume fiind împărțite între Comisie (circa 10 %) și statele membre (circa 90 %);

I.  întrucât Acordul PMI urmează să expire la 9 iulie 2016;

J.  întrucât, de la semnarea Acordului PMI aflat în vigoare, situația de pe piață a suferit schimbări semnificative, în special prin prezența tot mai pronunțată a țigărilor fără marcă, numite deseori „cheap whites” („țigarete albe ieftine”);

K.  întrucât, pe parcursul perioadei de după semnarea Acordului PMI aflat în vigoare, cadrul normativ a suferit schimbări semnificative, în special prin adoptarea Directivei 2014/40/UE privind fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe, precum și prin adoptarea Protocolului la Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului,

1.  salută raportul Comisiei în ceea ce privește evaluarea Acordului PMI privind tutunul; regretă totuși momentul ales pentru prezentarea acestei evaluări tehnice;

2.  salută Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun („Protocolul FCTC”) adoptat în legătură cu Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului și încurajează statele membre să completeze procesul de ratificare cât de curând posibil;

3.  salută adoptarea Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE („Directiva privind produsele din tutun”);

4.  ia act de aprecierea Comisiei conform căreia Acordul PMI și-a atins efectiv obiectivul de reducere a prevalenței produselor PMI de contrabandă pe piața ilicită a produselor din tutun din UE, fapt demonstrat de reducerea cu aproximativ 85 % a volumului de țigarete PMI autentice confiscate de statele membre în perioada 2006-2014; constată totuși că, potrivit Comisiei, reducerea contrabandei cu produse PMI nu a dus la reducerea globală a volumului de produse ilicite de pe piața UE; constată că produsele de la marii producători cu care se face contrabandă sunt înlocuite într-o măsură din ce în ce mai mare de alte produse, inclusiv de țigarete fără marcă („țigarete albe ieftine”), fabricate de obicei în țări terțe;

5.  evidențiază declarația din raportul Comisiei potrivit căreia instrumentele cu caracter juridic obligatoriu și executoriu, însoțite de modalități robuste de asigurare a aplicării legii, sunt cele mai eficiente instrumente pentru a asigura reducerea semnificativă a comerțului ilegal cu produse din tutun;

6.  reamintește că, așa cum se menționează în raportul Comisiei, Directiva privind produsele din tutun prevede deja o cerință juridică potrivit căreia întreprinderile din domeniul tutunului trebuie să introducă și să mențină un sistem de urmărire și de asigurare a trasabilității, care să fie funcțional cel târziu în 2019, și că, în plus, Protocolul la Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului din 2015 prevede o cerință globală similară, susceptibilă să intre în vigoare cel mai devreme în 2022 sau 2023;

7.  subliniază că Comisia trebuie să ia imediat măsuri pentru a asigura transpunerea integrală a Directivei privind produsele din tutun în toate statele membre; solicită statelor membre să pună în aplicare Directiva privind produsele din tutun în timp util, în special măsurile sale de urmărire și de asigurare a trasabilității;

8.  este profund îngrijorat de faptul că bugetul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) este finanțat parțial din plățile anuale vărsate de sectorul tutunului, astfel cum se menționează în acordurile privind produsele din tutun, deoarece acest lucru ar putea conduce la un anume conflict de interese;

9.  subliniază că Comisia ar trebui să se concentreze asupra instrumentelor legislative europene și internaționale pentru a combate țigaretele contrafăcute și de contrabandă;

10.  repetă că este necesar să se combată constant comerțul ilicit, contrafacerea și evaziunea fiscală; consideră că Comisia ar trebui să caute, prin urmare, modalități de soluționare a situației actuale în mod transparent și responsabil, cu implicarea Parlamentului European, având în vedere posibilitatea apariției unui decalaj între expirarea Acordului PMI în vigoare în prezent și intrarea în vigoare a Directivei privind produsele din tutun și a Protocolului FCTC;

11.  recomandă, după ce a cântărit toate argumentele împotriva și în favoarea prelungirii Acordului PMI, ca respectivul acord să fie prelungit de către Comisie; consideră prelungirea drept o măsură temporară menită să prevină apariția unui vid normativ până la intrarea în vigoare deplină a Directivei privind produsele din tutun și a Protocolului FCTC;

12.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Acordul PMI aflat în vigoare nu a fost în măsură să soluționeze problema „țigaretelor albe ieftine”, deoarece aceste țigarete nu conțin o marcă și, prin urmare, nu se află în domeniul de aplicare al acordului; invită, așadar, Comisia să propună un plan de acțiune prin care să prevadă noi măsuri pentru soluționarea de urgență a acestei probleme;

13.  invită PMI să aplice în continuare dispozițiile din acordul actual referitoare la urmărire și la asigurarea trasabilității, precum și la obligația de diligență („cunoaște-ți clientela”), indiferent de faptul dacă acordul este sau nu prelungit;

14.  invită Comisia să propună un regulament suplimentar, astfel încât dispozițiile referitoare la urmărire și la asigurarea trasabilității, precum și la obligația de diligență („cunoaște-ți clientela”) să se poată aplica tutunului tăiat brut, filtrelor și tipurilor de hârtie utilizate de industria tutunului, ca un instrument suplimentar de combatere a contrabandei și a produselor contrafăcute;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1)

JO C 227 E, 4.9.2008, p. 147.

Notă juridică