Διαδικασία : 2016/2770(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0801/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0801/2016

Συζήτηση :

PV 22/06/2016 - 16
CRE 22/06/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2016 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0290

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 501kWORD 98k
21.6.2016
PE585.231v01-00}
PE585.232v01-00}
PE585.234v01-00}
PE585.237v01-00}
PE585.238v01-00}
PE585.239v01-00} RC1
 
B8-0801/2016}
B8-0802/2016}
B8-0804/2016}
B8-0807/2016}
B8-0808/2016}
B8-0809/2016} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-0801/2016)

PPE (B8-0802/2016)

S&D (B8-0804/2016)

EFDD (B8-0807/2016)

Verts/ALE (B8-0808/2016)

ALDE (B8-0809/2016)


σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (2016/2770(RSP))


Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michael Gahler, Joachim Zeller, Theodor Dumitru Stolojan, György Hölvényi, Krzysztof Hetman, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, David Martin, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Clara Eugenia Aguilera García, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Norbert Neuser εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Charles Goerens, Hilde Vautmans, María Teresa Giménez Barbat, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Pavel Telička, Ivo Vajgl εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό (2016/2770(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ιδίως δε εκείνα της 10ης Μαρτίου 2016(1) και της 9ης Ιουλίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ), και της εκπροσώπου της, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2014, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την από 14ης Μαΐου 2016 ανοικτή επιστολή ομάδων της κοινωνίας των πολιτών από τις περιοχές Μπένι, Μπουτέμπο, και Λουμπέρο προς τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ναϊρόμπι, του Δεκεμβρίου του 2013,

–  έχοντας υπόψη το Πλαίσιο για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και τη Συνεργασία για τη ΛΔΚ και την ευρύτερη περιοχή, που υπογράφηκε στην Αντίς Αμπέμπα τον Φεβρουάριο του 2013,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη ΛΔΚ, και ιδίως το ψήφισμα 2198 (2015) για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της ΛΔΚ και της εντολής της ομάδας εμπειρογνωμόνων, και το ψήφισμα 2277 (2016), με το οποίο ανανεώθηκε για ένα έτος η εντολή της αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη σταθεροποίηση στη ΛΔΚ (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη ΛΔΚ,της 23ης Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 27ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δραστηριότητες της Κοινής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη ΛΔΚ,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν τύπου σχετικά με τις εκλογές στη ΛΔΚ, το οποίο εξέδωσε η Ομάδα Διεθνών Απεσταλμένων και Εκπροσώπων για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής στις 2 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ και την εφαρμογή του Πλαισίου για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και τη Συνεργασία για τη ΛΔΚ και την ευρύτερη περιοχή,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου του 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη το σύνταγμα του Κονγκό, της 18ης Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επιδεινώνεται περαιτέρω στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου παραμένουν ενεργές δεκάδες ένοπλες ομάδες, με πλήθος καταγγελιών για σφαγές, στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών από ένοπλες ομάδες, και εκτεταμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας και βίας με βάση το φύλο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ Οκτωβρίου 2014 και Μαΐου 2016 στις περιοχές Μπένι, Λουμπέρο και Μπουτέμπο σφαγιάστηκαν πάνω από 1.160 άνθρωποι, σημειώθηκαν πάνω από 1.470 εξαφανίσεις, πυρπολήθηκαν πολλά σπίτια, κέντρα υγείας και σχολεία, ενώ πολλές γυναίκες, άνδρες και παιδιά υπήρξαν θύματα σεξουαλικής βίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά χωριά στις περιοχές αυτές βρίσκονται πλέον υπό την κατοχή ενόπλων ομάδων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκφράζεται ολοένα και περισσότερη δυσαρέσκεια για την απραξία και τη σιωπή εκ μέρους της Κυβέρνησης της ΛΔΚ απέναντι σε αυτές τις φρικαλεότητες που καταγγέλλεται ότι διαπράττονται τόσο από ένοπλες ομάδες ανταρτών όσο και από κρατικές στρατιωτικές δυνάμεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη έχουν διαπραχθεί άκρως βίαιοι φόνοι, σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ κοντά σε θέσεις του εθνικού στρατού (FARDC) και βάσεις της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στη ΛΔΚ (MONUSCO)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη η διεθνής κοινότητα επέδειξε αδιαφορία για τις σφαγές αυτές, τα δε μέσα ενημέρωσης σιώπησαν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της ΛΔΚ είναι θεσμικά επιφορτισμένος με τη διασφάλιση της εθνικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας, της ασφάλειας προσώπων και αγαθών, και της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών της χώρας, και είναι ο Γενικός διοικητής των εθνικών της ενόπλων δυνάμεων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εντάσεις στη ΛΔΚ είναι υψηλές λόγω του γεγονότος ότι ο πρόεδρος Καμπίλα, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2001, απαιτείται με βάση το Σύνταγμα να παραιτηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2016 και δεν έχει ακόμη δηλώσει ότι θα το πράξει·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή βρίσκονται ο στρατός του Κονγκό και η MONUSCO, για να διατηρήσουν τη σταθερότητα, να αντιμετωπίσουν τις ένοπλες ομάδες και να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της MONUSCO έχει ανανεωθεί και ενισχυθεί·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική μη προσαγωγή στη δικαιοσύνη των υπεύθυνων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει οδηγήσει στην καλλιέργεια κλίματος ατιμωρησίας και στη διάπραξη νέων εγκλημάτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σημαντική πρόκληση σε σχέση με την ειρήνευση συνίσταται στην έλλειψη αποφασιστικότητας στις προσπάθειες της ΛΔΚ για την αποστράτευση χιλιάδων ανταρτών μαχητών, είτε με την ενσωμάτωσή τους στον εθνικό στρατό είτε με τη διευκόλυνση της ένταξής τους στον πολιτικό βίο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρωπιστικών φορέων, αυτή τη στιγμή χρειάζονται βοήθεια 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει επίσης τον εσωτερικό εκτοπισμό 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων και ότι 400.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) παρατηρείται αύξηση στις απαγωγές και τις επιθέσεις κατά εργαζομένων στον τομέα της παροχής βοήθειας και εφοδιοπομπών, οι οποίες έχουν υποχρεώσει τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να καθυστερήσουν την παράδοση της βοήθειας και να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σφαγές στο Ανατολικό Κονγκό είναι απόρροια των δεσμών μεταξύ περιφερειακών και εθνικών πολιτικών, χειραγώγησης εθνοτικών εντάσεων και εκμετάλλευσης των πόρων·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κλιμάκωση της βίας και την ανησυχητική και επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη ΛΔΚ, ιδίως λόγω των ένοπλων συγκρούσεων στις ανατολικές επαρχίες, που συνεχίζονται εδώ και πάνω από 20 χρόνια· εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τον λαό της ΛΔΚ·

