Förfarande : 2016/2555(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0313/2016

Ingivna texter :

RC-B8-0313/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/03/2016 - 11.8

Antagna texter :


GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 241kWORD 70k
7.3.2016
PE579.741v01-00}
PE579.745v01-00} RC1
 
B8-0313/2016}
B8-0316/2016} RC1

i enlighet med artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ECR (B8-0313/2016)

PPE (B8-0316/2016)


om tobaksavtalet (PMI-avtalet) (2016/2555(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa för PPE-gruppen
Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om tobaksavtalet (PMI-avtalet) (2016/2555(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av avtalet om åtgärder mot smuggling och förfalskning av den 9 juli 2004 mellan Philip Morris International (PMI) och dotterbolag, unionen och dess medlemsstater,

–  med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 24 februari 2016 Technical assessment of the experience made with the Anti‑Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States (Teknisk bedömning av erfarenheterna från avtalet om åtgärder mot smuggling och förfalskning av den 9 juli 2004 mellan Philip Morris International och dotterbolag, unionen och dess medlemsstater) (SWD(2016)0044),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG,

–  med beaktande av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror, som antogs vid den femte konferensen för parterna i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll genom beslut FCTC/COP5(1) av den 12 november 2012,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 oktober 2007 om följderna av avtalet mellan gemenskapen, medlemsstaterna och Philip Morris om att intensifiera kampen mot bedrägeri och cigarettsmuggling och framsteg med genomförandet av rekommendationerna från parlamentets kommitté för undersökning av gemenskapens transiteringssystem(1),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Olaglig handel med tobaksvaror, i synnerhet smuggling och förfalskning av cigaretter, orsakar inkomstförluster för EU och medlemsstaterna (i förlorade tullavgifter och mervärdes- och punktskatter) på mer än 10 miljarder euro per år.

B.  Tobakssmuggling är ett allvarligt brott som bidrar till att finansiera annan internationell organiserad brottslighet, bland annat handel med människor, narkotika och vapen.

C.  Tobaksbedrägerier motverkar insatserna mot rökning och driver på den epidemiska tobakskonsumtionen, då de ökar tillgången till (ofta billigare) tobaksvaror, särskilt för ungdomar och låginkomstgrupper.

D.  Tobaksbedrägerier är ett folkhälsoproblem och utgör en ännu större hälsorisk än äkta cigaretter, eftersom förfalskade cigaretter tillverkas och importeras olagligt och de ingredienser som används inte är kända.

E.  Huvudsyftet med PMI-avtalet är att minska förekomsten av PMI-smuggelvaror på den olagliga tobaksmarknaden i EU.

F.  I kommissionens tekniska bedömning av PMI-avtalet dras slutsatsen att detta huvudsyfte har uppnåtts i praktiken, men att minskningen av PMI-smuggelvaror inte har lett till någon allmän minskning av antalet olagliga produkter på EU-marknaden.

G.  För att lösa problemet med smuggling och förfalskning av cigaretter har EU och medlemsstaterna (med undantag av Sverige i fråga om BAT- och ITL-avtalen) undertecknat rättsligt bindande avtal med Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) samt Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010).

H.  PMI-avtalet har hittills inneburit finansiella förmåner för de offentliga intäkterna på cirka 1 miljard US-dollar i årliga betalningar och 68,2 miljoner euro i ersättning för beslag, vilket har fördelats mellan kommissionen (ca 10 procent) och medlemsstaterna (ca 90 procent).

I.  PMI-avtalet löper ut den 9 juli 2016.

J.  Det har skett stora förändringar på marknaden sedan det nuvarande PMI-avtalet undertecknades, framför allt i form av ett ökat antal icke varumärkta cigaretter, ofta kallade ”cheap whites”.

K.  Det har skett stora förändringar i lagstiftningen sedan det nuvarande PMI-avtalet undertecknades, i synnerhet genom antagandet av direktiv 2014/40/EU om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter samt protokollet till WHO:s ramkonvention om tobakskontroll.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport om bedömningen av tobaksavtalet med PMI, men beklagar tidpunkten för offentliggörandet av denna tekniska bedömning.

