Procedūra : 2016/2667(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0607/2016

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0607/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 12/05/2016 - 9.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0223

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 491kWORD 79k
11.5.2016
PE582.625v01-00}
PE582.626v01-00}
PE582.627v01-00}
PE582.629v01-00}
PE582.630v01-00} RC1
 
B8-0607/2016}
B8-0608/2016}
B8-0609/2016}
B8-0611/2016}
B8-0612/2016} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

ALDE (B8-0607/2016)

PPE (B8-0608/2016)

S&D (B8-0609/2016)

ECR (B8-0611/2016)

Verts/ALE (B8-0612/2016)


par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Artis Pabriks PPE grupas vārdā
Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Karoline Graswander-Hainz S&D grupas vārdā
Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā
Bernd Lange, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Pavel Telička. ALDE grupas vārdā
Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu (2016/2667(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ES tiesību aktus antidempinga jomā (Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis(1)),

–  ņemot vērā Protokolu par Ķīnas pievienošanos Pasaules Tirdzniecības Organizācijai (PTO),

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par ES un Ķīnas tirdzniecības attiecībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu ,

A.  tā kā Eiropas Savienība un Ķīna ir divi no lielākajiem tirdzniecības dalībniekiem pasaulē, proti, Ķīna ir otrā lielākā ES tirdzniecības partnere un ES ir lielākā Ķīnas tirdzniecības partnere, un starp šīm valstīm ikdienas tirdzniecības plūsmas pārsniedz EUR 1 miljardu;

B.  tā kā 2015. gadā ieguldījumi no Ķīnas Eiropas Savienībā pirmo reizi pārsniedza ieguldījumus no Eiropas Savienības Ķīnā; tā kā Ķīnas tirgus ir bijis galvenais virzītājspēks vairāku ES nozaru un zīmolu rentabilitātē;

C.  tā kā tad, ka Ķīna pievienojās PTO, tās pievienošanās kārtībā tika paredzēta īpaša dempinga aprēķināšanas metodoloģija, kuru iekļāva Protokola par Ķīnas pievienošanos 15. sadaļā un uz kuru pamatojas atšķirīgs režīms, ko piemēro importam no Ķīnas;

D.  tā kā, pieņemot jebkādus lēmumus par to, kā risināt jautājumu par importu no Ķīnas pēc 2016. gada decembra, ir jānodrošina ES tiesību aktu atbilstība PTO noteikumiem;

E.  tā kā tie Protokola par Ķīnas pievienošanos PTO 15. sadaļas noteikumi, kas paliek spēkā pēc 2016. gada, paredz juridisko pamatu nestandarta metodoloģijas piemērošanai importam no Ķīnas pēc 2016. gada;

F.  tā kā, ņemot vērā pašreizējo Ķīnas valsts ietekmi uz ekonomiku, uzņēmumu lēmumi par cenām, izmaksām, produkciju un ieguldījumiem neatbilst tirgus signāliem attiecībā uz pieprasījumu un piedāvājumu;

G.  tā kā Protokolā par pievienošanos Ķīna ir apņēmusies cita starpā ļaut visas cenas noteikt tirgus spēkiem un tā kā ES ir jānodrošina, ka Ķīna pilnībā ievēro PTO saistības;

H.  tā kā Ķīnas jaudas pārpalikums jau tagad spēcīgi ietekmē ES sociālo, ekonomisko un vides jomu, par ko liecina nesenā negatīvā ietekme uz ES tērauda nozari, jo īpaši Apvienotajā Karalistē, un tā kā tirgus ekonomikas statusa piešķiršana Ķīnai varētu radītu ievērojamu sociālo ietekmi uz ES darbvietām;

I.  tā kā 56 no 73 patlaban ES spēkā esošajiem antidempinga pasākumiem attiecas uz importu no Ķīnas;

J.  tā kā nesen pabeigtā sabiedriskā apspriešana par iespējamo tirgus ekonomikas statusa piešķiršanu Ķīnai varētu sniegt papildu informāciju, kas būtu noderīga šā jautājuma izskatīšanā;

K.  tā kā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumā „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai” ir noteikts mērķis līdz 2020. gadam līdz 20 % palielināt IKP rūpniecības daļu,

1.  atkārtoti uzsver, ka nozīmīga ir tāda ES un Ķīnas stratēģiskā partnerība, kurā svarīga loma ir brīvai un taisnīgai tirdzniecībai un ieguldījumiem;

2.  uzsver, ka Ķīna nav tirgus ekonomika un ka pieci ES noteiktie kritēriji, ar kuriem tiek noteiktas tirgus ekonomikas valstis, vēl nav izpildīti;

3.  mudina Komisiju, tostarp gaidāmā G7 samita kontekstā, saskaņot viedokli ar tās lielākajiem tirdzniecības partneriem par to, kā vislabāk nodrošināt, lai visiem Protokola par Ķīnas pievienošanos 15. sadaļas noteikumiem tiktu piešķirta pilnīga juridiska nozīme saskaņā ar attiecīgajām vietējām procedūrām, un iebilst jebkādai vienpusējai tirgus ekonomikas statusa piešķiršanai Ķīnai;

4.  uzsver, ka jautājumi par tirgus ekonomikas statusu būtu jāapspriež gaidāmajā ES un Ķīnas samitā;

5.  aicina Komisiju pienācīgi ņemt vērā ES rūpniecības nozares, arodbiedrību un citu ieinteresēto personu paustās bažas par ietekmi uz ES darbvietām, vidi, standartiem un ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi visās skartajās ražošanas nozarēs, kā arī uz ES rūpniecību kopumā, un šajā saistībā nodrošināt ES darbvietu aizsardzību;

6.  pauž pārliecību — kamēr Ķīna neizpildīs visus piecus ES kritērijus, kas nepieciešami tirgus ekonomikas statusa iegūšanai, ES antidempinga un antisubsidēšanas izmeklēšanā par Ķīnas importu būtu jāizmanto nestandarta metodoloģija cenu salīdzināmības noteikšanā, lai panāktu atbilstību un nodrošinātu pilnu spēku tām Protokola par Ķīnas pievienošanos 15. sadaļas daļām, kas ļauj piemērot nestandarta metodoloģiju; aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu saskaņā ar šo principu;

7.  vienlaikus uzsver, ka steidzami ir nepieciešama vispārēja ES tirdzniecības aizsardzības instrumentu reforma, lai ES rūpniecībai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus ar Ķīnu un citiem tirdzniecības partneriem, pilnībā ievērojot PTO noteikumus; aicina Padomi ātri panākt vienošanos ar Parlamentu par Savienības tirdzniecības aizsardzības instrumentu modernizāciju;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

Juridisks paziņojums