Proċedura : 2016/2807(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0897/2016

Testi mressqa :

RC-B8-0897/2016

Dibattiti :

PV 07/07/2016 - 7.1
CRE 07/07/2016 - 7.1

Votazzjonijiet :

PV 07/07/2016 - 9.1

Testi adottati :

P8_TA(2016)0314

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 441kWORD 98k
6.7.2016
PE585.338v01-00}
PE585.339v01-00}
PE585.340v01-00}
PE585.342v01-00}
PE585.345v01-00}
PE585.349v01-00}
PE585.352v01-00} RC1
 
B8-0897/2016}
B8-0898/2016}
B8-0899/2016}
B8-0901/2016}
B8-0904/2016}
B8-0908/2016}
B8-0911/2016} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

ECR (B8-0897/2016)

Verts/ALE (B8-0898/2016)

EFDD (B8-0899/2016)

PPE (B8-0901/2016)

S&D (B8-0904/2016)

ALDE (B8-0908/2016)

GUE/NGL (B8-0911/2016)


dwar is-sitwazzjoni tal-persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari fil-Malawi (2016/2807(RSP))


Cristian Dan Preda, Santiago Fisas Ayxelà, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Brian Hayes, Deirdre Clune, Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR
Hilde Vautmans, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Angelika Mlinar, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni tal-persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari fil-Malawi (2016/2807(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Settembru 2008 dwar il-qtil tal-albini fit-Tanzanija(1),

–  wara li kkunsidra r-rapport tat-18 ta' Jannar 2016 tal-Espert Indipendenti tan-NU dwar it-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem mill-persuni bl-albiniżmu,

–  wara li kkunsidra l-istqarrija għall-istampa tal-UE tat-13 ta' Ġunju 2015 dwar il-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar l-Albiniżmu,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 69/170 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-18 ta' Diċembru 2014 dwar il-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar l-Albiniżmu,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 263 tal-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli tal-5 ta' Novembru 2013 dwar il-prevenzjoni ta' attakki u diskriminazzjoni kontra l-persuni bl-albiniżmu,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 23/13 tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar l-attakki u d-diskriminazzjoni kontra l-persuni bl-albiniżmu,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-10 ta' Diċembru 1948,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità ,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni Razzjali,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Persuni li jappartjenu għal Minoranzi Nazzjonali, Etniċi, Reliġjużi u Lingwistiċi tat-18 ta' Diċembru 1992,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-albiniżmu huwa disturb konġenitali li jaffettwa madwar wieħed f'20 000 fid-dinja kollha; billi din ir-rata hija ħafna ogħla fil-pajjiżi sub-Saħarjani, fejn it-Tanzanija, il-Malawi u l-Burundi għandhom waħda mill-ogħla konċentrazzjonijiet ta' persuni bl-albiniżmu;

B.  billi l-persuni bl-albiniżmu qed jiffaċċjaw uħud mill-aktar forom estremi ta' persekuzzjoni u ksur tad-drittijiet tal-bniedem, li jvarjaw minn diskriminazzjoni soċjetali mifruxa, abbuż verbali u esklużjoni minn servizzi pubbliċi għal qtil, ħtif, stupru u mutilazzjonijiet; billi l-osservaturi tad-drittijiet tal-bniedem fl-2015 biss irrappurtaw 448 attakk fuq l-albini fuq firxa ta' 25 pajjiż Afrikan; billi huwa probabbli ħafna li dawn iċ-ċifri huma sottovalutati peress li l-awtoritajiet ma jimmonitorjawx u ma jiddokumentawx b'mod sistematiku delitti bħal dawn jew m'għandhomx il-kapaċità u r-riżorsi biex iwettqu investigazzjonijiet bir-reqqa;

C.  billi l-akbar theddida għall-persuni bl-albiniżmu fl-Afrika tiġi mis-superstizzjonijiet mifruxa u mis-sistemi ta' twemmin qarrieqa dwar il-kundizzjoni tagħhom, inkluż il-mit li l-persuni bl-albiniżmu għandhom setgħat maġiċi, li jirriżulta f'li huma jiġu maqtula b'mod regolari minn gajjijiet kriminali u traffikanti għall-partijiet ta' ġisimhom, li huwa maħsub li jġibu l-fortuna, is-saħħa u l-ġid; billi, f'għadd ta' pajjiżi, l-oqbra tal-persuni bl-albiniżmu nfetħu u partijiet minn ġisimhom jew għadamhom ġew misruqa;

