Förfarande : 2016/2644(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0466/2016

Ingivna texter :

RC-B8-0466/2016

Debatter :

PV 14/04/2016 - 6.1
CRE 14/04/2016 - 6.1

Omröstningar :

PV 14/04/2016 - 7.4

Antagna texter :

P8_TA(2016)0128

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 358kWORD 83k
13.4.2016
PE579.890v01-00}
PE579.891v01-00}
PE579.892v01-00}
PE579.895v01-00}
PE579.898v01-00}
PE579.900v01-00} RC1
 
B8-0466/2016}
B8-0467/2016}
B8-0468/2016}
B8-0471/2016}
B8-0474/2016}
B8-0476/2016} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

EFDD (B8-0466/2016)

Verts/ALE (B8-0467/2016)

S&D (B8-0468/2016)

PPE (B8-0471/2016)

ECR (B8-0474/2016)

ALDE (B8-0476/2016)


om Pakistan, särskilt attacken i Lahore (2016/2644(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Tunne Kelam, Ildikó Gáll-Pelcz, Lara Comi, József Nagy, Milan Zver, Marijana Petir, Giovanni La Via, Claude Rolin, Jiří Pospíšil, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adam Szejnfeld, Eva Paunova, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Andrey Novakov, Romana Tomc, Ivan Štefanec, David McAllister, Michaela Šojdrová, Salvatore Cicu, Lefteris Christoforou, Anna Záborská, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Dubravka Šuica, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Seán Kelly, Hermann Winkler, Thomas Mann, Sven Schulze, László Tőkés, Elisabetta Gardini, Inese Vaidere för PPE-gruppen
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Raffaele Fitto, Sajjad Karim, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Ian Duncan, Monica Macovei, Arne Gericke, Branislav Škripek, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen
Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Carolina Punset, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Javier Nart, Gérard Deprez, Jasenko Selimovic, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om Pakistan, särskilt attacken i Lahore (2016/2644(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Pakistan,

–  med beaktande av uttalandet av den 27 mars 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om attacken i Lahore i Pakistan,

–  med beaktande av uttalandet av den 29 oktober 2014 från EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, Stavros Lambrinidis,

–  med beaktande av uttalandena från FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, av den 27 mars 2016 om bombningen i Pakistan och av den 21 januari 2016 om angreppet mot Bacha Khan-universitetet,

–  med beaktande av uttalandet av den 28 mars 2016 från FN:s säkerhetsråd om terrorattentat i Lahore i Pakistan,

–  med beaktande av rapporterna från FN:s särskilda rapportör om religions- och trosfrihet,

–  med beaktande av rapporten av den 5 januari 2015 från FN:s särskilda rapportör om minoritetsfrågor, Rita Izsák-Ndiaye, om hatpropaganda och hets mot minoriteter i medierna,

–  med beaktande av uttalandet av den 27 mars från mottagaren av Nobels fredspris och Sacharovpristagaren Malala Yousafzei,

–  med beaktande av rapporten av den 4 april 2013 från FN:s särskilda rapportör om domares och advokaters oberoende, Gabriela Knaul, och rapporten av den 26 februari 2013 från FN:s arbetsgrupp för påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden om dess besök i Pakistan,

–  med beaktande av artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraff, reviderade den 12 april 2013,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juli 2015 om Pakistan,

–  med beaktande av den femåriga åtagandeplanen mellan EU och Pakistan från mars 2012, som innehåller sådana prioriteringar som gott styre och dialog om de mänskliga rättigheterna, liksom den närbesläktade andra strategiska dialogen mellan EU och Pakistan från den 25 mars 2014,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten,

–  med beaktande av sin resolution av den 17 december 2015 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området(1),

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 27 mars 2016 ledde ett attentat av en självmordsbombare på en lekplats i Gulshan-e-Iqbal Park i Lahore till minst 73 personers död och att över 300 skadades, däribland många kvinnor och barn. Den islamistiska terrorgruppen Jamaat-ul-Ahrar har tagit på sig skulden för attentatet och hävdar att det avsiktligen riktades mot kristna. De flesta av de skadade och dödade var dock muslimer, och alla var pakistanier.

B.  Vid tidpunkten för terrorattentatet ägde våldsamma demonstrationer rum i Islamabad, där anhängare till Mumtaz Qadri, som dömts för mordet på guvernör Salman Taseer, krävde att Asia Bibi, en kvinna som anklagas för hädelse och dömts till döden och som guvernör Taseer hade försvarat, skulle avrättas. Tiotusentals människor deltog i Qadris begravning efter hängningen av honom och hyllade honom som en hjälte, och bilder cirkulerade på sociala medier. Den domare som först dömde Qadri blev tvungen att fly landet efter att ha tagit emot dödshot.

