Menettely : 2016/2644(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0466/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0466/2016

Keskustelut :

PV 14/04/2016 - 6.1
CRE 14/04/2016 - 6.1

Äänestykset :

PV 14/04/2016 - 7.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0128

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 289kWORD 83k
13.4.2016
PE579.890v01-00}
PE579.891v01-00}
PE579.892v01-00}
PE579.895v01-00}
PE579.898v01-00}
PE579.900v01-00} RC1
 
B8-0466/2016}
B8-0467/2016}
B8-0468/2016}
B8-0471/2016}
B8-0474/2016}
B8-0476/2016} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

EFDD (B8-0466/2016)

Verts/ALE (B8-0467/2016)

S&D (B8-0468/2016)

PPE (B8-0471/2016)

ECR (B8-0474/2016)

ALDE (B8-0476/2016)


Pakistanista ja erityisesti Lahoressa tehdystä iskusta (2016/2644(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta
Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Pakistanista ja erityisesti Lahoressa tehdystä iskusta (2016/2644(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Pakistanista,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 27. maaliskuuta 2016 antaman julkilausuman Lahoressa, Pakistanissa, tehdystä iskusta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan Stavros Lambrinidisin 29. lokakuuta 2014 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 27. maaliskuuta 2016 Pakistanin pommi-iskusta ja 21. tammikuuta 2016 Bacha Khan -yliopistoon tehdystä iskusta antamat julkilausumat,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 28. maaliskuuta 2016 antaman julkilausuman Lahoressa, Pakistanissa, tehdyistä terrori-iskuista,

–  ottaa huomioon uskonnon- ja vakaumuksenvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan raportit,

–  ottaa huomioon vähemmistökysymyksiä käsittelevän YK:n erityisraportoijan Rita Izsák-Ndiayen vihapuheesta ja viestimissä tapahtuvasta vähemmistöihin kohdistuvaan vihaan yllyttämisestä 5. tammikuuta 2015 antaman raportin,

–  ottaa huomioon Nobelin rauhanpalkinnon ja Saharov-palkinnon saaneen Malala Yousafzain 27. maaliskuuta 2016 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Gabriela Knaulin 4. huhtikuuta 2013 antaman raportin ja tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän YK:n työryhmän Pakistaniin tekemästään matkasta 26. helmikuuta 2013 antaman raportin,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kuolemanrangaistusta koskevat EU:n suuntaviivat, sellaisina kuin ne ovat tarkistettuina 12. huhtikuuta 2013,

–  ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Pakistanista,

–  ottaa huomioon maaliskuussa 2012 tehdyn EU:n ja Pakistanin viisivuotisen toimintasuunnitelman, joka sisältää sellaisia painopisteitä kuin hyvä hallintotapa ja ihmisoikeusvuoropuhelu, sekä siihen läheisesti liittyvän 25. maaliskuuta 2014 pidetyn EU:n ja Pakistanin toisen strategisen vuoropuhelun,

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämiseksi ja suojelemiseksi,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että 27. maaliskuuta 2016 Gulshan-e-Iqbal -puiston leikkikentällä Lahoressa tehdyssä itsemurhapommi-iskussa kuoli yli 73 ihmistä ja loukkaantui yli 300 ja että heidän joukossaan oli monia naisia ja lapsia; toteaa, että islamistinen terroristiryhmä Jamaat-ul-Ahrar on ilmoittanut olevansa vastuussa iskusta ja kohdistaneensa iskun tarkoituksellisesti kristittyihin; toteaa kuitenkin, että useimmat loukkaantuneista ja kuolleista olivat muslimeja ja että he kaikki olivat pakistanilaisia;

B.  toteaa, että terroristi-iskun aikana Islamabadissa oli meneillään väkivaltaisia mielenosoituksia, joissa kuvernööri Salman Taseerin murhasta tuomitun Mumtaz Qadrin kannattajat vaativat Asia Bibin teloittamista, jumalanpilkasta syytetyn ja kuolemaan tuomitun naisen, jonka tapaukseen kuvernööri Salman Taseer oli ottanut puolustavan kannan; toteaa, että kymmenet tuhannet ihmiset saapuivat Qadrin hautajaisiin, kun hänet oli hirtetty, ja juhlivat häntä sankarina, ja että kuvia levitettiin sosiaalisessa mediassa; toteaa, että Qadrin tuominneen tuomarin oli paettava maasta saamiensa tappouhkausten vuoksi;

