Förfarande : 2016/2667(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0607/2016

Ingivna texter :

RC-B8-0607/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/05/2016 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0223

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 272kWORD 70k
11.5.2016
PE582.625v01-00}
PE582.626v01-00}
PE582.627v01-00}
PE582.629v01-00}
PE582.630v01-00} RC1
 
B8-0607/2016}
B8-0608/2016}
B8-0609/2016}
B8-0611/2016}
B8-0612/2016} RC1

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ALDE (B8-0607/2016)

PPE (B8-0608/2016)

S&D (B8-0609/2016)

ECR (B8-0611/2016)

Verts/ALE (B8-0612/2016)


om Kinas status som marknadsekonomi (2016/2667(RSP))


Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête, Artis Pabriks för PPE-gruppen
Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Karoline Graswander-Hainz för S&D-gruppen
Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Pavel Telička för ALDE-gruppen
Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen
Helmut Scholz, Barbara Spinelli
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om Kinas status som marknadsekonomi (2016/2667(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av EU:s antidumpningslagstiftning (rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen)(1),

–  med beaktande av protokollet om Kinas anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om handelsförbindelserna mellan EU och Kina,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen och Kina är två av de största handelsaktörerna i världen, Kina är EU:s näst största handelspartner och EU Kinas största handelspartner, med ett dagligt handelsflöde dem emellan på mer än 1 miljard euro.

B.  Under 2015 överskred Kinas investeringar i EU för första gången EU:s investeringar i Kina. Kinas marknad har varit den största vinstpådrivande faktorn för ett antal av EU:s industrier och varumärken.

C.  När Kina anslöt sig till WTO tillät det arrangemang som gjordes för tillträdet en särskild metod för beräkning av dumpning, som ingick i avsnitt 15 i anslutningsprotokollet och som ligger till grund för särbehandling av importer från Kina.

D.  Alla beslut om hur importer från Kina ska behandlas efter december 2016 måste säkerställa att EU:s lagstiftning stämmer överens med WTO:s bestämmelser.

E.  De bestämmelser i avsnitt 15 i protokollet om Kinas anslutning till WTO som kommer att fortsätta att gälla efter 2016 utgör en grund för att tillämpa en icke-standardiserad metod för importer från Kina efter 2016.

F.  I Kina har staten i dag ett sådant inflytande på ekonomin att företagens beslut, som inbegriper priser, kostnader, produktion och insats, inte svarar mot marknadssignaler som återspeglar tillgång och efterfrågan.

G.  Kina har i sitt anslutningsprotokoll bland annat åtagit sig att låta marknadskrafterna fastställa alla priser i landet, och EU måste försäkra sig om att Kina fullt ut följer sina WTO-åtaganden.

H.  Kinas överkapacitet för redan nu med sig stora sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för EU, såsom den senaste tidens negativa inverkan på EU:s stålsektor har visat, särskilt i Storbritannien. De sociala konsekvenserna av att Kina beviljas status som marknadsekonomi kan bli mycket stora för sysselsättningen i EU.

I.  56 av de 73 antidumpningsåtgärder som är i kraft i dag i EU tillämpas på importer från Kina.

J.  Det nyligen inledda offentliga samrådet om att eventuellt bevilja Kina status som marknadsekonomi skulle kunna ge ytterligare information som kan bli till nytta när frågan behandlas.

K.  I kommissionens meddelande av den 10 oktober 2012 En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning fastställs ett mål om att öka industrins andel av EU:s BNP till 20 procent före 2020.

1.  Europaparlamentet upprepar vikten av EU:s partnerskap med Kina, där fri och rättvis handel och investeringar spelar en viktig roll.

2.  Europaparlamentet betonar att Kina inte är en marknadsekonomi och att landet ännu inte har uppfyllt de fem kriterier som EU har ställt som definition av en marknadsekonomi.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att samordna med EU:s största handelspartner – även i samband med de kommande G7- och G20-toppmötena – hur man på bästa sätt kan se till att alla de bestämmelser i avsnitt 15 i protokollet om Kinas anslutning till WTO som kommer att fortsätta att gälla efter 2016 ges full rättslig innebörd under deras nationella förfaranden, samt att motsätta sig alla ensidiga beslut att bevilja Kina status som marknadsekonomi.

4.  Europaparlamentet betonar att frågor som rör statusen som marknadsekonomi bör diskuteras under det kommande toppmötet mellan EU och Kina.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till de farhågor som EU:s industri, fackföreningar och andra intressenter uttryckt om konsekvenserna för sysselsättningen i EU, miljön, normer och hållbar ekonomisk tillväxt inom alla berörda tillverkningssektorer och för EU-industrin som helhet, samt att säkerställa att sysselsättningen i EU försvaras i detta sammanhang.

6.  Europaparlamentet är övertygat om att EU, till dess att Kina uppfyller alla fem EU‑kriterier för att kvalificeras som marknadsekonomi, bör tillämpa en icke‑standardiserad metod för antidumpnings- och antisubventionsundersökningar av importer från Kina när det gäller att fastställa prisjämförbarhet, i enlighet med och med full tillämpning av de delar av avsnitt 15 i protokollet om Kinas anslutning till WTO, som ger utrymme för tillämpning av en icke-standardiserad metod. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag i linje med denna princip.

7.  Samtidigt betonar Europaparlamentet det överhängande behovet av en allmän reform av EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder för att garantera lika villkor mellan EU-industrin och Kina och andra handelspartner i full överensstämmelse med WTO:s bestämmelser. Parlamentet uppmanar rådet att snabbt försöka nå en överenskommelse med parlamentet om moderniseringen av unionens handelspolitiska skyddsåtgärder.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

(1)

EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

Rättsligt meddelande