C.  Vissa extremistgrupper tillåts utveckla sin ideologi och verksamhet obehindrat, till exempel vissa studentföreningar vid universiteten och advokatforumet Khatm-e-Nubuwwat, som uppges vara den drivande kraften bakom ökningen av åtal för hädelse i Pakistans domstolar och motsätter sig alla försök från lagstiftarna att reformera den berörda lagen.

D.  Kristna och andra minoriteter utsätts inte bara för förföljelse av extremister, utan också rättslig diskriminering, särskilt på grund av Pakistans hädelselagar, som är diskriminerande och i stor utsträckning missbrukas av personer med personliga och politiska motiv. Även muslimer själva fortsätter att åtalas med hänvisning dessa lagar.

E.  I åratal har terrorism och islamistisk extremism plågat det pakistanska folket, i synnerhet religiösa minoriteter, kvinnor och barn. Sedan antagandet av Europaparlamentets senaste resolution om Pakistan den 15 januari 2015(2) har det inträffat tiotals andra terrorattentat och våldsamma angrepp mot religiösa minoriteter, i ett sammanhang av diskriminerande lagar och otillräcklig tillämpning.

F.  Flera terrorgrupper i Pakistan riktar in sig på religiösa minoriteter såsom ahmadiyyamuslimer, kristna, shiamuslimer och hinduer, liksom sunnimuslimer med avvikande åsikter. I sin årsrapport för 2015 anmärkte Pakistans människorättskommission att gärningsmännen i de flesta fall åtnjöt straffrihet.

G.  Enligt uppgift utnyttjas fortfarande barn som självmordsbombare av extremistgrupper. Regeringen har inte antagit lagstiftning om inrättande av en nationell kommission för barnets rättigheter, ett oberoende organ som ska slå vakt om och hävda barns rättigheter.

H.  Efter talibanrebellernas skolmassaker i december 2014 återinförde Pakistans regering dödsstraffet efter ett sex år långt moratorium, till en början endast för terroristhandlingar men senare för alla brott som kan leda till dödsstraff. I slutet av 2015 hade Pakistan avrättat 326 personer – det högsta antalet någonsin och det tredje högsta i världen.

I.  Striderna mellan den pakistanska militären och icke-statliga väpnade grupper har lett till mer än en miljon internflyktingar.

J.  Kvinnor från Pakistans religiösa minoriteter blir bortförda, gifts bort under tvång och tvingas konvertera till islam, en företeelse som till stor del ignoreras av polis och civila myndigheter.

K.  Pakistan spelar en viktig roll för att främja stabilitet i Sydasien och bör därför föregå med gott exempel genom att stärka rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

L.  EU står till fullo fast vid sin beslutsamhet att fortsätta dialogen och samarbetet med Pakistan inom ramen för den femåriga åtagandeplanen.

1.  Europaparlamentet är djupt skakat över det attentat som ägde rum den 27 mars 2016 i Lahore och fördömer kraftfullt dessa vettlösa våldshandlingar mot så många oskyldiga människor.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa medkänsla och sitt deltagande med offrens anhöriga och sin solidaritet med Pakistans folk och regering.

3.  Europaparlamentet understryker att det är absolut nödvändigt att ställa förövarna bakom Lahoreattentatet inför rätta. Parlamentet uppmanar de pakistanska myndigheterna, särskilt de lokala och regionala, att se till att dessa handlingar faktiskt utreds och lagförs.

4.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över de systematiska och grova kränkningarna av religions- och trosfriheten i Pakistan. Parlamentet betonar vikten av respekt för de grundläggande rättigheterna för alla religiösa och etniska minoriteter i Pakistan, så att de kan fortsätta att leva i värdighet, jämlikhet och trygghet och utöva sin religion i full frihet utan tvång, diskriminering, hot eller trakasserier av något slag, i enlighet med Pakistans grundprinciper.

5.  Europaparlamentet välkomnar regeringens reforminitiativ, såsom lagförslaget om att göra barnäktenskap olagligt och lagen om skydd av kvinnor från våld och trakasserier, upphörandet med blockeringen av YouTube, beslutet att utse Holi, Diwali och påsken till helgdagar för religiösa minoriteter samt premiärminister Nawaz Sharif personliga insats när han besökte en hinduisk religiös begivenhet. Regeringen uppmanas kraftfullt att ytterligare öka sina insatser för att skapa ett samhällsklimat som välkomnar minoriteter och tankemångfald. Parlamentet påminner i detta sammanhang om den nationella handlingsplanen, de utlovade och akut nödvändiga reformerna av koranskolorna, särskilt regeringsåtgärder mot hatpropaganda, samt reformen av polis- och rättsväsendet, som lyser med sin frånvaro. Parlamentet konstaterar att mer långtgående åtgärder bör vidtas i framtiden, särskilt på utbildningsområdet (rensa ut negativa fördomar och förutfattade meningar från läroplaner och läroböcker) och för att åtala personer som uppmanar till våld.