D.  billi, fil-Malawi, fejn huwa stmat li madwar 10 000 persuna jgħixu bl-albiniżmu, il-pulizija rrappurtaw 69 attakk minn Novembru 2014, li minnhom 18 kienu qtil; billi f'April 2016 erba' persuni nqatlu, inkluża tarbija ta' sentejn, li wassal biex l-awtoritajiet jiddikjaraw lill-persuni bl-albiniżmu bħala "speċi mhedda";

E.  billi l-President tal-Malawi, Peter Mutharika, pubblikament ikkundanna s-sensiela ta' attakki li saru reċentement;

F.  billi, apparti l-Malawi, l-attakki kontra l-persuni bl-albiniżmu ġew irrappurtati f'diversi pajjiżi oħra tal-Afrika tal-Lvant, b'mod partikolari fit-Tanzanija, il-Burundi, il-Kenja u l-Mozambique;

G.  billi n-nisa u t-tfal bl-albiniżmu huma partikolarment vulnerabbli għall-esklużjoni soċjali; billi n-nisa bl-albiniżmu sikwit huma fil-mira ta' vjolenza sesswali, minħabba t-twemmin mifrux li l-konġunġiment karnali ma' mara bl-albiniżmu jista' jfejjaq l-HIV/AIDS, u billi n-nisa li jwelldu trabi bl-albiniżmu jiġu mwarrba u ssir diskriminazzjoni kontrihom fuq il-post tax-xogħol; billi t-tfal jirrappreżentaw proporzjon kbir tal-vittmi ta' attakki ritwali u jiffaċċjaw riskju għoli ta' abbandun; billi l-biża' mill-attakki rriżulta f'li t-tfal tal-età tal-iskola ma jkunux jistgħu jgawdu d-dritt tagħhom għall-edukazzjoni;

H.  billi l-Gvern tat-Tanzanija impenja ruħu f'azzjoni serja u tanġibbli biex jindirizza s-seħer fil-pajjiż, inkluża s-sospensjoni tal-liċenzji tal-fejjieqa tradizzjonali u għadd kbir ta' arresti ta' tobba sħaħar; billi l-President tat-Tanzanija ħatar l-ewwel Membru tal-Parlament bl-albiniżmu fl-2008, u l-ewwel Viċi Ministru bl-albiniżmu f'Diċembru 2015;

I.  billi, minkejja ż-żieda tal-viżibilità internazzjonali u l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni ġdida fil-pajjiżi milquta, l-għadd ta' prosekuzzjonijiet u kundanni jibqa' wieħed baxx ħafna u d-delitti u t-tortura għadhom qed jitwettqu b'impunità totali f'ħafna pajjiżi Afrikani;

J.  billi fl-1 ta' Marzu 2016 fin-Nofsinhar tal-Malawi, folla ta' nies irrabjati llinċjaw u taw in-nar lil seba' allegati "kaċċaturi tal-albini"; billi l-Ispettur Ġenerali tal-Pulizija tal-Malawi ordna lill-uffiċjali tiegħu jisparaw biex joqtlu lil kull min jinqabad jaħtaf persuna bl-albiniżmu;

K.  billi d-diskriminazzjoni, il-fastidju u l-istigmatizzazzjoni tal-persuni bl-albiniżmu kkawżaw lil mijiet ta' nies jaħarbu u jfittxu rifuġju f'postijiet ta' kenn temporanji; billi din is-sitwazzjoni ġabet aktar prekarjetà u nuqqas ta' sigurtà għall-persuni bl-albiniżmu, li llimitat l-aċċess tagħhom għal servizzi bażiċi bħalma huma l-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni, l-opportunitajiet ta' impjieg tagħhom u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà;

L.  billi din id-diskriminazzjoni tista' twassal għal trawma tul il-ħajja kollha u problemi psikosoċjali u toħloq ħafna apprensjoni u biża' kbar fost il-komunità tal-albini; billi l-persuni bl-albiniżmu normalment ikollhom aktar diffikultajiet biex jaċċessaw kura medika xierqa, inkluża medikazzjoni preventiva għall-kanċer tal-ġilda;

M.  billi, f'Marzu 2015, in-NU ħatret l-ewwel espert indipendenti tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-persuni bl-albiniżmu u uffiċjalment iddikkjarat it-13 ta' Ġunju bħala l-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar l-Albiniżmu;

N. billi f'Ġunju 2016 in-NU sponsorjat l-ewwel forum reġjonali li qatt sar għal Azzjoni dwar l-Albiniżmu fl-Afrika (Action on Albinism in Africa), li stabbilixxa pjan direzzjonali ta' miżuri speċifiċi, sempliċi u effikaċji għall-ġlieda kontra l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem kontra l-persuni bl-albiniżmu;

