Postup : 2016/2607(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0337/2016

Predkladané texty :

RC-B8-0337/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.1

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0083

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 374kWORD 96k
9.3.2016
PE579.770v01-00}
PE579.776v01-00}
PE579.777v01-00}
PE579.778v01-00}
PE579.782v01-00}
PE579.786v01-00}
PE579.788v01-00} RC1
 
B8-0337/2016}
B8-0343/2016}
B8-0344/2016}
B8-0345/2016}
B8-0349/2016}
B8-0373/2016}
B8-0375/2016} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B8‑0337/2016)

EFDD (B8‑0343/2016)

ECR (B8‑0344/2016)

PPE (B8‑0345/2016)

ALDE (B8‑0349/2016)

GUE/NGL (B8‑0373/2016)

S&D (B8‑0375/2016)


o slobode prejavu v Kazachstane (2016/2607(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy, Gabrielius Landsbergis v mene skupiny PPE
Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru‑Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR
Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL
Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o slobode prejavu v Kazachstane (2016/2607(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kazachstane vrátane uznesení z 18. apríla 2013(1), 15. marca 2012(2), 22. novembra 2012 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom(3), z 15. decembra 2011 o stave vykonávania stratégie EÚ pre Strednú Áziu(4) a zo 17. septembra 2009 o prípade Jevgenija Žovtisa v Kazachstane(5),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej po podpise dohody o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom 21. decembra 2015,

–  zreteľom na siedme kolo každoročného dialógu EÚ a Kazachstanu o ľudských právach, ktoré sa konalo 26. novembra 2015 v Astane,

–  so zreteľom na závery Rady z 22. júna 2015 o stratégii EÚ pre Strednú Áziu,

–  so zreteľom na štvrtú správu o pokroku z 13. januára 2015 o vykonávaní stratégie EÚ pre Strednú Áziu, ktorá bola prijatá v roku 2007,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu pre právo na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania Mainu Kiaiho po jeho návšteve v Kazachstane, ktorá bola predložená 16. júna 2015,

–  so zreteľom na dohodu o rozšírenom partnerstve a spolupráci, ktorá bola podpísaná 21. decembra 2015,

–  so zreteľom na článok 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 20 kazašskej ústavy,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a Kazachstan podpísali 21. decembra 2015 dohodu o rozšírenom partnerstve a spolupráci, ktorej cieľom je poskytnúť všeobecný rámec pre posilnený politický dialóg a spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a v mnohých ďalších oblastiach; keďže táto dohoda kladie veľký dôraz na demokraciu a právny štát, ľudské práva a základné slobody, trvalo udržateľný rozvoj a spoluprácu v oblasti občianskej spoločnosti;

B.  keďže Kazachstan je významným medzinárodným aktérom a zohráva dôležitú úlohu, čo sa týka politického a sociálno-ekonomického rozvoja, ako aj bezpečnostnej situácie, v celom regióne; keďže Kazachstan zohráva pozitívnu úlohu v Strednej Ázii, pretože sa snaží o rozvoj dobrých susedských vzťahov so susednými krajinami, o pokračovanie regionálnej spolupráce a mierové riešenie všetkých bilaterálnych otázok; keďže EÚ má zásadný záujem o posilnenie politickej, hospodárskej a bezpečnostnej spolupráce s regiónom Strednej Ázie prostredníctvom silného, otvoreného a strategického vzťahu medzi EÚ a Kazachstanom;

C.  keďže dohodu o rozšírenom partnerstve a spolupráci budú musieť ratifikovať parlamenty všetkých 28 členských štátov EÚ a Európsky parlament; keďže táto dohoda nielen posilní politický dialóg medzi EÚ a Kazachstanom a bude slúžiť na podporu vzájomného obchodu a investícií, ale zároveň kladie veľký dôraz na medzinárodné záväzky; keďže možno konštatovať, že počas rokovaní o tejto dohode došlo k zlepšeniu, čo sa týka angažovanosti občianskej spoločnosti, a to prostredníctvom opatrení prijatých s cieľom zahrnúť občiansku spoločnosť do verejnej tvorby politiky;

D.  keďže všeobecná situácia v oblasti slobody prejavu sa v posledných rokoch zhoršila; keďže v decembri 2015 kazašské orgány zadržali novinárku a majiteľku webovej spravodajskej lokality Nakanune.kz Guzal Baidalinovovú v súvislosti s kriminálnym prípadom na základe obvinení z „úmyselného zverejňovania nepravdivých informácií“; keďže po zatknutí Guzal Baidalinovovej boli vyjadrené obavy z prenasledovania nezávislých médií v Kazachstane; keďže 29. februára 2016 súd vyniesol oslobodzujúci rozsudok v prípade novinárky Julie Kozlovovej, ktorá píše pre Nakanune.kz;