6.  Europaparlamentet välkomnar den pakistanska regeringens åtagande att ta itu med hotet från religiös extremism. Parlamentet uppmuntrar till fortsatt dialog mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Pakistan, å andra sidan, om att säkerställa skyddet och främjandet av mänskliga rättigheter, framför allt i fråga om insatserna mot terrorism och genom genomförandet av säkerhetslagar.

7.  Europaparlamentet anser att den militära operation som aviserats i Punjab visserligen är vital i kampen mot terrorismen, men att en seger i det ideologiska kriget mot extremismen som säkrar en tolerant och progressiv framtid för Pakistan är lika viktig.

8.  Europaparlamentet uppmanar de pakistanska myndigheterna att bekämpa socialt och ekonomiskt utanförskap, inklusive den otrygga tillvaro som en stor majoritet av de kristna och andra religiösa minoriteter lever i.

9.  Europaparlamentet är bekymrat över den fortsatta användningen av hädelselagar i Pakistan och anser att detta förvärrar klimatet av religiös intolerans. Därför uppmanar parlamentet Pakistans regering att se över dessa lagar och deras tillämpning. Parlamentet uppmanar myndigheterna att säkerställa en korrekt och snabb rättskipning i alla mål om hädelse. Parlamentet noterar i synnerhet fallet Asia Bibi och uppmanar kraftfullt Högsta domstolen att fatta ett beslut i frågan.

10.  Europaparlamentet uppmanar de pakistanska myndigheterna att garantera domstolarnas oberoende, rättsstaten och en rättvis rättegång i enlighet med internationella normer för rättsliga förfaranden. Parlamentet uppmanar vidare de pakistanska myndigheterna att ge tillräckligt skydd åt alla som är inblandade i hädelsemål, i synnerhet landets jurister, och att skydda anklagade, vittnen, deras anhöriga och de samhällgrupper de tillhör från pöbelvåld, inklusive personer som frikänts men inte kan återvända hem. Parlamentet uppmanar Pakistans regering att se till att lämpliga rättsmedel och andra åtgärder som är tillämpliga enligt internationell människorättslagstiftning ställs till förfogande för offer för urskillningslöst våld och förföljelse.

11.  Europaparlamentet påminner om sitt konsekventa motstånd mot dödsstraffet under alla omständigheter. Parlamentet noterar med stor oro den dramatiska ökningen av användningen av dödsstraffet i Pakistan, bland annat, vilket är högst beklagligt, mot minderåriga förbrytare. Parlamentet efterlyser ett nytt moratorium för avrättningar i avsikt att avskaffa dödsstraffet i Pakistan.

12.  Europaparlamentet betonar att det i kampen mot terrorism och religiös extremism är avgörande att ta itu med de bakomliggande orsakerna genom att bekämpa fattigdomen, säkerställa religiös tolerans och trosfrihet samt garantera rätten till och säker tillgång till skolgång för barn, särskilt flickor.

13.  Europaparlamentet uppmanar Pakistans regering att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att utbildningsanstalter, platser för rekreation och samlingspunkter för minoritetsgrupper i områden som präglas av otrygghet och konflikter är tillräckligt skyddade och att minimera risken för att liknande kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna ska hända igen.

14.  Europaparlamentet uppmanar alla regionala aktörer att avsevärt förbättra samarbetet mot terrorism. Parlamentet bekräftar vikten av ett villkorslöst internationellt åtagande att bekämpa terrorism, bland annat genom att hindra alla former av ekonomiskt stöd till terroristnätverk och ideologisk indoktrinering som underblåser extremism och terrorism.

15.  Europaparlamentet välkomnar Pakistans ratificering av konventionen om barnets rättigheter och berömmer de åtgärder som vidtagits av de pakistanska myndigheterna angående barns rättigheter. Parlamentet uppmanar Pakistan att ratificera det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter och att inrätta den nationella kommissionen för barnets rättigheter.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, Europeiska utrikestjänsten och rådet att helhjärtat gå in med Pakistans regering i kampen mot det hot som terrorismen innebär och att ytterligare bistå landets regering och folk i deras fortsatta insatser för att utrota terrorismen. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, att regelbundet informera parlamentet om de framsteg som görs i dessa bilaterala insatser.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter, ordförandeskapet för FN:s säkerhetsråd, FN:s höge flyktingkommissarie samt Pakistans regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0470.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0007.

Rättsligt meddelande