Procedură : 2016/2809(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0910/2016

Texte depuse :

RC-B8-0910/2016

Dezbateri :

PV 07/07/2016 - 7.3
CRE 07/07/2016 - 7.3

Voturi :

PV 07/07/2016 - 9.3
CRE 07/07/2016 - 9.3

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0316

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 441kWORD 104k
6.7.2016
PE585.351v01-00}
PE585.353v01-00}
PE585.354v01-00}
PE585.355v01-00}
PE585.356v01-00}
PE585.357v01-00}
PE585.358v01-00} RC1
 
B8-0910/2016}
B8-0912/2016}
B8-0913/2016}
B8-0914/2016}
B8-0915/2016}
B8-0916/2016}
B8-0917/2016} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B8-0910/2016)

Verts/ALE (B8-0912/2016)

EFDD (B8-0913/2016)

PPE (B8-0914/2016)

S&D (B8-0915/2016)

ALDE (B8-0916/2016)

GUE/NGL (B8-0917/2016)


referitoare la Myanmar, în special la situația populației rohingya (2016/2809(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Marijana Petir, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Ivana Maletić, Ildikó Gáll-Pelcz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Roberta Metsola, David McAllister, Sven Schulze, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, József Nagy, Dubravka Šuica, Jiří Pospíšil, Francesc Gambús, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Eva Paunova, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Brian Hayes, Deirdre Clune în numele Grupului PPE
Pier Antonio Panzeri, Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Claudia Țapardel în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Arne Gericke, Notis Marias în numele Grupului ECR
Urmas Paet, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Javier Nart, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Ivo Vajgl, Dita Charanzová în numele Grupului ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Josu Juaristi Abaunz în numele Grupului GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Myanmar, în special la situația populației rohingya (2016/2809(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Myanmar/Birmania și populația rohingya, în special cele din 20 aprilie 2012(1), 13 septembrie 2012(2), 22 noiembrie 2012(3), 13 iunie 2013(4) și 21 mai 2015(5), și rezoluția sa din 23 mai 2013 referitoare la restabilirea accesului Myanmarului/Birmaniei la preferințele tarifare generalizate(6),

–  având în vedere raportul Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului din 20 iunie 2016 intitulat "Situația drepturilor omului în cazul musulmanilor rohingya și al altor minorități din Myanmar",

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului ONU pentru drepturile omului din 24 martie 2016 referitoare la situația drepturilor omului în Myanmar și din 3 iulie 2015 referitoare la situația drepturilor omului în cazul musulmanilor rohingya și al altor minorități din Myanmar,

–  având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 1 iunie 2016, intitulată "Elemente ale strategiei UE privind Myanmarul/Birmania: un parteneriat special pentru democrație, pace și prosperitate" (JOIN(2016)0024),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 20 iunie 2016 referitoare la o strategie a UE față de Myanmar/Birmania,

–  având în vedere Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare online și offline,

–  având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 18 mai 2015 intitulată "UE și ASEAN: un parteneriat cu un obiectiv strategic" (JOIN(2015)0022),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC) din 1966,

–  având în vedere Convenția ONU din 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul din 1967 la aceasta,

–  având în vedere legea privind dreptul la întrunire pașnică și la procesiune pașnică din 2012 a Birmaniei/Myanmarului și modificările aduse acesteia în 2014, precum și noua lege privind dreptul la întrunire pașnică și la procesiuni pașnice din 31 mai 2016,

–  având în vedere raportul Parlamentarilor pentru Drepturile Omului din cadrul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) intitulat "Criza rohingya și riscul comiterii unor atrocități în Myanmar: o provocare și un apel la acțiune pentru ASEAN"

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Myanmar a făcut pași semnificativi pentru reformarea economiei și a sistemului său politic și întrucât, din 2011, au fost inițiate reforme pe scară largă;

