Postupak : 2016/2808(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0900/2016

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0900/2016

Rasprave :

PV 07/07/2016 - 7.2
CRE 07/07/2016 - 7.2

Glasovanja :

PV 07/07/2016 - 9.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0315

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 358kWORD 97k
6.7.2016
PE585.341v01-00}
PE585.343v01-00}
PE585.344v01-00}
PE585.346v01-00}
PE585.347v01-00}
PE585.348v01-00} RC1
 
B8-0900/2016}
B8-0902/2016}
B8-0903/2016}
B8-0905/2016}
B8-0906/2016}
B8-0907/2016} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8-0900/2016)

Verts/ALE (B8-0902/2016)

EFDD (B8-0903/2016)

PPE (B8-0905/2016)

S&D (B8-0906/2016)

ALDE (B8-0907/2016)


o Bahreinu (2016/2808(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Claude Rolin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tunne Kelam, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Deirdre Clune u ime Kluba zastupnika PPE-a
Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Notis Marias, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke u ime Kluba zastupnika ECR-a
Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Dita Charanzová u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Bodil Valero, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Bahreinu (2016/2808(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Bahreinu, osobito one od 9. srpnja 2015. o Bahreinu, a posebno o slučaju Nabila Radžaba,(1) te od 4. veljače 2016. o Bahreinu: slučaj Muhameda Ramadana(2),

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/visoke predstavnice Unije za vanjske poslove od 5. srpnja 2016. o nedavnim događajima u Bahreinu,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni, mučenju, slobodi izražavanja i o borcima UN-a za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Federice Mogherini, od 31. svibnja 2016., o izricanju presude protiv Alija Salmana, glavnog tajnika političke stranke al-Vefak u Bahreinu,

–  uzimajući u obzir izjavu posebnog izvjestitelja UN-a za promicanje i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja od 1. lipnja 2016. Davida Kayea o izricanje presude oporbenom vođi Šeiku Ali Salmanu te izjavu glasnogovornika glavnog tajnika UN-a od 16. lipnja 2016. i izjavu glasnogovornika visokoga povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava od 21. lipnja 2016. – obje o Bahreinu,

–  uzimajući u obzir strateški okvir i akcijski plan EU-a o ljudskim pravima kojemu je cilj da zaštita i praćenje stanja ljudskih prava budu u središtu svih politika EU-a,

–  uzimajući u obzir Ustav Bahreina usvojen u veljači 2002., a posebno njegovo poglavlje 3., članak 364. bahreinskog kaznenog zakona i bahreinski zakon o državljanstvu iz 1963.,

–  uzimajući u obzir izvještaj Bahreinskog neovisnog istražnog povjerenstva iz studenog 2011. godine,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966., Konvenciju protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Konvenciju o pravima djeteta i Arapsku povelju o ljudskim pravima, čija je Bahrein potpisnica,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948., a posebno njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Bahrein ključni partner Europske unije u Perzijskom zaljevu, između ostalog i u područjima političkih i ekonomskih odnosa, energetike i sigurnosti; budući da je dodatno produbljivanje partnerstva u našem zajedničkom interesu kako bi se bolje odgovorilo na buduće izazove;

B.  budući da je tijekom proteklih mjeseci vlada Bahreina intenzivirala kampanju represije i progona boraca za ljudska prava i političke oporbe; budući da su sloboda izražavanja i sloboda okupljanja neizostavni stupovi demokratskog i pluralističkog društva; budući da su Ustavom Bahreina usvojenim 2002. zaštićene temeljne slobode, uključujući slobodu izražavanja i okupljanja;

C.  budući da je 13. lipnja 2016. policija ponovno uhitila istaknutog borca za ljudska prava Nabila Radžaba pod optužbama da je „širio lažne glasine u ratno doba” i „vrijeđao javne vlasti”, što se odnosi na objave na Twitteru iz 2015., zbog kojih mu ukupno prijeti do trinaest godina zatvora; budući da je Nabil Radžab već odslužio dvogodišnju zatvorsku kaznu između 2012. i 2014. zbog ostvarivanja svojeg prava na slobodu izražavanja i okupljanja te s obzirom na to da je Radna skupina UN-a za proizvoljna pritvaranja 2013. ustanovila da je bio proizvoljno pritvoren;