2.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να θέσουν αμέσως τέρμα στη βία, να καταθέσουν τα όπλα τους, να αποδεσμεύσουν όλα τα παιδιά από τις γραμμές τους και να προωθήσουν τον διάλογο για μια ειρηνική και βιώσιμη επίλυση της σύγκρουσης· ζητεί ιδίως την ταχεία και ενεργό επανέναρξη της συνεργασίας μεταξύ της MONUSCO και των ενόπλων δυνάμεων της ΛΔΚ (FARDC), με βάση τη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που υπεγράφη στις 28 Ιανουαρίου στην Κινσάσα, για την αποκατάσταση και την εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην ανατολική περιοχή και σε ολόκληρη τη χώρα·

3.  υπενθυμίζει ότι η εξουδετέρωση όλων των ένοπλων ομάδων στην περιοχή αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα, και καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να την καταστήσει προτεραιότητά της και να αποκαταστήσει την ασφάλεια για όλους τους πολίτες της και τη σταθερότητα στις περιοχές Μπένι, Λουμπέρο και Μπουτέμπο·

4.  ζητεί επειγόντως τη διεξαγωγή διεξοδικής, ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας σχετικά με τις σφαγές, με την πλήρη συνεργασία της κυβέρνησης της ΛΔΚ και της MONUSCO· ζητεί την επείγουσα σύγκληση της Ομάδας Διεθνών Απεσταλμένων και Εκπροσώπων για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής με θέμα τις εκλογές στη ΛΔΚ, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η κινητοποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

5.  εμμένει στην άποψη ότι η κατάσταση αυτή δεν θα πρέπει να εμποδίσει τη διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με το Σύνταγμα· τονίζει ότι η επιτυχής και έγκαιρη διεξαγωγή των εκλογών θα έχει καίρια σημασία για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας·

6.  καλεί τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) να συγκεντρώσει στοιχεία και να ερευνήσει τα περιστατικά βίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει βάση για τη διεξαγωγή έρευνας του ΔΠΔ σχετικά με τις καταγγελίες για εγκληματικές ενέργειες στο Μπένι·

