Procedură : 2016/2667(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0607/2016

Texte depuse :

RC-B8-0607/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/05/2016 - 9.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0223

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 413kWORD 79k
11.5.2016
PE582.625v01-00}
PE582.626v01-00}
PE582.627v01-00}
PE582.629v01-00}
PE582.630v01-00} RC1
 
B8-0607/2016}
B8-0608/2016}
B8-0609/2016}
B8-0611/2016}
B8-0612/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ALDE (B8-0607/2016)

PPE (B8-0608/2016)

S&D (B8-0609/2016)

ECR (B8-0611/2016)

Verts/ALE (B8-0612/2016)


referitoare la statutul de economie de piață al Chinei (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Artis Pabriks în numele Grupului PPE
Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Karoline Graswander-Hainz în numele Grupului S&D
Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Angel Dzhambazki în numele Grupului ECR
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Pavel Telička în numele Grupului ALDE
Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz, Barbara Spinelli
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la statutul de economie de piață al Chinei (2016/2667(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere legislația antidumping a UE [Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene](1),

–  având în vedere Protocolul de aderare a Chinei la Organizația Mondială a Comerțului (OMC),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la relațiile comerciale dintre UE și China,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană și China sunt două dintre cele mai mari blocuri comerciale din lume, China fiind al doilea partener comercial al UE, iar UE fiind primul partener comercial al Chinei, fluxurile comerciale zilnice dintre acestea depășind cu ușurință 1 miliard EUR;

B.  întrucât, în 2015, investițiile chineze în UE au depășit pentru prima dată investițiile UE în China; întrucât piața chineză a fost și continuă să fie principalul motor al profitabilității pentru o serie de industrii și mărci din UE;

C.  întrucât, în momentul aderării Chinei la OMC, un acord privind aderarea acesteia a permis utilizarea unei metodologii specifice pentru calcularea dumpingului, care a fost introdusă la secțiunea 15 din Protocolul de aderare a Chinei și care stă la baza tratamentului diferit aplicat importurilor din China;

D.  întrucât orice decizie cu privire la modul de gestionare a importurilor din China adoptată după luna decembrie 2016 trebuie să asigure conformitatea legislației UE cu normele OMC;

E.  întrucât prevederile secțiunii 15 din Protocolul de aderare a Chinei la OMC care vor rămâne în vigoare după 2016 asigură temeiul pentru aplicarea a unei metodologii excepționale în cazul importurilor provenite din China după 2016;

F.  întrucât, având în vedere nivelul actual al influenței exercitate de stat asupra economiei chineze, deciziile întreprinderilor cu privire la prețuri, costuri, intrări și ieșiri nu corespund semnalelor pieței ce reflectă cererea și oferta;

G.  întrucât, în Protocolul de aderare, China s-a angajat, printre altele, să permită ca toate prețurile sale să fie stabilite de forțele pieței și întrucât UE trebuie să se asigure că China respectă în totalitate obligațiile care îi revin în cadrul OMC;

H.  întrucât supracapacitatea Chinei are deja puternice consecințe sociale, economice și ecologice în UE, așa cum a demonstrat recentul impact negativ asupra sectorului siderurgic al UE, în special în Regatul Unit; întrucât acordarea statutului de economie de piață Chinei ar putea avea un impact social substanțial asupra locurilor de muncă din UE;

I.  întrucât 56 dintre cele 73 de măsuri antidumping aflate în vigoare în prezent în UE se aplică importurilor din China;

J.  întrucât consultarea publică, încheiată recent, privind eventuala acordare a statutului de economie de piață Chinei ar putea oferi informații suplimentare care ar putea fi utile în abordarea acestei probleme;

K.  întrucât Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei” stabilește obiectivul de creștere a ponderii industriei, astfel încât să atingă nivelul de 20 % din PIB-ul UE până în 2020,

1.  reiterează importanța parteneriatului strategic al UE cu China, în care comerțul liber și echitabil și investițiile joacă un rol important;

2.  subliniază că China nu are o economie de piață și că nu au fost încă îndeplinite cele cinci criterii stabilite de UE pentru definirea economiilor de piață;

3.  solicită Comisiei să ajungă la o înțelegere cu principalii parteneri comerciali ai UE, inclusiv în contextul viitoarelor summituri G7 și G20, cu privire la cele mai bune modalități de a asigura că toate dispozițiile din secțiunea 15 din Protocolul de aderare a Chinei la OMC care rămân în vigoare după 2016 sunt transpuse pe deplin în procedurile lor interne și să se opună oricărei decizii unilaterale de acordare a statutului de economie de piață Chinei;

4.  subliniază că la următorul summit UE-China ar trebui se discute problemele legate de acordarea statutului de economie de piață Chinei;

5.  invită Comisia să țină seama în mod corespunzător de preocupările exprimate de reprezentanți ai industriei și ai sindicatelor din UE și de alte părți interesate cu privire la consecințele pentru locurile de muncă, mediul, standardele UE și creșterea economică durabilă din toate sectoarele de producție afectate, precum și pentru industria UE în ansamblu și să asigure, în acest context, apărarea locurilor de muncă din UE;

6.  își exprimă convingerea că, până în momentul în care China nu îndeplinește toate cele cinci criterii ale UE necesare pentru a fi considerată o economie de piață, UE ar trebui să utilizeze o metodologie fără caracter standard în investigațiile antidumping și antisubvenții asupra importurilor din China pentru a stabili comparabilitatea prețurilor, în conformitate cu acele dispoziții din secțiunea 15 din Protocolul de aderare a Chinei care prevăd posibilitatea de a aplica o metodologie fără caracter standard și punând în aplicare pe deplin respectivele dispoziții; invită Comisia să prezinte o propunere care să corespundă acestui principiu;

7.  subliniază, totodată, necesitatea iminentă a unei reforme generale a instrumentelor de protecție comercială ale Uniunii, pentru a garanta condiții de concurență echitabile industriei UE în raport cu China și cu alți parteneri comerciali, în deplină conformitate cu normele OMC; invită Consiliul să încerce să ajungă rapid la un acord cu Parlamentul privind modernizarea instrumentelor de apărare comercială ale Uniunii;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

(1)

JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

Notă juridică