Postup : 2016/2600(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0853/2016

Předložené texty :

RC-B8-0853/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/07/2016 - 6.13

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0313

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 355kWORD 79k
4.7.2016
PE585.288v01-00}
PE585.292v01-00}
PE585.299v01-00}
PE585.300v01-00} RC1
 
B8-0853/2016}
B8-0855/2016}
B8-0862/2016}
B8-0863/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

GUE/NGL (B8-0853/2016)

PPE (B8-0855/2016)

EFDD (B8-0862/2016)

Verts/ALE (B8-0863/2016)


o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb  (2016/2600(RSP))


Renate Sommer za skupinu PPE
Renata Briano, Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D
Julie Girling za skupinu ECR
Frédérique Ries za skupinu ALDE
Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL
Linnéa Engström, Benedek Jávor, Bart Staes za skupinu Verts/ALE
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na dohodu Mezinárodní velrybářské komise (IWC) o nulových kvótách („moratoriu“) na komerční lov velryb, která vstoupila v platnost v roce 1986,

–  s ohledem na rezoluci 2014-5, kterou přijala Mezinárodní velrybářská komise na svém 65. zasedání v září 2014,

–  s ohledem na cíle z Aiči v oblasti biologické rozmanitosti přijaté na základě mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti,

–  s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích)(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2009 o postupu Společenství v oblasti lovu velryb(2),

–  s ohledem na rozsudek Mezinárodního soudního dvora ze dne 31. března 2014 ve věci lovu velryb v Jižním oceánu (Austrálie v. Japonsko: za intervence Nového Zélandu),

–  s ohledem na demarši týkající se obnovení lovu velryb Japonskem v Jižním oceánu v rámci nového vědeckého programu pro výzkum velryb (program NEWREP-A), kterou v prosinci 2015 podepsala EU,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní velrybářská komise (IWC) uvalila v roce 1982 moratorium na veškerý komerční lov velryb, který stále platí a jehož cílem je chránit velrybí populaci před vyhynutím a umožnit její obnovu; vzhledem k tomu, že Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství obsahuje zvláštní ustanovení, která umožňují odlov omezeného počtu velryb pro přísně vědecké účely, známá jako tzv. zvláštní povolení k odlovu velryb;

B.  vzhledem k tomu, že navzdory tomuto moratoriu několik zemí komerční lov velryb nadále provozuje; vzhledem k tomu, že na základě zvláštního povolení k odlovu pro účely údajného vědeckého výzkumu počet zabitých velryb od zavedení moratoria ve skutečnosti vzrostl; vzhledem k tomu, že Japonsko již loví velryby na základě zvláštního povolení desítky let;

C.  vzhledem k tomu, že Japonsko navzdory mezinárodnímu zákazu, který vstoupil v platnost v roce 1986, pokračuje v lovu velryb a do roku 2014 zabilo více než 20 000 kusů(3);

D.  vzhledem k tomu, že lov velryb způsobuje kruté utrpení jednotlivým exemplářům a ohrožuje zachování celé velrybí populace;

E.  vzhledem k tomu, že všechny druhy velikých velryb jsou uvedeny v příloze I Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES);

F.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) ve své rozsudku ze dne 31. března 2014 nařídil, aby Japonsko ukončilo každoroční lov velryb na základě programu JARPA II, protože „nebyl shledán dostatečně vědecky přínosným“ a vydaná povolení nesloužila vědeckému výzkumu, jak Japonsko tvrdilo;

G.  vzhledem k tomu, že na základě vědeckých povolení může být velrybí maso prodáváno nebo darováno, přestože vědecké potřeby je možné naplnit zcela neškodnými alternativními postupy; vzhledem k tomu, že díky odběru DNA a monitorování na dálku mohou vědci velryby studovat a shromažďovat vzorky, aniž by tato zvířata zabíjeli;

H.  vzhledem k tomu, že v říjnu 2015 Japonsko v OSN předložilo prohlášení, v němž uznává rozsudek ICJ, avšak s výjimkou jakéhokoli sporu, který vyplyne z výzkumu, ochrany, řízení nebo využívání živých mořských zdrojů, který se výzkumu, ochrany, řízení nebo využívání živých mořských zdrojů týká nebo s nimi souvisí, čímž fakticky vyloučilo budoucí žaloby u ICJ na svůj velrybářský program prováděný na základě zvláštního povolení;

I.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2015 japonská agentura pro rybolov informovala Mezinárodní velrybářskou komisi o tom, že bude pokračovat v lovu velryb na základě nového programu pro vědecký výzkum velryb (NEWREP-A);

J.  vzhledem k tomu, že je Japonsko mnoho let zapojeno do komerčního obchodu s velrybím masem a produkty z velryb přesto, že jsou uvedeny v příloze I úmluvy CITES;

