Postup : 2016/2808(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0900/2016

Předložené texty :

RC-B8-0900/2016

Rozpravy :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Hlasování :

PV 07/07/2016 - 9.2

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0315

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 370kWORD 94k
6.7.2016
PE585.341v01-00}
PE585.343v01-00}
PE585.344v01-00}
PE585.346v01-00}
PE585.347v01-00}
PE585.348v01-00} RC1
 
B8-0900/2016}
B8-0902/2016}
B8-0903/2016}
B8-0905/2016}
B8-0906/2016}
B8-0907/2016} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

ECR (B8-0900/2016)

Verts/ALE (B8-0902/2016)

EFDD (B8-0903/2016)

PPE (B8-0905/2016)

S&D (B8-0906/2016)

ALDE (B8-0907/2016)


o Bahrajnu  (2016/2808(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Deirdre Clune za skupinu PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli za skupinu S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke za skupinu ECR
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová za skupinu ALDE
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení evropského parlamentu o Bahrajnu (2016/2808(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bahrajnu, zejména na usnesení ze dne 9. července 2015 o Bahrajnu, především o případu Nabíla Radžaba(1), a na usnesení ze dne 4. února 2016 o Bahrajnu: případ Muhammada Ramadána(2),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 5. července 2016 o nedávném vývoji situace v Bahrajnu,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení, svobody projevu a ochránců lidských práv,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 31. května 2016 o odsouzení generálního tajemníka strany al-Wifáq Alího Salmána v Bahrajnu,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN pro podporu a ochranu práva na svobodu názoru a projevu Davida Kayeho ze dne 1. června 2016 o odsouzení opozičního vůdce šejcha Alího Salmána, prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 16. června 2016 a prohlášení mluvčího Vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 21. června 2016 o Bahrajnu,

–  s ohledem na strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva, jehož cílem je, aby se otázka ochrany lidských práv a sledování, nakolik se dodržují, dostala do centra politiky EU ve všech oblastech,

–  s ohledem na bahrajnskou ústavu přijatou v únoru 2002, zejména na její kapitolu 3, na článek 364 bahrajnského trestního řádu a na bahrajnský zákon o občanství z roku 1963,

–  s ohledem na zprávu bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise (BICI) z listopadu 2011,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a Arabskou chartu lidských práv, k nimž Bahrajn přistoupil,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, zejména na její článek 15,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Bahrajn je jedním z klíčových partnerů Evropské unie v Perském zálivu, a to i v oblasti politických a hospodářských vztahů, energetiky a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že je v našem společném zájmu dále prohlubovat naše partnerství, tak aby bylo možné lépe reagovat na budoucí výzvy;

B.  vzhledem k tomu, že v posledním měsíci bahrajnská vláda zintenzivnila svou represivní kampaň a pronásledování ochránců lidských práv a politické opozice; vzhledem k tomu, že svoboda projevu a svoboda shromažďování jsou nezbytnými pilíři demokratické a pluralitní společnosti; vzhledem k tomu, že bahrajnská ústava přijatá v roce 2002 zakotvuje základní svobody, včetně svobody projevu a shromažďování;

C.  vzhledem k tomu, že dne 13. června 2016 policie znovu zatkla významného ochránce lidských práv Nabíla Radžaba na základě obvinění ze „šíření nepodložených zpráv v době války“ a „urážky veřejných orgánů“ v souvislosti s příspěvky na Twitteru, které zveřejnil v roce 2015, za což mu hrozí souhrnný trest odnětí svobody až ve výši 13 let; vzhledem k tomu, že Nabíl Radžab si už v letech 2012 až 2014 odpykal dvouletý trest odnětí svobody za uplatňování práva na svobodu projevu a shromažďování, a vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování osob v roce 2013 dospěla k závěru, že byl zadržován svévolně;

D.  vzhledem k tomu, že po 15 dnech samovazby vedly zkušenosti pana Radžaba s nevhodnými podmínkami ve vězení ke zhoršení jeho zdravotního stavu, a proto byl dne 27. června 2016 převezen do nemocnice; vzhledem k tomu, že navzdory pokračujícím zdravotním problémům byl dne 29. června 2016 převezen zpět do vězení;