7.  επαναλαμβάνει ότι δεν είναι δυνατόν να μείνουν ατιμώρητοι όσοι έχουν διαπράξει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πράξεις σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, ή είναι υπεύθυνοι για τη στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών· τονίζει ότι τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τέτοιες πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται, να εντοπίζονται, να διώκονται και να τιμωρούνται σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές ποινικό δίκαιο·

8.  ζητεί να εκπονηθεί και να δημοσιοποιηθεί έκθεση αξιολόγηση της δράσης της MONUSCO· χαιρετίζει το ψήφισμα 2277 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το οποίο ανανεώθηκε η εντολή της MONUSCO και ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητές της στον τομέα της πολιτικής προστασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της βίας με βάση το φύλο και της βίας κατά παιδιών·

9.  καλεί τη MONUSCO να κάνει πλήρη χρήση της εντολής της για να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό, και να εξασφαλίσει με τον «μετασχηματισμό των δυνάμεών της» ότι θα είναι σε θέση να ασκεί μεγαλύτερη επιχειρησιακή ικανότητα για την προστασία των αμάχων μέσω μηχανισμών ταχείας ανάπτυξης και αναγνώρισης από αέρος στο ανατολικό Κονγκό, συμπεριλαμβανομένων περιπολιών και κινητών βάσεων επιχειρήσεων·

10.  ζητεί από την Αφρικανική Ένωση και την ΕΕ να διασφαλίσουν μόνιμο πολιτικό διάλογο μεταξύ των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, για να προληφθεί ενδεχόμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί μικρή μόνο πρόοδος στην εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και τη Συνεργασία, του Φεβρουαρίου του 2013, και καλεί όλα τα μέρη να συμβάλουν ενεργά στις προσπάθειες σταθεροποίησης·

11.  εμμένει στην άποψη ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει σε κάθε δράση για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και την επίλυση των συγκρούσεων, και ότι η κυβέρνηση της ΛΔΚ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να προστατεύουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους προσφέρουν μια πλατφόρμα για τη δράση τους·

12.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι αρχές του Κονγκό για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και της βίας κατά παιδιών, αλλά θεωρεί ότι η πρόοδος παραμένει αργή·

13.  υπενθυμίζει στην ΕΕ ότι πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ των πολιτικών της, μεταξύ άλλων στο εμπόριο όπλων και εμπόριο πρώτων υλών, και ότι οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών στην περιοχή πρέπει να προάγουν την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

14.  καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής στοχευμένων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, σε όσους ευθύνονται για τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό και τη βίαιη καταστολή στη ΛΔΚ, προκειμένου να συμβάλει στην πρόληψη της περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν τη βοήθειά τους προς τον λαό της ΛΔΚ, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των τμημάτων του πληθυσμού που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση, ιδίως δε των εσωτερικά εκτοπισμένων·

16.  καταδικάζει όλες τις επιθέσεις κατά ανθρωπιστικών φορέων και τα εμπόδια στην πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια· καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να σεβαστούν την ανεξαρτησία, την ουδετερότητα και την αμεροληψία των ανθρωπιστικών φορέων·

17.  επαναλαμβάνει ότι οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην εθνική δικαιοδοσία τους να μην αδιαφορούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα διεθνή πρότυπα στις δραστηριότητές τους σε τρίτες χώρες·

18.  χαιρετίζει την προσπάθεια των αρχών του Κονγκό να εφαρμόσουν τη νομοθεσία που απαγορεύει την εμπορία και κατεργασία μεταλλευμάτων σε περιοχές όπου γίνεται παράνομη εκμετάλλευση ορυκτών, όπως στις περιοχές που ελέγχονται από ένοπλες ομάδες· καλεί τις αρχές του Κονγκό να ενισχύσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας και να επιτρέψουν τη διεξαγωγή διεξοδικότερου ελέγχου σε σχέση με τις εμπορικές συναλλαγές στον εξορυκτικό τομέα και την αθέμιτη χρήση των εσόδων από τον εξορυκτικό τομέα· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει εν προκειμένω τις προσπάθειες της ΛΔΚ μέσω των πολιτικών της για την αναπτυξιακή συνεργασία· χαιρετίζει την πρόσφατα συμφωνηθείσα ευρωπαϊκή αντίληψη υποχρεωτικών ελέγχων δέουσας επιμέλειας για τους προμηθευτές ορυκτών προερχόμενων από εμπόλεμες ζώνες, ως ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ευθύνης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν, και καλεί την ΕΕ να μετασχηματίσει την εν λόγω αντίληψη σε φιλόδοξη νομοθεσία την οποία να θεσπίσει άμεσα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στο Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0085.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0278.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου