Postopek : 2016/2555(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0313/2016

Predložena besedila :

RC-B8-0313/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/03/2016 - 11.8

Sprejeta besedila :


SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 327kWORD 79k
7.3.2016
PE579.741v01-00}
PE579.745v01-00} RC1
 
B8-0313/2016}
B8-0316/2016} RC1

v skladu s členoma 128(5) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-0313/2016)

PPE (B8-0316/2016)


o tobačnem sporazumu (sporazum z družbo PMI) (2016/2555(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa v imenu skupine PPE
Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o tobačnem sporazumu (sporazum z družbo PMI) (2016/2555(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sporazuma o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret in splošnega odpusta z dne 9. julija 2004, sklenjenega med družbo Philip Morris International (v nadaljnjem besedilu: PMI) in njenimi povezanimi družbami ter Unijo in njenimi državami članicami,

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 24. februarja 2016 z naslovom Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States (Tehnična ocena izkušenj, pridobljenih s Sporazumom o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret in splošnim odpustom z dne 9. julija 2004, sklenjenim med družbo Philip Morris International in njenimi povezanimi družbami ter Unijo in njenimi državami članicami) (SWD (2016)0044),

–  ob upoštevanju Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES,

–  ob upoštevanju Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, sprejetega na peti konferenci pogodbenic Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom s Sklepom FCTC/COP5(1) 12. novembra 2012,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. oktobra 2007 o posledicah sporazuma med Skupnostjo, nekaterimi državami članicami in podjetjem Philip Morris o stopnjevanju boja proti goljufijam in tihotapljenju cigaret ter napredku, ki je bil dosežen pri izvajanju priporočil parlamentarnega preiskovalnega odbora za tranzitni sistem Skupnosti(1),

–  ob upoštevanju členov 128(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker nezakonita trgovina s tobačnimi izdelki, zlasti tihotapljenje pristnih in ponarejenih cigaret, EU in njenim državam članicam povzroča izgubo prihodkov (pri carinah, DDV in trošarinah) v višini več kot 10 milijard EUR letno;

B.  ker je tihotapljenje tobaka hudo kaznivo dejanje, ki prispeva k financiranju drugih mednarodnih dejavnosti organiziranega kriminala, tudi k trgovini z ljudmi, prepovedanimi drogami in orožjem;

C.  ker goljufije na področju tobaka spodkopavajo protikadilsko politiko, s čimer spodbujajo epidemijo zasvojenosti s tobakom: poenostavljajo dostop do (pogosto cenejših) tobačnih izdelkov, zlasti med mladimi in skupinami z nizkimi dohodki;

D.  ker goljufije na področju tobaka ogrožajo javno zdravje in pomenijo še večje tveganje za zdravje kot pristne cigarete, saj se ponarejene cigarete nezakonito proizvajajo in uvažajo, uporabljene sestavine pa niso znane;

E.  ker je glavni cilj sporazuma z družbo PMI zmanjšati razširjenost pretihotapljenih tobačnih izdelkov te družbe na nezakonitem trgu tobačnih izdelkov v EU;

F.  ker je Komisija v tehnični oceni sporazuma z družbo PMI ugotovila, da je bil ta osrednji cilj dejansko dosežen, vendar zmanjšanje števila pretihotapljenih izdelkov te družbe ni privedlo do splošnega zmanjšanja števila prepovedanih izdelkov na trgu EU;

G.  ker so za reševanje problema pretihotapljenih in ponarejenih cigaret EU in njene države članice (razen Švedske v primeru sporazumov z družbama British American Tobacco in Imperial Tobacco Limited) podpisale pravno zavezujoče sporazume z družbami Philip Morris International (leta 2004), Japan Tobacco International (leta 2007), British American Tobacco (leta 2010) in Imperial Tobacco Limited (leta 2010);

H.  ker je sporazum z družbo PMI doslej prinašal finančne koristi za javne prihodke v višini približno 1 milijarde USD letno in 68,2 milijonov EUR od plačil pri zasegu, razdeljenih med Komisijo (približno 10 %) in države članice (približno 90 %);

I.  ker bo sporazum z družbo PMI prenehal veljati 9. julija 2016;

J.  ker se je tržno okolje od sklenitve sedanjega sporazuma z družbo PMI bistveno spremenilo, saj se je zlasti povečala količina cigaret brez blagovne znamke, ki se jim pogosto reče „cheap whites“;

K.  ker je od sklenitve sedanjega sporazuma z družbo PMI prišlo do pomembnih sprememb zakonodajnega okvira, zlasti s sprejetjem Direktive 2014/40/EU o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov ter Protokola k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom;