2.  Europaparlamentet välkomnar protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, och uppmanar medlemsstaterna att slutföra ratificeringen så snart som möjligt.

3.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (direktivet om tobaksvaror).

4.  Europaparlamentet noterar kommissionens bedömning att PMI-avtalet har uppfyllt sitt mål att minska mängden PMI-smuggelvaror på den olagliga tobaksmarknaden i EU, vilket visas genom en minskning på cirka 85 procent av det antal äkta PMI-cigaretter som togs i beslag av medlemsstaterna mellan 2006 och 2014. Parlamentet konstaterar dock att minskningen av PMI-smuggelvarorna enligt kommissionen inte har lett till någon allmän minskning av mängden olagliga varor på EU-marknaden. Smugglade varor från de stora tillverkarna har i allt högre grad ersatts av andra varor, däribland icke varumärkta cigaretter (cheap whites), som i regel tillverkas i tredjeländer.

5.  Europaparlamentet understryker slutsatsen i kommissionens rapport att rättsligt bindande och verkställbara instrument, i kombination med en kraftfull tillämpning av lagen, är det mest effektiva sättet att säkerställa en betydande minskning av den olagliga handeln med tobaksvaror.

6.  Europaparlamentet påminner om, vilket nämns i kommissionens rapport, att direktivet om tobaksvaror redan omfattar ett rättsligt krav för tobaksbolagen att införa och driva ett spårningssystem, som ska börja tillämpas senast 2019. Protokollet från 2015 till WHO:s ramkonvention om tobakskontroll innehåller vidare ett likande globalt krav, som ska träda i kraft tidigast 2022 eller 2023.

7.  Europaparlamentet betonar att kommissionen måste vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa ett fullständigt införlivande av direktivet om tobaksvaror i samtliga medlemsstater. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål genomföra direktivet om tobaksvaror, i synnerhet åtgärderna för identifiering och spårning.

8.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över att budgeten för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) delvis finansieras med årliga betalningar från tobaksindustrin, vilket anges i tobaksavtalen, eftersom detta kan leda till en viss intressekonflikt.

9.  Europaparlamentet betonar att kommissionen bör fokusera på de europeiska och internationella rättsliga instrumenten för att bekämpa förfalskning och smuggling av cigaretter.

10.  Europaparlamentet upprepar att olaglig handel, förfalskning och skatteundandragande måste bekämpas kontinuerligt. Därför bör kommissionen undersöka på vilka sätt man kan hantera den rådande situationen på ett öppet och ansvarsfullt sätt, med deltagande av parlamentet, med tanke på det eventuella tidsglappet mellan den dag då det nu gällande PMI-avtalet löper ut och då direktivet om tobaksvaror respektive protokollet till ramkonventionen om tobakskontroll träder i kraft.

11.  Europaparlamentet rekommenderar, efter att ha vägt alla argument för och emot en förlängning av PMI-avtalet, att kommissionen förlänger det. Parlamentet betraktar förlängningen som en övergångslösning för att förhindra ett glapp i regelverket till dess att både direktivet om tobaksvaror och protokollet till ramkonventionen om tobakskontroll träder i kraft med full verkan.

12.  Europaparlamentet uttrycker oro över att det nu gällande PMI-avtalet inte kunnat hantera frågan om ”cheap whites”, eftersom dessa cigaretter inte är varumärkta och därmed faller utanför avtalets tillämpningsområde. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram en handlingsplan med nya åtgärder för att snarast möjligt ta itu med detta problem.

13.  Europaparlamentet uppmanar PMI att fortsätta att tillämpa bestämmelserna om spårning och tillbörlig aktsamhet (kundkännedom) i det nuvarande avtalet, oavsett om detta förlängs eller inte.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram kompletterande lagstiftning om tillämpning av bestämmelserna om spårning och tillbörlig aktsamhet (kundkännedom) på skuren råtobak, filter och papper som används av tobaksindustrin, som ytterligare ett verktyg i kampen mot smuggling och förfalskning.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

EUT C 227 E, 4.9.2008, s. 147.

Rättsligt meddelande