C.  toteaa, että joidenkin ääriryhmien sallitaan esteettä kehittää ideologiaansa ja toimintojaan, muun muassa yliopistojen tiettyjen opiskelijajärjestöjen ja Khatm-e-Nubuwwat Lawyers' Forum -ryhmän, jonka kerrotaan olevan jumalanpilkkasyytteiden nojalla vireillepantujen oikeudenkäyntien määrän kasvuun Pakistanin tuomioistuimissa vaikuttanut taustavoima ja joka vastustaa kaikkia lainsäätäjien yrityksiä uudistaa tämän alan lainsäädäntöä;

D.  toteaa, että kristityt ja muut vähemmistöt eivät ainoastaan joudu ekstremistien vainon kohteeksi vaan heitä syrjitään myös lainsäädännössä, erityisesti Pakistanin jumalanpilkkalaeissa, jotka ovat syrjiviä ja joita henkilökohtaisia tai poliittisia vaikuttimia omaavat tahot laajalti väärinkäyttävät; toteaa, että myös muslimeja vastaan nostetaan edelleen syytteitä näiden lakien nojalla;

E.  toteaa, että vuosien ajan terrorismi ja islamistinen ääriajattelu on aiheuttanut kärsimyksiä Pakistanin kansalle, erityisesti uskonnollisille vähemmistöille, naisille ja lapsille; ottaa huomioon, että 15. tammikuuta 2015 annetun parlamentin viimeisimmän Pakistania koskevan päätöslauselman(2) jälkeen on tapahtunut joitakin kymmeniä muita terrori-iskuja ja väkivaltaisia hyökkäyksiä uskonnollisia vähemmistöjä vastaan ympäristössä, jossa lait ovat syrjiviä ja lainsäädännön täytäntöönpano riittämätöntä;

F.  toteaa, että useat terroristiryhmät Pakistanissa kohdistavat iskunsa uskonnollisiin vähemmistöihin kuten ahmadilaisiin, kristittyihin, šiiamuslimeihin ja hinduihin sekä sunnimuslimeihin, joilla on poikkeavia mielipiteitä; ottaa huomioon, että Pakistanin ihmisoikeuskomissio huomautti vuosikertomuksessaan 2015, että useimmissa tapauksissa syylliset jäävät rankaisematta;

G.  toteaa, että ääriryhmien on raportoitu yhä käyttävän lapsia itsemurhapommittajina; toteaa, että hallitus ei ole antanut lainsäädäntöä perustaakseen kansallisen lapsen oikeuksien komission, riippumattoman elimen, joka suojelee lasten oikeuksia ja valvoo niiden täytäntöönpanoa;

H.  toteaa, että joulukuussa 2014 Taleban-kapinallisten koulussa toimeenpaneman verilöylyn jälkeen Pakistanin hallitus on ottanut kuolemanrangaistuksen uudelleen käyttöön kuusi vuotta kestäneen kuolemantuomioiden täytäntöönpanon keskeyttämisen jälkeen, ensin ainoastaan terroritoiminnan kohdalla mutta myöhemmin kaikkien rikosten kohdalla, joista voidaan langettaa kuolemanrangaistus; toteaa, että vuoden 2015 loppuun mennessä Pakistan on teloittanut 326 ihmistä, mikä on kaikkien aikojen suurin kirjattu määrä ja kolmanneksi suurin määrä maailmassa;

I.  toteaa, että Pakistanin armeijan ja muiden kuin valtiollisten aseellisten ryhmien välisten taistelujen vuoksi yli miljoonasta ihmisestä on tullut maan sisäisiä pakolaisia;

J.  toteaa, että Pakistanin uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia naisia kidnapataan, pakotetaan avioliittoihin ja pakkokäännytetään islaminuskoon ja että poliisi sekä siviiliviranomaiset suhtautuvat tähän ilmiöön enimmäkseen piittaamattomasti;

K.  ottaa huomioon, että Pakistanilla on tärkeä rooli vakauden lujittajana Etelä-Aasiassa ja että siksi sen olisi näytettävä esimerkkiä oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien suojelun vahvistamisessa;