1.  pozdravlja poročilo Komisije o tehnični oceni tobačnega sporazuma z družbo PMI; obžaluje pa njeno pozno predložitev;

2.  pozdravlja protokol za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, ki je bil sprejet v zvezi z Okvirno konvencijo Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, in spodbuja države članice, naj čim prej končajo postopek ratifikacije;

3.  pozdravlja sprejetje Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (direktiva o tobačnih izdelkih);

4.  je seznanjen z oceno Komisije, da je sporazum z družbo PMI uspešno dosegel svoj cilj zmanjšati razširjenost pretihotapljenih izdelkov družbe PMI na nezakonitem trgu s tobačnimi izdelki v EU, kar dokazuje približno 85-odstotno zmanjšanje količine pristnih cigaret družbe PMI, ki so jih zasegle države članice med letoma 2006 in 2014; ugotavlja pa, da po podatkih Komisije upad tihotapljenja cigaret PMI ni vodil v splošno zmanjšanje količine prepovedanih izdelkov na trgu EU; ugotavlja, da pretihotapljene izdelke velikih proizvajalcev vse bolj nadomeščajo drugi izdelki, med drugim cigarete brez blagovne znamke („cheap whites“), ki so običajno proizvedene v tretjih državah;

5.  opozarja na izjavo v poročilu Komisije, da so pravno zavezujoči in izvršljivi instrumenti – skupaj s trdnim sistemom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj – najbolj učinkoviti pripomočki za občutno zmanjšanje nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki;

6.  želi spomniti, da je – kot je navedeno v poročilu Komisije – že v direktivi o tobačnih izdelkih določeno, da morajo tobačna podjetja vzpostaviti in vzdrževati sistem za prepoznavanje in sledenje, ki bo začel veljati najpozneje leta 2019, in da protokol k Okvirni konvenciji WHO za nadzor nad tobakom iz leta 2015 določa podobno zahtevo na svetovni ravni, ki bo začela veljati najhitreje leta 2022 ali 2023;

7.  poudarja, da mora Komisija nemudoma sprejeti ukrepe, da bi zagotovila popoln prenos direktive o tobačnih izdelkih v vseh državah članicah; poziva države članice k pravočasnemu izvajanju direktive o tobačnih izdelkih, predvsem njenih ukrepov za prepoznavanje in sledenje;

8.  je zelo zaskrbljen, ker se proračun Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) delno financira z letnimi plačili tobačne industrije, kot je navedeno v tobačnih sporazumih, to pa lahko vodi v določeno navzkrižje interesov;

9.  poudarja, da bi se morala Komisija osredotočiti na evropska in mednarodna zakonodajna orodja za boj proti ponarejanju in tihotapljenju cigaret;

10.  poudarja, da se je treba nenehno boriti proti nedovoljeni trgovini, ponarejanju in davčnim utajam; meni, da bi si morala zato Komisija prizadevati za reševanje trenutnih razmer na pregleden in odgovoren način ter v to vključiti Evropski parlament, saj bi utegnil sedanji sporazum z družbo PMI poteči, preden bi začela veljati direktiva o tobačnih izdelkih in protokol k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom;

11.  predlaga, potem ko je pretehtal vse argumente za podaljšanje sporazuma z družbo PMI in proti njemu, da Komisija podaljša sporazum; meni, da je mogoče podaljšanje veljavnosti sporazuma šteti za prehodno ureditev, s čimer bi preprečili pravno vrzel do začetka veljavnosti direktive o tobačnih izdelkih in protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki;

12.  je zaskrbljen, ker trenutno veljavni sporazum z družbo PMI ne obravnava vprašanja cigaret brez blagovne znamke, saj ne spadajo v njegovo področje uporabe; zato poziva Komisijo, naj pripravi akcijski načrt, v katerem bodo določeni novi ukrepi za nujno reševanje tega problema;

13.  poziva družbo PMI, naj še naprej izvaja določbe o prepoznavanju in sledenju ter skrbnem pregledu („know your customer“) iz sedanjega sporazuma, ne glede na to, ali bo podaljšan;

14.  poziva Komisijo, naj pripravi dodaten predpis o uporabi določb o prepoznavanju in sledenju ter skrbnem pregledu za surovi tobak, filtre in papir, ki se uporabljajo v tobačni industriji, saj bo ta predpis dodatno prispeval k boju proti pretihotapljenim in ponarejenim izdelkom;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 227 E, 4.9.2008, str. 147.

Pravno obvestilo