K.  vzhledem k tomu, že vědecký panel Mezinárodní velrybářské komise plán NEWREP-A přezkoumal a došel k závěru, že předložený návrh neprokázal, že ke splnění uvedených vědeckých záměrů je nutné získávat vzorky zabíjením exemplářů;

L.  vzhledem k tomu, že hlavním cílem musí být ochrana biologické rozmanitosti, včetně ochrany živočišných druhů; konstatuje, že směrnice EU o stanovištích, kterou je určován postoj Společenství k otázkám týkajícím se velryb (a delfínů), neumožňuje obnovení komerčního lovu žádné velrybí populace ve vodách EU;

M.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy kritizují Japonsko kvůli tomu, že obnovilo lov velryb a nedostatečně zohledňuje pokyny obsažené ve stanovisku Mezinárodního soudního dvora z roku 2014; vzhledem k tomu, že se v prosinci 2015 připojily k demarši Nového Zélandu vůči vládě Japonska;

N.  vzhledem k tomu, že Japonsko je strategickým partnerem EU a jejich dvoustranný vztah se opírá o společné hodnoty, mezi něž patří neochvějná víra v účinný multilateralismus a mezinárodní řád založený na pravidlech;

1.  vyzývá Japonsko, aby ukončilo lov velryb a aby dodržovalo závěry IWC;

2.  důrazně podporuje zachování celosvětového moratoria na komerční lov velryb a zákaz mezinárodního obchodování s produkty z velryb; naléhavě vyzývá k ukončení „lovu velryb pro vědecké účely“ a podporuje určení dostatečně velkých oblastí oceánů a moří za přírodní rezervace, ve kterých bude veškerý lov velryb s časově neomezenou platností zakázán;

3.  je mimořádně znepokojen skutečností, že rozhodnutí pokračovat v lovu velryb v rámci nového programu NEWREP-A povoluje zabít v sezóně 2015–2016 v Jižním oceánu 333 plejtváků malých, včetně 200 březích samic, a že Japonsko má v úmyslu za celé 12leté období celkem ulovit téměř 4 000 velryb;

4.  odsuzuje skutečnost, že Japonsko pokračováním v lovu velryb zcela jasně přehlíží rozsudek ICJ; domnívá se, že lov velryb je tudíž v rozporu s normami IWC a  mezinárodním právem a podkopává ochranu biologické rozmanitosti a mořských ekosystémů; zdůrazňuje, že v rámci skutečného vědeckého výzkumu není nutné běžně a ve velkém měřítku zabíjet velryby;

5.  vítá připojení EU k demarši, jež má Japonsku tlumočit její vážné obavy; vyzývá Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Radu, aby naléhaly na Japonsko a přiměly ho k dodržování jeho mezinárodních závazků ohledně ochrany mořských savců;

6.  lituje, že navzdory diplomatické demarši a rozsáhlým mezinárodním protestům Japonsko své rozhodnutí dosud nepřehodnotilo; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby učinily vše pro to, aby byla tato otázka vyřešena cestou politického dialogu a prostřednictvím IWC;

7.  vyzývá Komisi, ESVČ a členské státy, aby s Japonskem neustále jednaly o lovu velryb pro údajné vědecké účely a prostřednictvím dvoustranných i mnohostranných fór usilovaly o ukončení této praktiky;

8.  schvaluje rezoluci IWC 2014-5, podle níž by nemělo být vydáno žádné další povolení k lovu velryb, aniž by předtím bylo podrobeno mezinárodnímu posouzení, včetně posouzení vědeckým výborem IWC; naléhavě žádá IWC, aby rozsudek ICJ zohlednila ve svých pracovních postupech a podle toho upravila svá pravidla; zdůrazňuje, že v tomto ohledu je bezodkladně nutné posílit IWC, a vyzývá členské státy, aby na příštím zasedání IWC, jež se má konat v říjnu, prosazovaly přijetí nezbytných rozhodnutí;

9.  naléhá na Radu a Komisi, aby při přípravě návrhu aktualizovaného společného postoje EU k lovu velryb po 66. zasedání IWC, jež se má konat v říjnu 2016, zaujala přístup, který bude založen na alespoň takové předběžné opatrnosti jako současný společný postoj (rozhodnutí Rady o postoji, který se má v souvislosti se záležitostmi spadajícími do její pravomoci jménem Evropské unie zaujmout na příštích třech zasedáních Mezinárodní velrybářské komise – 2011/0221(NLE));

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Japonska.

(1)

Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

(2)

Úř. věst. C 76 E, 25.3.2010, s. 46.

(3)

https://iwc.int/total-catches

Právní upozornění