E.  vzhledem k tomu, že bahrajnská vláda donutila pod pohrůžkou opakovaného uvěznění a časově neomezeného zadržování Zajnab al-Chawádžovou k exilu a zakázala skupině ochránců lidských práv vycestovat na zasedání Rady OSN pro lidská práva do Ženevy;

F.  vzhledem k tomu, že bahrajnské orgány i nadále používají možnost odnětí občanství jako prostředek politické represe, která nedávno vyvrcholila odnětím občanství v případě ajatolláha šejcha Ísy Qássima; vzhledem k tomu, že bahrajnské orgány zbavily občanství více než 300 osob, včetně ochránců lidských práv, politiků, novinářů a vysokých náboženských představitelů, čímž se většina z nich stala v rozporu s článkem 15 Všeobecné deklarace lidských práv osobami bez státní příslušnosti;

G.  vzhledem k tomu, že dne 14. června 2016 bahrajnské orgány pozastavily činnost největší politické skupiny v království – Sdružení národní muslimské dohody al-Wifák –, zmrazily její aktiva a převzaly její sídlo a v červenci podaly u soudu žádost o urychlené rozpuštění tohoto politického sdružení;

H.  vzhledem k tomu, že vůdce opoziční skupiny al-Wifák šejch Alí Salmán je od července 2015 ve vězení bez spravedlivého soudního řízení a že po odvolání mu byl v květnu 2016 trest odnětí svobody dokonce zvýšen ze čtyř na devět let; vzhledem k tomu, že chybějící ochrana práv obviněného je přímým porušením bahrajnské ústavy a mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že v září 2015 pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování osob dospěla k závěru, že jeho zadržení je svévolné;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad trvající represivní kampaní proti ochráncům lidských práv, politické opozici a občanské společnosti a také nad omezováním základních demokratických práv, zejména svobody projevu, sdružování a shromažďování, omezováním politického pluralismu a právního státu v Bahrajnu; vyzývá k tomu, aby státní orgány a bezpečnostní složky a útvary ukončily všechny akty násilí, pronásledování a zastrašování, a to i na úrovni soudů, a cenzurování ochránců lidských práv, politických oponentů, mírumilovných protestujících a osob činných v rámci občanské společnosti;

2.  respektuje suverenitu, nezávislost a územní celistvost Bahrajnu a podporuje pokračující dialog mezi bahrajnskou vládou a Evropskou unií a členskými státy EU;

3.  vyzývá k okamžitému bezpodmínečnému propuštění Nabíla Radžaba a dalších ochránců lidských práv, kteří byli zajati na základě obvinění týkajících se jejich práva na svobodu projevu, sdružování a shromažďování, a ke stažení veškerých obvinění, která proti nim byla vznesena; vyzývá orgány, aby zaručily fyzickou a duševní integritu Nabíla Radžaba a aby mu poskytly veškeré nezbytné léčení;

4.  odsuzuje zákaz vycestování na 32. zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě, který byl udělen delegaci aktivistů v oblasti lidských práv, a vyzývá vládu, aby tento zákaz zrušila; zdůrazňuje, že není přípustné bránit zástupcům občanské společnosti a sdělovacích prostředků, aby se účastnili činnosti mezinárodních orgánů, a trvá na tom, aby bahrajnské orgány dodržovaly základní lidská a politická práva zástupců bahrajnské občanské společnosti;

5.  připomíná bahrajnské vládě, že jejím úkolem je zajistit bezpečnost všech občanů bez ohledu na jejich politické názory, příslušnost nebo vyznání; domnívá se, že dlouhodobou stabilitu a bezpečnost lze v Bahrajnu zajistit pouze na základě vybudování skutečně pluralistické společnosti, která by respektovala rozmanitost, a v této souvislosti vyzývá k propuštění šejcha Alího Salmána a dalších aktivistů, kteří jsou v současnosti svévolně zadržování v bahrajnských věznicích;

6.  zastává názor, že je nutné povolit svobodné mírumilovné vyjadřování legitimní nespokojenosti; se znepokojením poukazuje na to, že bahrajnská vláda potlačuje legitimní politickou opozici, mj. na základě prodloužení trestu šejcha Alího Salmána, pozastavení činnosti Sdružení národní muslimské dohody al-Wifák a zmrazení jejích aktiv; vyzývá k poskytnutí rozsáhlejších základních svobod všem bahrajnským občanům; trvá na tom, že je nutné okamžitě ukončit potlačování různých politických názorů v zemi a represálie vůči jejím vedoucím představitelům, a to nehledě na jejich politickou nebo náboženskou příslušnost;