L.  toteaa, että EU on edelleen täysin sitoutunut jatkamaan vuoropuhelua ja toimiaan Pakistanissa viisivuotisen toimintasuunnitelmansa puitteissa;

1.  on syvästi järkyttynyt 27. maaliskuuta 2016 Lahoressa tapahtuneesta hyökkäyksestä ja tuomitsee ehdottomasti tällaiset järjettömät väkivallanteot, jotka kohdistuvat niin moniin viattomiin ihmisiin;

2.  ilmaisee syvän myötätuntonsa ja osanottonsa uhrien perheille ja solidaarisuutensa Pakistanin kansaa ja hallitusta kohtaan;

3.  korostaa, että Lahoren hyökkäyksen tekijät on ehdottomasti saatettava oikeuden eteen; kehottaa Pakistanin viranomaisia, erityisesti paikallisia ja alueellisia viranomaisia, varmistamaan näiden tekojen tehokkaan tutkinnan ja sen, että niistä vastuussa olevat henkilöt pannaan syytteeseen;

4.  on syvästi huolissaan uskonnon- ja vakaumuksenvapauden järjestelmällisistä ja vakavista loukkauksista Pakistanissa; painottaa kaikkien Pakistanissa asuvien uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen perusoikeuksien kunnioittamisen tärkeyttä, jotta ne voivat edelleen elää ihmisarvoista, tasa-arvoista ja turvallista elämää sekä harjoittaa uskontoaan täysin vapaasti ja ilman minkäänlaista pakottamista, syrjintää, pelottelua tai häirintää Pakistanin perustavien periaatteiden mukaisesti;

5.  pitää myönteisinä hallituksen uudistusaloitteita kuten lapsiavioliittojen kriminalisontia koskevaa lakiehdotusta ja lakia naisten suojelemisesta väkivallalta ja häirinnältä, YouTuben käytön sallimista, päätöstä holin, diwalin ja pääsiäisen julistamisesta lomapäiviksi uskonnollisille vähemmistöille sekä pääministeri Nawaz Sharifin henkilökohtaisia pyrkimyksiä vierailla hindujen uskonnollisessa tapahtumassa; kehottaa hallitusta edelleen lisäämään ponnistelujaan sellaisen yhteiskunnallisen ilmapiirin luomiseksi, jossa vähemmistöihin ja erilaisiin ajattelutapoihin suhtaudutaan myönteisesti; muistuttaa tässä yhteydessä kansallisesta toimintasuunnitelmasta, luvatuista ja kiireellisesti tarvittavista uudistuksista madrassa-kouluissa, erityisesti hallituksen toimista vihapuheen torjumiseksi ja yhä toteuttamatta olevasta poliisin ja oikeuslaitoksen uudistuksesta; toteaa, että vastaisuudessa olisi toteutettava kunnianhimoisempia toimenpiteitä, erityisesti koulutuksen alalla (kielteisten painotusten ja ennakkoluulojen poistaminen opetussuunnitelmasta ja oppikirjoista) ja väkivallan lietsojien syytteeseenpanossa;

6.  pitää myönteisenä Pakistanin hallituksen sitoutumista uskonnollisen ääriajattelun muodostaman uhan ratkaisemiseen; kannustaa käymään jatkuvaa vuoropuhelua EU:n ja sen jäsenvaltioiden ja Pakistanin välillä ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen turvaamisesta, erityisesti terrorismin torjumiseksi tehtävien ponnistelujen yhteydessä ja panemalla täytäntöön turvallisuussäädöksiä;

7.  katsoo, että vaikka sotilasoperaatio, joka on ilmoitettu toimeenpantavan Punjabissa, on erittäin tärkeä terrorismin vastaisessa taistelussa, yhtä tärkeää on saavuttaa ääriajattelun vastaisessa ideologisessa sodassa voitto, joka takaa Pakistanille suvaitsevuuteen ja edistykseen perustuvan tulevaisuuden;

8.  kehottaa Pakistanin viranomaisia ryhtymään toimiin sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymisen torjumiseksi, muun muassa kristittyjen ja muiden uskonnollisten vähemmistöjen kohdalla, joiden suuri enemmistö elää epävarmoissa oloissa;