E.  keďže prebieha vyšetrovanie voči predsedovi Národného tlačového združenia a zväzu novinárov Sejtkazymu Matajevovi, ktorý je obvinený zo sprenevery miliónov kazašských tenge z verejných fondov; keďže Sejtkazy Matajev, ktorý obvinenia popiera, ako aj jeho syn Aset Matajev, ktorý je riaditeľom nezávislej spravodajskej agentúry KazTag, boli 22. februára 2016 zadržaní; keďže Aset Matajev bol po výsluchu prepustený;

F.  keďže 22. januára 2016 súd uznal blogerov Jermeka Narymbajeva a Serikžana Mambetalina, ktorí boli v októbri 2015 zatknutí na základe obvinení z „podnecovania vnútroštátnych nepokojov“, za vinných a odsúdil ich na tri a dva roky odňatia slobody; keďže bloger Bolatbek Bľalov bol odsúdený na obmedzené domáce väzenie;

G.  keďže kazašské orgány zatvorili nezávislé a opozičné médiá vrátane Assandi Times a Pravdivaja a časopisov ADAM bol a ADAM; keďže koncom roka 2012 kazašské orgány podali žalobu na nezávislé a opozičné médiá, najmä noviny Golos Respubliki a Vzgľad , ako aj na noviny a webové stránky s nimi prepojené, a na webové televízne portály K+ and Stan.TV;

H.  keďže súd v Almaty uložil v októbri 2014 agentúre Havas Worldwide Kazakhstan pokutu 34 miliónov KZT;

I.  keďže európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) je dôležitým finančným nástrojom na podporu organizácií občianskej spoločnosti a demokratizácie v krajine i regióne;

J.  keďže 20. marca 2016 sa budú v Kazachstane konať predčasné parlamentné voľby, pred ktorými by sa mali zabezpečiť záruky, pokiaľ ide o slobodu prejavu v spoločnosti a jednoduchú a transparentnú registráciu politických strán, ktoré sa považujú za slobodné a spravodlivé; keďže podľa záverečnej správy volebnej pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) z 3. apríla 2012, boli voľby v roku 2012 poznačené „závažnými nedostatkami“(6);

K.  keďže 1. januára 2015 nadobudli účinnosť nový trestný zákonník, nový kódex správnych priestupkov a nový trestný poriadok;

L.  keďže Kazachstan figuruje v rebríčku slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc za rok 2015 na 160. mieste spomedzi 180 krajín;

M.  keďže EÚ neustále spolupracovala s Kazachstanom pri jeho úsilí o pristúpenie k WTO, čo v súčasnosti viedlo k ukončeniu rokovaní o členstve vo WTO; keďže je dôležité, aby Kazachstan dodržiaval zásady právneho štátu, plnil svoje medzinárodné záväzky a zabezpečil právnu istotu pre medzinárodné spoločnosti pôsobiace v krajine, ako aj ochranu ich investícií;

N.  keďže rozvojová spolupráca s Kazachstanom sa zameriava na posilnenie kapacít regionálnej štátnej správy a miestnej samosprávy, podporu reformy sektora súdnictva a zlepšenie schopnosti verejného sektora zaviesť sociálne a hospodárske reformy;

1.  zdôrazňuje dôležitosť vzťahov medzi EÚ a Kazachstanom a posilňovania hospodárskej a politickej spolupráce vo všetkých oblastiach; zdôrazňuje, že EÚ má veľký záujem o udržateľný vzťah Kazachstanom z hľadiska politickej a hospodárskej spolupráce;

2.  vyjadruje svoje obavy z podmienok na prácu oznamovacích prostriedkov a z pomerov v oblasti slobody prejavu v Kazachstane; vyjadruje svoje obavy z podmienok na prácu oznamovacích prostriedkov a z pomerov v oblasti slobody prejavu v Kazachstane; poukazuje na to, že sloboda prejavu pre nezávislé médiá, blogerov a jednotlivých občanov je univerzálnou hodnotou, o ktorej nemožno vyjednávať;

3.  vyjadruje poľutovanie nad nevyberavým blokovaním spravodajstva, sociálnych médií a ďalších internetových stránok s odôvodnením, že tieto stránky ukazujú nezákonný obsah, a vyzýva kazašské orgány na zabezpečenie toho, aby všetky opatrenia na obmedzenie prístupu na internetové zdroje boli podložené zákonom; je znepokojený zmenami komunikačného zákona, ktoré boli prijaté v roku 2014;

4.  uznáva „program 100 krokov“ ako pokus o riešenie naliehavých reforiem v Kazachstane; vyzýva Kazachstan, aby začal uplatňovať národný mechanizmus na predchádzanie mučenia a aby začal rozpravu o novom trestnom zákonníku;