B.  întrucât, la 9 noiembrie 2015, Liga Națională pentru Democrație (NLD), sub conducerea laureatei premiului Nobel pentru pace și a premiului Saharov, Aung San Suu Kyi, a câștigat în mod covârșitor alegerile, iar Htin Kyaw a devenit primul președinte civil în 50 de ani; întrucât, în pofida popularității personale a dnei Suu Kyi, aceasta a fost împiedicată să devină președintă prin Constituția din 2008, elaborată pe baza unui proiect al militarilor, însă conduce în prezent de facto statul, cu titlul de consilier de stat;

C.  întrucât rohingya sunt o minoritate etno-religioasă musulmană care suferă de decenii de o opresiune brutală, persecuții sistematice, segregare, excludere, discriminare și alte încălcări grave ale drepturilor omului;

D.  întrucât populația rohingya este, procentual, populația musulmană cu ponderea cea mai mare din Myanmar, trăind în majoritate în statul Rakhine;

E.  întrucât aproximativ un milion de rohingya constituie una dintre minoritățile cel mai persecutate din lume și, oficial, din 1982, în conformitate cu legea birmaneză privind cetățenia sunt apatrizi; întrucât populația rohingya nu este dorită de autoritățile din Myanmar și din țările învecinate, cu toate că unele dintre acestea din urmă găzduiesc populații de refugiați importante; întrucât ciocnirile în curs de desfășurare din statul Rakhine au drept efect continuarea suferinței umane și subminează încrederea în procesul de pace;

F.  întrucât Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, în raportul său din 20 iunie 2016, a descris neîncetatele încălcări grave ale drepturilor omului îndreptate împotriva populației rohingya, printre care retragerea arbitrară a cetățeniei, care îi transformă în apatrizi, restrângerea severă a libertății de mișcare, amenințările care le periclitează viața și securitatea, negarea dreptului la sănătate și la educație, munca forțată, violența sexuală și limitarea drepturilor lor politice, "care ar putea constitui crime împotriva umanității"; întrucât dl Al Hussein a indicat că populația rohingya este exclusă de la numeroase profesiuni și trebuie să îndeplinească formalități speciale pentru a avea acces în spitale, ceea ce a condus la întârzieri și la decesul unor nou-născuți și al mamelor lor la naștere;

G.  întrucât, potrivit Parlamentarilor pentru Drepturile Omului din cadrul ASEAN, aproximativ 120 000 de rohingya continuă să rămână în peste 80 de tabere pentru persoane strămutate, cu acces limitat la ajutorul umanitar, în timp ce alți 100 000 au fugit, în ultimii ani, pe mare sau pe uscat, în alte țări, lăsându-se adesea pe mâinile traficanților de ființe umane; întrucât multe mii își riscă viața în fiecare an, încercând să fugă pe uscat sau pe mare și mulți au pierit pe drum;

H.  întrucât noul guvern a moștenit o situație în care sunt aplicate legi și politici concepute să priveze minoritățile de drepturile lor fundamentale și în care nepedepsirea încălcărilor grave săvârșite împotriva populației rohingya a încurajat alte violențe la care a fost supusă;

I.  întrucât dna Suu Kyi a anunțat, în cadrul unei întâlniri cu Raportorul special al ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar, Yanghee Lee, că guvernul nu va utiliza cuvântul rohingya (o continuare a politicii practicate sub dictatura militară) deoarece îl consideră inflamator, la fel ca cuvântul "bengali", și că sugerează înlocuirea lui cu noua sintagmă "comunitatea musulmană din statul Rakhine"; întrucât Partidul Național Arakan (ANP), reprezentând linia dură a budiștilor rakhine, a respins noul termen, acuzând guvernul că acceptă indirect faptul că rohingya sunt nativi din statul Rakhine, fapt pe care ANP îl respinge, și întrucât, în ultimele zile, au ieșit cu miile în stradă, protestând împotriva guvernului; întrucât dna Suu Kyi a preluat funcțiile de consilier de stat, ministru de externe și ministru al cabinetului prezidențial într-un guvern civil;

