Procedure : 2016/2667(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0607/2016

Indgivne tekster :

RC-B8-0607/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/05/2016 - 9.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0223

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 274kWORD 71k
11.5.2016
PE582.625v01-00}
PE582.626v01-00}
PE582.627v01-00}
PE582.629v01-00}
PE582.630v01-00} RC1
 
B8-0607/2016}
B8-0608/2016}
B8-0609/2016}
B8-0611/2016}
B8-0612/2016} RC1

forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

ALDE (B8-0607/2016)

PPE (B8-0608/2016)

S&D (B8-0609/2016)

ECR (B8-0611/2016)

Verts/ALE (B8-0612/2016)


om Kinas status som markedsøkonomi (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Artis Pabriks for PPE-Gruppen
Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Karoline Graswander-Hainz for S&D-Gruppen
Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen
Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz, Barbara Spinelli
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om Kinas status som markedsøkonomi (2016/2667(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU's antidumpinglovgivning (Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab)(1),

–  der henviser til protokollen om Kinas tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om handelsforbindelserne mellem EU og Kina,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union og Kina er to af de største handelsaktører i verden, at Kina er EU's næststørste handelspartner, og at EU er Kinas største handelspartner, med en samhandel på noget over 1 mia. EUR om dagen;

B.  der henviser til, at Kinas investeringer i EU i 2015 for første gang oversteg EU's investeringer i Kina; der henviser til, at det kinesiske marked har været den vigtigste kilde til rentabilitet for en række af EU's industrier og virksomheder;

C.  der henviser til, at der på tidspunktet for Kinas tiltrædelse af WTO fandtes en ordning, der gav mulighed for at anvende en særlig metode til beregning af dumping, som blev indføjet i afsnit 15 i tiltrædelsesprotokollen og tjener som grundlag for en særbehandling af import fra Kina;

D.  der henviser til, at enhver beslutning om, hvordan importen fra Kina skal behandles efter december 2016, skal sikre, at EU-lovgivningen er i overensstemmelse med WTO's bestemmelser;

E.  der henviser til, at de bestemmelser i afsnit 15 i protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO, der fortsat er i kraft efter 2016, giver grundlag for at anvende en ikke-standardiseret metode på import fra Kina efter 2016;

F.  der henviser til, at det omfang, som statens indflydelse på den kinesiske økonomi i øjeblikket har, bevirker, at virksomhedernes beslutninger vedrørende priser, omkostninger, output og input ikke følger de markedssignaler, der afspejler udbud og efterspørgsel;

G.  der henviser til, at Kina i sin tiltrædelsesprotokol bl.a. har forpligtet sig til at lade alle sine priser blive bestemt af markedskræfterne, og der henviser til, at EU skal sikre, at Kina overholder sine WTO-forpligtelser fuldt ud;

H.  der henviser til, at Kina overkapacitet allerede har store sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser i EU, sådan den seneste negative indvirkning på EU's stålsektor har vist, især i Det Forenede Kongerige, og der henviser til, at det kan få betydelige sociale konsekvenser med hensyn til beskæftigelsen i EU at give Kina status som markedsøkonomi;

I.  der henviser til, at 56 ud af de 73 antidumpingforanstaltninger, der i øjeblikket er i kraft i EU, finder anvendelse på importen fra Kina;

J.  der henviser til, at den nyligt afsluttede offentlige høring om en mulig tildeling af markedsøkonomisk status til Kina kan tilvejebringe yderligere oplysninger, der kan være nyttige i forbindelse med behandlingen af dette spørgsmål;

K.  der henviser til, at Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 med titlen "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning" opstiller en målsætning om at øge industriens andel af EU's BNP til 20 % i 2020;

1.  gentager betydningen af EU's partnerskab med Kina, hvori fri og fair handel og investering spiller en vigtig rolle;

2.  understreger, at Kina ikke er en markedsøkonomi, og at de fem kriterier, som EU har opstillet som definition på en markedsøkonomi, endnu ikke er blevet opfyldt;

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen til med sine vigtige handelspartnere, bl.a. i forbindelse med det forestående G7- og G20-topmøde, at koordinere, hvordan det bedst kan sikres, at alle de bestemmelser i afsnit 15 i protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO, der fortsat er i kraft efter 2016, får fuld juridisk betydning i henhold til deres nationale love, og til at modsætte sig enhver form for ensidig indrømmelse af status som markedsøkonomi til Kina;

4.  understreger, at spørgsmålene i forbindelse med status som markedsøkonomi bør drøftes på det forestående topmøde mellem EU og Kina;

5.  opfordrer Kommissionen til at tage behørigt hensyn til de betænkeligheder, som EU's erhvervsliv, fagforeninger og andre berørte parter har givet udtryk for vedrørende konsekvenserne for beskæftigelsen i EU, miljøet, standarder og bæredygtig økonomisk vækst i alle de berørte produktionssektorer og for EU's erhvervsliv som helhed, og til i denne forbindelse at sikre, at beskæftigelsen i EU beskyttes;

6.  er overbevist om, at EU, indtil Kina opfylder alle EU's fem kriterier for at være en markedsøkonomi, bør anvende en ikke-standardiseret metode i forbindelse med antidumping- og antisubsidie-undersøgelser af import fra Kina med henblik på at bestemme prissammenlignelighed, i overensstemmelse med og under fuld anvendelse af de dele af afsnit 15 i protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO, der giver plads til anvendelse af en ikke-standardiseret metode; opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag i tråd med dette princip;

7.  understreger desuden, at der er et presserende behov for en generel reform af EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter for at garantere erhvervslivet i EU lige konkurrencevilkår med Kina og andre handelspartnere i fuld overensstemmelse med WTO-reglerne; opfordrer Rådet til hurtigt at opnå enighed med Parlamentet om en modernisering af EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

Juridisk meddelelse