5.  zdôrazňuje, že hlbšie politické a hospodárske vzťahy s EÚ, ako sa to predpokladá v nedávno podpísanej Dohode o posilnenom partnerstve a spolupráci, sa musia zakladať na spoločných hodnotách a zodpovedať aktívnemu a konkrétnemu záväzku Kazachstanu, že zrealizuje politické a demokratické reformy, ktoré vyplývajú z jeho medzinárodných záväzkov;

6.  víta skutočnosť, že v Kazachstane od posledného dialógu o ľudských právach prepustili mnohých uväznených aktivistov za ľudské práva a odborárov;

7.  zdôrazňuje, že legitímny boj proti terorizmu a extrémizmu by sa nemal zneužívať ako zámienka zákazu činnosti opozície, brzdenia slobody prejavu či obmedzovania nezávislosti súdnictva;

8.  požaduje preskúmanie článkov trestného zákonníka, ktoré možno použiť na kriminalizovanie zákonného správania chráneného medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, a to najmä článku 174 o „podnecovaní sociálnych, národných, kmeňových, rasových, triednych či náboženských sporov“;

9.  vyzýva kazašské orgány, aby zrušili tresty blogerov vrátane Jermeka Narymbajeva, Serikžana Mambetalina a Bolatbeka Bľalova; požaduje prepustenie Guzal Baidalinovovej; požaduje skončenie prenasledovania Sejtkazyho a Aseta Matajevovcov; v tejto súvislosti poukazuje na to, že prípady novinárov by sa mali zverejňovať a že počas súdneho konania by jeho účastníkov nemali obťažovať;

10.  požaduje prepustenie opozičného vodcu Vladimíra Kozlova, ktorého v súčasnosti zadržiavajú v prísnych väzenských podmienkach, ktorý čaká na nezávislé a nestranné preskúmanie svojho prípadu;

11.  vyjadruje hlboké obavy v súvislosti so zákonom o mimovládnych organizáciách, ktorý ohrozuje existenciu a nezávislosť mimovládnych organizácií v Kazachstane; vyzýva kazašské orgány, aby za všetkých okolností zaručili, že všetci aktivisti za ľudské práva a mimovládne organizácie v Kazachstane budú môcť vykonávať svoju zákonnú činnosť v oblasti ľudských práv bez toho, aby sa museli báť represálií, a bez akýchkoľvek obmedzení;

12.  víta želanie Kazachstanu aktívne sa podieľať ako sprostredkovateľ/podporovateľ na medzinárodných bezpečnostných otázkach, ktoré sa týkajú širšieho regiónu; naliehavo vyzýva kazašské orgány, aby dodržiavali medzinárodné záväzky, ku ktorým sa pripojili, vrátane záväzkov týkajúcich sa dodržiavania zásad právneho štátu a nezávislosti súdnictva;

13.  víta pravidelné dialógy o ľudských právach medzi EÚ a Kazachstanom; zdôrazňuje dôležitosť dialógov o ľudských právach medzi EÚ a kazašskými orgánmi; požaduje posilnenie dialógov, aby napomohli zriadenie fóra, kde bude možné otvorene hovoriť o problémoch; zdôrazňuje, že tieto dialógy by mali byť účinné a zamerané na výsledky;

14.  vyzýva EÚ a najmä ESVČ, aby pozorne monitorovali vývoj v Kazachstane, podľa potreby prezentovali svoje obavy kazašským orgánom, poskytovali im pomoc a pravidelne informovali Parlament; vyzýva delegáciu EÚ v Astane, aby ďalej zohrávala aktívnu úlohu pri monitorovaní situácie a predkladala problematiku slobody prejavu na všetkých dôležitých bilaterálnych stretnutiach s Kazachstanom;

15.  naliehavo vyzýva kazašské orgány, aby v plnej miere realizovali odporúčania OBSE/Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva ešte pred nasledujúcimi parlamentnými voľbami, a aby podnikli konkrétne kroky na realizáciu odporúčaní osobitného spravodajcu OSN pre slobodu pokojného zhromažďovania a združovania; pripomína Kazachstanu jeho želanie kandidovať na kreslo nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2017 – 2018;

16.  vyzýva kazašské orgány, aby sa zaviazali na plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sa nedávno prijali na medzinárodnej úrovni;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Kazachstanu.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 45, 5.2.2016, s. 85.

(2)

Ú. v. EÚ C 251 E, 31.8.2013, s. 93.

(3)

Ú. v. EÚ C 419, 16.12.15, s. 159.

(4)

Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 91.

(5)

Ú. v. EÚ C 224 E, 19.8.2010, s. 30.

(6)

http://www.osce.org/odihr/elections/89401?download=true.

Právne oznámenie