O.  billi l-UE wettqet kampanji ta' promozzjoni pubblika biex tiġġenera għarfien aktar mifrux dwar il-kwistjoni u appoġġjat l-impenn ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-isforzi ta' bini tal-kapaċitajiet tal-awtoritajiet lokali fil-ġlieda kontra l-qtil ta' persuni bl-albiniżmu;

1.  Ifakkar li l-persuni bl-albiniżmu għandhom id-dritt li jgħixu bħal kull persuna oħra, mingħajr l-ebda tip ta' biża', kif iddikjarat fl-Artikoli 2 u 3 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948;

2.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar id-diskriminazzjoni u l-persekuzzjoni kontinwi u mifruxa li jħabbtu wiċċhom magħhom il-persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari wara ż-żieda reċenti fil-vjolenza fil-Malawi; jikkundanna bil-qawwa l-qtil, il-ħtif, il-mutilazzjonijiet kollha u t-trattament inuman u degradanti l-ieħor kollu li ġarrbu l-persuni bl-albiniżmu u jesprimi l-kondoljanzi u s-solidarjetà tiegħu lill-familji tal-vittmi; jikkundanna wkoll kull kummerċjar spekulattiv tal-partijiet tal-ġisem tal-persuni bl-albiniżmu;

3.  Jiddeplora s-silenzju u l-inerzja li teżisti madwar dawn il-ġrajjiet; ifakkar li r-responsabilità primarja ta' stat hija li jipproteġi ċ-ċittadini tiegħu, inklużi l-gruppi vulnerabbli, u jħeġġeġ lill-Gvern tal-Malawi u lill-awtoritajiet tal-pajjiżi kollha affettwati jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jeliminaw il-forom kollha ta' vjolenza u diskriminazzjoni kontra l-persuni bl-albiniżmu u jipproteġu d-dinjità, id-drittijiet tal-bniedem u l-benesseri tagħhom, kif ukoll dawk tal-membri tal-familja tagħhom;

4.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Malawjani jtemmu l-impunità u jfittxu, bħala kwistjoni ta' urġenza, l-appoġġ internazzjonali biex iwettqu investigazzjonijiet imparzjali u effikaċi dwar l-attakki kollha rrappurtati li saru kontra persuni bl-albiniżmu bil-għan li dawk responsabbli jitressqu quddiem il-ġustizzja u jinżammu responsabbli;

5.  Jilqa' d-dikjarazzjoni tal-President Mutharika li tikkundanna l-attakki u li tistieden lill-aġenziji tas-sigurtà jipprovdu l-ogħla protezzjoni għall-persuni bl-albiniżmu; iwissi, madankollu, kontra kwalunkwe eskalazzjoni u jfakkar li t-tixwix għall-mibegħda u l-vjolenza ma jistax tkun ir-risposta għad-diskriminazzjoni li hemm bħalissa kontra l-persuni bl-albiniżmu; jikkundanna, b'mod partikolari, kwalunkwe tentattiv min-naħa tan-nies li jieħdu l-liġi f'idejhom;

6.  Jistieden lill-Gvern tal-Malawi biex b'mod aktar effikaċi jissodisfa l-ħtiġijiet mediċi, psikoloġiċi u soċjali tal-persuni bl-albiniżmu billi jiggarantilhom aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni, bħala parti mill-politiki ta' inklużjoni;

7.  Jilqa' l-Pjan ta' Rispons Nazzjonali Malawjan ta' Marzu 2015, li għandu l-għan li jqajjem kuxjenza, iżid is-sigurtà interna, u jtejjeb il-monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem, l-amministrazzjoni tal-ġustizzja u l-leġiżlazzjoni, kif ukoll li jagħti s-setgħa lill-persuni bl-albiniżmu; jistieden lill-Gvern tal-Malawi jinforza l-pjan ta' azzjoni ta' ħames punti u jitlob bi dritt li jiġu allokati aktar riżorsi għal dan il-proġett;

8.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi magħmula mill-Gvern tat-Tanzanija biex jiġġieled lid-diskriminazzjoni kontra l-persuni bl-albiniżmu u d-deċiżjoni tiegħu li jiddikjara illegali lit-tobba saħħara bil-ħsieb li jwaqqaf il-qtil tal-persuni bl-albiniżmu, filwaqt li jirrikonoxxi li huma ftit wisq il-każijiet li jitressqu quddiem il-ġustizzja; jistieden lill-Gvern tal-Malawi, għaldaqstant, jemenda l-liġijiet eżistenti sabiex jirriflettu l-gravità tar-reati li jsiru kontra l-persuni bl-albiniżmu;