D.  budući da se zbog loših uvjeta pritvora i nakon 15 dana provedenih u samici zdravlje g. Radžaba pogoršalo te je 27. lipnja 2016. bio hospitaliziran; budući da je 29. lipnja 2016. bio ponovno premješten u zatvor, unatoč stalnim zdravstvenim problemima;

E.  budući da je vlada Bahreina primorala Zainaba al-Kavadža na egzil nakon što je bio suočen s prijetnjama ponovnim uhićenjem i neograničenim pritvaranjem te je nametnula zabrane putovanja skupini aktivista za prava koja je putovala u Vijeće UN-a za ljudska prava u Ženevi;

F.  budući da je bahreinske vlasti još uvijek služe oduzimanjem državljanstva kao sredstvom političke represije, što je kulminiralo oduzimanjem državljanstva kleriku ajatolahu šeiku Isi Kassimu; budući da su bahreinske vlasti lišile državljanstva više od 300 osoba, uključujući borce za ljudska prava, političare, novinare i istaknute vjerske vođe, te tako od većine njih učinile apatride, što je kršenje članka 15. Opće deklaracije o pravima čovjeka;

G.  budući da su 14. lipnja 2016. bahreinske vlasti suspendirale najveću političku skupinu Kraljevstva, tj. Nacionalno islamsko društvo al-Vefak, zamrznule njegovu imovinu i preuzele vlasništvo nad njegovim sjedištem te podnijele sudski zahtjev za hitno raspuštanje tog političkog društva u srpnju;

H.  budući da je šeik Ali Salman, vođa oporbene skupine al-Vefak, bez poštenog suđenja u zatvoru od srpnja 2015., a njegova je zatvorska kazna u svibnju 2016. u žalbenom postupku čak povećana s četiri na devet godina; budući da nepostojanje zaštite prava optuženih osoba izravno krši bahreinski nacionalni Ustav i međunarodno pravo; budući da je u rujnu 2015. Radna skupina UN-a za proizvoljna pritvaranja ustanovila da je njegovo pritvaranje bilo proizvoljno;

1.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog trenutačne kampanje represije usmjerene protiv boraca za ljudska prava, političke oporbe i civilnog društva, kao i zbog ozbiljnih ograničenja temeljnih demokratskih prava, ponajprije prava izražavanja, udruživanja i okupljanja, političkog pluralizma i vladavine prava u Bahreinu; poziva na to da se zaustavi svaki oblik nasilja, zlostavljanja i zastrašivanja, pa i na sudskoj razini, te cenzure boraca za ljudska prava, političkih protivnika, mirnih prosvjednika i aktera civilnog društva koju provode državne vlasti i sigurnosne snage i službe;

2.  poštuje suverenitet, nezavisnost i teritorijalnu cjelovitost Bahreina i potiče na trajan dijalog između vlade Bahreina, Europske unije i država članica EU-a;

3.  poziva na trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu Nabila Radžaba i drugih boraca za ljudska prava koji su u zatvoru zato što su ostvarivali svoja prava na slobodu izražavanja, okupljanja i udruživanja, te na to da se odbace optužnice protiv njih; poziva vlasti da se pobrinu za fizički i psihički integritet Nabila Radžaba i da mu pruže svu potrebnu liječničku njegu;

4.  osuđuje nametanje zabrana putovanja delegaciji aktivista za ljudska prava koja je putovala na 32. sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava u Ženevi i poziva vladu da ukine te zabrane; naglašava da je neprihvatljivo da su predstavnici civilnog društva i medija spriječeni u tome da sudjeluju u radu međunarodnih tijela te ustraje na tome da bahreinske vlasti poštuju temeljna ljudska i politička prava predstavnika bahreinskog civilnog društva;

5.  podsjeća bahreinsku vladu na njezinu odgovornost da zajamči sigurnost i zaštitu svih građana neovisno o njihovim političkim stavovima, pripadnosti ili vjeroispovijesti; smatra da se dugoročna stabilnost i sigurnost u Bahreinu može postići samo izgradnjom istinski pluralističkog društva koje poštuje različitosti te u tom pogledu poziva na to da se šeik Ali Saman i drugi aktivisti koji su trenutačno proizvoljno pritvoreni u bahreinskim zatvorima puste na slobodu;