J.  întrucât Myanmar se află în tranziție politică, dar continuă să fie, în practică, o redută a militarilor, cu unele ministere, posturi de judecător și locuri în parlament rezervate pentru cei desemnați de ei; întrucât nivelul corupției în rândul autorităților continuă să fie perceput ca foarte ridicat;

K.  întrucât există încă probleme grave legate de legislația Myanmar, mai multe legi esențiale încălcând convențiile internaționale privind drepturile omului, printre care codul penal, legea privind întrunirea pașnică și procesiunile pașnice, legea privind telecomunicațiile, noua lege privind media și cele patru proiecte de lege privind protejarea rasei și religiei;

L.  întrucât, într-o recentă explozie de violență împotriva comunității musulmane din Myanmar, două moschei au fost arse până la temelii în mai puțin de o săptămână;

M.  întrucât populația Rohingya (atât din cadrul statului Rakhine, cât și din afara acestuia) este ținta unor acțiuni violente și de propagandă agresive și discriminatorii, întreprinse de un număr de grupuri budiste radicale din Myanmar;

N.  întrucât, în ultimii ani, mulți prizonieri politici au fost eliberați, dar numeroși apărători ai drepturilor omului, jurnaliști, critici ai guvernului și ai aparatului militar, precum și alții au fost arestați în temeiul unor dispoziții generale și vag formulate, în timp ce își exercitau pașnic drepturile democratice;

O.  întrucât Myanmar/Birmania a făcut eforturi clare pentru a avansa procesul de pace, pe lângă pregătirile sale pentru o conferință de pace națională (Conferința pentru secolul 21 de la Panglong); întrucât este esențial să se mențină acordul național de încetare a focului și să se includă toate grupurile etnice armate pentru a asigura pacea, prosperitatea și unitatea țării,

1.  salută alegerile credibile și competitive din noiembrie 2015 și ia act cu satisfacție de transferul pașnic al puterii spre primul președinte al țării după 1962 care nu provine din aparatul militar;

2.  salută concluziile Consiliului din 20 iunie 2016 referitoare la o strategie a UE față de Myanmar/Birmania; subliniază că UE deține un interes strategic de a își consolida relația cu Myanmar/Birmania; consideră că noul guvern are ocazia istorică de a consolida democrația și a asigura pacea, reconcilierea națională și prosperitatea;

3.  salută decizia guvernului din Myanmar/Birmania de a stabili drept prioritate-cheie asigurarea păcii și reconcilierii naționale; subliniază că luptele trebuie să înceteze imediat, iar litigiile trebuie soluționate prin negocieri;

4.  înțelege că reformele iau timp, dar subliniază că gravitatea persecuției continue a anumitor minorități, așa cum este documentat în raportul recent al Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului întitulat „Situația drepturilor omului în cazul musulmanilor Rohingya și al altor minorități din Myanmar”, impune luarea de soluții imediate; de asemenea, solicită guvernului să ia măsuri pe marginea recomandărilor din raport, inclusiv a recomandărilor de a se aboli „ordinele locale” discriminatorii din statul Rakhine, de a se elimina măsurile restrictive referitoare la tratamentul medical de urgență și de a se ridica restricțiile cu privire la libera circulație;

5.  își reiterează preocupările cele mai profunde cu privire la situația dramatică a refugiaților Rohingya din Asia de Sud-Est și cheamă la o mobilizare regională și internațională pentru a li se acorda asistență de urgență în situația lor extrem de vulnerabilă; își exprimă condoleanțele față de familiile victimelor traficului de persoane, ale violenței și ale lipsei de protecție din partea autorităților oficiale din țările de destinație;

6.  subliniază că UE a luat act cu satisfacție de eforturile depuse de guvernul din Myanmar/Birmania pentru a începe lucrări în vederea soluționării dificultăților legate de statul Rakhine, inclusiv a situației populației Rohingya.