9.  Jemmen li għandhom isiru aktar sforzi fl-indirizzar tal-kawżi ewlenin ta' tali diskriminazzjoni u vjolenza permezz ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni pubblika; jenfasizza r-rwol kruċjali li għandhom l-awtoritajiet lokali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-persuni bl-albiniżmu, billi jinformaw u jedukaw lill-poplu u jxejjnu l-miti u l-preġudizzji dwar l-albiniżmu;

10.  Jinsab imħasseb minħabba l-isfidi speċifiċi li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa u t-tfal bl-albiniżmu, li jagħmluhom aktar esposti għall-faqar, in-nuqqas ta' sigurtà u l-iżolament; jinsisti li l-vittmi kollha għandu jkollhom aċċess għal kura medika u psikoloġika xierqa, u li għandhom jiġu stabbiliti politiki adegwati biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom fil-komunitajiet tagħhom;

11.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-pajjiżi affettwati, f'kooperazzjoni mas-sħab internazzjonali u reġjonali tagħhom, jimpenjaw ruħhom li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jipprevjenu u jindirizzaw b'mod deċiżiv il-kummerċ illegali tal-partijiet tal-ġisem tal-albini, jiftħu mill-ġdid il-każijiet ta' suspett ta' serq mill-oqbra, jintraċċaw u jidentifikaw l-għajn tad-domanda għal tali partijiet tal-ġisem, u jressqu quddiem il-ġustizzja lill-"kaċċaturi tal-albini";

12.  Jemmen li l-prosekuturi, l-investigaturi u l-persunal tal-pulizija għandhom jirċievu taħriġ speċjali mmirat biex jagħtihom l-għarfien meħtieġ biex jittrattaw każijiet li jinvolvu lill-persuni bl-albiniżmu;

13.  Jenfasizza li n-nuqqas ġenerali ta' fehim u ta' tagħrif dwar is-saħħa dwar l-albiniżmu għandu t-tendenza li jaggrava l-kundizzjoni tas-saħħa tal-persuni bl-albiniżmu; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li dawn ikollhom aċċess għall-kura tas-saħħa, b'mod partikolari fiż-żoni rurali u remoti; iqis li l-membri tal-persunal tal-qasam tas-saħħa għandhom jingħataw taħriġ fis-sensittività fir-rigward tal-albiniżmu;

14.  Jitlob li jkun hemm taħriġ imtejjeb tal-għalliema u tal-amministrazzjonijiet tal-iskejjel dwar l-albiniżmu, u li l-awtoritajiet Malawjani jiffaċilitaw l-aċċess tal-persuni bl-albiniżmu għall-edukazzjoni u għat-tgawdija tal-edukazzjoni;

15.  Jilqa' l-istabbiliment mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tal-pożizzjoni ta' Espert Indipendenti fuq it-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem mill-persuni bl-albiniżmu fl-2015, u l-varar sussegwenti min-naħa tagħha tal-ewwel forum reġjonali li qatt sar għal Azzjoni dwar l-Albiniżmu fl-Afrika (Action on Albinism in Africa) f'Dar es Salaam, li sar bejn is-17 u d-19 ta' Ġunju 2016;

16.  Jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jibqgħu jimpenjaw ruħhom mal-pajjiżi affettwati bil-għan li jappoġġjaw b'mod effikaċji l-isforzi tagħhom biex jifformulaw politiki li jindirizzaw il-bżonnijiet speċjali u d-drittijiet tal-albini, fuq il-bażi tan-nondiskriminazzjoni u tal-inklużjoni soċjali, billi jipprovdu l-assistenza finanzjarja u teknika meħtieġa;

17.  Iħeġġeġ lill-istati affettwati kollha jikkondividu l-aħjar prattiki fil-ħarsien u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-persuni bl-albiniżmu;

18.  Jitlob li l-UE tissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari permezz ta' rappurtar regolari u xogħol ta' segwitu mid-delegazzjonijiet tagħha, u tkompli tippromwovi titjibiet sinifikanti fil-protezzjoni u fl-integrazzjoni soċjali tagħhom;

19.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Malawi u tat-Tanzanija, lill-Unjoni Afrikana u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

 

 

 

(1)

ĠU C 295 E, 4.12.2009, p. 94.

Avviż legali