9.  on huolissaan jumalanpilkkalakien jatkuvasta käytöstä Pakistanissa ja katsoo, että tämä voimistaa uskonnollisen suvaitsemattomuuden ilmapiiriä; kehottaa näin ollen Pakistanin hallitusta tarkistamaan näitä säädöksiä ja niiden soveltamista; kehottaa viranomaisia varmistamaan asianmukaisen ja nopean oikeudenkäytön kaikissa jumalanpilkkatapauksissa; panee erityisesti merkille Asia Bibin tapauksen ja kannustaa voimakkaasti korkeinta oikeutta tekemään päätöksen asiassa;

10.  .kehottaa Pakistanin viranomaisia turvaamaan tuomioistuimien riippumattomuuden, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja asianmukaiset oikeudenkäynnit oikeudenkäyntimenettelyjä koskevien kansainvälisten normien mukaisesti; kehottaa lisäksi Pakistanin viranomaisia tarjoamaan riittävää suojelua kaikille, jotka ovat osallisina jumalanpilkkatapauksissa, erityisesti maan oikeusalan ammattilaisille, sekä suojelemaan syytettyjä, todistajia, heidän perheitään ja heidän yhteisöjään joukkoväkivallalta, myös niitä, jotka vapautetaan syytteistä mutta eivät voi palata koteihinsa; kehottaa Pakistanin hallitusta varmistamaan, että kohdennetun väkivallan ja vainon uhrien saataville asetetaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaiset asiaankuuluvat oikeussuoja- ja muut oikaisukeinot;

11.  muistuttaa vastustaneensa aina kuolemanrangaistusta kaikissa olosuhteissa; panee hyvin huolestuneena merkille, että kuolemanrangaistuksen käyttö on merkittävästi lisääntynyt Pakistanissa, myös nuorten rikoksentekijöiden kohdalla, mikä on erittäin valitettavaa, ja kehottaa keskeyttämään jälleen kuolemantuomioiden täytäntöönpanon siinä tarkoituksessa, että kuolemanrangaistuksen käytöstä luovutaan Pakistanissa;

12.  painottaa, että terrorismin ja uskonnollisen ääriajattelun torjunnassa on ratkaisevan tärkeää puuttua sen perimmäisiin syihin toteuttamalla toimia köyhyyden torjumiseksi, varmistamalla uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja uskonnonvapauden sekä takaamalla lapsille ja erityisesti tytöille oikeuden koulutukseen sekä mahdollisuuden käyttää tätä oikeutta turvallisissa oloissa;

13.  kehottaa Pakistanin hallitusta toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että turvattomuuden ja konfliktien leimaamilla alueilla sijaitsevia vähemmistöyhteisöjen oppilaitoksia, virkistysalueita ja kokoontumispaikkoja suojellaan riittävästi, ja minimoimaan riskin, että samanlaisia ihmisoikeusloukkauksia ja väärinkäytöksiä tapahtuu uudelleen;

14.  kannustaa kaikkia alueellisia toimijoita merkittävästi parantamaan terrorismin vastaista yhteistyötä; vahvistaa, että ehdoton kansainvälinen sitoutuminen terrorismin torjuntaan on tärkeää, mukaan luettuna terroristiverkostoille suunnatun rahoitustuen katkaiseminen sen kaikissa muodoissa ja ääriajattelua ja terrorismia lietsovan ideologian levittämisen estäminen;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että Pakistan on ratifioinut yleissopimuksen lapsen oikeuksista, ja antaa tunnustusta Pakistanin viranomaisten toteuttamille lasten oikeuksia koskeville toimenpiteille; kehottaa Pakistania ratifioimaan lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin sekä perustamaan kansallisen lapsen oikeuksien komission;

16.  kehottaa komissiota, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa Federica Mogherinia, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja neuvostoa osallistumaan täysipainoisesti yhdessä Pakistanin hallituksen kanssa terrorismin aiheuttaman uhan ratkaisemiseen ja jatkamaan Pakistanin hallituksen ja kansan auttamista niiden pyrkiessä edelleen kitkemään terrorismia; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa Federica Mogherinia tiedottamaan Euroopan parlamentille säännöllisesti tässä kahdenvälisessä työssä saavutetusta edistyksestä;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajavaltiolle, YK:n pakolaisvaltuutetulle ja Pakistanin hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0470.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0007.

Oikeudellinen huomautus