7.  insistă că autoritățile ar trebui să asigure urgent accesul liber și neîngrădit la statul Rakhine al actorilor din domeniul umanitar, al ONU, al organizațiilor internaționale din domeniul drepturilor omului, al jurnaliștilor și al altor observatori internaționali;

8.  solicită guvernului din Myanmar/Birmania să condamne fără echivoc orice incitare la ură pe temei rasial sau religios, să ia măsuri concrete pentru a pune capăt imediat acestei uri și să pună în aplicare măsuri și politici specifice pentru a preveni discriminarea directă și indirectă a populației Rohingya pe viitor;

9.  solicită, asemenea Consiliului European, construirea unor instituții democratice eficace, inclusiv a unui aparat judiciar independent și imparțial și a unei societăți civile puternice, precum și promovarea bunei guvernanțe pentru a transforma Myanmar/Birmania într-o democrație ce respectă pe deplin statul de drept și drepturile fundamentale;

10.  solicită guvernului ales să dezvolte o democrație deschisă, în care drepturile omului să fie respectate și în care să se garanteze tuturor libertatea de expresie, de întrunire și de circulație, fără nicio formă de discriminare;

11.  îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să pună în aplicare imediat recomandările din rezoluția adoptată în cadrul celei de a 31-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (CDO) referitoare la situația drepturilor omului din Myanmar/Birmania;

12.  solicită guvernului din Myanmar/Birmania să protejeze populația Rohingya de orice formă de discriminare și să pună capăt impunității în cazul încălcărilor legii îndreptate împotriva acesteia; reamintește declarația îndelung așteptată din 18 mai a purtătorului de cuvânt al partidului de opoziție al dnei Suu Kyi, Liga Națională pentru Democrație (LND), potrivit căreia guvernul din Myanmar/Birmania ar trebui să acorde cetățenia minorității Rohingya; solicită dnei Suu Kyi ca, în calitate de câștigătoare a Premiului Saharov, să se folosească de pozițiile-cheie pe care le deține în cadrul guvernului din Myanmar/Birmania pentru a îmbunătăți situația minorității Rohingya;

13.  solicită guvernului din Myanmar/Birmania să își reformeze Legea din 1982 privind cetățenia și să reinstituie cetățenia minorității Rohingya; îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania și autoritățile statului Rakhine să înceapă imediat să înregistreze toți copiii din momentul nașterii; solicită guvernului din Myanmar/Birmania să abroge toate dispozițiile discriminatorii;

14.  solicită ca UE să continue să sprijine CDO în eforturile sale de a ajuta refugiații Rohyngia din regiunea Asiei de Sud și de Sud-Est;

15.  solicită ca UE și statele sale membre să sprijine Planul de acțiune global al CDO pentru 2014-24 menit să pună capăt apatridiei;

16.  îndeamnă guvernul din Myanmar/Birmania să elibereze de îndată toți prizonierii politici și toate persoanele arestate din motive care încalcă legislația și normele internaționale în materie de drepturi ale omului;

17.  solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să abordeze situația populației Rohingya la cel mai înalt nivel politic cu putință în cadrul contactelor sale cu Myanmar/Birmania și cu alte țări membre ale ASEAN;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului din Myanmar/Birmania, Secretarului general al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Comisiei Interguvernamentale a ASEAN privind Drepturile Omului, Raportorului special al ONU pentru situația drepturilor omului în Myanmar/Birmania, Înaltului comisar al ONU pentru refugiați, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și guvernelor și parlamentelor celorlalte state din regiune.

 

 

(1)

JO C 258 E, 7.9.2013, p. 79.

(2)

JO C 353 E, 3.12.2013, p. 145.

(3)

JO C 419, 16.12.2015, p. 189.

(4)

JO C 65, 19.2.2016, p. 157.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0211.

(6)

JO C 55, 12.2.2016, p. 112.

Notă juridică