6.  smatra da slobodno i mirno izražavanje legitimnih neslaganja mora biti dopušteno; sa zabrinutošću primjećuje represiju legitimne političke oporbe koju provodi bahreinska vlada, u što se ubraja produljenje kazne šeiku Ali Salmanu, suspenzija Nacionalnog islamskog društva al-Vefak i zamrzavanje njegove imovine; poziva na veće temeljne slobode za sve bahreinske građane; ustraje na trenutačnom zaustavljanju represije nad različitim političkim mišljenjima u zemlji i represije njihovih vodećih predstavnika, neovisno o političkoj ili vjerskoj pripadnosti;

7.  izražava posebnu zabrinutost zbog zloporabe zakona za suzbijanje terorizma u Bahreinu, a posebno oduzimanja državljanstva kao mjere političkog pritiska i kažnjavanja; snažno potiče bahreinske vlasti da stave izvan snage odluku o oduzimanju državljanstva ajatolahu šeiku Issi Kassimu, da izmijene nacionalni zakon o državljanstvu i da vrate državljanstvo onim pojedincima kojima je nepravedno oduzeto, kako bi se pridržavale međunarodnih normi i međunarodnog prava u tom području;

8.  poziva bahreinske vlasti da se pobrinu za cjelovitu provedbu Ustava iz 2002. i da poštuju ljudska prava i temeljne slobode koje su u njemu zajamčene, kao i međunarodne norme u području ljudskih prava te međunarodne instrumente koje je ratificirao Bahrein; posebno poziva na djelotvornu primjenu preporuka Neovisnog istražnog odbora Bahreina, univerzalnog periodičnog pregleda i nacionalne institucije za ljudska prava kako bi se poboljšalo stanje ljudskih prava;

9.  podsjeća bahreinske vlasti da je u skladu s člankom 15. Konvencije protiv mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja zabranjena upotreba izjava dobivenih mučenjem kao dokaza u bilo kojem postupku; poziva bahreinske vlasti da ratificiraju Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja;

10.  pozdravlja sudjelovanje Bahreina u međunarodnoj koaliciji protiv Daiša;

11.  zabrinut je zbog ponovnog uvođenja smrtne kazne u Bahreinu i poziva na to da se ponovno uvede moratorij na smrtnu kaznu;

12.  pozdravlja mjere za zaštitu radnika koje su uvedene u bahreinski zakon o radu iz 2012. te smatra da mogu poslužiti kao primjer koji bi i druge zemlje Vijeća za suradnju u zaljevu trebale pratiti;

13.  pohvaljuje Bahrein na tome što općenito poštuje prava građana i stranih rezidenata da ispovijedaju svoju vjeru; poziva vlasti Bahreina da poštuju Ustav te zemlje, u kojemu stoji da je zabranjena diskriminacija u pogledu prava i obveza građana na temelju vjere, i da stane na kraj svakom obliku diskriminacije protiv šijitskog stanovništva;

14.  primjećuje stalne napore vlade Bahreina u cilju reformiranja kaznenog zakona i zakonskih postupaka te potiče nastavak tog procesa; snažno potiče vladu Bahreina da se pridržava međunarodnih standarda o pravu na pravično suđenje; ističe važnost potpore Bahreinu, osobito glede pravosuđa, kako bi se zajamčilo poštovanje međunarodnih standarda u vezi s ljudskim pravima; poziva na jačanje dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Bahreina;

15.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europsku službu za vanjsko djelovanje i države članice da nastave izražavati zabrinutost u vezi s napadima na slobode izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja u Bahreinu i drugim zemljama Vijeća za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva, i na bilateralnim i na multilateralnim platformama kao što je ministarski sastanak između EU-a i Vijeća za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva koji će se održati 18. i 19. srpnja 2016.;

16.  snažno potiče na uspostavu radne skupine EU-a i Bahreina za ljudska prava, ali napominje da dijalog EU-a i Bahreina o ljudskim pravima nije zamjena za temeljit dijalog između vlade, oporbe i civilnog društva u samom Bahreinu;

17.  potiče vladu Bahreina da surađuje s posebnim izvjestiteljima UN-a (osobito u pogledu mučenja, slobode okupljanja, neovisnosti sudaca i odvjetnika te branitelja ljudskih prava) i da im uputi trajni poziv;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i parlamentu Kraljevine Bahrein te članicama Vijeća za suradnju zemalja Perzijskog zaljeva.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0279.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0044.

Pravna napomena