7.  je znepokojen zejména tím, že v Bahrajnu dochází ke zneužívání protiteroristických zákonů a především k odebírání občanství jako prostředku politického nátlaku a trestání; důrazně vyzývá bahrajnské orgány, aby odvolaly rozhodnutí o zbavení ajatolláha šejcha Ísy Qássima občanství, aby novelizovaly bahrajnský zákon o občanství a vrátily bahrajnské občanství těm osobám, kterým bylo nespravedlivě odňato, s cílem dodržovat mezinárodní normy a mezinárodní právo v této oblasti;

8.  vyzývá bahrajnské orgány, aby zajistily neomezené uplatňování ústavy z roku 2002 a dodržovaly lidská práva a základní svobody, které jsou v ní zaručeny, a také mezinárodní normy v oblasti lidských práv a mezinárodní nástroje, jež Bahrajn ratifikoval; vyzývá zejména k účinnému uplatňování doporučení bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise, všeobecného pravidelného přezkumu a státního orgánu pro lidská práva, tak aby v oblasti lidských práv došlo ke zlepšení situace;

9.  připomíná bahrajnským orgánům, že článek 15 Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zakazuje použití jakéhokoli prohlášení učiněného v důsledku mučení jako důkazu při soudním řízení; vyzývá bahrajnské orgány k ratifikaci opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení;

10.  vítá účast Bahrajnu v mezinárodní koalici proti Da´eš;

11.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že se Bahrajn vrátil k trestu smrti, a vyzývá ke znovuzavedení moratoria na tento trest;

12.  vítá opatření na ochranu pracovníků, která zavedlo bahrajnské pracovní právo z 2012, a domnívá se, že tato opatření mohou sloužit jako příklad, kterým by se měly řídit jiné země v rámci Rady pro spolupráci v Perském zálivu;

13.  s potěšením konstatuje, že Bahrajn obecně dodržuje právo občanů a cizích státních příslušníků pobývajících v zemi na vyznávání vlastního náboženství; vyzývá bahrajnské orgány, aby dodržovaly ústavu své země, v níž je stanoven zákaz diskriminace na základě náboženství, pokud jde o práva a povinnosti občanů, a aby ukončily veškerou diskriminaci šíitského obyvatelstva;

14.  bere na vědomí trvalé úsilí bahrajnské vlády o reformu trestního zákoníku a právních postupů a vybízí k pokračování tohoto procesu; naléhavě vyzývá bahrajnskou vládu, aby dodržovala mezinárodní normy týkající se práva na spravedlivé soudní řízení; poukazuje na význam podpory, která je Bahrajnu poskytována zejména s ohledem na jeho systém soudnictví, s cílem zajistit dodržování norem mezinárodního práva v oblasti lidských práv; vyzývá k prohloubení dialogu v oblasti lidských práv mezi EU a Bahrajnem;

15.  vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropskou službu pro vnější činnost a členské státy, aby vytrvale nastolovaly otázku útoků na svobodu projevu, sdružování a mírumilovného shromažďování v Bahrajnu a dalších zemích Rady pro spolupráci v Perském zálivu, a to jak v rámci dvoustranných jednání, tak i v rámci mnohostranných platforem, jako je nadcházející setkání ministrů EU a Rady pro spolupráci v Perském zálivu, které se má konat ve dnech 18.–19. července 2016;

16.  důrazně vybízí k vytvoření pracovní skupiny pro oblast lidských práv mezi EU a Bahrajnem, podotýká však, že dialog mezi EU a Bahrajnem týkající se této oblasti nemůže nahradit komplexní dialog mezi vládou, opozicí a občanskou společností v samotném Bahrajnu;

17.  vybízí bahrajnskou vládu, aby spolupracovala se zvláštními zpravodaji OSN (zejména se zpravodaji pro mučení, svobodu shromažďování, nezávislost soudců a právníků a ochránce lidských práv) a aby jim vydala trvalé pozvání;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Bahrajnského království a členům Rady pro spolupráci v Perském zálivu.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0279.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0044.

Právní upozornění